Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

30 İkinciteşrin 1937 CUMHURtYET Sonçıkan son dcrece müessir K E S K i N K A Ş E L E R i üşütme, grip, nezleye veajjrılarabirebirdir. Siz de bu kremden şaşmayınız! Bahçekapı SALiH NECATI Tam ve mükemmel Ayarlı, fennî terakkilere muvafık terkip edilmiş ofan KARDOL sinir damlası asabî buhranların Önüne geçer, şifa hassası büyüktür. BALSAMİN KREMi KREM BALSAMİN Bütün cihanda elli senedir daima iistün ve eşsiz kalmıştır. /raşo/çö/f/an Afyon Posta T. T. Müdürlüğünden: p'höhln bmkkrdan üstündür Afyonda yapılacak otuz dört bin altı yüz on lira otuz beş kuruş keşif bedelli posta tel^raf binası inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeve konuldu. Şartnamelerle. plân ve keşifname ve buna müteferri diğer evrak 153 kuruş mukabilinde Afyonda Posta Müdürlüğünden, Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlü ğünden ve İstanbulda P. T. T. Ayniyat Şube Müdürlüğünden alınabilir. Muvakkat temmat 2596 liradır. İstekl ; ierin teklif mektublan ve Nafıa Vekâletinden 937 yılı için alınmış on beş bin liradan yukarı müteahhidlik vesikasını 10/12/937 cuma günü saat on döıdüne kadar Afyon P. T. T. Müdürlüğündeki Eksiltme Komisyonu na verilmesı ilân olunur. (7814) Büyük bir bilgi ve uzun bir tecrübe mahsulü olarak vücude getirilmiş yegâne sıhhî kretnlerdir. KREM BALSAMtN Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil, sıhhî evsafının Londra, Paris, Berlin. NevYork Gtizellik Enstitülerinden yüzlerce krem arasında birincilik mükâfatını kazanmıs olmakla isbat etmiştir. SAF iSVEÇ ÇELIGINDEN VE YALNIZ DİKKAT: KREM KREM BALSAMtN BALSAMtN nev'i vardır. TUrklye ve TUrk mllleti iç n yaptırılan Gündüz Için yağsız, gece için yağlı ve halis acıbadem kremleri olarak dört tedenberi BOZKURT Tıraş bıçakları TOrk piyaıasında ecnrbi markah ve yabancı sahibli bütün bıçak lardan fiıtflndür. Hrr verde 10 taneıi 15 kuruj. Zayi Yüksek İktısad ve Ticaret mektebi Şehbenderlik ve İktısad şubesinden 935 936 da aldığım şehadetnamemi kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan hükmü yoktur. Mennan Yiğiter 833 rında satıldığı gibi son defa sureti mahsusada imal ettirdığimiz gavet şık ve beraber taşımağa elvenşli hususî tüpler derunünde dahi satılmaktadır. Fiatça daha ehven olduğu kadar pek kullanışlı ve zarif olan Ö tanmmış hususî vazola P. T. T. Fabrikası Direktörlüğünden: 5850 kilo Muhtelif eb'adda demir saç 2150 > » » lâma demirl 1350 » » > dört köşe demir 200 » T. Demlri Miktar ve envaı yukanda yazılı dört kalem malzeme açık eksiltme ile sa» tın almacaktır. Eksiltme 1 birincikânun 937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat on beşte icra kılınacaktır. Bunların muhammen bedeli 1494 lira ve muvakkat teminatı 112 liradar. Taliblerin şartnameyi görmek için hergün, eksiltmiye girmek için de mu> ayyen gün ve saatte teminat makbuzlarile birlikte Fabrika Satınalma Komisyonuna müracaatleri. (7753) KREM bulunur. BALSAMtN tü P leri bütün nevilerile tanmmış, ecza ve tuhafiye mağazalarında ıtriyat İNGtLtZ KANZUK ECZANESt BEYOĞLU İSTANBUL M. M. Vekâletinden: M. M. V. ce alüminyom matra imal edecek bir makine ve teferruatı en müsaid şerait teklif edecek bir firmadan satın alınacaktır. Mezkur makine ve teferrüatını verebilecek firmalar makinenin kudret kabiliyetini kataloğ ve re simlerle birlikte fiat ve şeraiti muhtevî tekliflerini 10 birincikânun 937 tarihine kadar Ankarada M. M. Vekâleti Levazım Daire Riyasetine vermeleri. «610» (7807) J Dikiş Yurdu Tahsili yüksek biçki ve dikiş mektebidir. Maariften tasdikli diploma verilir. Dikiş bilenlere az zamanda biçki öğretmek maksadile 3 aylık biçki kurslan da açmıştır. İkincikânunun birinde üç aylık devrenin derslerine başlanacak tırl Şimdiden kaydolmak lâzımdır. Müracaat ediniz. İstiyenlere prcgram ve talimatname gönde rilir. Adres: Beşiktaş Akaretlerinde 87 No.h Dikiş Yurdu. Beşlktaş Bayramda yalnız Tarsusta Açılacak Bir Artezyen Araştırma Kuyusunun Pazarlıkla Eksiltmesi KIZILAY Gazetesi Çkacaktır tlfinlannın vermekle hem kendinize ve hem de Kızılaya yardun etmı? olacaksınız. Müracaat yerleri: Îstanbulda, Postane karşısında Kızılay satıs bürosu. Telefon: 22653. İstanbulda, Postane arkasında Kahramanzade hanında birinci katta İlâncıhk Kollektif Şirketi. Telefon: 20094 95. Dahiliye Vekâletinden: Tarsusa 2,5 kilometre mesafede ve Berdan vadisi civarmda bir artezyen araştırma kuyusu açılması rvızarlıkla eksiltmiye çıkarılmıştır. 1 îşin* muhammen bedeli 4000 liradır. 2 îstekliler bu işe aid şartname, vesair evrakı bilâbedel Belediyeler Bankası binası ikinci katında Dahiliye V«kâleti Belediyeler Imar Fen Şeflığmden alabilirler. 3 Pazarhk 16/12/937 tarihine raslıyan perşembe günü saat on birde Ankarada Belediyeler Bankası binası ikinci katında toplanacak Belediyeler İmar Heyetince yapılacaktır. 4 Pazarlığa girebilmek için istekliler aşağıda yazılı teminat ve vesaiki Komisyon Reisliğine vermeğe mecburdurlar. A 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 300 liralık muvakkat teminat, B Kanunun tayin ettiği vesikalar, C Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmiye girmeye bir mâni bulunmadığına dair imzalı bir mektub, D Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğin.den pazarhğa iştirak için alacakları vesika. 5 Posta ile gönderilecek teklif mektublarının iadeü taahhüdlü ol ması ve nihayet saat 10 a kadar Komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğine müracaat etmeleri. «4384» (8056) İstanbul dördüncü icra memurluğundan: İktısad Vekâleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: Türkiye İş Bankasma birinci derecede ipotekli bulunan ve paraya çevril mesine karar verilen ve ehlivukuf tarafmdan tamamma 34063 lira kıymet Urfa Vilâyeti telefon hatlarınm tamir ve ıslahı için 2861 lira 20 kuruş akdir edilen Paşabahçe önünde demir tahminî bedelle 16 kalem telefon malzemesi açık eksiltme ile alınacaktır. i bulunan 1481 gayrisafi ton ve 681 safı îhale 2/12/1937 günü saat 10 da Urfa Daimî Encümeninde yapılacaktır. ton hacmında ve 2055 beygir kuvvetin îsteklilerin eksiltme kâğıdını ve listeyi görmek üzere İstanbul Valiliğine ve eksiltmeye girmek için de Urfa Vilâyetine müracaat eylemeleri. (7923) deki makine ve iki aded üstüvanî ana kazanmı ve 180 libre tazyıka mütehammil ve bir aded iki helezon külhanlı vinç kazanmı havi Adnan vapuru dos Muhammen bedeli 10000 lira olan 10000 metre mikâbı oksijen 10/12/937 yada mevcud müfredat ve kıymetleri cuma günü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasmda satın yazılı avantaryasile birlikte açık arttıralmacaktır. maya konulmuştur. îstanbulda Sirke Bu işe girmek istiyenlerin 750 liralık muvakkat teminatla kanunun tacide Yenipostane binası içinde îstanbul yin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün dördüncü icra dairesinde 6/1/938 tari saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşahine tesadüf eden perşembe günü saat da Tesellüm Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (7967)' 14 ten 16 ya kadar birinci açık arttır ması yapılacaktır. Arttırma bedeli kıyHaydarpaşa mendireği şimal ucunda 283" cihet ve takriben iki gomine lleride makinist yetiştirilmek üzere, San'at okulları tesviyeci, tornacı, meti muhammenenin ^ 75 ini bulduğu mesafedeki batık gemi üzerinde bulunan enkaz şamandırası fırtınadan demirci, kazancı ve buna mümasil demir işlme kısjmları mezunlarmdan takdirde müşterisi üzerinde bırakıla şimdilik 4 5 0 kişi Rİmacaktır. îsteklilerin mekteb şehadetnamesi aslmı vekopmuştur. (8063) caktır. Aksi takdirde en çok arttıranın ya tasdikli bir suretini istidalarına bağlıyarak Ankarada Devlet Demiryol«4371» (8053) taahhüdü baki kalmak üzere arttırma ları Cer Dairesi Eeisliğine müracaatleri. 15 gün müddetle temdid edilerek 21/1/ 938 tarihine musadif cuma günü saat Türk Hava K u r u m u 14 ten 16 ya kadar keza mezkur daire Londrada meşhur Raynes Park müessesesinin ekstra ekstra marka 32 de ikinci açık arttırması yapılacaktır librelik hakikî Raygras çim tohumu Türkiyede valnız müessesem namına Bu kere mezkur vapur muhammen kıygelmiştir. Bir defa ekildikten sonra senelerce devam eden bu çim tohumunu metin % 75 ini bulmasa dahi en çok artbahçe sahıblerinin, Belediye ve müesseselerin tecrübeiine amade bulun tkinci keşide 11 Birincikânun 937 dedir. tıranm üstünde bırakılacaktır. Satıs duruyorum. 4 üncü Vakıf han. 4 üncukat 18 No. da Bahçe Miman Mevlud Baysal Tei: 23426 peşin para iledir. Arttırmaya istirak etBüyük ikramiye 4 0 . 0 0 0 Hradır mek istiyenlerin muhammen kıymetin Bundan başka: 15 000, 12 000, 10.000 liralık büvük ikramiyelerle % 7,5 u nisbetinde pey akçesi veya mil(10 000 ve 20 000) liralık iki aded mükâfat vardır... lî bir banka teminat mektubunu hâmil bulunmaları lâzımdır. Hakları gemi siŞimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya istirak ediniz. ffid cillile sabit olmıyan ipotekli alacak lılarla diğer alâkadarların ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hu Ankara Tiyatro Okuluna kız talebe alınacaktır. Arzu edenlerin aşağıdaki susile faiz ve masrafa dair olan iddia şartları haiz olmalan lâzımdır: larını evrakı müsbitelerile birlikte ilân 1 En az orta okul mezunu olmak. tarihinden nihayet 20 gün içinde daire2 Tiyatroya istidat ve kabiliyeti olmak. 1 500 ilâ 600 sahife tahmin olunan 9 uncu cild istatistik yıllığının mize bildirmeleri lâzımdır. Aksi tak îsteklilerin 2 birincikânun perşembe günü saat 11 de îstanbulda Şehir 2000 aded baskısı kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. dirde hakları gemi sicillile sabit olmı tiyatrosunda imtihanları yapılacağından bu tarihe kadar Şehir Tiyatrosuna 2 Tahmin olunan bedel 1961 liradır. 148 lira muvakkat teminat vanlar satış bedelinin paylaştırılmasınmüracaatleri ve o gün tiyatroda bulunmaları ilân olunur. «4342» (7950) verilmesi lâzımdır. dan haric kalırlar. Müterakim verg 3 Eksiltme 1937 kânunuevvel aymm 20 nci pazartesi günü saat Belediye rüsumu bedeli müzayededen 15,30 da îstatistik Umiim Müdürlüğü binasmda toplanacak olan Komis tenzil olunur. Diğer hernevi tekâlif ve yonda açılacaktır. Teklif mektublarmm bir saat evvel Komisvon Reisliğine rüsum cümlesi ve tellâliye resmi müşte verilmesi lâzımdır. Şartname Komisyon Kâtibliğinden istenebilir. Türkiyede yangm ve nakliyat sigorta işlerinde çalışmak üzere kanunî riye aiddir. Daha fazla malumat almak «8058» (4394) hükümler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan An istiyenler 21/12/937 pazartesi günün H kara Anonim Türk Sigorta Şirketi bu kere müracaatle İstanbul ve mül # Muhtelif Bankalarda"^ den itibaren herkesin görebilmesi için hakatı acentahğma şirket namına yangın ve nakliyat sigorta işletile meşve rapur bumpacyalarıoda çalışmış I dairede açk bulundurulacak olan art • TECRÜBELİ BİR MUHASIB Turkçe, Fraasızca ve in?iliıce bil;r gul olmak ve bu işlerden doğacak davalarda bütün mahkenıelerde müddei, müdtırma şartnamesile 933/435 numaral ve iyi referans gö>terebilir bir BaTürkçeden maada fransızca ve almanca da bilen tecrübeli bir mudeaaleyh ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere Ürün Ticaret Türk yao ciddî bir möesspsede vazıfe I dosyaysı içinde mevcud vesaiki tetkik hasib günde bir kaç saat için hizmet arıyor. Limited Şirketini tayin eylediğini bildirmiştir. Keyfiyet Sigorta Şirketlerinin anyor. A âkadarlariD htanbul 130 I eylemek üzere İstanbul dördüncü icra (A.L.) rumuzile îstanbul 176 No.lı posta kutusu adresine yazılması. teftiş ve murakabesi hakkındaki 25 haziran 1927 tarihli kanun hükümlerine No. posta kutuau adıesiae mek | memurluğuna müracaatleri ilân olu tubla müracaatieıi. nur. (2330) muvafık görülmüş olmakla ilân olunur. Urfa Valiliğinden: L Devlet Oemiryolları Işletme Umum Müdürlüğünden Denizcilere ilân Ticareti İstanbul Deniz Müdürlüğünden: Çim tohumu BİİYÜK PİYANGOSU Ankara Tiyatro Okuluna Kız Talebe Almıvor Başvekâlet İstatistik Genel Direktörlüğü Eksiltme ve Ihale Komisyonundan:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog