Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

10 CUMHURIYET 30 DrincUeşrîn 1937 KERVİN MEYVA TUZU UYKUSUZLUK 5İNİRRĞRILRRI,RSRBÎ ÖHSÜRÜKLER.RSRBÎ ZftYIFUK,BRŞ veYRRIM BRŞ FtÖRISI,BR5 DÖNMESI, BRYGIHLIK.CRRPINTI VE SİNİRDEN l'LERİ GELEN SÜTÜN RRHRTSIZLIKLPRİ GRiP • BAŞ ve DiŞ AGRILARI • NEVRALJI • ARTRİTİZM • ROMATİZMA • KIRIKLIKve BÜTÜN AGRILARI DiNDiRiR NEOKALMİNA Güzel San'atlar Akademisi Operatör BİR KAŞE EYİ EDER. Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: ŞAYANI HAYRET BİR TEN EN HOŞ VE TAZE MEYVALARIN USARELERÎNDEN İSTİHSAL EDÎLMİŞ TABİÎ BİR MEYVA TOZUDUR. Emsalsiz blr fen harikası olduğundan tamamen taklid edilebilmesi mumkün değüdir. Ha,zımsızlığı, mide yanmalarını, ekşiliklerini ve muannid inkıbazlan giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umumî hayatın intizamsızhklanru en emin surette ıslah ve insana hayat ve canlılık bahşeder. İNGtLÎZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU İSTANBUL " Makiyajlı „ görünmeksizin • Akademi için 90 aded çekmeceli ve dolablı resim masası, 90 aded tabura, 12 aded vitrin yaptırılacaktır. Yapılacak işin muhammen bedeli 6870 lira ve muvakkat teminat miktarı 515 lira 25 kunıştur. Şartname ve resimler Akademi den parasız verilir. Eksiltme kapalı zarf usulile 9/12/937 perşembe günü saat 15 te Cağaloğlunda Yüksek Mektebler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. Talib lerin teklif mektublannı 9/12/937 perşembe günü saat 13 e kadar Yüksek Mektebler Muhasebeciliğinde toplanan Komisyona vermelidirler. Eksiltmiye muayyen kanunî vasıflardan başka bir marangoz fabrikasma sahib olduk lannı isbat edenler girebilirler. Lâzım gelen vesaiki zarflar içinde tevdi et memiş bulunanlarm teklifleri hükümsüz addolunacaktır. (7849) Dogum ve kadın hastalıkları mütehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddes No. 22, Mavi yapı RIZA UNVER Telefon 22683 MUHENDIS ve MAKINIST ARANIYOR Regülâtör ve sulama işlerinde mütehassıs bir mühendisle ekskavatör makinelerinde çalışmış tecrübeli bir makiniste ihtiyac vardır. Galata Taptas hanı üçüncü kata müracaat. Zayi Eminönü Malmüdürlüğünden almakta olduğum maaş cüzdamma aid tatbik mührümle, resmî senedim, maluliyet raporum, ve nüfus hüvlyet oüx danım kayboldu. Yenilerini al»c»ğun • dan hükmü olmadığı ilân olıınu<\ Tahtakalede Yemiş hanında harb malulü Ahmed oğlu Ahmed 1299 Balıkesir Vilâyeti Daimî Encümenînden: Müzik Havalandırılmiş YENi PUDRA Cildde hemen görünmez Makiyajı aratmıyan ve hatırlatmıyan taze, nermin ve cazib bir sevimlilik, o kadar ince ve o kadar hafiftir ki cild üzerinde âdeta görülmez bir pudradır. Hiç kimse, yüzünüze bakınca güzelliğinizin tamamen tabiî ol madığını iddia^edemez. Bunun sırrı, yeni «havalandırma» usulü sayesinde temin ve Tokalon pudrası da bu usul dairesinde istihzar olımmuştur. Gayrikabil zannedildiği halde on defa daha ince, daha ha fiftir. Hemen bugünden «havalandırılmış» yeni Tokalon pudrasmı tecrübe ediniz. Bütün gün, işiniz başmda çalıştığmız halde yüzünüz kafiyyen ner* minlığini kaybetmiyecektir. Bütün gece dans etseniz bile teniniz, daima ter ve taze kalacaktır. Yalnız Tokalon pudrası sayesinde cazib ve se • vimli bir güzelliğe malik bir ten te • min ediniz. Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 1 m «uTutu M «• / * 1 Balıkeslrde müceddeten yapılacak Doğum ve Çocuk Bakımevi ve Ebe mektebi binasının Nafıa Vekâletinden musaddak projesi gereğince ve 81814 lira 66 kuruş keşif bedeli üzerinden inşası kapalı zarf usulile eksiltmiye konulduğu halde istekli çıkmadağmdan 16/12/937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 e kadar bir ay zarfmda pazarlıkla verilmesine karar verilmiştir. 2 Bu işe aid evrak şunlardır ( Hususî şartname Mesaha cetveli Vahidi fiat vetvell Keşif cetveli ve projeler Eksiltme şartnamesi Mukavele örneği. îstîyenler bu evrakı Balıkesir Vilâyet Daimî Encümen kaleminde veya Balıkesir Nafıa Müdiirlüğünde görebilirler. 3 Bir ay zarfında pazarlıkla ihale yenl hükumet dairesinde teşekkül edecek Daimî Encümen tarafından yapılacağından Encümenin toplantı günü olan her pazartesi ve perşembe günleri saat 15 te Vilâyet Daimî Encü a menine müracaat ederler. 4 İsteklilerin 1937 yılı Içînde Nafıa Vekâletinden almmış müteah • lıidlik vesikasmı ve bu işe girmeğe salâhiyet veren resmî vesaiki ibraz efmesi şarttır. (7951) Okulumuza «75» lira ücretli «iaşesi okula aid» almanca bilen kadın bir daktilo alınacaktır. İsteklilerin 10/12/937 cuma günü saat 13 te sınavları yapılmak üzere müsbit evraklarile birlikte Ankarada Müzik Öğretmen Okulunda bulunmaları. (7998) T L M UKIIİK(fflprliMİ«rl l«tir Kımal • Hahmu4 CıvU ICZANESİ ALi MUHİDDİN HACI BEKİR Akide 6 0 kuruş Bayram şekeri 8 0 » Fıstıklı lokum 120 kuruş Kaymaklı lokum 120 » Satış yerleri: BAHÇEKAPI BEYOĞLU KARAKÖY KADIKÖY Taşradan sipariş için : ALf M U H İ D D İ N Bahçekapı, İstanbul ! Dünyanın meşhur şekercisi öksUrenlere ve göğüs nezlelerine Tabletleri. Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, istanbul HORMOBİN Fakültesi ve ADEMi BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI İKTİDAR KATRAN HAKKI EKREM RUMATİZMO SİLKO LUMBAGO Kumb5r Orman Alım, Satım Komisyonu Başkanlığından: RĞPILP^l TESKİN.VE 1ZPLE EDtO 1 Nümunesi veçhfle 166 metro elbiselik kumaş açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 15/12/937 çarşamba günü saat 14 te Vilâyet Muhasebe Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 2 Muvakkat teminatı 65 lira 50 kuruştur. Şartnameyî görmek ls tiyenlerin «Tatil günleri haric» hergün Bahçeköydeki Fakülteye, eksiltmiye girmek için de yukarıdaki günde Kjpmisyona müracaat etmeleri. (8048) I İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları I Kıymeti Pey parası Lira K. Lira K. Fatihte Dibağzade mahallesinde Altay sokağında 7 321 91 24 15 numaralı ve tamamı 77,60 metre murabbaında bulunan arsa. 4078. Çarşıda Reisoğlu sokağında 24 No.lı dükkân arsası. 2 35 30 72 4996. 206 84 15 55 Rüstempaşa mah. Küçükçukur han kat: 2 No. 6 oda 4653. Yukarıda yazılı emlâk satılmak üzere 15 gün müddetle açık arttırmıya çıkarılmıştır. İhalesi 3/12/937 cuma günü saat 15 te yapılacaktır. İsteklilerin Mahlulât kalemine gelmeleri. (7784) Cİ N Sİ Miktarı Ton 100 100 Kriple maden 15/12/937 çarşamba kömürü saat 15 te Gureba hastanesine lüzumu olan yukarıda cins ve miktarı yazılı kömür açık eksiltmiye çıkarılmıştır. İhalesi yukarıda yazılı gün ve saatte Vakıflar Başmüdürlüğü binasmda toplanan Komisyond.a yapılacaktır. Şartnamesi her gün Levazım kaleminde görülebilir. (8072) Muhammen kirası C İNS İ Aynihayat mescidi Lira K. Kadirga, Şehsuvarbey üst kısmmda 0 Bir oda ve bir sofa 3 00 Saraçhane, Kırkçeşme 27 Nefer Bir oda ve odunluk 1 50 Sirkeci, Demirkapı 130 Darüssaade Cezayirli Ah medpaşa camii 6 00 Yenikapı Mermerciler Cami arsası 6 00 MÜDDETİ İCAR: Teslimi tarihinden 938 senesi mavıs nihayetine kadar. Çarşı Yorgancılar Hacımemiş 911 Dükkân 1 00 Çarşı Yorgancılar Hacımemiş 13 > 1 00 MÜDDETİ İCAR : Teslimi tarihinden 940 senesi mayıs nihayetine kadar. Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmıya çıkarılmıştır. Istekliler 10 kânunuevvel 937 cuma günü saat 15 e kadar pey paralarile beraber Çemberlitasta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (8052) Semti meşhur ve mahallesi Cadde veya sokağı No. Muhammen bedeli Lira 1650 1650 İlk teminat Lira K. 123 75 123 75 İhale günü Her banyodan sonra saçınız BU ŞEKLE GÎRERSE Briyantin Pertev onları düzeltmeyi temin eder. Almanca Türkçe TEKNİK LÛGAT Adnan Halet Taşpınar Almanca Türkçe tercüme işlerile tneşgul olanlar ve teknik kitab okuyanlar için faydalı bir eserdir. Tevzi yerleri: İstanbul İkbal Kitabevi, Beyoğlu Haşet ve Erich Kalis KitabevlerL Sahtb ve Başmuharrtri: Yanas Nadi Omumi ne$riyaU tdare eden Yazı Ulert Mudürüi Hikmet Münif Cumhurtyet matbaast TURKiyE CUMHURİYETt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog