Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

Prof. Faik Sabri Duranın Viyana Coğrafya Enstitüsü matbaasvn.' da basılan [Tabiî ve Siyasî Türkiye haritasî 1/2.000.000 mikyasmda olan ve en son vilâyet taksimatma göre yapılan bu harita alfabe sırasile endeksi de muhtevidir. Fiatı 50 kuruştur. Kanaat Kitabevi umhuri Mahallî hükumet, eski kararından ric'at etti Hayat Ansiklopedisi Her eve lâzım olan çok S3yi.' 4oDl Telgraf ve mektub adresl: Cumnuriyet tstanbul Posta kutusu: tstanbul, Nb 246 rdZariCSI ZÎJ Telefon: Başmubarriı ve evl: 22366. Tahrtr heyeü: 24298. tdare ve matbaa fasmı 24299 24290 1937 faydalı bir eserdir. Hatay, bugün herşeye rağmen Londrada doğan ihtilâf Hariciye Nazırı Eden millî bayramı kutlulıyacaktır istifasını mı verdi? Halaylıların sevincini kendi kalblerimizde hissediyoruz Ingiliz gazetelerine göre, Almanyanın müstemleke taleblerini tehire mukabil orta Avrupada serbest bırakılması bu istifaya sebeb olmuş Londra 28 (A.A.) Reynolds News gazetesinin yazdığma göre on sekiz aydanberi Ledi Astor'un malikânesi olan Clıveden, Ingiliz Alman dostluğu le hinde kuvvetli bir hareketin merkezidir. Lord ve Ledi Astor, Times gazetesinin başmuharrıri Davvson, Halıfax ve Lon dondery, eylul ve ilkteşrin aylarında Goering'in yardımile Halifax'ın seya hatinin projesini hazırlamışlardır. Manchester Guardian gazetesinin bildirdiği plâna uygun bir plân hazırlanmıştır. Bu plâna göre Almanyanın müstenr leke talebelerinin tehirine mukabil Reich orta Avrupada serbest bırakılacaktır. Keyfiyetten haberdar edilen Eden bu [Arkası Sa. 7 sütun 3 <e] Bugün istiklâline kavuşan Hatayın bu yeni ve bahtiyar hayatta pek parlak istikballere namzed bulunduğunu adeta gözle görülen bir hakikat gibi müjdelemek bizim için zevkli bir vazifedir. Bayramda hiçbir ecnebi bayrak çekilmiyecek illetler Cemiyeti Konseyi Hataya müstakil bir idare veren ına yasanm 29 sonteşrin 1937 den itibaren, yani bugün, meriyet mevkii' ne girmiş olacağını 29 mayıs 1937 tarihinde kararlaştırmıştı. Binaenaleyh bugün Hatay, Mılletler Cemiyetinin kararile hem bilkuvve, hem de filen istiklâline kavuşmuş bulunuyor. Bundan dolayı nekadar sevinsek yeridir. Bizzat Hatayhlara gelince bugün onların kalblerini doldurmakta olan sonsuz saadet şevklerini pek iyi anlıyor ve bu şevkleri aynen kendi kalblerimizde duyuyoruz. Demek ki en aşağı kırk asırlık diye ifade olunabilecek bir varlıkla gelişigüzel oynanamazmış, o, hakkı olan hür ve müstakil hayata behemehal kavuşurmuş. Bugün istiklâline kavuşan Hatayın bu yeni ve bahtiyar hayatında pek parlak istikAntakya 28 (Hususî muhabirîmîz ballere namzed bulunduğunu ise adeta geceyarısından sonra bildiriyor) Halk, gozle görülen ve elle tutulan bir hakikat bazı tâkların hükumet tarafından yıkhrılgibi bugünden müjdelemek bizim için çok masına ve diğer birçok mümaneatlara zevkli millî bir gazetecilik vazifesidir. rağmen, bayram yapmağa azmetmiş Hatayın ahden kabul olunmuş olan hususî rejimini istedikçe bize bu bölgeyi ilkıUn*mtk nmnlleri isnad ettiler. Hayır, biz Hatayı ilhak etmek istemiyor duk. Biz olsa olsa Hatayla küçük bir bölgede harble ve askerlikle alâkası olmıyacak bir halkın müstakil hayatında ne gibi saadetlere erişebileceğine aid bir nümune ve bir hakikat göstermek istiyorduk. Hatayı görüp de orasının taşına toprağına kadar her zerresinin Türk olduğunu kabul ve tasdik etmemek imkânı yoktu. İddialar ve müdafaalar bir hayli çetin oldu. Fakat nihayet Fransanm teklifi ve bizim de tereddüdsüz kabulümüzle müracaat olunan Milletler Cemiyeti hakkı gördü ve hakikati vaziyete hâkim kıldı. Şimdi olan şey müstakil Hataydır, ve biz bu neticeden pek memnunuz. İlhak olsa belki bu kadar memnun olmazdık. Çünkü biz Milletler Cemiyetinin karannda yerine getirilmiş bir ahdin zaferini gördük. M. Eden Hatayda tir. bayram hazırhğı Ingiliz gemilerinin geri çekilmesi taleb edildi Binlerce Çin kayığını himaye ettiği sanılan bu gemiler çekilmezse, bombardıman başlıyacakmı? (Arkast Sa. 7 sütun 4 te) ingilterenin Çine yardımı Hükumet, hiçbir ecnebi bayrak çekilHalkın bu yoldaki ısran karşısında ma memesine de razı olmuştur. Mandater hallî hükumet, yavaş yavaş ric'at ederek hükumetin bayrama iştirak eylemiyeceAzmi bayram programının tatbikini kabul et ği tahakkuk etmiştir. mek mecburiyetinde kalmıştır. "Hatay bizim büyük bir millî davamızdır „ Konya dün bir felâket atlattı Seller şehre hücum etti, fakat tehlike büyük bir zarar vermeden geçirildi Konya 28 (Hususi) İki gündenberi yağan yağmurlardan «Meram» deresıls Keçi deresinin suları, şimdiye kadar görülmemiş derecede kabararak, gece saat 1 de taşmağa başlamıştır. Şu dakikada, bütün Konya su baskmına uğramış bulunuyor. Şiddetle akan sular, istas yon civarmdaki Havzan dağında iki kola ayrılarak, şehre hücum etmiştir Suyun yürüyüş kollarından biri, şimal istikametinde ilerliyerek, istasyon, Askerî orta okul. Zindan kalesi, Musallâ, Tarlabaşı taraflarma. diğeri de istasyonun cenub cihetinden şehrin şarkma yürümüştür. Talimhane, Söylemezin konağı, Muhacir pazarı ve Lârende caddesi sular altındadır. Hatay halkını, mes'ud neticeye isal ederek lâyık olduğu bahtiyar ve müstakil hayata kavuşturacak devre başlıyor Şimdi varlığının selâmet ve emniyeti iki büyük devletin kefaleti altma alınmış küçük bir memlekette haricî endişelerden az/ıde bir halk idaresinin nasıl bir cennet hayatı yaratacağını göreceğiz. Biz göreceğiz ve dünya görecek. Hataydan dünyaya işte böyle örnek bir saadet levhası çıkmasmı kendimize gaye edinmiş bulu nuyoruz. Saklamağa hacet yoktur ki bu küçük kardeş ülkenin o dediğımiz saadet cennetine bir an önce ve mümkün olduğu kadar fazla inkılâb edebilmesi için eli mizden gelebilecek yardımlann azamisini Milletler Cemiyeti nezdinde ve Fransa ile müzakerelerimizde Hatay davamızı yapacağız, ve kendisinin, diğer komşulabüyük bir muvaffakiyetle müdafaa eden Numan Menemencıoğlu nndan başhyarak bütün dünyadan, hep Ankara 28 (A.A.) Yeni Hatay metinler mucibince Hatayın yeni rejimi bu gözle bakılarak muamele ve mukabeKahire 28 (A.A.) Reuter muhale görmesini açıkça ve bütün bir samimi rejiminin mer'iyete girmesi dolayısile Ulus mer'iyete giriyor. Kardeşlerimize ve bübiri bildiriyor: gazetesi yannki 29 sonteşrin nüshasında tün Hatay halkına kutlu olsun. yetle temenni edeceğiz. Akşam saat 20,30 da Başvekil Nahas İnkişafında, matlub olan asıl neticeye aşağıdaki makaleyi neşretmektedir: Böylece bizim Hatay meselesi muva t Arkası Sa. 7 sütun 1 dcl Paşaya bir suikasd yapılmıştır. Suikasd «Bugün Cenevrede kabul edilmiş olan ıı • ıt ı ıı • ı • ı • ıı ı ıı • ı ıi • u ıııııııııınııiMiTiıı cehesindeki dünkü, bugünkü ve yannki ııııııııiHiıiiiıııııııiMiHiııııııııııııııııııııtnııııııııııııııııtınıııiMiıııiMi , IIIIIMIPIIIIIMIIIIIMIIIIIIIII faili olan bir Mısırlı tevkif olunmuştur. vaziyetimizi bütün açıklığile bir daha te mu? Böyle olmak için Suriyenin Irakla j asıl Fransa ile bizim aramızda idi. Bu Nahas Paşaya birşey olmamıştır. barüz ettirmiş oluyoruz. Bize göre Mil Türkiye arasında en ileri karâesük sami1 davayı onun teklifile Milletler Cemiyetiletler Cemiyeti kararile işin dava kısmı miyetile teessüs etmiş olan dost komşulu ne götürdük. Fransızlarîa dostluk münabitmiş, şimdi ırkî ve millî Türk varlığı ğun ulvî manzarasmdan gafil olması sebetlerimiz eski ve esasldır. Çok çetin esasındaki Hatay istiklâlinin filiyat ve lâzımdır. Bizim Irakla da böyle hudud münakaşalarımızda onu korumağa itina tatbikatını tanzime sıra gelmiştir. Acaba ihtilâflarımız vardı, ve bu meseleler için ettik. Nihayet ahde müstenid hak zafer meselede kendilerini alâkadar farzeden o zaman orada mandater devlet olan In bulunca bundan Türk Fransız dostlu diğer taraflar da vaziyeti tıpL bizim gibi giltere ile de konuşup çekişiyorduk. Çok ğunun çok kazanacağmı da düşünerek hep böyle görüyorlar mı? Onlar da Ha çetin münakaşalardan sonra anlaştık ve ayrıca ve sonsuz memnuniyetler duyduk. tay istiklâlinin orada bütün dünyaya ör meseleler bitti. Şimdi Irakla kardeşiz, în Bizce Fransız Türk dostluğu Hatay danek olacak bir saadet yuvası kurmasın1 giltere ile ise hakikaten bamimî surette ve vası imtihanından muvaffakiyetle ve hatzevkle ve şevkle temaşa etmeğe ve bu isbüyük milletlere yakışır centilmenlikle ta daha büyük inkişaflara mazhariyet im Trabzon 28 (Hususî muhabirimiz tiklâle aid idarî safhaların bu suretle ta dostuz. Suriye Hatay meselesinin hallin kânlarını beraberine alarak çıkmıştı. A den) Doğu valileri kongresi, bugti/ı hakkukuna pürüzsüz bir samimiyetle yar deki hakh emrivakii takdir ettiği gün şi caba Fransada da telâkki böyle değil nihayetlenmiştir. Dün, Kars Valisi Akif, dım eylemeğe hazır bulunuyorlar mı? malden kendisini deraguş edecek en emin miydi ve hâlâ böyle değil mi? Milletler vilâyetine aid işler üzerinde izahat veımiş, bu izahatı dört saat sürmüştür. BuHalkı dün ve ervelki gün kardeşleri bir dostluğu kollarını açmış kendisini bek" Cemiyetinin mutantan kararından sonra gün de Rize, Gümüşane ve Trabzon vamiz olan ve varın obürgiin gene kapıbi< liyor bulacaktır. Suriye bu vaziyetin kıy Hatay istiklâlinin pürüztüz tahakkukuna lileri dinlenmiştir. komşu kardeşlerimiz olmağa namzed bu metini takdir etmemezlik edemez, ve ede hâlâ Fransadan müşkülât gelebileceğine Toplantıyı müteakib Parti binasında lunan Suriye Hatayda millî ve ırkî Türk memelidir. Bizim halis temennimiz bu bizim aklımız ermez. bir çay verilmiştir. çokluğu esasına dayanan müstakil bir ida dur. YUNUS NAD1 Müfettişi Umumî Tahsin Uzer yarın reyi hoş görmekte hâlâ güçlük çekiyor Fransaya gelince bu Hatay davası Sa. 3 sütun 3 de} tenkidlerini yapacaktır. Harb cephesinden cenuba doğru hicret eden Çin halkı Şanghay 28 (A.A.) Chinkiang'da smda demirlemişlerdir. bulunan altı îngiliz vapurunun geri a Erzak ve mühimmat taşımyormuş lınması için Japonlar tarafından Ingiliz Tokio 28 (A.A.) Japon gazeteleri, makamları nezdinde şiddetli teşebbüs tngiliz vapurlarmın yanlarmda bulunlerde bulunulmuştur. makta olan Çin mavnalarmm Çin kıtaJapon keşif tayyarelerinin raporla atile Çin mühimmat ve zehair naklet rına nazaran, bu vapurlar mevcudiyet mekte olduklarıru söylemektedirler. A[Arkası Sa 3 <sütun 5 te~\ lerıle binlerce Çin kayığını muhafaza sahi Shimbun, Japon askerî makamatıetmek istiyorlarmış gibi bunlarm ara\Arkası Sa. 3 sütun 4 te"\ iMMiıııııımıiMiı ııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııı Nahas Paşaya dün suikasd yapıldı Dünkü futbol maçları Başvekile birşey olmadı, suçlu tevkif edildi Fenerbahçe Yunanlılara 32 mağlub oldu Lik maçlarında Fener Süleymaniyeyi 4 1 , G a l a t a s a r a y İ. S p o r u 4 1 , V e f a T o p k a p ı y ı 4 1, G ü n e ş B e y k o z u 3 0, B e ş i k t a ş E y ü b ü 1 1 2 y e n d i Doğu valileri kongresi bitti Umumî Müfettiş bugün tenkidlerini bildirecek Fenerbahçe Enosis karŞılaşmasından bir görünüş \ (Yazısı 6 nct sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog