Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

Prof. Faik Sabri Duramn Viyana Coğrafya Enstitüsü matbaastnda basılan L Tabiî ve Siyasî Türkîye haritası 1/2 000 000 mikyasında olan ve en son vilâyet taksımatına göre yapılan bu harita alfabe sırasile endeksı de muhtevidir. Fıatı 50 kuruştur. Kanaat Kitabevi umhuri OndördOficO yıl sayı: 4864 ÎSTANBUE CAĞALOĞLÜ Telgral ve mektub adresi: Cumnurlyet, Istanbul • Posta kutusu: Istanbul, No 246 Telefon: Başmuüarrlr ve evl: 22366. Tahrlr heyetl: 24298. tdare ve matbaa tosmı 24299 24290 J Cuma 26 Ikincîteşrin 1937 11 inci sayısı birçok nefis ılerle intişar etmiştir. Bu v ..„ j^^a yazılar: M. Ragıb Kösemır*|l; iföuzfe Muzesi. Suud K. Yetkin: ^ezana^TM. Aksel: Turk resminin Garb ^safl'atına tesıri. N. Papazoğlu: Yunanıstanda heykel. Max Lıberman: Bir ıtıkad .. Bu hakikî san'at dergisinı harkese hararetle tavsiye ederız. AR tün meselelerin ayrı ayrı bile çok büyük ehemmiyeti haiz olmalarına rağmen Almanyanın nihayet müsbet talebler dermeyan etmiş olması sulh lehine atılmış bir adım telâkki olunabilir. Madrid, müthiş Avrupada sulh Fransız Nazırlarının ziyareti umudu mu belirdi? Londra, nihaî kararlara bir bombardımana Berlinde, ortaya konulan bütutuldu Doflunun tetkikinden sonra Başvekil Celâl Bayar intıbalarını anlatıyor «Dersimde yaşanabilecek mahdud vahaları ihya için herşeyi yapacağız. Orada bedbaht bir hayat sürenlere verimli topraklar bulacağız» sahne olacağa benziyor İngiliz Başvekili ve Hariciye Nazîrî arasındaki «filî ikilik« in bu müzakerelerle hâd safhaya gireceği söyleniyor Şehrin muhtelif yerlerine 2000 obüs düştü Madrid 25 (A.A.) Dün saat 22,30 da Madrid şiddetli bir bombardımana tutulmuş ve bombardıman bir saatten fazla devam etmiştir. Birçok mahal elere 2,000 den fazla obüs düşmüştür. Telefat miktarı malum değildir. Cumhuriyetçilerin bataryaları mukabele etmiştir. Paris 25 (A. eğer Londrada umumî surette A.) M. Chau Başvekil Celâl Bayar Büyük Şedevam toprak yuvalan bize yeni yaiyi haberler almakla maruf fin refakatinde yaptığı son seyahat pılmakta olan eserlenn zevkini acıtamahfıllerin öğrendıklerinde çok temps ile M. Del bos, pazar gecesi intıbalarını Ulus gazetesine §öyle anÜniversite mahallesi mıntakasında şidcak kadar hazin tesir yaptı. yanlış yoksa Lord Halifax'ın AlmanyaLondraya gidecek detli bir muharebe olmuştur. Asiler, cumlatmıştır: Sıvasa tayinlerindenberi kısa bir dan getirdiği malumat ortaya çıkmakta ler, pazartesi ve salı huriyetçilerin hatlarına yaklaşmak sure zaman geçen valımiz mühim işler mu« Gördüklerimizin bende bıraVçok gecıkmedi denebilir. Bu haberlere günü orada kala :ile bir huruc hareketi icrasma teşebbüs vacehesindedir. Sıvasta çok daha cidtigı mtıbaları aynen söylemeliyim. Sı göre Alman isteklerini şöyle hulâsa etmek caklardır. Fransız etmişlerdir. Asiler, ağır zayiatla ric'at etdî çalışmak lüzumu hissedilmektedir. vasta demiryoluna aid büyük inşaatı mümkündür: Nazırlan, Parise mek mecburiyetinde kalmışlardır. derin bir zevkle tetkik ettik. Sıvas şehÇetinkaya, Sıvas, Malatya iltisa " 1: Eski Alman müstemlekelerînin îaçarşamba günü dö rinin tam ortasını güzelleştirmek için Cumhuriyetçilerin Guadalajara mmtakından Divrikiye giden demiryolu desi. Almanya bu müstemlekelerin iadeneceklerdir. Zira M. yapılmış olan ve yapıîması düşünül İcasındaki bir taarruzları, kısa bir müca başlangıcmda durduk. Mevkiin tabi sini altı yıl sonraya talıka muvafakat ediDelbos'nun merkezî mekte olduğunu anladığımız binaları deleden sonra, Palancaret ve Los Arryos atini tetkik ettik. İltis'.ktan şarka u yor, ve arayerde esaslan ıslah olunacak Avrupa seyahatinin gördükten ve muhayyilemizde can ;asabalarmın işgalile neticelenmiştir. zanması lâzımgelen yol buradan ayMılletler Cemiyetine tekrar girmeği kaperşembe sabahı landırdıkten sonra dahi, tarihî Sıvarılmah idi; böyle olmuştur. Cumhuriyetçiler mühim miktarda harb bul ediyor. başlaması lâzımgel sın bütün o çökmüş ve çökmekte ber [Arkası Sa. 7 sütun 3 tel malzemesi zaptetmişlerdir. 2 : Almanya oraya tekrar girebilmek mektedir. t için Milletler Cemiyeti paktının hem Franco'nun Londra ajant Versay muahedesinden tefrikini, hem de İngiliz Başveki Londra 25 (A.A.) İngiltere hü • linin yeni meselâ zecrî tedbirlerden bâhis 16 ncı ;umeti, Dük dAlb'ın General Franco'beyanatt maddesinin kaldırılması gibi esaslı suretmn ajanı olarak tayin ve îngiltereye izam te tadilini istiyor. Londra 25 (Hu ıdilmesine muvafakat etmiştir. 3: Almanya Çekoslovakyadaki Alman susî) Başvekil ekalliyetlerinin İsviçrekâri hususî bir ida M. Chamberlain Areye mazhariyetini istiyor. vam kamarasımn bu4 : Diğer Avrupa devletlerinîn Avus günkü celsesinde şu turyaya karşı gösterdikleri alâkayı şim beyanatta bulun di Almanya bir müdahale addediyor ve muştur: * bu müdahaleden şikâyet ederek diğer « Lord Hali • Avrupa devletlerinin Avusturya işlerine fax'm Berlin ziya karışmamalannı istiyor. Öyle ya, halkı reti ve orada yap Alman olan Avusturyaya başka memletığı temaslar neti İngiliz Başvekili M. Chamberlain ve Hariciye Nazın M. Eden ketler ne diye karışıyorlar? tngiliz Başvekili ve Hariciye cesinde hasıl olan vaziyeti önümüzdeki İşte neşrolunan kısımlarında bellibaşlı hafta başında Londraya gelecek olan nun aylık çahşmalannı izaK Nazın arasında ihtilâf Ankara 25 (Telefonla) Berlin 25 (A. Alman talebleri bunlar. Bunun haricinde Fransız Başvekili ve Hariciye Nazırile ederek 5 temmuz 1937 de Türk Hava Kurumu umumî Londra 24 (A.A.) Havaa Ajan A.) Hitler, 1935 Almanya galıba Habeşistan emrivakiinin beraber tetkik ve müzakere edeceğiz. înönünde açılan kampa 141' merkez heyeti, bugün saat sı muhabirinden: Lîböral mehafille arne senesindenberi ilk îngilterece de kabulünün muvafık olaca Berlinde yapılan temaslarda ne Fransagencin iştirak ettiğini, bun <• 15 te Etem Tuncelin baş le fırkası mehafüi M. Chamberlain'in, lefa olarak dün ğı mütaleasındadır. Bu işler böyle düzel nın ne de Paris hükumetinin bir muaheIardan 105 inin C, 13 nüa kanlığında aUı aylık toplantıLord Halifax'ın Berlin görüşmeleri hak ıkşam bir ecnebi rneğe yiiz tutarsa Almanya Uzakşarkta de veya bir paktla bağlı bulunduğu mem kında birşey söylememiş olmasından dolaını yaptı. Merkez idare heB brovesi aldıklarını, 65 i * sefarethanesini zi sulhun teessüsüne yardım etmek vadinde leketlerin emniyetini ihlâl edecek mahi yı memnuniyetsizlik hissetmekte ve Al yaret etmiştir. yetinin altı aylık raporile munin de paraşütçü olarak ye* bulunmuştur. rakıbların raporu okundu. Bu ziyaret, ko yette herhangi bir müzakere mevzuu bah man mutalebatının bir esrar perdesi altıntiştirildiğini söyledi. Şimdiye Alman devlet adamlarile Lord Hali solmamıştır.» münizm aleyhindeBilânço tasdik edildi. [Arkası Sa. 7 sutun 5 te] kadar 6,800 kilometrelik hafax arasında başka meseleler konuşulmaki misakın akdinin Bu münasebetle bir açış va turu yapan filolann dolaşmış mıdır? Zannolunur ki konuşulmuştur. pıldönümü müna nutku söyliyen Hava Ku " Merhum Eribe tığı memleketleri sayan Fuad M. Hitler'in komünizm tehlikesine karşı iebetile büyük bir rumu umumî reisi Fuad Bulca, millî ha Bulca, havacılık sanayii üzerinde Kuru siyafet vermiş olan M. Hitler Almanyanın ifa ettiği ve edeceği hizmetvacılığı kökleştirme yolunda Türk genç mun mesaisini izah etti ve dedi ki: Tapon sefarethanesine yapılmıştır. lerden bahsetmemiş olmasına hiç ihtimal iğinin, halkm feyizli çalışmalarını hatır« Bursada yerli ipeklerimizle dolArkast Sa. 1 sütun 2 de] verilmez. Elbette Avrupa garbında sulhu attı. Kurumun minnettarlıklarmı bildirdi. kuttuğumuz ilk örnek paraşütümüz, en temin edecek yeni Lokarno üzerinde fiBaşkan genc hava şehidlerinin hatıra * ağır şartlar altında bir mukavemet tecrükirler teati olunmuştur. Bahis bir kere bu arını hürmetle andıktan sonra Türkkuşu(Arkası Sa. 7 sutun 4 te) meseleye taalluk etti mi Almanyanın Fransız Rus muahedesine dokunmaması kabil değildir. Belki Alman devlet reisi bu meseleyi müşterek emniyet yerine kenParis 25 (A.A.) Millî Emniyet disinin taraftar olduğu iki taraflı anlaş müdürü, matbuat mümessilerine beyanatmalarda hulâsa etmiştir. Biz garb emni ta bulunarak «Cagoulards» tabirinin Trabzon 25 (Hususî muhabirîmiz yetini tesis edelim, Çekoslovakya ile de doğru olmadığını söylemiştir. Meydana den) Doğu valileri, bugün, saat onda bazı şartlar altında anlaşahm, üsttarafmı çık^ırılmış olan gizli teşkılâtın ismi «Cobize bırakın demiş olabilir. Garb emniye mite Secret d'Action Revolutionnaire = müfettişlik dairesinde Tahsin Uzerin tinin şark emniyeti şartile takyid edilme Gizli Millî İhtilâl Hareketi komitesi» başkanlığında ilk içtimamı yaptı. Müfetmesi, malumdur ki, Almanyanın ötedentiş, Atatürkün büyük adını anarak kon unvanının ilk harflerinden alınarak vü beri açık söylediği bir iddiadır. Eğer inr greyi açtı. Eski devirlerle Cumhuriyet cude getirilmiş olan (Csar) dır. kânı bulunacaksa müstakbel müzakereledevrinin, Atatürk inkılâbının eserlerini bir Taharriyata devam edilmektedir. Dün lere zemin hazırhyacak çalışmalarda en saat süren çok beliğ bir hitabe ile anlattı. bir araştırma neticesinde General Duse ehemmiyetli mevkii işgal edecek karışık [Arkası Sa. 3 sutun 5 te] işlerden birisini bu mesele teşkil edecek igneur, musadere edilmiş olan evrakın tir. tetkikine intizaren, nezaret altına alm Kendi kendimizi tenkid: mıştır. Duseigneur, M. Laurent Eynac'ın Ortaya konulan bütün meselelerîn ayn ayrı bile çok büyük ehemmiyeti haiz ol kalemi mahsus erkânındandı. Ve evvelce malanna rağmen Almanyanın nihayet Chartres hava üssü kumandanhğında buCelâl Bayar hükumetinin programınmüspet talebler dermeyan etmiş olması lunmuştu. Pariste, şüpheli binaların mahzenlerinde da orman servetine taalluk eden ciddî Dün diğer bir takım tevkifat daha yasulh lehine atılmış bir adım telâkki olunabulunan mühimmat sandıkları düşüncelerin bilhassa bir yenilikle tepılmıştır. bilir. 1914 tenberi ilk defa olarak Alloncle'ün kardeşi M. Eugene Deloncle mayüz ettiğini görmüştük. Hükumet. Paris 25 (A.A.) General Duse dür. manyanın müspet mahiyetli diplomatik Akdeniz sahillerimiz boyunca müsaid bir yola döküldüğü görülüyor. Davalan igneur, fesadcıların tahrikâtma iştirak etPartinin şefi de tevkif edildi topraklarda geniş ölçülü okaliptüs orkuvvetle halletmek de bir usuldür amma mis olmakla itham edilmektedir. Paris 25 (A.A.) C. S. A. R.'in manları yetiştirmek niyetınde olduğnmuvaffakiyeti muhakkak olmıyan bir Diğer taraftan Emniyet idaresinden, şefi Eugene Deloncle, saat 1 de Komedi nu ifade ediyordu. Çok isabetli olan bu usuldür. Eğer davalar esasmda hak C. S. A . R. şefinin dün gece tevkif edil Fransez yakınında tevkif edilmiştir. Sa karannda hükumetin hatta tek yıl dahi lı iseler onları silâhları kullanma miş olduğu bildirilmektedir. Bu zat, ken at 9 da başlamış olan isticvabı devam et kaybetmemesi için şimdiden tedbirler" dan da halletmenin yolunu aramak disi gibi tevkif edilmiş olan HenriDe mektedir. lArkası Sa. 7 sutun 1 de] alınmak lâzım geldiğini hatırlatmak isIIIIIIIIIIIIMIIIlllll! tiyoruz. lâzımdır. Asıl marifet ve muvaf lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII fakiyet buradadır. Sulh içinde ve sulh Iekeleri isinde tatmin olunması lüzumunu Merkezî Avrupa meselelerinin bu cereSıcak ve sulak mıntakalanmızdaki ş için münakaşa ile silâhla mücadele aratecrübelerine göre, muvafık yerlerde yanı almasından belki İtalya biraz endişe İngiliz efkârı da kabul ediyor. Çekoslosmdaki mukayese ve muvazeneyi milletokaliptüs ağacları on yıl zarfında meseeder, ve haklı olarak. Ancak ırkî ve coğvakya Almanları için binnefis Çekoslolâ maden sütunluğu için adamdkıllı lere bırakmalıdır. Bu muvazene şu hakivakyanm hususî bir idare şekli düşünmek rafî bir vaziyet önünde tahakkuku zarur kullanılmağa ve işe yaramağa salih bir kati tebarüz ettirir: Harb herkes için feten bütün bütün uzak olmadığını biliyo bir neticeye ilânihaye mümaneat oluna devreye varabiliyor. Gelecek sene gelâkettir, makul taleblerin iyi telâkkilerile ruz. Bu meselede Çek devletinin bütün mıyacağı da malumdur. Bir Avusturya niş ölçüde garsiyat yapmak için şimdi Kurtuluş bayranum tezahüratla kutlulayan Edirneden bir köşe: Emniyet parkı varılacak sulh neticeleri herkes için nilüğüne halel vermiyecek bir hal şekli bu plebisiti Almanlığı Tirol hududlanna in den okaliptüs tohumlannı tedarik etmettir. İşte son Alman taleblerinde nihaEdirne 25 (A.A.) Türkün yük bince Halkevindeki kutlulama törenın lunabileceği şüphesizdir. Kalıyor Avus direcektir. Fakat bütün bu işler hallolu mek ve fidanlıklan hazırlamak icab eyet bu neticelere varılmak imkân ve istisek san'at abideleri ve sayısız irfan mü den sonra başta General Kâzım Dirik turya: Avusturya meselesinin haricî kısmı nabilmek için sulhun istıkrarını garanti diyor. İşin en kolay kısmı bu olmakla dadları görülür gibi oluyor. Herhalde daha ziyade sun'idir. Halkı Alman olan altma almak lâzım geleceğinden böylelik beraber onun vaktinde düşünülmesi ve esseselerıle batı sınmmızda bir san'at ve başmüşaviri Sabri Oney kumandan ve Ingilterenin vaziyeti daha ziyade böyle kültür kalesi dıkilen güzel ve şirin Edirne misafir heyetler olduğu halde Cumhuribu memleketin Alman camiasına inciza le dünyanın şimdi içinde yüzdüğü kâbu yapılması lâzımdır. gördüğüne hükmolunabilir. Bir tek şartbı nasyonal sosyalizmden evvel başlamış su atlatması imkân dairesine girecek de îşte bu fikramızla biz Celâl Bayar bugün kurtuluşunun on beşinci yıldö yet meydanma gelinmiştir. Bu geniş sa la, ki o da Almanyanın şimdi yapılacak hükumetine bugün için yalnız bu nok nümünü kutlulamıştır. Bu münasebeıle hadaki manzara ve heyecan görülecek olduğunu kim bilmiyor? Eğer hususî nok mek olur. müzakereler neticesinde elde edilecek Lord Halifax'm Almanyaya seyaha tayı hatüatıyoruz. Kendisi zaten düşün Trakyanın muhtelif yerlerinden Anka şeydi. Mızıka İstiklâl marşımızı çalarken tai nazarlar bir tarafa bırakılacak olursa anlaşma ile sulhun yakın zamanda bozulhakikatte Avusturya meselesinin dahilî tinden şimdilik ortaya bu umudlar çıktı müşse mesele yok. Henüz düşünmemiş ra ve İstanbuldan kalabalık heyetler gel Selimiyeden bir top atılmış ve bu sırada •ttiıyacağına aid vereceği teminattan ibabir Almanlık meselesi ve hatta dahilî bir gibi görünüyor. Vaziyetin dikkati calib se bu jıkramız hulus ve samimiyetle miş, şehir baştanbaşa donatılmış ve halk her sene olduğu gibi Selimiyenin göklerrettir. daha sabahın yedısinde sokaklara dö le öpüşen narin minareleri arasında yirAvusturya işi olduğunu kim inkâr edebi safhalarda inkişafını beklemekte haksız muhtıra vaztfesini ifa etmiş olacaktır. kulmÜ5tür. Hazırlanan program muci lArkası Sa, 7 sütun 1 dej Son tahlilde Almanyanın eski müstem lir? değiliz. YVNUS NADI Ordumuz, 6 ay içinde 26 Almanya Japonya tayyare daha kazandı rabıtasının kuvveti Türkkuşunun ilk kadın şehidi Eribe ile diğer şehidlerin ailelerine bin beşer yiiz lira hediye edilmesi kararlaştırıldı Hava Kurumu merkez heyeîinin içtimaı M. Hitler, ilk defa olarak Berlindeki Japon sefare* tini ziyaret etti Pariste yeni tevkifler Gizli ihtilâl cemiyetinin reisile eski hava üssü kumandanlarından General Duseigneur tevkif edildiler Doğu . valileri Dün Umumî Müfettişin riyasetinde toplandılar Edirne, 15 inci kurtuluş yıldönümünü tes'id etti Batı sınırı çocuklarının bayramı 24 metrelik büyük bayrak, halkm sürekli, coşkun tezahüratı arasında Selimiye minarelerine çekildi Kurtuluş kahramanı merhum Şükrü Naili de anıld] Okaliptüs ormanları 1/ **
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog