Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Her eve lâzım olan çok faydalı bir eserdir umhuriyet pi S3yi! 4860 Telgral ve mektub adresl: Cumüuriyet, tstanbu] Posta kntusu: Istanbul. No 248 r3Z3rt6SI LL HURRE, TAN Edib tarihçimiz M^Turiıan Tan'ın cn güzel eserlerinden fciijj^ Cn l|üyük Os manlı Padişahmın lepih(¥<shah şark sultanının aşk ve entriIaBiaceralan..* 19ol Mutlaka okumalısînîz! Telelon: Başmuharrtı ve evl: 22368. Tahrir heyetl: 24298. tdare ve matbaa tasmı 24299 24290 Büyük Şef, Tuncelinde küşad resmini bizzat yaptıkları Singeç köprüsü üzerinde Atatürk, Tuncelinde açtıkları Singeç köprüsünde, Başvekil ve diğer zevatla beraber istirahat ııııtıııiMiı t ııııııınııııııııııı ııııııiMiMiıııııınımıııııııııııııııııııiMiıı ııııııııııiııııiııı IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMII iMiııııııııııııııııııııııınııııııııı ııııııtınıııııııııııı halinde (Bu resimler sureti mahsusada giden arkadaşımız tarafından gönderümiş, fakat postada gecikmiştir. Diğer resimler beşinci sahifededir.) * " urtuluş zaferinden sonra bundan on dort yıl önce memleket ıçinde yaptığı ziyaretler arasında Atatürk Adanaya da gitmişti. Bütün o havalı halkı denilecek çok kesif bir kalabalığın Büyük Halâskâra coşkun sevinc ve şükran tezahürleri arasında o zaman baştanaşağı yaslı kapkara matem örtülerine bürünmüş Antakyak kadınlar kalabalık içinden ileriliyerek henüz kurtulmamış bir Tiirklük bölgesinin hüzün ve elemlerıni beiirtmişlerdi. O zaman kederlerini kara örtülerinin karanlıkları içinde arzeden bu Antakyalı hemşireler dil lerile söz söylemiyorlar, yalnız manzaralannın belâgatile felâket ve hicranlarının acılığını ve hasretini bağırmış oluyorlardı. Atatürk kendılerini ve onların şahıslarında bütun Hataylıları tatmin için, dudaklarından keskin bir ıslık şeklinde çıkan şu cümleyi fırlatmıştı: K On dört yıl sonra Von Neurath Londra'da bekleniyor gene Adanada, fakat Resmî müzakerelere bu defa, başka safha orada devam edilecek Londra 21 (A.A.) Von Neufatrt'ın Londra seyahatinin alâka ile beklendiği bildirilmektedir. İngiliz diplomatik mahfillerinde Lord Halıfax'ın görüşmelefi Alman siyasetinin bazı noktalarını aydınlattığı ve Halifax'ın bu görüşmelere Londrada devam edilmesini teklif etmesi tabiî olduğu söylenmektedir. Berlin görüşmelerinin hakikî kıymeti hakkında henüz kat'î birşey söylemek mümkün olmamakla beraber Lord Halifax'ın Berlirt seyahati dolayısile intişar eden nikbinane haberler memnuniyet, faTürk kat ihtiyatla karşılanmaktadır. „„.n«>f1ııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııır ıııııııııı •tiıııııi • • t ııı ııııııııııi) ııııııııııııtımıııııııııııııııııııııııııııımıınılıııntıılf Macar Basvekili M. Daranyi dün sabah Berline vardı Passau 21 (A. A.) Viyanadan gelmekte olan Macaristan Başvekilı Daranyi ile Hari ciye Nazırı de Kanya bu gece Alman topraklarına girmişler ve protokol şefi von Bulovv ile Ma caristanın Berlin se liri tarafından kar Macar Başvekili şılanmışlardır. M. Daranyi Macar devlet adamları kendîlerîni bu sabah Berline getirecek olan hususî trenle hareket etmişlerdir. Berlin 21 (A.A.) Bu sabah buraya gelmiş olan M. Daranyi ve de Kanya'yı von Neurath istikbal etmiştir. İki Macar devlet adamı, kendilerini selâmlıyan askerî müfrezeyi teftiş etmişlerdir. Galatasaray Beşiktaş 44 berabere kaldılar Maç başmdan sonuna kadar çok heyecanlı oldu Fener Beykozu 51; Güneş Eyübii 51; Vefa Süleymaniyeyi 32 mağlub ettiler, Istanbulspor Topkapı 1 1 e berabere kaldılar Dünkü spor hareketleri İngiliz mehafili ihtiyatlı hareket etmek istiyor, Alman gazeteleri ise iki hükumetin anlaşmaması için hiçbir sebeb olmadığını yazıyorlar Hıç dört bin yıllık hür bir parçası esir kalabilir mi? Alman gazetelerinde tefsirler Kurtarıcmm ağzından bu beşaretli ve Berlin 21 (A.A.) Georing ile yaemniyet verici hükmü alan Antakyalı kın bir alâkası ilan National Zeitung, kadınlar o zaman kendilerine bağlı bu deLord Halifax'ın ziyaretine dair heyecanlı rin alâkanın büyüklüğü önünde sadece son bir tebliğe intizar edılmemesi lâzım Lord Halıfax'ın Beriın ıstasjonunda ağlamışlar ve ağlamışlardı. geldiğini yazmaktadır. istikbali: Solda Lord, ortada İngiliz On dört yıl sonra Atatürk üç gün önBu gazete, ehemmiyetsiz olduğu anla sefiri Sir Nevile Henderson, sağda ce gene Adanadan geçti. Gene Büyük şılan Halifax'ın görüşmelerinin müşterek Almanyanın Protokol müdürü von Şefin güzergâhına dpkülerek cuş ve hu hareketlerle beynelmılel müşkülleri ortaBülovv Schvante ruş içinde dalgalanan kesif bir kalabalı dan kaldırmağa matuf başka görüşmelere metinin İngiltere ile iyi münasebetler idağın heyecanİL şadimanlığı, ve gene bu esas teşkil edebileceklerini kaydetmekme etmek istediğini göstermek için ingiliz kalabalık içinde Hataylı kızlar. Amma tedir. hükumetile bir deniz paktı imza ettiğini bu defa artık siyahlar giyinmemişler. Ayni gazete, Alman siyasetinin îngi ilâve etmektedir. Şimdi sözü; Atatürkü bu seyahatinde talrz aleyhtarı olmadığını ve Reich hüku[Arkast Sa. 3 sütun 1 de] kib ederek Adanadaki bu sahnede de ha IIMIIIIIIIIMIIinillllllllIlllllllMlllllllllMIMIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllltllMllin zır bulunan muharrir arkadaşımıza bırakalım ve hâdisenin arkasmı onun ifadelerinden takıb edelim: Japonya Franco münasebatınm tesisi şartları Salamanca 21 (A.A.) Radyo Nasyonalin bildirdiğine göre Japon Hariciye Nezareti tarafından verilen bir notaGalatasaray muhacimlerinden birinin atılgan bir hücumu da General Franco'nun isyan hareketinDün lik maçlannm üçüncü hafta kar tehlikeli bir rakible daha karşılaşmak den evvel iki memleket arasında mevcud muahedeleri tasdik eder etmez Japonya şılaşmalarına Kadıköy, Taksim ve Şeref mecburiyetihde kalan siyah beyazlılar nın Franco hükumetini tanıyacağı bildiril tadyomlarında devam edilmiştir. Hava dünkü oyunu şu şekildeki takımla oynadı* nın kapalı ve soğuk olmasına rağmen bu lar: mektedir. Mehmed Ali Hüsnü, Hıristo Feytadyomlarda, bilhassa Kadıköyünde, Cephelerde zi, Bülend, Rifat Eşref, Şeref, Hakkı, Madrid 21 (A.A.) Dün Villa Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi en fazla seyircisi olan takımlann maç Muzaffer, Rıdvan. nueva de la Canada'nın şarkmda Rias [Arkası Sa. 7 sütun I del yapmaları dolayısile, çok büyük bir kalaAulencia ile Guadarama arasında bir balık toplanmıştı. muharebe olmuştur. Villarfranca Del castılo*dan hareket etmiş olan asilerin Galatasaray: 4 Beşiktaş: 4 Haftanm en mühim maçını Galatasa yapmış oldukları bir hareket kendilerinm lArkast Sa. 3 sütun 6 da] rayla Beşiktaş takımları Kadıköy stadyoGüreşe aid tafsilâtı 6 ncı munda yaptılar. Birbiri peşisıra ve Fe sahifemizde bulacaksımz. nerbahçe ile Güneşten sonra üçüncü ve Kendi kendimizi tenkid: «Bu sırada üç Hataylı kız Şefe buket verdiler, ve: « Bizi kurtardın. Yarattığın binbir uıııııipııııııtıııiMiılııııııııııııııııııııııııtıılıııııııııııııııınııılııııııııılıııııiiııllıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııntMiııiHiıııı kahramanlık içinde bu ufak bir zerredir. Senin kızların ve yarınm kahramanı olacak kızlar adına Halâskânmıza derin minnet saygılarımızı sunanz. «Dediler. Eminönü meydanı açılacak, nihayet «Bunları söylerken kızlar ağlıyorlar Istanbul ilk olarak çok güzel bir imar dı.» mazharîyeti kazanmış bulunacak. BunOkuyuculanmız hiç şüphesîz bu defada ittifak etmiyen tek insan yok. ki ağlayışla on dört yıl önceki ağlayış aŞehircilik mütehassısı M. Prost'un haYalnız bu açilma Yenicami etrajında rasındaki farkı kendi kalblerinde ve kenzırladıgı avan proje alâkadarlarca tetkik küçük, büyük birçok dükkânların yikıdi gözlerinde duyuyorlar. Hataylı kızlar lıp ortadan kaldırılmasını icab edecek edilmektedir. Bu tetkikler bittikten sonra şimdi artık sevinc ve minnet göz yaşları tir. Bunu da zarurî bulup da hoş gör projenin tatbikı için istimlâk muamelesi döküyorlardı. Bununla beraber Hatay nin ne suretle yapılacağma dair bir ka miyen kimse yoktur. için muhtemel ve hatta uzun sürmüş bir Ymlnız oradaki esnaf, hiç habersiz gü nun projesi de hazırlanacaktır. esaret hayatının karanhklarından çekilip nün birinde bu ameliyenin icrasına geİmar münasebetile yapılacak istimlâkin çıkanlışta öyle fevkalâde bir hal vardır çilmesinden korkuyor. Kiralanmış dük sureti icrası etrafında muhtelif mülâhaza ki bu son gözyaşlarında dahi parlak yakânlar, müesses işler gibi vaziyetleri lar vardır. Bu meyanda İstanbulda bir rının sevincleri yanında çekilmiş esaret ısderpiş ederek meydanın açılmasına ne imar bankası teşkil edileceğinden bahsovakit tevessül olunabileceği, nerelere lunmaktadır. tırablarının acı hatıralannı sezmemek kadar meydan olacağı daha evvelden mümkün olmaz. Hiç bir hür millet esir Oğrendiğimize göre, irnar bankasına bilinse, herkes vaziyetini ona göre taolmasın. Dünyada bundan daha feci bir hükumet her sene üç milyon lira sermaye yin eder, bilahare gideceği yerleri âe felâket yoktur. Millî hürriyet ve istiklâÇapeh şehrinin yanışından bir gece manzarası şimdiden kararlaştırarak hazırlıklarıvı verecek, şehrin imara muhtac kısımlan lin kıymetini bilmek için de Atatürk gibi $anghay 21 (A.A.) Japon başJaponya, Japon aleyhtarı hareketin ö yapar diyorlar, ki burası da doğrudur. kanunun tarifi dairesinde mıntaka, mıntaonu ta tarıhin çok eski devirlerindeki deHatta bizce tatbik olunacak, meydanı ka istimlâk edilerek bedelleri muhtelıf rin köklerinden yakalıyarak halde büyük konsolosu ve Japon baş ataşemiliteri, cu nüne geçilmesini, Koumintangm büroları martesi günü akşamı, İngiliz Amerikan da dahil olmak üzere Japon aleyhtarı ha açma plânı, evvelden aynen halkın ve kuponlara bağlanmak suretile sahiblerine kuvvet canlılığile yaşatan çelik karakterli ödenecektir. Kupon sahibleri bilahare bu büyük kudretlere ihtiyac vardır. Atatürk beynelmilel imtiyazlı mıntaka konseyi ge rekete dahil bulunan bütün Çin teşekkül umumun tttılaına arzolunsa pek iyi • birçok cihetten belki jaydalı bile o mıntakalardaki arsaların satışlarına işti nel sekreterine ve Fransız imtiyazlı mınta lerinin dağıtılmasmı, Japon aleyhtarı maYUNUS NADİ kası için de Fransız başkonsolosuna Japon hiyette her türlü afişlerin, neşriyatın, si lur./ \ c.k edebileceklerdir. Istanbulun imarı plânı üzerinde çalışan LArkası Sa. 2 sütun 1 de] taleblerini havî birer nota vermişlerdir. lArkasi Sa. 3 sütun 4 te] [Arkası Sa. 3 sütun 6 üa] şehir mütehassısı M. Prost Yeni Japon talebleri Tekirdağlı Hüseyin Hindligüreşi «Çin büroları ve aleyhtar teşekküller kapanmalı, askerimiz beynelmilel mıntakadan geçmelidir» Açılacak Eminönü meydanı Istanbulun imarı işi Yapılacak îstimlâkler için bir Şehir İmar Bankası tesis edileceği söyleniyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog