Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

tkinciteşrin 1937 CUMHURÎYET .ıiçıkan son dorece müessir K E S K i N nkıbazı, hazımsızlığı ekşilik ve yanmalarını Zonguldak Hastanesi Baştabibliğinden: Zonguldak hastanesine ilâveten yapılacak 16840 lira keşif bedelli paviyon insaatı işi kapah zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıstır. Eksiltme ihalesi 24/11/ 1937 çarşamba günü saat 15 te Zonguldak Belediyesinde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 85 kuruş mukabilinde Zonguldak hastanesinden alınabilir. Muvakkat teminat 1263 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin resmî gazetenin 3645 sayılı nüshasmda çı kan talimatnameve tevfikan Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektublarını vukandaki günde ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermeleri ilân olunur. (7389) K A Ş E L E R i üşütme. grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. Meyva Tuzu giderir. Bahçekapı SALiH NECATi i D MAZON ilânı MiDE ve barsaklan aLştıra>az. icilmesi ıâtif, tesiri kolav, ve mölâyitndir. Yerini hiç bir mümasil mü*tahzar tutamaz. MAZON.isim, HOROZ marka s.na dikkat. Depo u : M A Z O N ve 8 O T O N ecza depoau. IstanbuT veni Postahane arkas nda No. 47. Tercîh meselesı Mevzuubahis değil<dir\ ^Kendirte mahsus formülü ile en maKbul; sinir ilâcı ve çarpıntı damiasıdır. KÂRDOL ismine dikkat. Karacabey Harası Direktörlüğünden: Müessesemiz parkları için 50 lira ayhk ücretle bir tezyinat ustası alı nacakür. Talib olanların ikinciteşrin son gününe kadar evvelce çalıştıkları yerlerden alınmış bonservislerile Hara Direktörlüğüne müracaatleri lâzımdır. (7709) İstanbul 4 üncü icra memurluğundan: Yeminli ehli vukuf tarafından tamamma 13,430 on üç bin dört yüz otuz lira kıymet takdir edilmiş olan Cihan çirde, Yeni Sormagir ve Civciv soka <nnda kayden 3 ve nümerotai 119 ve 119/1 numaralı kârgir apartımanm evsafı aşağıda yazılıdır: Bodrum kat: Zemini karosiman taşlık. kaiDicı odası ve kömürlük. 1 nuTnarah daire: Zemini karosiman ta<!İık, 3 oda, halâ, banyo, mahalli, mutfak. Zemin kat: Sokaktan demir kapıdan girilen zemini karosiman taslık ve mozaik merdivenlerle çıkılan taşhkta «2» numaralı daire: Zemini karosiman taşlık. 3 oda. banyo, mutfak ve halâ. Birinci kat: «3> numaralı daire: Zemini karosiman döşeli bir taşlık üze rinde biri cam ile bölünmüş olarak 5 oda, banyo, halâ, mermer musluk ve taslı maltız ocaklı mutfak, denize nazır cihetin zemini kırmızı çini, üstü kapalı balkon. NERVİK UYKUSUZLUK SİNİR RĞRILRRI, RSRBİ ÖKSÜRÜHLER.RSRBI ZPYIFLIKBRŞ veYRRIM BRŞ R6RISI.BR5 DONMESI, VE SINfRDEN ILBRI GELEN BÜTUN RRHBTSIZLIKLRRl J U V A N T IN KUMRAL SiYAH Ter ve yıkanırakla çıkmaz; tabiî kat'iyyen renk veren taniDmış yegâne sıhhî saç boyalarıdır. SAÇ BOYALARI İNGİLİZ KANZUK ECZANESI BEYOĞLU İSTANBUL EYİ EDER Bursa Yenisehir Bayram yaklaşıyor Son günlere bırakmayınız. Belediye Riyasetinden: İkinci kat: <4> numaralı daire: Üç numaralı dairenin ayni evsafı haizdir. Üçüncü kat: «5» numaralı daire: îki oda, mutfak, halâ, banyo ve yanmda zemini kırmızı çini duvar korkuluklu tarasa ve zemini kırmızı çini ve mozaik tekneli çamaşırhk mevcuddur. îstanbulda ve bilâhara icabında Zonguldakta muhasebe işlerinde çalışYalnız Galatada Apartımanda elektrik, terkos, hava tırılmak üzere seksen liraya kadar aylık ücretle ve imtihanla müptedi bir memur ahnacaktır. îstekİilerin aşağıdaki şartları haiz bulunmaları lâgazi tesisatı mevcuddur. Bina kârgir ozımdır : lup beş kattır. Zemin ve bodrum kat 1. Türkiye Cufhuriyeti tebaasından olmak. pencereleri demir parmaklıklıdır. Kat2. Askerlik hizmetini yapmış bulunmak. Elbise mağazasından tedarik ların ön ve arka cephelerinde demir 3. Yaşı otuzdan yukarı olmamak. ediniz. parmakhkh korkuluk vardır. Birinci 4. En az lise veya Orta Ticaret Mektebi mezunu olmak. Taksitle dahi muamele yapılır. 5. Sıhhat raporu ibraz etmek. kattan itibaren gayrimenkulün ön ve Taşradan gelen mektublara 6 ku6. Bir suçla mahkum olmadığına dair vesika ibraz etmek. arka kısımlannda balkon çıkıntılan ruşluk pul konulmalıdır. Bu şeraiti haiz bulunanların imtihan günü olan 10 ilkkânun 1937 ye mevcuddur. Bundan maada geyrimenkadar Tophanede İskele caddesinde 28 numaradaki daireye müracaatleri. kulun Vişne sokağına nazır olan cep hesiude yarım kat zemin ve ayrıçaJbodGenc makine mühendisi ve statik herum mahallile iki dükkân mahalli varsabları bilen mühendis ve tecrübeli fen dır. İzmirde Ağamemnon Ihcalannda yeniden yaptırılacak binalarla tesisat Mesahası: 88 metro murabbaı olup a plânlan yapan ressam aranıyor. îsti projesinin tanzimine aid müsabaka müddeti birincikânunun 937 nihayetin partıman bu saha üzerine inşa edilmiş yenlerin adi günlerde akşam saat 16 ilâ de bitmiş olacağmdan projelerin birincikânun 937 nihayetine kadar İzmir 20 de Kumbaracıyokuşu 31 Dr. Mühenİli Bayındırlık Direktörlüğüne yollanması tekrar ifân olunur. (7810) tir. Hududu: İki tarafı arsa, önü Sorma dis Abdurfahman ömere müracaat et gir ve arkası Civciv sokaklarüe mah mesi. duddur. Yukarıda evsafı, mesaha ve hudud ları gösterilen gayrimenkul açık arttırmıya vazedilmiş olup, 3/1/938 tarihine 1 348 bin 437 lira 96 kuruş keşifli tstanbulda Cerrahpaşa hastanesin musadif pazartesi günü saat 14 ten 16 de yapılacak şirüji kliniği binası inşası kapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. ya kadar dairede birinci arttırması icra 2 Bu işe aid şartnameler şunlardır: edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti A Eksiltme şartnamesi. ' üsküdar muhammenenin %15 ini bulduğu takB Mukavele projesi. dirde müşteri üezrinde bırakılacaktır. C Bayındırlık genel şartnamesi. D özel şartname. Kadıköy sulh birinci hukuk hâkimliAksi takdirde en son arttıranın taahhüE Keşif cetveli, tahlili fiat cetveli, mesaha cetvelL dü baki kalmak üzere arttırma 15 gün ğinden: F Proje. Fatihte Mutaflar caddesinde No. 35 müddetle temdid edilerek 19/1/938 taİstiyenler bu şartnameleri ve evrakı keşif bedelinin yüz binde beşi nis rihine musadif çarşamba günü saat 14 hanede Sabiha nezdinde iken hâlen nebetinde bedelle Güzel San'atlar Akademisi Tatbikat Bürosundan alabilirler. ten 16 ya kadar keza dairemizde yapı rede oldukları malum olmıyan Hüsnü 3 Eksiltme 29/11/1937 pazartesi günü saat 16 da Üniversite Rektörlü lacak ikinci açık arttırmasında arttır oğlu Ali Haydar ve Şükrü oğlu Fevziye. ğünde yapılacaktır. Kadıköyünde Söğüdlüçeşme cadde 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 17 bin 687,52 lira muvakkat ma bedeli kıymeti muhammenenin yüzsinde Bayramyeri sokağında 23 No. h teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup getirmesı de yetmiş beşini bulmadığı takdirde salâzımdır. tış 2280 numaralı kanun ahkâmma hanede Dr. Cemal Ömer Arzık ve eşi 1 1937 senesine aid 150 bin liralık Bayındırlık Bakanlığından alınmış tevfikan geri bırakıhr. Satış peşindir. Fatma Halet Arzık vekilleri avukat Rainşaat müteahhidlik vesikası ve talibin kendisi bizzat mühendis veya mimar Arttırmıya iştirak etmek istiyenlerin miz Bakanoğlu tarafından aleyhinize adeğilse inşaat müddetince fennî mes'uliyeti kabul ettiğine dair bir mühendis kıymeti muhammenenin yüzde yedi bu cılan sayian mutasarrıf bulunduğunuz Kadıköyünde Osmanağa mahallesinin veys mimarın Noterden tasdikli senedini ve yahud bir mühendis veya miçuğu nisbetinde pey akçesi veya millî Bahariye caddesinde eski ve yeni 46 samarla müştereken taahhüde girdiğine dair Noter senedi vermesi. 5 Teklif mektublarım 3 üncü maddede yazılı saatten 1 saat evveline kadar bir bankanın teminat mektubunu hâ yılı arsanın izalei şüyuu talebi davası Üniversiteye getirilerek Eksiltme Komisyonu Başkanlığma makbuz mukabi mil bulunmaları lâzımdır. Hakları ta nın icra kılınan muhakemesi neticesin linde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların en geç 3 üncü maddede pu sicillerile sabit olmıyan ipotekli ala de Kadıköyünde Osmanağa mahallesiyazılı saate kadar eelmiş olması ve dış zarfının mühür mumu ile iyice kapa cakhlarla diğer alâkadaranm ve irtifak nin Bahariye sokağında eski 10 yeni 46, tılmış olması şarttır. hakkı sahiblerinin bu haklannı ve hu 48 sayılı sağı Emine Derviş, solu Emin Postada gecikmeler kabul edilmez. (7541) susile faiz ve masarife dair olan iddia hanesi. arkası Piriçavuş sokağı, .önü larmı evrakı müsbitelerile birlikte ilân Bahariye caddesile çevrili 517 metro 1 Muhammen bedeli 6020 lira tutan Fen Fakültesi Jeoloji Enstitüsüne alı tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarmiktarındaki arsanın 42.260/42.336 hisnacak aletler 22/11/1937 pazartesi günü saat 15 te Üniversite Rektör fmda dairemize bildirmeleri lâzımdır. sesi Cemal Ömer ve Fatma Halet ve lüğünde ihale edilmek üzere açık eksiltmiye konulmuştur. 57/42 336 hissesi Sükrü oŞlu Fevzi ve 2 İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle beraber % 7,5 muvak Aksi takdirde hakları tapu sicillile sa 19/42,336 hissesi Hüsnü oŞlu Ali Hay kat teminat vermeleri lâzımdır. Liste ve şartname hergün Rektörlükte bit olmıyanlar satış bedelinin paylaş dar uhdelerinde olduğu Tapudan gelen görülebilir. (7475) masından haric kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevel resmî kayıd suretinde yazılı hisseler ehli vukuf tarafından ihtisar edilerek lid belediye rüsumu ve vakıf icaresi bilhesab taayyün etmis olmasma ve ehli borcluya ve vakıf taviz bedeli müşterivukuf marifetile mahallen icra kıye aiddir. Daha fazla malumat almak hnan keşif ve tetkikat neticesin îyi çay içmek isterseniz yalnız SALON ÇAYI içiniz. SALON ÇAYI sayın müşterilerimize muhayyer verilebilır. Israrla her yerde S A L O N istiyenler ilân tarihinden itibaren her de de mezkur arsanın hissele Ç A Y I arayınız. Toptan satış yeri : İstanbul Asmaaltı Tahmis sokak kesin görebilmesi için dairede açık bu re göre kabili taksim olmadığı ve AZERBAYCAN Ticarethanesi No. 8. Tel. 21771 ^ lundurulacak arttırma şartnamesile heyeti umumiyesinin dört bin 500 lira 35/3255 numaralı dosyaya müracaatleri kıymetinde olduğu tahakkuk etmesine ve mezkur dosyada mevcud vesaiki gö binaen mezkur arsanın memur tayin erebilecekleri ilân olunur. (2037) dilen mahkeme baskâtibi marifetile ve açık arttırma suretile satılarak bedeM nin hissedarlar arasmda hisselerine gore taksimine ve bilcümle masarifi muCildive ve Zühreviye mütehassısı hakemenin hisseleri nisbetinde hisse Akademi için 90 aded çekmeceli ve dolablı resim masası, 90 aded tabura, 12 Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı darlara aidiyetine ve müşam açık art aded vitrin yaptınlacaktır. Yapılacak işin muhammen bedeli 6870 lira ve mukarşısında Posta sokağı köşesinde tırma neticesindeki kıymetinin yüzde vakkat leminat miktarı 515 lira 25 kuruştur. Şartname ve resimler Akademi Meymenet apartımanı. Tel: 43353 biri nisbetinde almacak harcm keza hisden parasız verilir. Eksiltme kapah zarf usulile 9/12/937 perşembe günü saat seleri nisbetinde hissedarlara tahmili 15 te Cağaloğlunda Yüksek Mektebler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. Talib ne kabili temyiz olmak üzere 10/11/937 Sahfb ve Baymuharrtri} Yana* Nadi lerin teklif mektublarmı 9/12/937 perşembe günü saat 13 e kadar Yüksek Mektarihinde gıvabınızda karar verilmiş olOmum\ nejrtyatı tdart eden tebler Muhasebeciliğinde toplanan Komisyona vermelidirler. Eksiltmiye duğu H. U. M. kanununun maddei mahmuayyen kanunî vasıflardan başka bir marangoz fabrikasma sahib olduk Uüdüru: Hikmet Münit susası mucibince işbu hulâsai hüküm larını isbat edenler girebilirler. Lâzım gelen vesaiki zarflar içinde tevdi et tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. Cumhttrtyet matbaan memiş bulunanların teklifleri hükümsüz addolunacaktır. (7849) |Eti Bank Ereğli Kömürleri İsletmesi Kömür Satış Şubesinden: PALTOLARINIZI MUŞAMBA PARDESÜ MANTO ve KOSTÜMLERİNÎZÎ HER YERDEN UCUZ VE TEMiNATLI Belediyemizce 10/11/937 tarihinde yapılan elektrik tesisatı münakasa smda taliblerin teklif ettikleri bedel lâyık hadde görülmediğinden 1115 lira kıvmetindeki makine temelleri de Beİediyece yapılmak şartile «7000» lira bedeli keşifli lokomobil ve su muamele tertibatile «12728» lira bedeli keşifli altematör, tablo, irtibat nakilleri ve santral çıkış tertibatı ve şebekenin ya pı ması pazarhkla eksiltmiye konulmuştur. Taliblerin pazarlık günü olan ' 25 teşrinisani 1937 tarihinde saat 17,30 da Belediye Encümenine müracaat et ı meleri ilân olunur. ! Talibler bu işin heyeti umumiyesi için teklifte bulunacaklan gibi loko ' mobil ve su muamele tertibatı için ayrı, elektrik kısmı için de ayn teklifte bulunabilirler. Proje ve şartname bedeli mukabilinde Belediyeden ve tstanbulda Galatada Seİânik Bankasında 67 numarada mühendis Hasan Hâletten alınabilir. (7716) EKSELSYOR HAZIMSIZLIK Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. PERTEV KARBONAT komprîmeleri Çok temiz biKarbonattan ve toz karbonat almaktaki müşkülât göz önünde hıtalarak yapılmıştır. HER ECZANEDE SATHJB. Mühendis aranıyor Izmir İli Daimî Enrijmeninden: Buca İçme Suyu Tesisat ve inşaat Eksiltmesi Dahiliye Vekâletinden: Bucaya 3,3 kilometre mesafedeki suyun isalesi ve bir su deposu inşasüe diğer müteferri işlerin yapılması kapah zarfla eksiltmiye konulmuştur. 1 îşin muhammen bedeli «31406» lira «91» kuruştur. 2 îstekliler bu işe aid şartname, proje vesair evrakı 157 kuruş mu kabilinde Dahiliye Vekâleti Belediyeler Imar Heyeti Fen Şefliğinden ala » bilirler. 3 Eksiltme 25/12/1937 tarihine raslıyan cumartesi günü saat on birde Ankarada Belediyeler Bankası binasmda toplanacak Belediyeler Imar Heyetince yapılacaktır. 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazıh teminat ve vesaiki ayni gün saat ona kadar Komisyon Reisliğine teslim etmiş ohnalan lâ • zımdır. A 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 2355 lira 52 kuruşluk muvakkat teminat. B Kanunun tayin ettiği vesikalar, ' C Kanunun dordüncü maddesi mucîbînce eksiltmîye girmîye bir mânl bulunmçdığına dair imzalı bir mektub, D Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden münakasaya girme için alacaklan vesika. 5 Teklif mektublan ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilin'de Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektublannın iadeli taahhüdlü olması ve nihavet bu saate kadar Komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. Bu iş hakkmda fazla izahat ahnak istiyenlerin Belediyeler îmar Heyetî Fen Sefliğine müracaat etmeleri. «4178» (7609) İstanbul Üniversitesi Arttırma ve Eksiltme Pazarlık Komisyonu tlânlan I FOTO YILDIZ 3040 BuyflklüüOnde H e d i y e Başladı KONYA ELEKTRİK ŞİRKETİNDEN: Elektrik Mühendisi Aranıyor Şirketimiz santralında bulunmak, elektrik ve su tesisatını cami ika metgâh da meccanen kendisine tahsis edilmek şartile diplomah ve Nafıa Vekâletince musaddak ruhsatnameli ve tecrübeli bir elektrik mühendisi aranıyor. Îstekİilerin aylık istiyecekleri ücret miktarlarile diploma, şimdiye kadar çalıştıkları yerlerden aldıklan bonservis suretlerini acele Şirket Müdiriyetine göndermeleri ilân olunur. Muğla şehri içme suyu tesisat ve inşaatı eksiltmesi Dahiliye Vekâletinden: Muğlaya 4,5 kilometrodaki Semseddin membaının şehre isalesi su depo • su inşası ve şehir tesisatile müteferri diğer işlerin yapılması kapah zarfla ek siltmeye konulmuştur. 1 îsin muhammen bedeli 89645 lira 71 kuruştur. 2 İstekliler bu ise aid şartname, proie ve sair evrakı 448 kuruş mukabilinde Dahiliye Vekâleti Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden alabilirler. 3 Eksiltme 20/12/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 11 de An karada Belediyeler Bankası binasmda toplanacak Belediyeler İmar Heyetince yapılacaktır. 4 Eksiltmeve girebilmek için îstekİilerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 10 a kadar Komisyon Reisliğine teslim etmiş olmaları l'â zımdır. A 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 5732 lira 29 kuruşluk muvakkat teminat. B Kanunun tayin ettiği vesikalar. C Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeğe bir mâni bulunmadığma dair imzalı bir mektub. D Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden münakasaya girme için alacaklan vesika. 5 Teklif mektublan ihale günü saat 10 a kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektublannın iadeli taahhüdlü olması ve nihayet bu saate kadar Komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. Bu iş hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler îmar Heyeti Fen Sefliğine müracaat etmeleri. (7453) SALON ÇAYI Güzel San'atlar Akademisi ve Eksiltme Arttırma Komîsyonundan: DOKTOR ÇiPRUT*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog