Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHUBIYET 20 tkinciteşrin 1? ÜNÜ GUNUN BULMACASI 1 2 S 4 5 8 7 8 9 10 11 1 2 8 4 B B B 1 B B B C ksuruk Nefes darlığı Soğufc algınhğı MA2.HAR Saçlannızı dökülmekten koruyunu. e 6 1 fl B B B B B B B B B | 8 « 10 11 B B B B SAÇ EKSİRİ Soldan sağa: 1 Deniz nakliye vasıtalarından birinin su kaynatma yeri. 2 Garbî Anadoluda bir kasaba, eczanede satüır. 3 Kekemelik, çivi. 4 İnilti, bir cins üzüm. 5 Yol gösterici. 6 Bir emir, yerinden kalkamıyan. 7 Murekkeb bir emir, öter. 8 Iran dılinde «taht», Asyada bir nehir. 9 Bir sıfat edatı, Avrupada bir nehir. 10 Aklı bozuk, ilişik. 11 Bir edatın kısaltılmışı, bir emir. Yukarıdan aşağıya: 1 Kör. 2 Yapan, bir yemlş, bir edat. 3 Dokuma tezgâhının kısımlanndan, Karadeniz kenarmda bir kasaba. 4 İtikadsız, bir sıfat edatı. 5 Bir çeşid sandal, Aksaray civarında bir semt. 6 Eskiden kullanılan bir hesab tâbiri. 7 Kızartma yapılan kabırı içinde, zamamn en az bir kısmı. 8 Bir renk, eziyet, nota. 9 Bir cins ibadeti yapmağa başlıyan. 10 Ziya, toprak atma vasıtalarından. 11 Bir işi başarabilecek olan, cilve. Evvelki bnlmacanın hafledflmiş şefdi 1 1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 KOMOJEN Saçlann köklerini kuvvetlendirir. Dökülmesini keser. Kepekleri tamamen giderir ve biiyüme kabiliyetini artırarak saçlara yeniden hayat verir. Kokusu lâtil, kullanışı kolay bir saç eksiridir. göğüs nezlelerinden Sizi kurtaracak en iyi ilâc budur. Her eczaneden ısrarla isteyiniz. İNGİLİZ KANZUK BEYOGLU İSTANBUL M. Z. BOYER Lâboratuarı. Galatasaray Lisesi Direktörlüğünden: FTITR: E İ N İ I B O Z UİKİ AİTİA L İ E TİB B A LİA 8 R i Y İ A İ B l l § A RİE T 4 E L E MİB B U B • İM B b K E T •|Ç AİR E S A Z 6 AİNİB KİA R AİS UİB Aı 1 P NİB • İ R A N D • S A D A L AİTİBİR A Y • 8 NİA • E KİAİLİBİT A 10 II V I İ R İ B L EİFİB L A 11 • A İ S İ A İ B İ t YİEİTİB K 2 r îkinci taksit zamanı bir birincikânundur. Vaktinde taksitlerin yatırıl ması rica olunur. (7752) Inhisarlar Umum Müdürlüğünden: o İst. Borsası 19/11/937 PABÜL L A B Açdış Sterlin 623. Dolar 122. 80. Frank Liret 106. Belçika Fr. 80. Drahmi 18. 570. tsviçre Fr. Leva 20. Florin 65. 78. Kron Çek Şilin Avustnrya 21. Mark 26. Zloti 20. Pengo 21. Ley 12. Dinar 48. 30. Kron tsveç Alhn 1091. ' Banknot 267. Ç E K LEB Londra NewYork 628. 126. 86. 112. 84. 23. 580. 23. 70. 82. 23.50 29.50 22.50 25. 14. 52. 32. 1092. 268. Kapanış I Malatyada şartname ve projesi mucibince yaptırılacak Başmü dürlük binası inşaatı kapalı zarf usulile eksıltmiye konmuştur. II Keşif bedeli 34.040 lira 49 kuruş ve muvakkat teminatı 2553.04 liradır. III Eksiltme 30/XI/937 tarihine raslıyan salı günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Şartname ve projeler 170 kuruş bedel mukabilinde Inhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesile Ankara ve Malatya Başmüdürlüklerinden alınabilir. V Eksiltmiye iştirak edeceklerin Nafıa Vekâleti müteahhidlik vesikasile diğer fennî evrak ve vesaiki Inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek münakasaya iştirak için ayrıca fennî ehliyet vesikası almaları lâzımdır. VI Mühürlü teklıf mektubunu kanunî vesaiki ve eksiltmiye iştirak vesikasile % 7,5 güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. tB.» * (7700) II L YBE HAJLIK BIR^KMAZ! Devlet Demiryolları Işletme Umnm Müdürlüğünden I Şemsipaşa Tütün İşleme evi apartımanmın haricî badanası şart name ve keşifnamesine göre eksiltmiye konmuştur. II Keşif bedeli 2248.48 lira ve muvakkat teminatı 168.64 liradır. III Eksiltme 22/XI/937 tarihine raslıvan pazartesi günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla caktır. IV Şartnameler 6 kuruş mukabilinde hergün înhisarlar tnşaat Şu • besinden alınabilir. V İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenk me paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (7445) 1 tdaremizin Boğaziçi depolar grupuna bağlı Feriye Bakım ve İşleme evi ahçılığı şartnamesi' mucibince pazarlık usulile eksiltmiye konmuştur. 2 Pazarlık 25/XI/937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisvonunda yapılacaktır. 3 Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 4 İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. «M.» (7791) I İdaremizin Cibali Tütün Fabrikası etrafına şartnamesi mucibince yapılacak trotvarla binanm haricî badana işi pazarlık usulile eksiltmiye konulmuştur. II Keşif bedeli 986 lira 32 kuruş ve muvakkat teminatı 73 98 liradır. III Pazarlık 7/XII/937 tarihine raslıyan salı günü saat 14 te Ka bataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Şartname ve keşifnameler 5 kuruş bedelle hergün sözü geçen şubeden alınabilir. V îsteklilerin pazarlık îçin tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. «B.» (7867) Muhammen bedeli 68250 lira olan 30.000 aded normal hat çam traversi 30 ıkinciteşrin 1937 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada îdare binasında satın almacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 4662,50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tavin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tekhflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler 341 karuşa Ankara, İzmir, Esklşehir ve Haydarpaşa veznelerinde satümaktadır. (7719) 1937 ikinciteşrinin 21 inci pazar günü sabah saat 10 da Maçkada, MaçkaESHAM Kapanıs palasm birinci kapı 21 numaralı daireAçdış sinde mevcud ve gayet muteber bir 96.50 Merkez Bankası 96.25 şahsa aid zengin eşyalar açık arttırma tSTtKB AZLA B Acüış Kapanış suretile satılacaktır. Louis Kenz yeşil lâke ve 20 parçadan murekkeb Fransız Türk bor. I vadeli 14.675 14.65 » II Pesin 14.125 14.125 mamulâtmdan emsalsiz bir salon takı95.75 Erffanî 95.75 mı, 9 parçadan murekkeb ve büfenin % 5 Hazine yanları vitrinli asrî yemek oda takımı, 69. % 2 . 69 6 parçadan murekkeb mavun kaplama T AH V 1 L A T Açıhş Kapanış yatak oda takımı, 19 parçadan murekkeb emsalsiz ve nadide Şam işi sedefli Anadoln I Pesin salon takımı, 10 aded plâklarile mü • I Vadfli 40.20 40.20 kemmel bir salon gramofonu, bakara » D Vadeli 40.20 40.20 kristalden ve taklid hayli vazolar, bib» Mumessil Pesin 38.85 38.85 lolar, tabak, fincan ve saire, asrî ve • İstanbul asliye altmcı hukuk mah bronz elektrik avizeleri, gayet kıymetli oymalı ağacdan mamul antika eserleri, kemesinden: eski yazı levhaları, kamış portmanto ve Beyazıdda Tavşantaşı Karakol sokak 7 numarada mukim Arakel Yarıcıyan antre takımı, masif mavundan Fransız tarafmdan karısı Gedikpaşada Eminsi emsalsiz bir kütübhane, hakikî İngiliz nan mahallesi Cephaneci sokak 11 nu 2 aded bronz kesme karyola, Avrupa omarada iken ikametgâhı belli olmıyan yun masası, banyo kazanı, mutfak ta karısı Satenik Yarıcıyan aleyhine açı kımları ve sair ev eşyaları. Hakikaten meşhur ressamların imzalarını havi lan boşanma davasmda: Müddeaaleyhin ikametgâhımn meç yağlı boya tablolar, Türkiye tarihine ahuliyeti hasebile dava arzuhalinin on id hayli fransızca ve türkçe eserler, eski Gördez, Tebriz ve sair kıymetli hagün zarfmda cevab vermek üzere ve on lılar. beş gün müddetle ilânen tebliğine karar verilmiş ve arzuhalin bir nüshası da Dr. Ihsan Sami mahkeme divanhanesine talik kılmmış T i FO AŞ I SI Tifo ve paratifo hastalıklanna tuolduğundan 937/3113 dosyasına ilân tatulmamak için tesiri kat'î, muafirihinin ferdasmdan itibaren on gün zaryeti pek emin taze aşıdır. Her eczafında cevab verilmesi lüzumu tebliğ yenede bulunur. Kutusu 45 kuruştur rinde olmak üzere ilân olunur. (2040) MUâno Brüksel Atina Cenevre Sofya Amsterd. Prag Vîyana Madrid Berlin ' Varşova Budapeşte Bükreş Belgrad Yokohama Moskova Stokholm 1 Paris Kapanış Açılı? 624.25 624 0.8025 0.8016 23.6025 23.5975 15.2175 15.225 4.7089 4.7119 87.58 87.545 3.4630 3.4639 64.1025 64.0769 1.4449 1.4455 22.7475 22.7565 4.2211 4.2195 12.655 12.66 1.9832 1.9837 4.2339 4.235 4.0240 4.0256 106.69 106.73 34.61? 34.6015 2.7533 2.7519 23.51 23.52 3.1083 3.1071 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Miîdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı yazılı adi tuğla ile sönmemiş kireç ayrı ayrı olarak kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. Eksiltme 6/12/937 pazartesi günü saat 15 te Haydarpaşa gar binası içinde Birinci İşletme Komisyonunca yapılacaktır. İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat mektubu ve kanunun tayin ettiği evrak ve vesaikle teklif mektublarım eksiltme günü nihayet saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermiş olmaları lâzımdır. Bu işe aid şartnameler ücretsiz olarak Haydarpaşada Yol Başmüfettişliğinden alınabilir. (7804) Muhammen Muvakkat Miktarı C İ N S İ bedeli teminatı Lira K. Lira K. Adi bina tuğlası 70.000 945 00 70 88 Sönmemiş kireç 60.000 600 00 45 00 Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 2 grup mal zeme 9/12/1937 perşembe günü saat 14 te Haydarpaşada gar binası dahi lindeki Satınalma Komisyonu tarafından açık eksiltme suretile satın alı nacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme güny saatine kadar Komisyona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binası dahilindeki Satınalma Komisyonu tarafmdan parasız olarak dağıtılmaktadır. 1 1000 kilo yağlama için yün fitil, muhammen bedeli 1400 lira, muvakkat teminatı 105 liradır. 2 39000 aded muhtelif cins eğe, biz, marangoz kalemi, balta, kazma, kürek, çekiç ve varvoz sapı muhammen bedeli 3879 lira muvakkat teminatı 290 lira 93* kurustur. (7853) I Kıymettar halılar satın alınır. istanbul posta kutusu 261 e mek tubla muracaat. Dünyaya nam veren meşhur ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR ŞEKER TİCARETHANELERİ Akide, lokum, badem şekeri, badem ezmesi, acı badem kurabiyesi, reçel, surup, şark usulünde imal edilmiş fıstık, badem, fındık, kaysı ve alafranga meyva şekerlemelerinin her çeşidi fevkalâdedir. Lezzetine dovum olmaz. Taşraya hareket munasebetile açık arttırma ile sabş K A Ş E ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR TİCARETHANELERİ Gayet lüks ambalajlı nefis kara melâ yapıyor, tavsiye ederiz. NEOK CİNSİ Miktarı Kalem 176 Grip, Baş ve Diş Agrıları. Nevralji, Artritizm. Romatızma Direktörlüğü tlânları Ilk teminatı Lira 173 Ihale günü J ALİ MUHİDDİN BEKİR TİCARETHANELERİ İstanbul Vakıflar | HACI Tahin helvaları halis şekerdendir. ALİ MUHİDDİN BEKİR HACI BAMKMI LV Cilt Frengi v« diger ZührevT hastaiıklar Drinci smıf mutahassıa I Babıan cad. Vîlâyst konaOı flerisf Tamre Ctmiyril örjısı, n Telefonı 21943 ı o*«6ama fcaoa' r>astafarrnı »^ ( >Pu*rta«i Perfembe fOnteri saat 16,Sd*n 1 7 , S » kattor "rafna 2 5 kuruç mukabflinıje H a v a K u r u m u menfaatma moaysno « damar Içıre enjoksıyonlar japıl» * 2 ^ ^ Ticarethaneleri mamulâtı. Şatış yerleri: İstanbul Beyoğlu Karaköy Kadıköy. Taşradan toptan ve perakende sipariş vermek arzusunda bulunanların lutfen: ALİ MUHİDDİN HACI BEKÎR Hamidiye caddesi, Bahçekapı. İstanbul adresine yazmaları rica olunur. Verilen siparişler derhal gönderilir. 6/12/937 pazartesi Lâboratuar ecza saat 15 te ve alâtı Gureba hastsnesi kimya ve bakteriyoloji lâboratuarma lüzumu olan yu karıda cins ve miktarı yazılı ecza ve alât açık eksiltmiye konulmuştur. İhalesi yukarıda yazılı gün ve saatte Vakıflar Başmüdürlüğü binasında toplanan Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi hergün Levazım kaleminde görülebilir. (7822) Muhammen bedeli Lira K. 2294 35 b IHAFIZ MUSTAFA ve° MAHDUMU I \L I MisaHrlerinize ikram edeceğiniz ve hediye vereceğiniz Bayram H I şekerlerinizi mağazamızdan alınız. H • isianbul Bahçekapı, Telefon: 21194 I S^> <^y
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog