Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURIYET 20 lkinclteşrin 1937 Tüccardan Saffet Fişekçinin eşi Ba KUçUk yan Mürşide Saffet müptelâ olduğı Muhasebe kursları hikâye hastalıktan birçok ihtimamlara rağmen Beyoğlu Halkevinden: kurtulamıyarak pek genc bir çağda cu Peride Celfll Evimizde (muhasebe usulü) kursu açılmıştır. Bu ders Yüksek Ticaret ve İktısad ma gecesi vefat ettiği teessürle haber a Canan aynasının Öniinde yeşil fötr şap burkuluvermiş ve müthiş bir acı ile sızmektebi profesörlerlnden Ragıb tarafmdan lınmıştır. Cenazesi bugün saat 11 de ANKARA: kasını biraz daha yana eğdi. Şapkadan lamıştı. Genc kız bu yabancı adamın kolverllecektir. Arzu edenlerin kaydolunmak Modada yeni Fikir sokağındaki evle 13,30 muhtellf plâk neşriyatı 13,50 kıvır kıvır çıkan kumral saçlarını düzelt larında hıçkırarak ağlamıya başladı. Bir üzere Evimize müracaatleri mercudur. rinden kaldmlarak naman Osmanağa plâk: Türk musiklsi ve halk şarküarı • ti ve geri çekildi. Eldivenlerini giyerken taraftan da «çabuk, çabuk evime gitmek camisinde kıhndıktan sonra Karacaah 14 15 dahüî ve harlcî haberler 18,30 plak neşriyatı 18,35 çocuklara karagöz <Küçuk kendini memnun memnuıı süzdü. Doğru istiyorum» diye, söyleniyordu. Adam hiç mede defnedilecektir. Allah rahmet ey Ali) 19,10 Türk musikisi ve halk şarkılasu bugiin hayatından en memnun olduğu sesini çıkarmadan onu gene divana uzatliye. rı (Servet Adnan ve arkadaşları) 19,35 Çocuk duygusu bir gündü. Altı aydanberi Avrupada mış, üstüne hafif bir örtü çekmişti. Sonra 6aat ayarı ve arabca neşrlyat 19,50 Türlc ERTUĞRUL SADÎ TEK musikisi ve halk şarkılan (Hikmet Rıza bulunan babası avukat Hasan Ce gelip karşısma oturdu ve tatlı, yumuşak Paydalı yazılar ve resimlerle intişar etSesgor ve arkadaşları) 20,15 edebî konuşmekte olan bu gazetenln sekizlnci sayısı ^iyatrosu milden mektub almıştı. Babası bu bir sesle: ma: Halil Vedad 20,30 Turk nmsikifli ve çıkmıştır. Pazartesi mektubda iki aya kadar avdet edeceğini Ne o, dedi. Hediyelerinizi alma halk şarkılan (Salâhaddin ve arkadaşları)Sinema objektifi adıköy SÜREYYADA 21,00 Ajans haberleri 21,15 stüdyo salon yazıyor ve sefaret kâtiblerinden Namık dan mı gideceksiniz ? Altıncı sayısı en son sinema haberlerile (KÖR) ve (KILIBIK) orkestrası 21,55 yarmki program ve Isisminde birinin adresini vererek «sana oCananm hıçkmklan birdenbire kesildi, tiklâl marşı. haftanın flllm mevzuları ve en son bayan Salı, Gedikpaşa (Azak) nunla gönderdiğim bazı şeyler var, git gözleri hayretle büyüdü. Adam yerinden ÎSTANBUL: modellerile siıslü olarak çıkmıştır. sinemasında oradan al ve güzel güzel kullan» diyordu. kalktı. Köşede bir masanın üzerinde du" 12,30 plâkla Türfc musikisi 12,50 ha Ateşten Gömlek UNUTULAN ADAM vadis 13,05 plâkla Türk musikisi 13,30 Doğrusu Canan hem babasının yakmda ran birkaç küçük paketi getirip divanm ümuhtelif plâk neşriyatı 14,00 SON18,30 Halide Edibin Sakarya ordusuna ıthaf geleceğine hem de onun gibi ihmalkâr bir zerine genc kızın yanına bıraktı. Sonra plâkla dans musikisi 19,00 Safiye: Plyaettığl bu millî ve heyecanlı eserin ıkinci YALNIZ İSİMLERE BAK adamın böyle kendisini hatırlayıp hediye tekrar yerine oturdu: no ve keman refakatile 19,30 hava rapo basımı muallim Ahmed Halid kitabevi taru 19,35 konferaos: Dr. Salim Ahmed yollamasına pek sevinmişti. İşte babanızın gönderdiği şeyler rafmdan çıkarılmıştır. Tavslye ederız. (Hastalıklara tahammül ve ademi tahamCananm hayalinde şişe şişe güzel ko dedi. Ondan size bol bol selâmlar da gemül ve sebebleri) 19,55 Borsa haberleri Yolpalas Cinayeti Claudette Colbert 20,00 Sadi ve arkadaşları tarafından Türk kular, incecik ipek çoraplar daha birçok tirdim. Halide Edibin en son eseridir. Muallim musikisi ve halk şarkılan 20,30 Ömer RıCanan heyecan içinde yattığı yerde Amerikalı artist Claudette Colberl Ahmed Halidkitabevi basmıştır. 25 kuruşgüzel şeyler canlanıyordu. İşte bugün onza tarafından arabca söylev • 20,45 Sema< bundan bir sene evvel geçirdiği otomobil tur. Tavsiye ederiz. ları almıya babasınm verdiği adrese gidi doğrularak bağırdı: Simone Simon hat Özdenses ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları, (8aat ayordu. Ne, babamm, yolladığı şeyleri gi kazası neticesinde başı yarılmış ve bu yaOğretmenlere talebe için yarı) 21,15 ORKESTRA 22,15 Ajana haGenc kız neş'e ile sokağa çıktı. Dışa dip kendisinden almamı yazdığı sefaret rıkta hasıl olan iltihab dolayısile de tad berleri 22,30 plâkla solo, opra ve operet not defteri ve koku almak hassasını kaybetmişti. parçaları 22,50 son haberler ve ertesi gtinda kış günlerinde az bulunan güzel gü kâtibi Namık sizsiniz öyle mi? nün programı 23,00 SON. tstanbul Maarlf müfettlşlerinden ManGeçen hafta Claudette Colbert, Gary neşli bir hava vardı. Canan tramvaya binGenc adam başını sailadı, sonra bahsi VIYANA: sur Tekinin tertlb ettigi yepyenl çekildek! ır.iyerek Tünelden Galatasaraya doğru değiştirmek istiyormuş gibi: «Nasıl dedi Cooper ile birlikte stüdyoya gitmek için 18,40 şiirler, halk şarkılarını öğrenelim, bu not defteri bütün ilk okul öğretmenleyürümeğe başladı. Bir aralık vitrinlerden ayağınızm ağrısı hafifledi mi? Biraz ka otomobile binmiş ve yerine oturur oturSilv a Sidney ev musikisini öğrenelim, röportaj, haberrlnin işlnl kolaylaştıran çok İyi hazırlanbirinin önünde durmuştu. Başını çevirdi. nıyordu. Şöyle hemen sarıverdim. Dokto maz bir yanık kokusu hissettiğini söyleler ve saire 20,30 SENFONİK ORKESTRA: mış ve iyi kâğıda basümıştır. Ahmed Halid Rich. Strauss, Schumann ve sair^ bestekftrUzun boylu koyu elâ gözlü sarısın bir a* ra da telefon ettim. Nerede ise gelir. Ha" miştir. Şoför, bir iki dakika evvel maki kitabevi basmıjtır. ların eserleri 21,40 orkastra ve kai'işık damla gözgöze geldi. Adam, genc kız fif bir incik zannediyorum. Şoför otomo nede hasıl olan bir ârıza neticesi arabaprogram 23,25 DANS MUSİKİSİ: Caa kendisine bakınca gülürr.semişti. Canan bili tam vaktinde durduttu.» nm içine böyle bir koku dağıldığını söyband takımı 23,55 gramofon ve salre. PEŞTE: sinirlendi ve kaşlarmı çatarak yürümesi leyince, güzel artist hemen Gary'nin Çok müşfik bir tavırla söylenen bu soz18,35 ORKESTRA KONSERİ 19,05 konne devam etti. Adam da arkasmdan gel Ier, sonra genc adamın zeki bakışlı elâ boynuna sarılarak: ferans 19,35 LAKATOS ÇİNGENE ORmeğe başlamıştı. Canan bunu farketti ve gözleri, temiz aydınlık yüzü genc kızın KESTRASI 20,20 konferans 20,50 GÜL Çok şükür iyi oldum, artık koku BABA: MUSIKIU PIYES 23 haberler içinden «ah ne sersem adamlar var diye, üzerinde çok iyi bir tesir yapmıştı. Adeta alıyorum! 23,25 Spolarich gazinosundan naklen: KERsöylendi şu güzel günümü zehir edecek.» ayağının acısını unutur gibi oldu. Geniş taraftndan revkalâde bir tarzda ovnanan Diye haykırmıştır. Büsbütün emin olTESZ CAZBAND TAKIMI 24,15 LAKA Bir taraftan da adımlarmı sıklaştırmıştı. bir soluk alarak kendini gene arkaüstü diTOS ÇİNOENE ORKESTRASI. mak için otomobili ilk önünden geçtikleri Galatasaraya geldiği zaman şöyle bir bel vana bıraktı. Sesi hafif titriyerek: «Şey BUKREŞ: lâvantacı dükkânmda durdurmuş, bir şi18,05 gramofon, hayadis, gramofon, konli etmeden baktı. Adam gene arkasınday" dedi. Affedersiniz halbuki yolda ben si( J E NNY) şe adî kolonya suyu alarak onu dünyanm ferans 20,35 MUSIKİ 21,05 mektub ku dı. Genc kız gittikçe öfkelenmeğe başlı zı..» Devam edemeden sustu. Genc adam Saf bir kız ile sefahete dalmıj bir anoen n rumanıoı taıvir eden bu emtusu 21,20 küçük orkestra ile: DANS MUyordu. Bir aralık «belki ben yanılıyorum gülümsiyerek elini uzatip onun elini tut en kıymettar bir esansı imiş gibi çılgıncasa siz fil mde Parisin sefahet ve ejlerce yerleriode cerevan eden SİKİSİ 22,35 hava, haberler, spor Te aasına koklamağa başlamış, oradan pastare 22,50 Modern lokantadan naklen: adamın da yolu bu taraftadır» diye dii* muştu: dramatik bir mevtu g5receWsiniz. • • • • • § • • • • • • • GECE KONSERİ 23,50 haberler. cı dükkânma uğramış, üstüste yediği pasşündü ve onun kendisini takib edip etmePARİS [P.T.T.l: Biliyorum dedi. Sizi takib eden bir taların lezzetini de duyunca büsbütün sediğini iyice anlamak için bir dükkâna gir18,20 şarkılar, piyano, gramofon 19,05 sokak çapkını sand.nız vinmiştir. di. Birkaç lüzumsuz şey aldı. Dışarı çıKONSER 21,05 haberler 22,35 HAFİF Ve genc kızın elini avuçlarından bırak" SENFONİK MUSİKİ 23,15 piyea, karışık karken gene ayni adamla yüzyüze geldi. O akşam san'atkâr arkadaşlanni çağıprogram 24.35 haberler, hava, gramofonmıyarak devam etti: Genc kıza yakın bir aşina gibi gülümsü " rarak uğradığı hastalıktan kurtulması şeSinemamn şaheaerı, genc kızıarın, LONDRA: Pazartesi akşamı böyülc jala Halbuki sokakta tesadüf edince refine mükellef bir ziyafet çekmUtir. yordu. Canan fena birşey söylememek 18,20 KING ORKESTRASI 19,05 ço %kadınların, sevenlerin, sevilenlerin •uvaresi o arak :uklann zamanı 20,05 KORO İLE İNGİiçin kendini zor tuttu ve yoluna devam et babanızda gördüğüm resimlerden ben si Charles Boyer'nin peşinde filmi (franıızea) LIZ ŞARKILARI 20,40 karışık yayın21,35 ti. Büyük bir asabiyet içindeydi. İçin için zi hemen tanıdım. Kendimi tanıtmak istisİDcmasında TRIO İLE ODA MUSİKİSİ 22,05 Marie dolaşanlar bu münasebetsiz adama lânet ediyor «pe yordum. Fakat siz kaşlarınızı çatıp yüzü" Stuart'm hayatı 23,05 ASKERÎ BANDO 3.45 röportaj ve saire 24,35 JACK HARki amma benden ne istiyor deli mi bu?» me hiddetle bakınca nasıl bir zanda bu Amerikadaki işlerini bitirdikten sonra mmmm Numarah bltetlerinizi bugünden aldırabillrslniz RIS DANS ORKESTRASI VE SOLJSTLER. diye, söyleniyordu. Tramvaya binecekti. lunduğunuzu hemen anladım. Yanınıza hem memleketini görmek, hem de bir tek Nihayet; yeni ve böyük Amerikan yıldm Fakat arkasmdan muhakkak öbürünün de yaklaşmıya cesaret edemedim. Fakat pe filim çevirmek üzere Parise gelen Charbineceğîni düşünerek vazgeçti. Zaten şınizi de bırakmadım. «Nasıl olsa birkaç es Boyer, Bernstein'in meşhur eşerjndje.n, Bu gece şehrimizin muhtelif semtlerlngün sonra babasınm yolladığı hediyeleri ktibas edilmiş olan «Le Venin» kordelâgideceği yer de pek yakındı. deki nöbetçi eczaneler şunlardır; Pek yakında almak için gelecek o zaman belki de be" iinı yapmaktadır. Bu filimde Lisçtte l^an İstanbul cihetl: Taksime yaklaştığı sırada arkasmda nim kendini bugün kim olduğunu bilmiyeEminönünde (Beşlr Kemal), Fatlhte Vin ile Michel Morgan baş kadın rollehızlı adımlar duydu, döndü, gene ayni rek takib ettiğimi zanneder ve bu üzerinde Hamdi), Karagümrukte (Ali Kemal), Barini oynamaktadırlar. Charles Boyer'nin kırköyde (Hilâl), Aksarayda (Etem Per adamla gözgöze geldi ve onun kendisine çok fena bir tesir yapabilir. Böyle bir şe«Jainville» stüdyosunda çalışmağa başlalev), Fener Balatta (Hüsameddin), Beyayaklaşmak ister gibi bir hareket yaptığı ye meydan vermemek lâzım. Muhakkak Fransızca sözlU harlka filminde görecek ve dinliyeceksiniz. ıdda (Asadoryan), Küçükpazarda (Necadığı tarihten itibaren meraklılar hergün nı gördü. Garib bir korkuya düşerek ko bugün ona kendimi tanıtıp niçin peşinden i), Alemdar Divanyolunda (Esad), Samattüdyonun sade kapılannı değil, bahçe a Kocamustafapaşada (Rıdvan), Topkaşar gibi yürüdü, caddeden hızla geçen o gittiğimi anlatmalıyım» diyordum. Fakat sini ve her tarafını doldurmaktadır. Bekpıda (Hamdi). tümobillere aldırmıyarak ileriye doğru bir türlü de yanınıza yaklaşmıya cesaret Beyoğlu ciheti: GİNGER R O G E R S ' i n e n güzel fllmi çilerin ve kapıcıların mâni olmasına rağatıldı. Fakat birdenbire önünde siyah ko" edemiyordum. Izahat vermemi beklemeŞişli Pangaltıda (Nargileciyan), Taksimmen izdihamın önü kat'iyyen alınamade (Kürkçiyan), Beyoğlunda (Zafiropulos), caman bir gölgenin belirdiğini hayal me den fena bir hakarette bulunmanız, hatta maktadır. Herkes büyük san'atkân gör İstiklâl caddeslnde (Galatasaray), Tünelyal farketti. Ayağında müthiş bir acı du polis çağırmanız kabildi. Nihayet Tak Düoya radyostiDUn me$hur yıldızlan MILS kardeşler ve dijer Ofkestralar, ie (Matkoviç), Galata Okçumusada (Yeniyarak yere düştü. Hemen etrafmda bü simde tam karanmı verip yanına yakla mek ve ondan imzalı bir resim almak için ol), Fındıklıda (Mustafa Nail), KasımpaZarafet Aşk Ne9e Muzik müthiş bir tehalük göstermektedir. Bu hüyük bir kalabalık toplanmıştı. Her kafa şırken bu uğursuz kaza meydana geldi. ıada (Vasıf), Hasköyde Halıcıoğlunda ilâveten: EKLER DUNYA HAVADISLERI Barbud), Beşiktasta (Süleyman Receb), dan bir ses çıkıyor, bazılan «kabahat kız Benden kaçayim derken otomobile çarp" cuma sebebiyet veren hiç şüphesiz artis arıyerde (Osman), Tarabya, Yeniköy, Etin şahsî muvaffakiyet ve şöhreti olmakla da otomobilin önüne çıktı» diye söyleni*" tınız. Doğrusu böyle fena bir hâdiseye mirgân, Rumelihisar, Bebek, Arnavudköy, beraber son defa Greta Garbo ile oynayorlardı. Canan bayılmamıştı. Fakat vü sebebiyet verdiğim için affınızı istirham Ortaköy eczaneleri. mış olmasınm da kalabalık kütlesini arKadıköy Söğüdlü caddesinde (Hulusi Oscudünde büyük bir kesiklik duyuyor ve ederim. ırmakta mühim bir amil teşkil ettiği man), İskele caddeslnde (Saadet), Üskü yerinden kımıldamıyordu. Bu sözleri de TUrkçe sözlll darda (İmrahor), Heybeliadada (Toma Canan ellerini onun avuclarmdan kur zannedilmektedir. bir rüyada gibi duydu. Sonra üzerine bir dLs), Büyükadada (Merkez) eczaneleri. adamın eğildiğini, kendini kucağına aldr tarmak istedi. Fakat genc adam o kadar Emil Janings ölüm tehlikesi ğmı gördü. Bu sırada ayağı fena halde sıkı tutuyordu ki buna muvaffak olamageçirdi sızlamıştı. İnledi. Kendini kucağına alan dı ve hafifçe kızararak önüne baktı: Hakkınızda öyle fena bir zanda Büyük Alman aktörü Emil Janings'ın adam çabuk bir otomobil diyordu, onu bulunduğum için siz de beni affediniz filimlerinin ilk temsillerinde hazır buluneve götüreceğim.» dedi. mak üzere Stokholm'a gitmiş olduğunu Canan bu adamın sesini uğultu halin Genc adam ona doğru eğildi. Dudak evvelce yazmıştık. San'atkâr orada bir<Je duyuyor ve kalın bir tülün altında sakIannda memnun bir tebessüm belirerek: denbire rahatsızlanmış ve Kral tarafın lı imiş gibi yüzünü zorlukla seçiyordu. Çok naziksiniz dedi. Düşünüyorum dan şerefine verilecek olan suvare tehir Otomobil gelmişti. Adam genc kızı oto da belki bu kaza olmasaydı siz gelip ba edilmiştir. Emil Janings ümid edilmiye mobile ihtimamla koydu. Canan, kendisi* banızm gönderdiği şeyleri alacaktmız ve ni yerleştirmek için üzerine eğildiği zaman pek resmî bir şekilde konuşulan bir iki cek kadar kısa bir zamanda tehlikeyi atve Baş rolde : onun kim olduğunu anladı. Sokağa çık kelimeden sonra birbirimizden ayrıla atmıştır. Yakında İskandinavyanm diğer iolivudun en güzel vfleudlü büyük şehirlerine yapacağı ziyaretler için tığındanberi peşinden gelen adamdı. caktık. en guzel kızı tnrşhur yola çıkacaktır. Genc kız yüzünü buruşturdu ve «beni bu adamdan kurtarınız, adımı filân bilmiyor, •^ Avrupa seyahatinden dönen VVilliiki ay sonra Cananm babası Avrupa" onu tanımıyorum» diye bağırmak istedi. Bugün saat 1 de tenziUtlı matine am Povvel, Holivud'a vâsıl olmuştur. Jedan döndüğü zaman evlendiler. Halbuki sesi çıkmıyordu. Yalnız dudakan Harlovv'un ölümünün ruhunda açmış lanndan gene derin bir inilti çıktı. Dizi de olduğu manevî yara henüz tamamile kaPERİDE CELÂL o kadar fena sızlıyordu ki.. Adam yanına panmamış olduğundan mensub bulunduoturdu. Otomobil hareket edince Cana Bugünden itibaren her gün saat 17 buçıktan gece saat (1) e kadar Arkanızda ağrı hissettiğiniz zaman ğu M. G. M. şirketine birlikte çalışabilVEFAT nın dizindeki acı birdenbire hafifledi. uğuşturmadan yavaşça Sloan's Lini mek için yeni bir takım şartlar dermeyan Çünkü adam ayağının altına elini koy Mülkiye mektebi eski dahiliye mü etmiştir. Senede yalnız iki filim yapacak, ment sürünüz. Derhal tedavi edici, sıhmuştu. Sarsılmaması için de kollarile onu dürü ve îstanbul Üniversitesi kütüb hî ve tatlı bir sıcaklık hissedersiniz. Ve beher filim için bizim paramızla 36 bin ağrı birkaç dakika zarfmda zail ola s.kı sıkı sarmıştı. Genc kız vücudünde de" hane müdürlüğünden mütekaid, ira alacaktır. Eğer şirket bu teklifi kaYervant Damgacıyan caktır. Vücudünüzde bir rahatlık, bir rın bir gevşeklik hissetti. Sonra her taraf ve 14 şen a*badaşı ve nefis Fransız yıldızı çeviklik ve dinclik hissedeceksiniz. Uzun müddettenberi müptelâ olduğu bul etmezse artist, mesleği terkedecek, simsiyah oldu ve kendinden geçti. Romatizma, lumbago, burkulma, zora hastahlrtan kurtulamıyarak vefat et mevcud parasmın gelirile geçinecektir. Ayıldığı zaman kendisini geniş bir miştir. Cenazesi ikinciteşrinin 20 nci ^f Warmer Baxter'in oğlu Alan gelme, bere veya ifrat derece yorgunUcuz fUt'arla divanın üzerinde buldu. Yüzü gözü ko cumartesi günü saat 14,30 da Beyoğlu Baxter ile Jack Holt'un oğlu Tim Holt luktan ağrıyan mafsallar veya adaleler lonyalar içindeydi. Kımıldamak istedi. Balıkpazarındaki Ermeni kilisesinde ya «Yeniden âşık oldum!» filminde oynıyaSloan'sın ağrıları teskin eden müessir Fakat dizi ağnmıya başlayınca her şeyi pılacak merasimden sonra Şişlideki Er caklardır. kudreti karşısmda derhal iyileşir, ağrıbirdenbire hatırladı. Dizindeki acıyı u meni mezarlı^ına naklolunacaktır. lara karşı kendinizi tahtı temine almak Yerinde sesli ve sözlU olarak çekilmiş kahraman ordumuzun son Ev adresi: Feriköy Bozkurd caddesi için el altında daima bir şişe Sloan's nutturan bir korkuya düşerek etrafına No. 52. bulundurunuz. Sloan's uğuşturularak baktı. Hıç tanımadığı bir yerde bulunu îstanbul. 18 ikincitesrin 1937 değil, ağnyan yere az miktarda hafifçe yordu. Bu, geniş temiz döşeli bir salondu. Misline ras!anmamış bir muvaffakiyetle devam eden sürülerek istimal edildiği için çok idaGenc k'z güçlükle başını kaldınp baktı. relidir. Sloan's tesirini kat'î surette Teşekkür Ayağı sarılmıştı. Mantosu, şapkası çıkagösterir. Kandilli kız lisesi tarih öğretmeni nlmış bir tarafa konmuştu. «Demek epey Mustafa Muhsinin ölümü üzerine ce Şaheserinin son üç gUnünden istifade ediniz. zamandanberi baygm yatıyormuşum» dinazeye gelmek veya acılarımıza iştirak ye düşündü. O sırada salonun kapısı açıl" ettiklerini bildirmek suretile bizi mindı. Içeriye bir erkek girdi Genc kız onu nettar bırakan Muhsinin dost ve arkagörünce heyecanla titredi. Bu kendini ta daşlarma teşekkür ve minnetlerimizir Viktor Makleklen'ln yaratıcı şaheseri kib eden adamdı. Canan ayağının acısına kabulünü dileriz. aldırmadan divandan sıçradı. Eğer adam Kızlan Zevcesi yetişmese yere düşecekti. Ağnyan ayağı ı Yapabileceği muazzam program ı Nilüfer ve Güzin Zehra Takib CCaflrılar, Konteranslar, kongreİeT) Pek acıklı bir ölüm Claudette Colbert Koku alma hassasına tekrar sahib oldu RADY tı aksamki program ) Yeni Eserler BEYAZ MELEK KANUNDAN KAÇILMAZ ALEMDAR'da SAKARYA SİNEMASINDA ALBERT PREJEAN CHARLES VANEL • FRANÇOtSE ROSAY Önümüzdeki pazartesi akşamı EMNU AŞ K I LIL DAGOVER TURK DEANNA DURBIN'İ 3 MODERN KIZ Bugün T U R K sinemasında 20 MİLYON ONA AŞIK İ P E K sinemasında ısa iki saat heyecan Aşk Giizellik Akıllara hayret vere TARZAN cek maceralar • Binlerce ehşî Binlerce figOran • Binlerce vahşî hayvan üoroty Lamour TOKATLIYANDA Macar orkestrasmdan ARKA AĞRISI Poganny GREGOR'S CAZ Muzikli çay ve akşam yemekleri başka ELVİRA M A Y Dans Müzik Şarkı EGE MAN^VRALARI ve resmi geçidi L A D A M O K A M E L Y A KADIN ve ŞEYTAN Yalnız M i L L î sinemamn ANS L I N I M E N T
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog