Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

10 ÜÜMHURtTET 20 fkîucifesriö HASAN VİTAMİN Dünya mevaddı gıdaiyesi arasmda en büyük mükâfat ile zafer nişanını; diplom donör ve altın madalyayı kazanan ve bu suretle birinciliği bihakkın tasdik olunan UNLARI Mısır özü Türlü özü İrmik özü Yulaf özü • » • • • • P ırınç ozu Çavdar özü Badem özü Buğday özü ozu Patates ezelye ozu Mercimek özü KALORi GIDA SIHHAT Bolu Orta Orman Mektebi Direktörlüğünden: 1 Mektebimiz «15/11/937» den itibaren açılarak «30/ll/937^ tarihine değin kavdü kabul muamelesi ikmal edilmiş bulunacaktır. 2 Bu müddetın hitamından sonra mektebe gelenler haklarmdan sarfı nazar etmiş addedılecekledir. 3 İmtihana iştirak edebilmek için Hükumet Tabiblerinden sıhhat raporu almış olanlar bu raporlannı tam teşekküllü bir hastaneden tasdıkli olarak mektebe getireceklerdir. 4 Taahhüd senedleri talebenin imtihan oldukları Orman Müdürlüklerinden almacak nümunenin aynı olacaktır. > (7845) • • • • Allahın yarattıîp saf hububattan alınan, vîtaminî ve kalorisi, kuvvei gıdaiyesi çok olan Hasan özlü unlarına doktorunuz şehadet eder ki hayatın ve tabiatın en muzaddi ve en ırükeromel ffidasıdır Hasan 02lü unları çocuklarınıza tam afiyet temin eder. Neşvünemalanna yardım eder. Onları çabuk büyütür. Neş'eli, tombul, hastalıksız yapar. Hasan özlü unJarile çok lezız roahallebi ve çorbâ ve yemek yaoılır. Mutlaka Hasan markasına dikkat v NE Z L E Kırıklık, baş, diş, ve adale ağrıları en seri ve en kat'î şekilde yalnız kaşe Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarınm kaşıntılar, dolama, meme iltıhabı ve çatlakları, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaraları, ergenlıkler, koltukaltı çıbanları tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. P AT I tnhisarlar Samsun Tütün Fabrikasmdan: Fabrikamızdan bir sene içinde şartnamesinde vazılı yerlere yollanacak tütün ve sigaralarla sair eşyanın naklıyesi 18/11/937 tarihinden itibaren on beş gün muddetle eksiltmiye çıkarılmıştır. İstekliler eksiltme şartname sini resmî dairelerin açık olduğu saatlerde hergün Fabrika Sevk Şubesine müracaatle görebilirler. Eksiltmiye çıkarılan nakliyatın muhammen bedeli 5340 liradır. Eksiltmiye girmek için bu paranm yüzde yedi buçuğu nisbetinde dört yüz lira muvakkat teminat vermek lâzımdır. Eksiltme 2 birincikânun 937 perşembe günü saat on dörtte Fabrikada müteşekkil Komisyonda kapalı zarf usulile yapılacaktır. Muvakkat teminat makbuzlarile teklif mektubları eksiltme saatinden evvel Komisyon Başkanlığma verilmiş bulunacaktır. (7850) GRiPiN ile geçer Havalarm serinlediği bugünlerde alacağınız ilk tedbir evinizde birkaç Şark İspençiyari Lâboratuarı T. A. Ş. Bolu Nafıa Müdürlüğünden: Bolu Vilâyet merkezinde yeniden yapılacak 54010 lira 70 kuruş keşif bedellı hastane binası inşaatı 2490 sayılı kanunun 40 mcı maddesi mucibince 26/10/937 tarihinden itibaren proje ve evrakı keşfiye ve fennî ve hususî şartnameleri ve evvelki ilân şeraiti dahilinde bir ay içinde pazarlığa çıkarılmış olmakla Nafıa Vekâletinden verilmiş 937 tarihli ehliyet vesikasmı haiz olan larm Bolu Nafıa Müdürlüğune müracaat eylemeleri ilân olunur. (7394) > Ü) w o z I P E K PALASuronn^^ .. GRİPİN bulundurmak olmabdır. :K u n . .P^A L . ^ , ^t.< ın w w w > w w o z I P E » « P M . A S m m ın t w w'ww'w w o z I P E K P. , , A S ın n n O Z I P L< < OZ İPEK PALAS< < < » < < < < < a Z IPEK PALAS < < P I J J J PALAS: < <<. LAS .AS! EA5| LAS ALAS < < < < < < < < < < OZ IPEI O . 0.0. OZI| :x x N N INİ ozı / O Z İ P E K P A L A S 0110 (/ı 11 O Z İPEK PALAS < < < < LAS; OZ İPEJ; OZİF OODÖDDO'O 0 0>OZ İPEK PALAS U UJ 1 İ T ;,PEK PALAS •' : ıPEK PALAS PALAS PALAS PALAS ıPEK PALAS :ıPfl| PALAS JPAL/ )DD»6Jb00OZiPEK lbLAS ı ı ın ın ın w w w / BALAS < < < < < < : PALAS I J i ı : İPEK PAL • İPEK PALİ : İPEK PALA| : IPEK r>t ı ui ı OZi finwwwO ODUJOO^.OV n g vı v« V f WW W« zıPEk "pALAsıntnıh'ın w w wm w« O Z I P E K aPıA LnA S vımınçjiv# ^*r wr > •. İPEK PALAİ : İPEK PALAİİ :iPEK PALAS : İPEK PALAî ! İPEK PALAî : İPEK PALAî j|lJ LAS VLAS |ALAS FALAS Lta Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri yormadan bütün ıztırabları dindirir. icabında günde 3 kaşe alınabilir. TakUdrerinden sakınmız ve her yerde ısrarla yripİDİ isteyînîr. >>ALAS VLAS 5J523OZ.PEK << t < « f < «t • «OZİPEK PALAS <<<<<<<< JJJJJJ ' OZİPEK P' < <. . n Û. a. a.1] rüj UJ ÜJ UJ m ı < < « ) (0 10 < < I »I : << .0.0. Istanbul Orman Başmühendisliğinden: 1 Antalya ilinin Korkuteli ilçesinin hududları şartnamede vazılı Devlet ormanmdan numaralanmış 2324 M3 muadil çam eşcarı bir sene zarfında çıkarılmak uzere 21 gün muddetle kapalı arttırmıya çıkardmıştır. 2 ~ , . r t t l i r m , a İ / 1 2 / 9 3 7 tarihine musadjf çarşamba günü saat 15 te An4 , talya Hukumet Kongamdaki Orman Idaresinde yapılacaktır. 3 Beher gayrimamul M3 muhammen bedeli beş liradır. 4 Muvakkat teminat 871 lira 5 kuruştur. 5 Şartname ve mukavelename projelerini görmek istiyenler bu müddet zarfında Antalya Orman Başmühendisliğine, Ankara Orman Umum Müdürluğüne müracaat edebilirler. (7865) TECRUBE EDiNiZ :IPEK ı j UJ UJ UJ INNNNI :DDD! [ıııt ^ ı . 0.0. OZ IPF ' PALAS< < < < < < < < << OZ İPEK PALAS < < < < < < < : İPEK PAL? DAİMA GELECEKSİNİZ . K PAL*«»»NNT<IN C.S.N 4 N ~»Z I P K . ^UAa>N N , <J l T ^ NN"< N OZ IPEK PAl! > CJZ IPEK PALAS D D D D O O OO O D O Z IPEK PALAS D D D D O O O D,D D O Z İPEK PAL Yiyeceğiniz nafis yemekler sureti mahsusada OZİPEK ÇIKARILAN HALİS TEREYAĞI PALAS OTELiNDE ile YAPILMAKTADIR KUSTÜYÜ: Adres : Sirkeci, Orhaniye caddesi No. 7 Telefon : 24394 Uzun kış gecelerinde bize rahat uyku veren yastık, şilte ve yorganlarile en iyi bir dostumuzdur. Memur, işçi herkes yalnız 1 lira ile bir yastık edinebilir ve yorgun dimağını dinlendirir. Fabrika ve deposu: tstanbul, Çakmakçılar Sandalyacılar sokağı Ömer Balioğlu. Tel: 23027 Satış yerleri: Beyoğlu ve Ankara Yerli Mallar Pazarlarıdır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog