Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

<s. okul öğretmenlerine NOT DEFTERİ îlmî esaslara ve tecrübelere göre yepyeni bir şekilde hazırlanmıştır. Ruh ve beden tetkıkleri için yer vardır. 40 45 50 55 kunfş. Ahmed Halid Kitabevi um Ondördöncö yil sayı: 4858 ^ a * ve m e ^ b adrea: cumhuriyet. istanbuı Posta kutnsu: tstanboi. No 246 CuiTiarfesi 20 Ikinciteşrin 1937 Telelon: Başmuharrtr ve evl: 22366. Tahrlr heyett: 24298. tdare ve matbaa tasmı 24299 24290 HURREM SULTAN dib tarihçîmîz M. Turhan Tan'ın en eserlerinden biri.. En büyük Os • Padişahmm ve en fcttan şark sulaşk ve entrika maccralan... Mutlaka okumalısımzî Atatürkün Diyarbakırda yaptığı tetkik gezintilerine aid muhtelif intıbalar llltlllllllllllMlllllllHIIIIIIIIIIIIIIIM istanbulun imarı en kolay işlerdendir ıııııııııııtıııııııııııııımııııı Mlltllllllllllllllllll4lltlMIIIIIIIIIIMIIllMI<IIIMIII>IIIIIIIIIII •IMIIIIIItlMIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IH1IIII Itlllllll III ünkıi bu şehir zaten tarıhî ve bedıî güzellıklerle dolu bir beldedir. Siz ona sadece çe kidiizen vereceksiniz, o kadar. Bu hakikat gözümüzün önünde olduğu için tahrir hayatına girdığimiz otuz beş yılı geçkin bir zaman zarfında ikidebir kanaat ve imanla hep bu bahis üzerinde konuşur dururuz. Her yıl geçtikçe bizim görüşümüzde meselenin ehemmiyeti artmıştır. Nıhayet onun son Ataturk nutkunda yer alması İstanbul için, İstanbullular için ve butün memleket için büyük bir besaretti. Ataturk bir takım büyük şehir Adana 19 (Su kahramanlık içinlerımizin imarına devletçe de yardım edıl retı mahsusada gıde bu ufak bir zermesini tavsiye edıyordu, ve bu büyük den arkadaşımız redır. Senin kız Türk şehirlerinın başında şüphesiz İstan dan) Ataturk buların ve yannın gun on bir buçuk' bul bulunuyordu. kahramanları olata halkın alkışları cak kızlar adına Biz bu münasebetle tekrar İstanbulun arasında şehre çıkHalâskârımıza deimarından bahseden ilk yazımızda eğer tı. Toplar atılıyor, rın mınnet saygı İstanbulun imarına devlet bütçesinden fabrikalar düdük larımızı sunarız» yılda 2,5 milyon lira verilebilirse bir çalıyordu. On bm dedıler. o kadar fevkalâde imar varidatını da lerce halk, Buyuk Bunları söyler şehrin bulmasmı muvafık buluyorduk, ve Şefı alkışlıyordu. ken kızlar ağüyoryalnız imar işine tahsis olunacak bu beş Istasyonda Ata lardı. milyon lıranın az zamanda îstanbulu da turk askeri teftiş Mersine hareket ha çok güzelleştirecek surette imar ede etti, kumandanlara Ataturk buradan ceğını kat'î bir hakikat olarak ileri sürü ve ıstıkbale gelenKız enstitüsüne g.lere iltıfatta bulunyorduk. derek sınıfları gezdu, hepsinın ellerıdi, tetkiklerde bu İstanbulun bir köşesinde ve galiba Monı sıktı. lundu. da taraflarında İstanbulun çok dostu olBuyuk Şef, ora Büyük Şef, Diyarıbakır tetkikleri esnasında muhtelif Sonra millî menduğunu yazılanndan anladığımız bir zat dan doğru şehir par meseleler hakkında izahat alıyorlar sucat fabrikası 5oturur: Doktor Vagner. Bız îstanbul kma gıtti. İstasyondan şehre uzanan nünden geçerek istasyona geldi ve saat Hataylt kızların Şefe hitabı üzerinde konuştukça son bir iki yıldır caddeler çok kalabalık halk kütlelerıle Bu sırada üç Hataylı kız, Şefe, buket on üçte hususî trenle Mersıne hareket kendısinden zaman zaman yazı alınz. dolmuştu. Ulu Önder, parkta bir gezintı verdıler ve: etti. Şehırcihk mütehassısı olduğu anlaşılan ve yaptı. ~*~ lArkası Sa 3 sütun 3 de] « Bizi kurtardın. Yarattığın bin bir İstanbulun imarı üzerinde fıkir yorduğu görünen bu muhterem zatı henüz şahsan Çin Japon döğüsii tanımakla muşerref değıliz. Son yazımız vesılesıle de kendısinden bir mektub aldık. Aynen bu sayımıza geçirdiğimiz mektubunda doktor Vagner İstanbulun öyle yılda beş milyon lira ile çabucak imar edilemiyeceğini anlatmak için kıy met itibarile İstanbulla Berlin arasında mukayeseler yapıyor. Bizim için pek aziz bir meseleye temas ettiği için yanlış bir anlayışla da olsa doktor Vagner'in yazr sını memnuniyetle karşıladık. Londra 19 (Hususî) Uzakşarktan Filhakika meselenin son telâkkisinde alman haberler, Çin Japon döğüşünün doktor Vagner'in düşüncelerine bir yanbütün cephelerde artan bir şiddetle devam lış anlama temel olmuştur. Doktor îs ettiğini göstermektedir. Şanghay " Nan tanbulun imarını, adeta îstanbulu baş Trakyada Türk ve Yunan topraklarınkin demiryolu boyunca garba doğru ilettanbaşa yıkarak onun yerine yeniden bir dan geçen trenlerde gümrük ve polis mu[Arkası Sa. 7 sutun 3 te] şehir ikame edeceğimiz gibi bir manada amelelerini Türkiye ile Yunanistan araanlamıştır. Böyle olunca bu kadar mu sındaki dostluğa uygun bir şekilde tan azzam bir işi başarmağa kendisinin de zim etmek üzere cereyan eden müzakerediği milyarların da yetmiyeceğinde şüp ler tam bir anlaşma ile neticelenmiştir. he yoktur. Ancak biz İstanbulun imarı Öğrendiğimize göre Türk ve Yunan hüişini, İstanbulun modern anlayışlara göre kumetleri tarafından tasdik edilen proje düzeltilmesi manasmda telâkki ediyoruz. önümüzdeki haftadan itibaren mevkii merÇünkü şehir zaten bütün kıymet hazne iyete girecektir. Yeni anlaşmayı Yuna lerile elimizdedir ve önümüzdedir. Biz 5 nistan namma imzalıyacak olan Yunan milyon liranm 10 seneliği 50 milyon lira rrurahhası M. Stasinopulos dün kendisile eder demişiz. Doktor Vagner ayni 5 mil görüşen bir arkadaşımıza bu mesele hakyonun 25 senede 125 milyon lira edece kında şu izahatı vermiştir: Ankara 19 (A. ğini hesab edebılir, ve bize haklı olarak: « Malumunuz olduğu veçhile Lo* A.) Kocaeli Yapacağınız işler, esasen zaman zan muahedesinin 107 nci maddesi Türsaylavı Nedim Bozistiyen işlerdir. Varidatı muhafaza ede kiyeden Yunanistana ve Yunanistandan atıkm ölümü üze rek zamanı biraz uzunca tutunuz ve plâ Türkiyeye giren tren yolcularını bazı hurine boşalan Koca Yunan murahhası M. Stainopulos nınızı ehemmi rpühimme takdim etmek susî şartlara tâbi tutuyordu. Hatta bu işi eli saylavhğma e şartile ona göre yapınız. kontrol etmek üzere Miiletler Cemiyeti isile temin için bir proje tanzimine baş mekli Orgeneral ADiyebilirdi, ve böyle söylemekle bizim tarafından ayrıca bir de komiser tayin e landı. Hazırlâdığımız proje Türk ve Yu" li Said Akbaytuğ de kabulünde tereddüd etmiyeceğimiz bir dilmişti. Bilâhare Türk Yunan dostluğu nan hükumetleri tarafından tasvib edildi Parti Genbaşkurur inkişaf edince iki tarafm arzusile bu hu ğinden, anlaşma bugünlerde imzalanacak ca Parti namzedı hakikati yükseltmiş olurdu. Doktor Vagner bilir ki herhangi bir susî vaziyetin lâğvına karar verildi. İsmet ve gelecek haftadan itibaren mevkii mer olarak onaylanmış şehrin imarını bu maksadla orası için ha înönü ile M. Venizelos arasmda Ankara iyete girecektir. tır. Saym seçicilere Emekli Orgeneral Türkiye ile Yunanîstan bugün bir tek bildirir ve ilân ede Ali Said Akbaytuğ zırlanan kanunlaşmış plân temin eder. da vuku bulan ilk temas neticesinde veriSon sekiz on yıl içinde İstanbulda belki len bu karar üzerine Miiletler Cemiyeti memleket haline geldikeri cihetle Türk rım. 50 milyon liralık yeni inşaat yapılmıştır. tarafından kurulan komiserlik kaldırıldı. t&praklarına giren trenlerde Yunan polis C. H. P. Cenel Başkan vekili Bilâhare ayni işi, Türk ve Yunan memur ve gümrük memurlannın bulundurulma YUNUS NAD1 C. Baı/ar 'Arkast Sa. 3 sütun 6 da\ Iarının doğrudan doğnıya teşriki mesa lArkası Sa. 6 sütun Z del tArkası Sa. 7 sutun 3 tel Büyük Şefimiz, dün ve Mersinde tetkikat yaptı Ulu önder, Mersinin Halkevi ve anıt işi ile alâkadar oldu, memnuniyetlerini bildirdi Konyaya gidiyor IIIIIIMIIIIIIIIIIII IIIIIIIII1IIIIIMIIIII1I IIKIMII IMIIMMIIIIIIIItllllllllllllllllllllli Kont de Martel Fransanın Adana kararım tebliğ etti Fransız komiseri, Sancak statüsü kabul edilmediği takdirde, Fransa Suriye muahedesinin tasdik edilmiyeceğini bildirdi Suriye kabinesi istifa ediyor >lllllllllllltllllllllllIIMM|||||llllllllllllllllllllllMIIIIIIIII<lllllllll llllll III lllllll IIIIII1U1IIIII1UII I Hariciye Siyasî Müstesanmız Numan Menemencioğlu, Beyratta hükumet erkânı arasında Beyrut (Hususî) Şamdan verilen bir habere göre, Kont de Martel'in Şamdaki ikametinin başlıca hedefi, Suriye hükumetini, Sancak işi hakkındaki tesviye tarzına yanaştırmaktır. Fransanın, Cenevrede kendi namma ve dolayısile Suriye namına imzaladığı itılâf, Suriye hükumeti tarafından tanınmadıkça hiçbir mana ifade etmez. Halbuki, Suriye meclisi, bugüne kadar Sancakta teessüs edecek yeni idareyi tanımaktan imtina etmiş ve Suriye hükumeti de, bu vaziyete iştirak etmiştir. Yüksek komiser, millî kütle rüesasile yaptığı müzakerelerde, şayed meclis ve Şam hükumeti, kararlanndan sarfmazar etmiyecek olurlarsa, Fransa " Suriye muahedesinin Pariste tasdikma ımkân bulunmıyacağını söylemiştir. Bu sebeble, Suriye siyasî mehafılinde, Cemil Mürdüm kabinesinin yakında istifasma intizar edildiği söylenmektedir. Mandalar komisyonunda TürkYunan hududunda 400 bin Çin askeri, gümrük ve polis işleri Çekiang sahilinde! Yeni anlaşma haftaya mer'iyete pjriyor Projeye göre trenlerde iki hükumetin alâkadar memurları hudud yok farzederek muamele görecekler Cenevre (Hususî) Mandalar ko" misyonu profesör Raffard'ın riyaseti altında toplanmıştır. İçtimada Fransız delegesi Robert de Caix'nin, Fransız mandası altmdaki memleketlerin vaziyetine dair olan senelik raporu dinlenmiş, ve Fransa Suriye muahedesinin tetkiki, bu muahedenin Fransız meclisince tasdikma intizaren talik olunmuştur. Çinliler, mukabil bir taarruza hazırlanıyorlar Lord Halifax'ın Hitlerle mülâkatı 3 saat sürdü Bir Fransız gazetesi, Belçika Kralmın, Afrikadaki müstemlekelerin Almanyaya verilmesi korkusile Londraya gittiğini yazıyor Münhal Kocaeli saylavlığı için Parti, Orgeneral Ali Said Akbaytuğu namzed gösterdi Hitler'in Lord Halifax'ı kabul ettiği Bechtesgarten'deki evi Berlin 19 (Hususî) Dün akşam Bechtesgarten'e muvasalat ve bizzat M. Berlinden trenle M. Hitler'in sayfiyesine Hitler tarafından karşılanmıştır. hareket eden Lord Halifax, refakatinde M. Hitler, misafirile beraber bir kır Alman Hariciye Nazırı Baron von Ne gezintisi yapmıştır. Lord Hahfax manzaurath olduğu halde bu sabah saat 10 da lArkast Sa. 7 sütun 1 deî
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog