Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Her eve lâzım olan çok faydah bir eserdir yil umhuriyet Tabiî Kanya 4852 Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyetistanbul Posta kutusu: tstanbul No 246 tdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 Her yerde ve her zaman Soğuğa kârş 14 IkİllCİteŞlİn 1937 Son sahifedeki ilânı okuyunuz. Telefon: Başmunarrtı ve evl: 22368 Tahrtr heyetl: 24298 Aç kalan yüzbinlerce Çinli Büyük Şef Sıvasta muazzam Fransız mıntakasına saldırdı tezahüratla karşılandı ve Dünya ölçüsünde Çin bütün devletleri tetkikatta bulundu büyük bir manevra Japonya dünyaya meydan okuyor! Ataturk Çetinkaya'da yardımına çağırıyor Biz Türkler memleketimizde ko münizmin yer bulmasına imkân vermemek kayıd ve şiarını takib ederken komünizm aleyhinde başka milletlerle elbirliği etmek gibi siyasi bir hareketi tamamile yersiz ve hatta muzır addetmekte tereddüd etmeyiz. omada imzalanarak İtalyayı da içine alan komünizm aleyhtan manevra, üç beş gün gıbi kısa bir müddet zarfmda hakıkî mahiyetinı ortaya koydu: Bu, dünya ölçüsünde siyasî bir manevradır. Dünya tarihinin mislini kaydetmedıği kadar büyük iddr alı ve büyük ihtirash bir manevra. Bu sayededir ki Japonya Çine yaptığı sulh tekliflerinde bu memleketi kendisile beraber Almanya ile Italyanın da bir nevi müşterek vesayeti altma koymağı istihdaf eylemektedir. Japonya, Çine antikomünist olmağı teklif ediyor ve teminat olarak Çinin Japon, Alman ve İtalyan müşavirlerinin idaresi altına girmesini istiyor. Görünüşte üç büyük askerî devlet kendi aralannda dünyanın taksimine girişmiş gibidirler. Bunun fazla bir cür'et mi, yoksa kör bir gaflet mi olduğunu zainan gösterecektir. Komünizm aleyhtarlığının siyasî maksadlarla birleşmeği kolaylaştıran bir nevi parola olduğu artık iyiden iyiye anlaşılmış olduğu şu sırada her memleketin büyük bir şuurla ve açık bir kararla kendi vaziyet ve mes'uliyetini tayin etmesi lâzım gelmektedir. Bizim harbsonu dünyasında filiz vererek dalbudak salan murr telif ideolojilere karşı noktai nazarımız malumdur: Biz her ideolojinin, içinde türediği memleketler hududu dahilinde haşir ve neşir olması icab ettiği kanaatinde bulunuyoruz. Hiçbir memleket kendi rejimini diğer milletlere zorla veya hile ile kabul ettirmek arzusunu besliyemez ve besliyememelidir. Haricden gelecek bu türlü gayretlere karşı her memleket kendi vaziyetini kendi uyanık mukavemetile bertaraf etmek mevkiindedir. Biz komünizm için böyle düşünürüz, faşizm için ve nasyonal sosyalizm için de kezalik aynen böyle. Birinci ideoloji için Sovyetler Rusyasile akdettiğimiz mukavelede iki taraflı olarak sarih kayıdlar vardır. Bu husustaki tedafüî hakkımız o kadar tabiidir ki diğer ideolojiler için ayrıca muahedeler akdine lüzum bile yoktur. Zaten beynelmilelcilik iddiası yalnız komünizmde vardır, ve Sovyetlerle akdettiğimiz mukavele dahi aslında bir dostluk mukavelesinden ibarettir. Onda iki tarafın millî rejimlerine mütekabilen riayetkâr olmaları kaydı bu muahedeye iki memleket dostluğunun her türlü halel ve şüpheden azade kalabilmesi maksadile konulmuştur. Dokuzlar konferansına göre, komünizmle mücadele bahanesile hiçbir devlet diğerine saldıramaz! Ulu Başbuğ Sıvasta liseyi ve lokomotif atölyesini gezdi, Çetinkayada da ayni merasimle karşılandı güzergâhta yollara Sıvas .13 (A. dökülen halkın çılA.) Reisicumgınca tezahür?.ti hur Atatürk bera le karşılanmışlar berlerinde Başvekil dır. Celâl Bayar, Da hiliye Vekili ve C. Sıvastan hareket H. Partisi Genel Sıvas 13 ( A . Sekreteri Şukrü KaA.) Reisicumya, Nafıa Vekili hur Atatürk, C. H. Ali Çetinkaya ve Partisinden sonra Sımaiyetlerindeki ze vas kongresinin akvat bulunduğu hal dedilmiş olduğu li • * de bu sabah saat seyi şereflendirmiş9,40 ta hususî trenlerdir. Lisede dersale Sıvasa gelmiş, neleri gezmişler, taistasyonda Vali, Kolebeye bazı sualler mutan ve daha ev sormuşlardır. Mütevel hususî trenle SıAtatürkün Sıvasta bir defa daha şeref vcrdiği tarihî lise binası akıben lokomotif ve vasa gelmiş olan davetli meb'uslar, hü lerini sıkmışlar, kendilerini selâmlıyan ta vagon atölyeleri inşaatma giderek altı kumet erkânı, bando, askerî kıt'a, mek zim kıt'asının önünden yürüyerek geçmiş aya kadar inşaatı ikmal edilecek olan tebliler, izciler, resmî hususî teşkilât ler, asker ve mekteblilere ve istasyonu atölyeler hakkında izahat almışlar ve samümessilleri ve kalabalık bir halk kütlesi dolduran halka iltifat etmişlerdir. at 11,10 da tezahürat arasında atılan toptarafından karşılanmışlardır. Buradan otomobillerle doğruca Cum laıla selâmlanarak Çetinkayaya mütelArkast Sa. 3 sütun 6 öa] Atatürk istasyonda karşılayıcıların el huriyet Halk Partisine gelmişler bütün i M. Yvon Delbos ve M. Spaak Brüksel garında Beyanname neşrine İtalya razı değil! reketini tenkid ve itham eden bir beyanname neşrine karar vermiştir. Ingiltere, Amerika ve Fransa tarafmdan imzalanarnlr ntimm htı beyaiMmme JfcpoayoiMo mil •* Brüksel 13 (Hususî) Uzakşark tearrız olduğunu ve dokuz devlet muahekonferansı bu sabah yeniden toplanmıştır. desile Briyan Kellog paktını ihlâl etti Çin murahhası M. Wellington Koo söz ğini beyan ederek. bu hareketin devletler tarafından takbih edildiğini bildirecektir. alarak demiştır ki: « On günlük müzakerelerden son Beyanname Japon noktai nazarını tahlıl ra konferans bir adım bile ilerliyememiş ederek, Japonyanın iddiasını cerhetmekte tir. Beynelmilel muahedeleri yırtarak em ve komünizme karşı mücadele maksadile rivakiler hazırhyan Japonya, büfün dün hiçbir devletin diğer bir devlete saldıra yaya meydan okumaktadır. Japonyaya mıyacağını kaydedecektir. karşı şiddetli tedbir alınmadığı takdirde, Pazartesi günü imzalanacağı temin e yeni bir dünya harbi patlıyacaktır.» dilen bu beyannameye İtalyanın iltihak İki haftaya yakın bir zamandanberi devam eden guzel sonbahar havası, evÇin murahhası, nutkunu, bütün dev edemiyeceği kanaati vardır. velki gece birdenbire değışmiş, şiddetli letleri Çine yardım davetile bitirmiştir. ltalva karara muarız bir fırtına ile yağmur yağmağa başlamışBir beyanname neşredilecek Brüksel 13 (Hususî) Brüksel konBrüksel 13 (Hususî) Brüksel kon feransına iştirak eden devletlerin murah tır. Yağmur, dün de sabahtan akşama feransı Uzakşarkta Japonyanın hattı ha\Arkası Sa. 9 sütun 3 te] kadar fasıla ile devam etmiştir. Yeşilköy meteoroloji istasyonundan aldığımız malumata göre, dün, hararet Londra 13 (A.A.) Royter bildirien çok 15,8, en az 13,8 santigrad olarak yor: kaydedilmiş, rüzgâr şimalden saniyede Chamberlain, dün akşam Edimbourg13 metro süratle esmiştir. Bu rakamlar [Arkası Sa. 9 sütun 4 te] da söylediği nutukta sözlerine şöyle de vam etmiştir: « Bundan birkaç gün evvel, şöyle bir sual sormuştum: Hepimiz niçin çalışıyoruz? Sulh için, sükunet için, saadet için mi? Yoksa, her milletin komşularına Bükreş 13 (A.A.) Gazetelerin olan endişelerinden doğan ve hakıkatte çıkardıkları fevkalâde nüshalarda bildi hiçbir esaslı temeli mevcud olmıyan korrildiğine göre Tataresco kabinesi istifa etkularm önüne geçmek üzere birbirimize miş ve Mihalesco yeni hükumeti teşkil ı karşı silâhlar yığmakta devam mı etmelietmeğe memur edılmıştır. Gazetecıler ta1 M. Chamberlain'in Londra Belediye yiz? rafından isticvab edilen nasyonal köy1 lArkası Sa. 9 sütun 1 de\ Reisinin ziyafetinde alınmış resmi lülerin şefi konuşmalann devam etliğini Kışa doğru,.. Karadeniz gene coşmaya başladı Dün birçok gemiler Boğazdan çıkmadılar M, Chamberlainln yeni nutku Ingiltere kuvvetlidir, daha kuvvetlenecektir!» Ingiliz Başvekili «Fakat silâhlarımızı bırakarak kendimizi tamamen milletlerimizin refahına hasredeceğimiz zamanı bekliyorum» diyor Ingiliz İtalyan Başvekillerinin teması başladı Romanyada buhran Kral Kabineyi teşkile M. Mihalesco'yu memur etti. Nasyonal Köylüler iktidarda müstakil kalmak istiyorlar Gayrimübadillere aid emlâk satışı söylemekle iktifa etmiştir. Tataresco istifasını vermişse de keyfiyet ^ıenüz resmî bir mahiyet almamışBiz kendi bünyemize asla tetabuk et tır. Kralın Mıhalesco'ya kabinesine diğer miyen ve zaten kopya edılmesine cevaz siyasî teşekkülleri de almasını söylediği da olmıyan haricî rejimlerin memleketi bildirilmektedir. Bununla beraber nas mizde herhangi derecede olursa olsun yonal köylü partisi bu formüle karş rol oynamalarına asla muvafakat edeme şimdiden cephe almıştır. Partinin bu tayiz. Fakat kendi hududlanmız dahiline lebi nazarı itibara almıyacağı zannedilmaksur olan bu dikkatimiz, bizim bu re mektedir. jimler aleyhindeki takayyüdümüz bakıParti münhasıran nasyonal köylü bir mından kendi hududlanmız dışına da si kabinenin teşkilini istemekte ve Kral ile rayet edecek müteaddi bir mahiyet ikti" Mihalesco arasında bugün vukubulan sab edemez, ve hele asla yersiz bir husu mülâkata ehemmiyet vermektedir. met derecesine kadar ileri gidemez. Bu Kral, M. Tataresco'vu yemeğe Rumen Kralı S. M. Carol türlü hareket başka memleketlerin dahilî alıkoydu işlerine karışmağı tazammun ederdi, ki Bükreş 13 (A.A.) Başvekil Ta kabul edilmiş ve öğle yemeğine alıkonulmilletlerarası hukukunda buna hiç cevaz taresco saat 11,30 da Kral tarafından muştur. olmadığını bütün an'anesile takdir ede "••'•II IMIMIIIINII llllllllllll |||| lllll IIIIIMIII IIIH ||M IMIIllUlltllllltMMMil 11 11 •llllllllllll lllll MIIIMIIIIMII riz. Binaenaleyh biz Türkler memleketi ve kat'iyetle aleyhindeyiz. bir karışıklığa teveccüh ettiği şu sırada mizde komünizmin yer bulmasına imkân Saniyen, komünizm aleyhtarlığı per vaziyetin en pürüzsüz bir ifade ile bu şevermemek kayıd ve şiannı takib ederken desile bilhassa Sovyetler Rusyasmı istih kilde tasrihini pek lâzım ve pek faydah komünizm aleyhinde başka milletlerle daf edecek bir siyaset bizim bu komşu sayarız. Hususile komünizme karşı ittielbirliği etmek gibi siyasî bir hareketi ta memleketle dostluk an'anemize uygun fak mahiyetinde olarak bazı devletlerin mamile yersiz ve hatta muzır addetmekte düşemez. Sovyetler Rusyasile tarihleri yürüttüğü siyasetin hatta Rusya çerçevetereddüd etmeyiz. Böyle bir siyaset bi mizin en kara günlerinde dost olduk, dos sini de aşan cihanşümul bir manevra olduzim nazanmızda gizli maksadlarla ileri tuz. Bu dostluk bizim tarafımızdan gele ğu iyiden iyiye görüldükten sonra. götürülen tecavüzî bir politikadan başka cek bir kusurla bozulmıyacaktır. Ahde YUNUS NAD1 birsey değildir. vefa ve bilhassa dostlukta sebat Türklerin '{Arkası Sa. 9 sütun 4 te] Evvelâ, tecavüzî ittifakların sarahat en başlı şjandır. Dünya ahvalinin büyük Malın müşteriye teslimine kadar tahakkuk eden vergi aranılmıyacaktır f lllllll IIM IIMtllMIM III IIIIIIMIII IIIIIIIIIIIIIMIII 11M1111 11 1111 || 11111111111 • I IIIIIIM IIIIMIIIIMIM l l l l l MMMIIIIHII Ankara 13 (Telefonla) Gayrimübadillere tahsis edilen malların birikmiş \ergilerini müşterilerin ödemeğe mecbur olması bu malların satışım durdurmakta ve biran evvel intacı matlub olan gayri mübadil istihkaklannm tasfiyesini geciktirmektedir. Türkiyedeki hak sahiblerine Yerilmek üzere devlete intikal eden bu malların eski sahiblerinden vergi aranmasma imkân bulunmadığma göre gayrimübadil mallarınm satışını tesri ve temin için bu malların tahakkuk etmiş vergilerile müşterilere teslimine kadar tahakkuk edecek verginin aranmamas; zarurî görül müştür. Bu maksadla bazırlanan kanun lâyihası Dahiliye Encümenine gitmiştir. Dahiliye Encümeni mazbatasında şöyle bir mütalea da serdetmektedir: DünyaBalkan matbuatı Istanbulda, mayıs içinde, beynelmilel mahiyeti haiz bir matbuat kongresi toplanacak Öğrendiğimize göre, önümüzdeki mayıs ayında İstanbulda büyük bir mat buat kongresi toplanacaktır. Beynelmilel bir mahiyeti haiz bulunacak olan bu kongre Balkac memleketleri gaze tecilerinin iştirakile toplanacak ve dünya matbuat mümessilleri de davet edilecektir. Gayrimübadillere tahsis edilen malla rın satışını durduran ıruhim sebeblerden biri de kıymeti çok düşkün olan gayrimüKonferansın toplanacağı Yıldız merasim köşkü badil bonolarile alman maüardan satış nakidle yapılmış gibi nakid olarak tapu Hükumetimiz, kongrenin Yıldız sa rak eden gazetecilerin ekseriyeti Istanbul harcı aranmasıdır. Bu hal bonoların git rayında toplanmasına müsaade et kongresine iştirak edeceklerini bildirmiştikçe kıymetten düşmesine sebeb olmakta miştir. Memleketimizde ilk defa ola lerdir. ve mallann müşterilerini ürkütmektedir.» rak toplanacak olan beynelmilel matbuat Balkan Matbuat Birliği idare heyeti Dahiliye encümeni bunun önüne geç kongresine büyük bir ehemmiyet veril azaları ikincikânunda şehrimize gelerek, mek için hazinece de bazı fedakârlıklara mektedir. iki sene evvel Kahirede topla kongrenin hazırlıklarile meşgul olacaklarkatlanılmasmı zarurî görmektedir. nan beynelmijel matbuat kongresine işti dır*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog