Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Her eve lâzım olan çok faydalı bir eserdir umhuriyet Ondördüncü yıl sayı: 4851 Telelon: Başmuharrlr veevl: 22366. Tahrlr heyetl: 24298. tdare ve matbaa kısmı 2429924290 Mg Blnbaşı Hflsameddin Bilgesll ^, v e m e wub «1»*: cumhuriyetTfatanbuı posta kutusu: ts&nbni. No 246 Cunıartesi 13 Ikinciteşrin 1937 Erkek ve kız talebeni& a&kerliğe hazırlık ders programma dayârfipj: Merilen notlardır. Cıldli olarak sâromaktadır Bir ve ikinci kitablarla kızlar* aid kısım çıkmıştır. ' ; Tevzi yeri: KANAAT KiTABEVi HAZIRLIK NOTLARI Askerlîğe J Ziraî kalkınma yolunda: Devlet nümune çiftlikleri Bu iş, çok isabetli bir karar olarak, yakında Meclise sunulacak bir kanun lâyihasile, bütün memleket için sürekli . bir kaide haline konulmuş olacaktır. elâl Bayar hükumetinin programmda şu mutlak ve kat'î hükmü görmekten bütün memleketin memnun ve müsterih olacağmı şüphesiz sayarız: « Memleketin kudret ve refahını artırmak, ziraatte kalkıntnağa bağlıdır.» Filhakika Türkiyemiz için selâmete götürücü doğru görüş, doğru yol ve doğru yürüyüş budur. Herhangi bir memlekette her işe ihtiyac ve yer vardır. Fakat gene her memlekette bütün bu işlerin bir baş işi vardır ki milletçe ve hükumetçe en büyük ihtimama lâyık görülmesi yerinde o lur. Türkiyemiz için bu baş işin ziraatte olduğunu nihayet bir hükumet progra mında takdir ve tasdik edilmiş görüyoruz ve bundan da elbette pek çok memnunuz. Programın ziraat faslında da izah olunduğuna göre Atatürk bu sahada tutula cak yolu göstermiştir. Bizzat ziraatle iştigal ederek ortaya övünülecek esaslar koymuş olan Atatürkün geçen yıl bütün çiftliklerini millete hediye etmiş oldukları malumdur. Türk inkılâb tarihinde en büyük modellerden biri olarak daima minnet ve şükranla yad edilecek bu yüksek hareketi hükumet lâyık olduğu ehemmi yetle karşılamakta ve Atatürkün izinde yürüyerek ondan devir aldığı usulleri daha ziyade genişletilmiş şekillerile tatbikte devam eyliyeceğini tasrîh eylemektedir. Atatürk çiftlikleri civar bölgeler ziraati için nümune çiftlikleri olarak idame edilecek ve bunlar ayni idareye tevdi edilecek devlet çiftliklerile tevsi olunacaktır. İşte çok isabetli bir kavrayış. Atatürkün memlekete hediye ettiği çiftlikler insan emek ve zekâsmm en az müsaid iklim ve toprak şartları içinde dahi ne harikalar vücude getirebileceğinin en parlak delillerini teşkil eden mamurelerdir. Bunlardan Orman çiftliği admı taşı yan bir tanesi Ankaranm içinde denile cek kadar yakınında ve herkesin gözü önündedir. O çiftlik kendi başına bir hiçten koca bir âlem olup çıkmıştır. Ankaranm ilk günlerinde adı Orman çiftliği olan bu kıraç topraklarda orman ağacı namma çay kenarını takib eden bodur söğüdlerden başka birşey yoktu. Toprağı ziraat edilmez, orada hüdayi nabit otların bile zarzor bittiği görülürdü. Üzerine sarfolunan bilgili emeklerle bu topraklar sekiz on yıl gibi kısa bir zaman zarfında geniş bir mamureye inkılâb etri, ve bugün göl" gelerinde istirahat olunacak çağa gelen milyonlar ve milyonlarla ağacile hakikaten orman çiftliği oldu. Bidayette umum bedeli belki 80 100 bin lira eder etmez vaziyette olan çiftlik simdi en aşağı 8 1 0 sıilyon lira ile ancak ölçülebilir bir kıymete yükselmiş bulundu. Bütün lâzime leri ve bütün şartlarile: Ingiltere ve Franco hükumetleri birbirierine mümessil gönderdiler İtalyan İngiliz müzakereleri başladı Avrupada yeni siyasî cereyan BÜYÜK ŞEF Atatürk, dün akşam Ankaradan şarka hareket ettiler Ulu Öndere Başvekil Celâl Bayarla Dahilive ve Nafıa Vekilleri refakat ediyorla. Ankara 12 (A.A.) Reisi cumhur Atatürk, beraberle rinde Başvekil Celâl Bayar, Da~ hiliye Vekili Şükrü Kaya, Nafıa Vekili Ali Çetinkaya olduğu halde bu akşam saat 17,50 de hususî trenle şark vilâyetlerinde bir tetkik seyahati yapmak üzere şehrimizden ayrılmtşlardır. Reisicumhur, istasyonda Büyük Millet Meclisi Reisi, bütün Vekiller, müsteşarlar, meb'us • lar, generaller, Ankara Vali ve Belediye Reisi, Vekâletler yük' sek memurları, Ankara Garni • zon ve Merkez kumandanlart tarafından uğurlanmış ve istasyonda toplanmış olan kalabalık bir halk kütlesi tarafından al kışlanmış ve selâmlanmışlar dır. Açılma merasimine! gidenler Ankara 12 (A.A.) Sıvas Divrik hattının işletmeye açılma ve Diyarbekir Cizre hattmın temel atma törenlerinde bulunacak olanları hâmil hususî tren bugün saat 16 da Ankaradan Sıvasa hareket etmiştir. Trende meb'uslar, Nafıa Vekâleti Siyasî ve İdarî Müsteşarları, Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürü ve matbuat mümessilleri bulun maktadır. Alman ingiliz yakınlaşması Lord Halifax, Hitler'le görüşmek iizere Berlin'e gidiyor Londra 12 (Hususî) Italya Hariciye Nazırı Kont Cıano bugün Romadaki İngiliz elçisini Hariciye Ne zaretine davet etmiştir. Salâhiyettar mehafılde temin edil diğıne göre, mülâkat İngiliz Başvekili M. Chamberlain tarafından irad edi len son nutukta mevzuu ba/hsedilen İngiliz İtalyan dostluğu hakkında cereyan etmiştir. ingiliz gazetele rinin mütaleaları İngiliz sefirile müzakerelere başlıyan Londra 12 (A. Kont Ciano A.) Sabah ga zeteleri, Ingilterenin Roma Büyük Elçisile İtalya Hariciye Nazırı arasında dün yapılan mülâkatta, İngiliz İtalyan yaklaşması bahsinde müzakerelere başlanması ihtimallerinin mevzuu bahsedildiğini bildirmektedir. ft [Arkası Sa. 8 sütun 1 de] ispanyada vaziyetin inkişafı Franco hükumeti şimal sahillerindeki mayinlerin kalktığını bildirdi Salamanca 12 (A.A.) Dün akşam geç vakit neşredilen bir resmî . tebliğ, İngiltere hükumetini temsil eden Hendaye'deki îngiltere Büyük Elçisi , Sir Chilton ile Sa ! lamanca raakamla , rını temsil eden diplomatik daire di rektörü Sangroniz arasında notalar teati edilmiş oldu ğunu bildiımekte r dir. { Japonya son bir teklif yaptı Çinin tecavüz silâhlarını bırakması ileri sürüldü Alman, Japon, İtalyan ve Çin teşriki mesaisile Çinin de antikomunizm pakta iltihakı istendi Bu resnn tebliğin tasrih eyledi ğine gör*e, ajanlar Geneal Franco'nun Londraya ve bütün tâli ajangönderdiği mümessili Duk d'Alba lar, «resmî himayeye mazhar olacak, aralarında şifre ile görüşebilecek, resmî muhaberatları sansüre tâbi tutulmıyacak ve Londradaki İspanyol ajanı doğrudan doğruya Hariciye Nezaretine girip çıkabilecektir.» Salamanca*dakl İngiliz ajanı içh? de ayni say [Arkası Sa. P sütun 2 de] WindsorDükünün başına Beyruttan dönüyor bir hâdise daha geldi l Hariciye Müsteşarımız Paris 12 (A.A.) Mütarekenin P yıldönümü münasebetile Paristeki Anglikan kilisesind» yapılan âyine Vindsor Dükünün gelmemesi rahib tarafından rica edilmiş olduğundan İngiliz büyük elçilik erkânı, eski muhariblerin ve Paristeki İngilizlerin iştirak ettikleri bu âyine Dük gelmemîştir. Rahibin bu talebine sebeb Dükün Bayan Simpsonla kilise kaideleri hilâfına olarak evlenmiş bulun mastdır. Dükten, Anglikan kilisesinde yapılan mütarekenin birdenbire rahatsızlandı yıldönümü merasimine gelmemesi rica edildi Beyrut 12 (Hususî muhabirimizden) Hariciye Vekâleti siyasi mü&teşarı Numan Menemencioğlu birdenbire hastalanmışttr. Yarm Sancak başkonsolosu ile birlikte Toros ekspresile Ankaraya döne cektir. Menemencioğlunun giderken «Yeni Gün» e verdiği beyanatı Adana 12 (Hususî muhabirimiz den) Hariciye Vekâleti Siyasî Müs Cayır cayır yanan Çin şehirleri :eşan Numan Rıfat Menemencioğlu, Tokyo 12 (A.A.) Burada hakim tecridini tazammün ettiğinden Japonya" Beyruta giderken Yeni Gün gazetesi muolan kanaate göre, Japonya Şanghay za için memnuniyet verici ve Şan Kay Şek habirine beyanatta bulunmuş ve ezcümle ferinin yarattığı psikolojik andan istifade için de kabul edilebilir bir tatbik şekli budemiştir ki: [Arkası Sa. 8 sütun 4 te] ederek Mareşal Şan Kay Şek'e Japonya lunması imkânlarını temin eylemektedir. ile teşriki mesai etmek yahud da silâhla Meselenin esası Çinin antikomünist tamamile ezilmek şıklarından birini inti paktına iltihakıdır. İtalya ve Almanya hab etmek hususunda son bir teklif yap nın da bu paktta bulunması bir taraftan mıştır. Çinin Japonya tarafından istilâsına ve diîyi malumat alan Japon mehafili, Ma ğer taraftan da Çin siyasetinde bir deği • raşel Çan Kay Şek'in şimdiye kadar ta şiklik husulüne karşı bir garanti teşkil e « vassut tekliflerine kapıyı kapamadığı ve der ki bu Japonyayı Çine koştuğu çok asulh şartı olarak da Yukuçiao hâdisesin ğır şartlardan vazgeçirecek mahiyettedir, den evvelki vaziyetin iadesini istediği kay Şimdi sulhun akdi için Japonlar tarafın i dolunmaktadır. Statüko şimalî Çinde ve dan ileri sürülen şartlar şunlardır: Şanghay'da bazı mmtakaların askerlikten lArkast Sa. 3 sütun 1 de] Bursa 12 (Hususî muhabirimizden) Rahibin sözleri Paris 12 (A.A.) Paristeki Anglikan kilisesinin papazı dün akşam Duc de Windsor'un mütarekenin yıldönümü münasebetile yapılacak merasimde hazır bulunmaması hakkında beyanatta bulun muştur. Papaz, Duc tarafından telefona çağırıldığını, kendisine merasim hakkında tafsilât verdiğini, fakat Duc'ün merasime iş[Arkası Sa. 8 sütun 4 te] Dük ve Düşeşin beraber alınmış resimlerinden Yedikleri mantarla zehirlendiler Dün İnegölde dört kişi birden öldü Ankaradaki Gazi Orman çiftliği bu gün binlerce tavuktan binlerce koyuna kadar bütün hayvan cinslerinin en temiz çeşidlerini barındırıyor, ve orada ziraat makineleri atölyelerinden siloya, bira ve şarab fabrikalarına kadar hertürlü ziraî sanayi tesisatı kurulmuş işler halde bu lunuyor. Bütün Anadolu yaylasında hububatın en iyi cinslerini bu çiftlik ye tiştiriyor. Çiftliğin endüstriyel işleri kendi mahsulleri üzerinde çalışmaktadır. Ci varına verdiği çalışma usulü derslerile Antakya (Hu tohumları muhitte ihyakâr bir rol oyna susî) Hatay mıstır ve oynamaktadır. da Fransız parasile Demek ki çalışılınca, hususile biline bir Rum gencinir rek çalışılınca azçok zor bir iş olan zira çıkardığı El'arube atte dahi istenilen servet ve refah neti ismindeki gazete celerine muvaffakiyetle varılabilirmiş. nin, Şamdan geleı Zaten Atatürk, memleketin muhtelif ik bir Arab şoförünf limlerindeki müteaddid çiftliklerile işte yapılan tecavüzü ele bu neticeleri almak ve onlarm nasıl alm alarak halkı kanu Hatayda halk arasına nifak sokuluyor Bir Arab gazetesi, Arablara kanunî yoldan ayrılmamağı tavsiye ediyor; resmî makamlar Alevî Türkleri kışkırtmağa çalışıyor İnegölde bugün dört kişi kır mantarı yiyerek zehirlendıler. Zavallıların hepsi tedavilere rağmen ölmüştür. Kaymakamlık, mantar alım satımmı, toplan masını menetmiştir. Ölen bedbahtlar Fatma ile oğlu Mehmed ve Kurşunlu köyünden Fatma ve kaynanası Ayşedir. llllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlltlllltllllllllllllllllllllllllliniinillMlnilllllllllllllinilllllllllllllllllllllllılıııııııııııifiıııınıııııııııınııııııınm M. Tataresco istifa etti Yeni kabineyi Köylü partisinin kuracağı söyleniyor. M. Titulesco Bükreşte beklenmektedir r Bükreş 12 (Hususî) Başvekil M. Tataresco kabinenin istifanamesini Krala vermiştir. Siyasî mehafilde bu hareketin nizamî olduğu ve Rumen kanunu esasisi mucıbince intıhabatı idare etmek üzere Ege manevralarında aldırdığımız büyük yeni bir kabinenin mevkii iktidara gelmeaktüalite filmi si lâzım geldiği söyleniyor. İntihabat geBugün matinelerden itibaren lecek hafta başhyacaktır. M. Titülesko Bükreşte bekleniyor Beyoğlunda, Siimer sinemasında Bükreş (Hususî) Yeni kabine nî yollardan ayni YUNUS NAD1 gösterilecektir. nin teşekkül edeceği bugünlerde, Av mamağa davet et lArkası Sa. 3 sütun 4 te] mesi buradaki Türk Kahraman ordumuzu gördükten rupada bulunan M. Titülesko'nun Bükreşe gelmesi beklenmektedir. Yahudilere ler tarafından kah başka Büyük Başbuğ Atatürkün karşı ötedenberi müsamahakâr davranan kahalarla karşılan sesini de işiteceğiniz bu büyük fil Millî Köylü partisinin mevkii iktidara mıştır. Çünkü emniAntakya Başkonsolosumuz Firuz, kendisini ziyaret mi mutlaka seyretmenizi tavsiye geçeceği tahmin olunuyor. Çünkü, bu sieden Fransız zabitlerile beraber Müracaat günlerini gösterir yeti kalmıyan ticarî yasî parti, diğerlerinden daha çok kuv cetvel bugün 8 inci yollardan alışveriş edemîyen Kuseyr nahi ketmeğe çalışmış olduğu ve buna rağmen ederiz. vetlidir. Partiyi Romanyanın Demir Kralı sahifemizdedir. yesi halkının elindeki yüz bin lira değerin bütün bu servetin heder olduğu herkesç unvanile amlan Yahudi Max kurmustur. LArkaşı Şa. 8 sütun 1 de\ • 1 deki badem ve meyvayı ba§ka yollajrla sexJ Cumhuriyet Hâdiseler filmi 3 aylıklar Titulescç
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog