Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Bu hafta çıkan YEDİGÜN'de günün meselesi olan: (Kadı nımsı erkekler ve Erkeğimsi kadmlar) hakkında çok meraklı bir tetkik yazısı bulacaksımz. Bütün bayüerden YEDİGÜN isteyiniz. YEDİGÜN, Türkiyenin en çok okunan yegâne mecmuasıdır. n H" H" " ı umhuri yiöRn Asekerliğe Hazırlık D ERSLERi am Binbaşı İkmci Kız ve erkek ders kitabı olar fından kabul ve ları tesbit ve Hazırltk kitabı Yaşîrîok r çaktı. orta okullarda el Kurmay taraVekâletmce fiatlunan Askerliğe înci sjnıfı çıkmıştır. UnuOrOUnCU yil S 3 y i ! 4 Ö J U ISTANBUL CAGALOGLU Telgraf ve mektub adresl: Cumhurlyet. tstanbul Posta kutusu: lstanbul« No 246 P . a 19 uUITIa \L 1QQ7 1001 Teleıon: Başmuharrlı ve evl: 22366. Tahrlr heyetl: 24298. tdare ve matbaa fcısma 24299 24290 ilmi Kitabevi . inkılâbımızın istikrarını te id edecek daha müessir tedbirler Kendi rejimimizin selâmet ve istiklâlini muhafaza hususunda her hürriyet fikrini reddetmekte tereddüdümüz yoktur. Japon taarruzu şiddetlendi Çin ordusunun ric'at hattı tamamen kesildi Dün, Fransız imtiyaz mıntakasındaki gönüllüler seferber edildi. Cephede bir gazeteci öldü Son muvaffakiyetten sonra Ataîürkün Başvekile bir hitabi Japonya ve Portekiz de «Ben ve Türk milleti, Celâl Bayar hükumetinin programını takib ediyoruz ve filî neticesini görmek istiyoruz.» Francoyu tanıyacaklar M. Chamberlain'in nutku, İngilterenin RomaBerlin mihverini tercihe karar verdiği şeklinde anlaşılıyor Tokyo 1 1 (A [Evvelki akşam Ankarada Başeclise arzolunan hükumet pro A.) Şanghay vekil Celâl Bayarın evindeki topgramının ehemmiyetli bir yecephesinde Hang lantıya, Büyük Şefin de şeref verdiğini yazmıştık. Orada; UJu Önnılıği, hukumetin ınkılâbımızı chovv körfezi şima derle Başvekil arasında ceneyan ekoruyacak yeni müeyyideler koymak ka linde karaya çıkarılden mühim mükâlemeyi Anadolu rarında olduğuna dair olan ifadededir. mış olan Japon orAjansı çok geç, gazetemiz makiAtatürk inkılâblarını kendısine maletmiş dusu, ileri hareketi neye verildikten çok sonra vermişveya daha doğrusu bu inkılâblara mal ne devam ederek cetir. Bu suretle elimizde olmıyan olmuş olan Cuhuriyet hükumetlerimizin nubu garbiye doğru sebeblerden dolavı dün neşrede ilk başta önem verecekleri meselenin bu gitmekte olan Çin meddğimiz Ulu Önder Atatürkün büyük değerli sözlerini ve Başvekil inkılâblann muhassalası olan rejime db'rt ordusunun hattı ri Celâl Bayann güzel cevablarını anelle sanlmaktan ve ona herhangi bir nok catini tamamile kescak bugün verebiliyoruz. Cumhu san gelmesine meydan vermek şb'yle dur miş ve 10 teşrinisariyet, bundan dolavı sayın okuyusun, üzerine en küçük bir toz konmasına nide Sungkiang'ın cularından özür diler.] karşı uyanık ve titiz bulunmaktan ibaret şarkında Şanghayda Ankara 1 1 ( A A ) İkinciteşolduğunu söylemeğe hacet bile yoktur. icrayı harekât eden rinin onuncu günü akşamı Başvekil ,Yeni Türkiyenin butün hayatiyet ve kud Japon ordusile iltiCelâl Bayar evincle küçük bir davet retile beraber istıkbalinin emniyeti kendi sakını temin etmiştir. yaptı. Atatüıkün yüce huzurlarile şerejimindedir. Bızim, yıkılmış bir imparaNanhsiangchen'in reflendirdikleri bu davette, davettorluktan büyiıklükte maziyi gölgede şimalinde bulunan liler, denilebilir ki yalnız Vekillerbırakmağa doğru giden yeni bir varlık Çin ordusu, şimalı den ve çok hususî ve çok yakın arçıkarmaklığımız, Atatürk güneşinin aygarbî istikametinde kadaşlardan ibaretti. Çok şeyler kodınlığmda yepyeni bir zihniyetle harekete ricate başlamıştır. Bir şehre girmek üzere olan Japon askerleri nuşuldu. Ezcümle Atatürk mesai gelmekliğimiz sayesinde olabildi. Kuryanında inkıtasrz bir alev hattı vücude arkadaşlanna: Birçok mavnalar yanıyor tuluş ve yükseliş hamlelerile dünyanın Şanghay 1 1 (A. A.) Wangpou getirmektedir. « Millete yepyeni bir program gözlerini kamaştıran yeni Türkiyenin bildirdiniz. Bu program benim milJapon bataryalan, Nantao üzerine aherkese hayret veren muvaffakiyet sırrı nehrini yukarı doğru çıkmakta olan bir lete vadettiğim hususlardır. Celâl işte buradadır. Onun için biz kendi reji Japon nakliye gemisi, Nantao önünde teş açmışlardır. Yedi yüz Çin askeri, Çin mitralyözlerinin şiddeth bir ateşine Fransız mıntakasına geçmişlerdir. Bun Bayar ve arkadaşları, benim millete mimize çok kıskanc bir titizlikle bağlıyız, vadettiklerimi yapacaklarını bana ve ve ona en ufak bir sarsmtı gelebilmesine maruz kalmıştır. lar silâhlarından tecrid ve hapsedilmiş millete vadettiler. Ben milletle beBir çok mavnalar yanmakta ve Mon lerdir. karşı göz kırpmaz bir bekçiyiz. Anlaşılı[Arkası Sa. 1 sütun 2 de] yor ki bu yolda umumî hassasiyetin ter tecuccoli admdaki İtalyan kruvazörünün [Arkası Sa. 2 sütun 1 del cümanı olan hükumet inkılâbımızın istikrarını sağlandıracak yeni tedbirler almak Kendi kendimizi tenkid: lüzumuna kani olmuştur, ve bizce pek doğru, pek yerind« olarak. ^i"*Nın«nı ı. • •; General Franco harb cephesinde Londra 1 1 (A. A.) Ispanyol ttalya da kontrola iştirak etti Frankistleri, Reuter ajansının diplomasi Londra 11 (A.A.) Nyon itilâfınîn muhabirine göre, kendilerinin pek yakın derpiş etmekte olduğu kontrol işine Ital da Japonya ve Portekiz hükumetleri ta yanın iştiraki bu sabah başlamıştır. Kırk' rafından tanınacaklarını beklemektedir kadar İtalyan gemisinin bu kontrola ler. istirak etmekte olduğu zannedilmekteMaamafih, bu havadisin halihazırda dir. teyidi imkânı mevcud değildir. tArkası Sa. 2 sütun 1 de] Türk inkılâbı için şimdiye kadar alıhan kararlar, daha ziyade irticaî mahiyette iuhur edecek bazı hareket ihtimallerini karşılıyan tedbirler etrafmda toplanmıştı. Bu tedbirler her zaman esas tedbirlerdir, Ve zamanla onların teyıd ve takviyesi için yan söylüyor dese şaşakalırsınız tabiî. berinde Dük de Gloucester ve Dük de görülmüş olacak ihtiyacların elbette icaOnun gibi biz de bir gün bu sütunda Kent olduğu halde bu sabah Whitehall bına bakılmalıdır. Fakat zamanla inkılâralatasarayın kaldırılan tamburuna dc~ nıakberesinde büyük harb maktullerinin bımızı tehdid edecek tehlıkelerın yalnız linalım dedık, onun kalblerde inliyen batıralarını tebcil için yapılan merasimde derin sesini boğmak istiyen bozuk bir hazır bulunmuş ve iki dakikalık an'anevî irticadan ve sağdan gelmekle kalmıyarak zilin mütemadi vaveylâsıle karşılandık. sükut muhafaza edildiğı sırada abideye bunların bizim bünyemize uyması ihtimali Her şey beklenebüirdi, fakat eski bir çeîenk koymuştur. olmıyan, hatta bazan ileri mahiyetli, başalatasaraylının kendisince aziz bir ka istikametlerden de gelebileceği anlaKral, bundan sonra Whitehall boyunhatıra önünde hürmet ve muhabbetle şılmıştır. Yeni Türk rejimi, esas mahica ilerlemiş \e Mareşal Haig'in statüsü söylenişinin böyle zilli bir feryadla. yeti itibarile maziden aynlarak istikbale karşılanması hiç hatıra gelemezdi. Te önüne de bir çelenk koymuştur. koşan ileri bir rejim olmakla beraber bu vekkeli yarası olan gocunur dememişWhitehall'deki sükutu, adamın birinin ayrılış ve koşuşunda ne başıboştur, ne de er. Meğer Galatasarayın tamburunu ji şu suretle haykırması ihlâl etmiştir: havadadır. Bilâkis rejimimiz gerek malân zat kaldırmış imiş. Tamburdan dem« Bütün bunlar, riyadan başka bir ziden ayrılışında, gerek istikbale koşuvurulunca, sanki suç işlemis biri gibi, şey değildir.» şunda ne yaptığını ve ne yapacağını bilehâlâ memur bulunduğuna bile bakmı Bu adamın etrafını derhal polisler alrek yürüyen bir rejimdir. Şuurlu yeni yarak, gazete sahifelerinde sütunlar ve sütunjarca uzun yazılarla kendisini mü mıştır. Türk hayatı gelişigüzel degil, çerçevelenŞehir Meclisi içtima halinde dafaa etmek perdesi altında Galatasa miş fıkirler ve ideallerle yürüyor. Onun Bu adamın: «Sız kat'î surette harbi haŞehir Meclisi, dün birinci reis vekili icab eden Cerrahpaşa hastanesi cîvarın içindir ki dünyada kendi mahiyeti kendi Necibin riyasetinde toplandı. Meclisin daki arsalara kıymet takdir etmek üzere ray düşmanlığı etmeğe kalkışmış. zırlıyorsunuz» diye haykırdığı da işitil fıkrî mahrekleri içinde tahdid olunmuş teşrinisani içtimaı devresine başlaması bir heyet teşkiline karar verildı. Biz, Galatasaraydan ve onun an'ane miştir. Polis memurları, bu adamın üzemüstakil bir Kemalızm rejimi vardır. sinden bahsettik. Bunu Galatasaraylı rine atılmışlar ve kendisini yere düşür Erenköyünde Köseleci sokağı ile Emünasebetile Reisicumhur Hazretlerine müşlerdır. Bir polis memuru, bu adamı Atatürk inkılâb tarihimizin daha baş çekilen tazim telgrafına gelen cevab o temefendi sokağı arasında açılan yeni olmıyan tamamile anlıyamaz ve hakkil<? duyamaz. Nitekim öyle olmuş. Galata susturmak içm elile ağzmı kapatmıştır. Majeste George Parlamentoyu açmağ^ sokağa Buluş isminin verilmesi muvafık langıclarında iken tuttuğumuz yolun is kundu. Alkışlarla karşılandı. sarayın tamburunu patlatan zat, hâlâ [Arkası Sa. 2 sütun 2 de] giderken saltanat arabasında liklâlini ifade etmiş olmak için: Üniversite tarafından göz ve cerrahî görüldü. ayni duygusuzlukla bir arahk müdür lllltllMllllllMllflUIIIIHIIIIIIIIIIIIIMIMIMIIIIIIIIIIIIIIItlllllllllllllllllllillllltlllllllllllllllllllHlllllllllllllllllMlllllinillllllflltlllllUilllllillilllllllllllllin lArkası Sa. 6 sütun 5 te] Biz yalnız bize, yani kendimize paviyonları insa edilmek üzere istimlâki lüğünü ettiği bu müesseseye karşı ga „„„ MIIIIIHIIMII1IIII1MI1IMIIMIMH llltllllllllllllilllillt Mlllllll IHIIIIimilllllllllllllllllllllllMINlMllMIMINIIimillllMIIIIIIIIHIIHIIIIIIIIII benzeriz. zete sütunlarına kadar taşırdığı husu en mütevazı millet ferdine verilen kıyDemişti. Bu çetin ve kesin söz yeni memlekette ileri geri kımıldanışlarına şametini saklıynmamaktadır. hid olabiliyoruz. Sosyal hareketler naza met en yüksek cemiyet ifadesine verilen Türk rejiminin kopya bir rejim olmadığıİyi ki kendisini sekiz aylık kısa bir kıymetten yukarı değılse aşağı da değilnı ve olmıyacağını ilân etmiş olan ve on rile bakılmaktan ziyade siyasal gayretledir. Yeni Türkiyenin inkılâbcı devleti müddeti müteakıb Galatasaraydan adan sonra Türk inkılâbcılarınca umumen re benziyen bu kımıldanışların Türkiyeyırmışlar. Yoksa o gidişle yalnız tam • izde birden çok ziyade sebeblerle ha ayrı ayrı her birinin mes'ud ve mürefreh buru kaldırmakla kdlmıvarak hareket düsturu ittihaz olunmuş bulunan nerede olması gözönünde tutulan Türklerden ise mektebi yıkacakmıs. Baksamz a. hâbir ifadedir. Denebilir ki o ifade bize yat hakları yoktur, ve kendi rejimimizin müteşekkildir. Orada kudreti yettiği ka lâ hıncını alamamış da gazete sahife hareket mebdei teşkil etmiş olan baş ka salâbet ve istikrarı hesabma bu türlü hareketlere karşı çok dikkatli bulunmak dar ferd çahşır. Onun kudreti yetişmiyen lerinde gayzına ve gazabına zil çaldın idelerimizden biri olmuştur. yerlerde ve işlerde devlet ve hükumet yor. Türk inkılâb rejiminin herhangi dere mecburiyetindeyiz. Bizim, kimseye dokunmıyan sarıh ıtı umumun hayır ve menfaati nam ve hesaGalatasarayın tamburundan bahsedcn cede irticaî bir gerılemeye ve hatta durkadımıza göre millî rejimler ancak men bına vazifeyi doğrudan doğruya kendi yazı. edebî bir tahassüsten ibaretti. Omaya tahammülü yoktur. O dinamik bir kuvvetli ve mütehammil omuzlarına alır. rada ifade olunmak istenilen medenî ve inkılâbdır. Yıktığı eskiliklere nisbetle ile sub oldukları memleketlerin sımrlan daHulâsa yeni Türkiyenin Kemalizm kültürel mananın rastgele davulla ve nliğini bozmağa asla müsaade edemi hilinde kalmak lâzım gelen millî conseptlerdir. Hatta bunların beynelmilelci adlı inkılâb rejimi, her milletin kendisine hele sesi kulakları tahriş eden zille hiç yeceğimiz gibi kendi istikametinde, bir alâka ve münasebeti yoktur. Bunu amma münhasıran hususî hüviyetine lik iddia edenleri için de vaziyet ve ha mübarek olmasım temenni ettiğimiz haricî anlamıyanlara sadece (ben ne söylüyomutabık olan kendi istikametinde kikat bu çerçeve dışına çıkamaz. Niha rejimlerden bariz vasıflarla ayrılan bam rum. dümbeleğim ne çalıyor) sözü üe ilerilemesinin durdurulmasına da muva yet yabancı rejimlerin memleketimiz da başka çehreli ve yalnız kendi millî mukabele olunur. ** fakat edemeyiz. Bunlar için malik ol hilinde tenebbüt imkânı bulamamalanna çehremize benziyen bir rejimdir. duğumuz kanunî müeyyidelerin zaman dikkat etmekliğimize kimsenin diyeceğı Kendi rejimimizin selâmet ve istiklâlin la kâfi görülmemeğe başlamış olduğunu, tek söz yoktur. Sınıf kavgasını kat'î su muhafaza hususunda her hürriyet fıkrhr millî muhitteki muhtelif tezahürlere na rette reddeden Kemalizm içtimaî ve iktı reddetmekte tereddüdümüz yoktur. Yen zaran kendimiz hissetmekte olduğumuz sadî hayatta devlete ve millete teveccüh Türkiye kendi hür rejiminin hududlar gıbi, işte onu hükumet programında ka eden vazifeler itibarile mutlak bir tesa dahilinde hür ve müstakildir. rar mahiyetini almış bir kanaat halinde de nüdü esas ittihaz etmiş olmak hususunda Bu izahlarla hükumet programında da diğer rejimlerden bilkülliye ayrılır. ifade edilmiş bulduk. rejimin takviyesi lehine izhar olunan kaBizim anlayışımzda, muhtelif şubeleri ve Vaziyetin en bariz noktaları olarak manaların Gazetemizin son Ege mameslekleri itibarile cemiyeti terkib eden rarlardan anlıyabildiğimiz bilhassa Türkiye haricinde inkılâb iddiah bir kısmını tebarüz ettirmiş olduğumuz teşekküller ve ferdler ancak yekdiğeri iknevralarında almış olduğu bazı rejimlerin propaganda kuvvetile tamal eden bir kül teşkil ederler. Bu kül kanaatindeyiz. Bu, rejimimizin ideolojibüyük filim bugünlerde sıcı bir mahiyet alan hareketlerinden bizim son tahlilde adma millet dediğimiz sini ikmal etmek itibarile de pek iyi birşey şehrimizde gösterilmeğe Türkiyemize de sıçrıyabilmiş bazı serpinyüksek içtimaî ve siyasî cemiyet hayatile olacaktır. başlıyacaktır. Brezilyanın merkezi Buenos Aires'ten bir manzara tilere tesadüf ediyoruz. Yanlış edinilmiş temsil ye ifade olunur. Bizim akidemizde YUNUS NAD1 lYazuı 6 nçı sahifemizde] bazı fikirlerin yeya sadece heveslerin Galaiasaraym tamburu Bir adam, merasim esnasmda Kralın üzerine Belediye talimatnamesinin bazı maddelerindeki «Bir dokun, bin ah dinle kâsei jağ yürüyerek: «Bütün bunlar riyadan ibaret» diye «şey!» kelimeleri yüzünden uzun münakaşalar oldu, jurdan* mısraını söyliyen şairinbirderin hassasiyetini bilirsiniz. Bir gün vurbağırdı, karişıklıkların önüne geçildi dumduymaz çıkıp da Çin kâsesinin sehükümlerin daha vazıh ve daha sarih olması istendi sinden ahkâm çıkaran bu şair ne heze Londra 11 (A.A.) Kral, bera Şehir Meclisinde Londra'da bir hâdise Brezilya da faşizm idareyi kabul etti Reisicumhur M. Vargas meclisleri dağıttı, devletin İtalyadaki korporatif şekle göre yeniden tesis ve tanzim edileceği anlaşılıyor Cumhuriyet Hâdiseler filmi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog