Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

r~ Binbaşı HUsameddin Bilgesil HAZIRLIK NOTLARI Erkek ve kız talebenin askerliğe hazırlık ders programma dayanarak verilen notlardır. Cüdli olarak satılmaktadır Bır ve ikinci kitablarla kızlara aid kısım çıkmıştır, Tevzi yeri: KANAAT KiTABEVi Askerliğe umhuriyet OmJördöncü yıî sayı: 4848 : cumhuriyet,"Ltanbuı. T e igraf v e Teleron: Başmuharrlr ve evl: 22366. Tahrlr heyeti: 24298. tdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 FRANSIZCA Büyük Di 1 H. Danişmend, A. Reşad Nuri, N. Ajfç , 3 BÜYÜK CİLD f Fransızcadan türkçspe en mükemmel lugat Her üç cildin fiâfr42,5 liradır. KANAAT KİTABEVİ 246 Çarşamba 10 Ikinciteşrin 1937 Başvekil Celâl Bayar programım oku rken ve Büyük Millet Meclisi nin manzarası IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMI1III1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIII1MIMMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIMIIIIItllllllllMIMMI 1II1I1I1IIIIİMIIMIII1II MIMIIIIIIMMIIIIIIIII llllllltllltlltlDI ••••••III •••>• Yeni Hükumeün programı Bunu, devlet idaresinin plânlaştırılması tâbirile hulâsa etmek mümkündür Atatürk, kendi yılbaşı nutkunda ana hatlarını çizdiği yeni hükumetle dünyaya adeta yeni bir inkılâb hediye ediyor diyebiliriz Büyük Şef, Celâl Bayar hükumetile. memlekete hiç pürüzsüz yepyeni bir istikamet vermistir aşbakan Celâl Bayar, kurdugu yeni hiıkumetin program nutkunu evvelki gün Türkiye Büyük Millet Meclisind» okudu. Haklı olarak yer yer samimî alkışlarla takib olunan bu nutuk sonunda yeni hükumet reisine ittifakla itimad olundu. Müstakiller dahi, bu itimada iştirak ettiler, ve niçin iştirak ettiklerinin sebeblerini de açı*c söyledıler. Başbakan Celâl Bayar, yeni hükumetinin başında, böyle fırka farkı olmaksızın umumî bir itimadla karşılanmak için, yalnız Meclis muhitinde değil, biitün memlekette iş başancıhğına inanılan bir adam olmak şöhret ve marufiyetini kazanmıştır. Zaten bu meziyetlerine binaendir ki Atatürk kendisini iş başına çağırmıştır, ve zaten Büyük Başbuğun işler üzerindekı derin goruşleri kadar adamları kendı meziyetlerile takdirdeki isabetli temyizi Celâl Bayar hükumeti için ılk merhalede gelen teminattı. Japon ordusu Şanghay'a giriyor! I III 1 Mlllllllllll IIIIII lllJirillllllHIIIM IIIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIItllllMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIllll Japonlar Ingiliz kuvvetlerile karşı karşıya geldiler İngiliz, Yunan ve Bulgar Kralları arasında görüşmeler Fransız gazeteleri TürkYunan dostluğunu Öğüyorlar 9 ( A . \ . ) Ingfliz Kral ve Kraliçesile valide Kralıçe Mari, akşam yemeğini Buckingham palasta Bulgar Kral ve Kraliçesi ve Yunan Kralile birlikte yemişlerdir. Davetliler arasında Dük ve Düşes dö Kent ve Romanya Prensesi Helen ile Yugoslavya Naıbinin zevcesi Prenses Olga da bulunmuştur. [Arkast Sa. 6 sütun 3 tei BirÇin ordusu iiıata edildi Almanya ihtilâfın halli için tavassutta bulundu. Tâli Komisyona Italya iştirak edecek Başvekil Meclis kürsüsünde, programı okurken Evvelce de defalarla kaydetmiş olduğumuz veçhile Celâl Bayar, Ataunsurlar faaliyete geçti türkün kıymetli kabiliyetlerine güvenerek bizzat iş üzerinde yetiştirdiği yepyeni seçme devlet adamlarımızdan biridir. Vatanseverliğinin şuurlu fedakârlık delıllerini millî hareketin ilk günlerinden itibaren bol bol \errniş olan Celâl Bayar, bizce en büyük liyakatini gene o ilk günlerden başlıyarak Atatür Yurdun muhtelif yerlerinde açılacak kanalların ke kayıdbiz ve şartsız bağlılığile gösterbir kısmi müteahhidlere ihale edildi, birçok mişti. Atatürk ise, onda bilhassa ekonomi alanında inkisaf edecek kuvvetli bir secisahalarda da yeni tetkikler yapılıyor ye görerek Celâl Bayarı memlekette mıllî bankacılığı kurup yükseltmeğe memur etmişti. Celâ1 Bayarın bu Vazifedeki Memlekette su işlerini muvaffakiyeti derecesini ölçmek için hetanzim eden projenin nüz on beş yıla bile varmıyan çok kısa bir müddet zarfmda, memlekette yükselen mühim esasları \e hep Türkler tarafından idare olunan büyük büyük, çeşidli malî müesseselerin Ankara 9 (Telefonla) Hükumet her biri başhbaşına bır delil, abidedir. programında memleketin hayatî mevzuEğer on dört yıl evvel, Ankarada küçü larından biri olarak telâkki edilen su işcük bir Evkaf evinde işe başhyan İş Ban lerinin umumî bir plânda toplanacağı kası, Celâl Bayarın himmet ve muvaffa izah edilmiştır. Bu yoldaki çalışmalara Maalesef tahrikâtta rol oynadığı anlaşıkiyetile az zamanda alabildiğine kazan süratle deyam ediliyor. lan, Fransanın Hatay delegesi M. Roger de Garrean dığı inkişaflara ermemis olsaydı, TürkiKirmastide yapılacak sulama kanalı yede millî bankacılık bundan on üç yıl bugün ihale edildi. Seyhan kanalı ayın Nafıa Vekilimiz Ali Çetinkaya (Yazısı 7 nci sahifede) evvelki iptidaî vaziyetini muhafazada 11 inde, Tarsus civarında Çukurovavı «Cumhuriyet» i tetkik ederken devam edip giderdi. Yakın mazi üzerin sulamak için açılacak Bergan kanalı da ıstilzam ettiği büyük su işleri siyasetide seri bir göz gezdirerek bugün bu ha aym 12 sinde ihale edilecektir. ne tam olarak girişilmiş bulunuyor. Bu kikatin işte öyle bir asla dayandığını Diğer taraftan Aydın ovasının sulan sıyasetin verimli neticesini almak için memnuniyetle, iftiharla ve hatta biraz da ması için yapüması kararlaştırılan iki lüzumlu olan teşkilât kurulmuş, etüd gururla itiraf ve ilân etmek hakkımızdır. büyük barajın etüdleri de ikmal edil ve projelerini yapmak üzere on şube, Ondan sonra, Celâl Bayar tekrar miştir. Çinede yapılacak olan ve Aydın yirmi dört kısım faaliyete geçmiştir. Hâdiseler filmi Ekonomi Bakanhğına memur edilerek dan denize kadar 70 bin hektarlık bir Susığırlık, Karacabej' ovalarmın ısmemleket hayatınm esasen ekonomi faa sahayı sulayacak olan baraj on kilomet lahı ve sulanması, Bakırçayının ıslahı, «Cumhuriyet» in Garliyetlerinden ibaret olan hakikî hüviye ro uzunluğunda olacaktır. Ayrıca Çal Menemen ve Manisa ovalarınm sulan bi Anadolu manevraması ilk hamlede girişilmiş işler arasıntine yeni ve Avrupai bir cereyan vermek da da bir baraj yapılacaktır. larında vücude getirBursa ve Kücük Mendires sularmın dadır. Adana ovasımn sulanması için için, çok muvaffakiyetli teşkilât vücude diği büyük filim getirdi, ve memleketin en modern ekono ıslahı ameliyeleri bitmek üzeredir. Şark yapılacak ana kanalların açılması, Tota yapılacak su mevzularından Van, Er katta Kaz ovasmın sulanması için ana mik hamlelere geçecek veçhile en kuvvetli tertiblerle cihazlanmasına yol açtı. zincan, Çarşambada sulama ve kurut kanal açılması, Merzifon ovasmın su ma ameliyelerine de faaliyetle devam e lanması için Lâdıkte regülâtör yapıl Pek yakında Sayılamıyacak kadar cok olan bu teskidiliyor. masına aid projeler tanzim edılmiş ol Meclısin geçen çalışma yıhnda kabul duğundan hepsi sırasile inşaat devresine YUNUS NADI gösterilecektir. edılmiş olan 31 mılyon lıra tahsisatın girmigtir. İArkast Sa, 7 sütun 4 te] Memleket kuraklıktan kurtuluyor Hatayda tahrikât tekrar basladı Seçim yaklaştı, fesadcı L Şanghay Belediye dairesinin Japon kıtaatı tarafından zaptı Tokyo 9 (A A ) Şankhaydan bıldi muntazaman ric'at etmiştir. Bu müddet rildığme göre, şehrin Japonlar tara zarfında Çm dümdarları nevmidana fından ihatası ve Çinliler tarafından muharebe etmekte idıler. tahhyesi, mahallî saatle, bugün saat Japon kıt'aları şimdi beynelmilel mm13 te nihayete ermiş ve cenub tarafın takanm garb hududunu muhafaza et • daki Lança mahallesı de işgal olunmuş mekte olan İngiliz kuvvetlerile karşı tur. karşıya gelmişlerdir. Japon Başkumandanı Matsui'nin 10 Japon kuvvetlerinin ileri karakollan 11 tarihinden evvel Çın kıt'alarınm ilerliyerek Jungjao yolunu geçmişler ve Şankhaydan tamamıle çekilmiş buluna saat 9,11 de Jungjao tayyare meydamnı cağı hakkmdaki tahmini doğru çıkmış işgal etmişlerdir. tır. Gece garb cephesindeki Çm kuv lArkası Sa. 3 sütün 1 de\ vetlerinin kısmı küllisi, sükunetle ve Büyük sulama projesinin tatbikına başlanıyor Heyecanlı bir haber Londra gazeteleri Mussolini'nin oğlunun Ispanya hükumetîne esir dü«tü£ünü haber veriyorlar Italyan Propaganda Nazırı bu iddiayı kaçamakli bir ifade ile tekzib etmektedir Cumhuriyet Bruno Mussolini'nin (X işaretli) bir tayyare başında alınmış resmi (Yazısı 3 üncü sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog