Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Bugün 12 sahile 2 nci sahifede: Siyasî İcmal. 3 üncü sahifede: Ben neyim • Ahmed Ağaoğlu. 5 inci sahifede: Mühim bir mesele Dr. Muhlis Ete. 6 ncı sahifede: Olimpiyadda gördük lerim Ahmed İhsan. umhuri I 4427 Tefrraf re mektub adresl: Cmahartyet, trtanbul Posta kutusa: İstanbTü, No 248 ÇarŞaiîlÖa 9 E]flul 1936 Telefon: Baçmuharrtr ve erl: 22366 Tahrlr heyeü: 24298 Idare ve matbaa kumlle Matbaacılık ve Neşrlyat Şü±ett 24299 24290 lllt IIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIMmilllllMIIIIIMIIIIIMIIIHIinillllllllllliniMllllltlMlllllllllllinilllllllniMIHnilllllltllMIIIIIIIMIIIIIIII IIIIIIIIIHIIIIIIIMMIIIIII ( Hayat Ansüdopedisi lOcilditamant Her eve ve herfceee Kral Edvardla Atatürk Arasında Telgraflar IIIIIIIIIIIMIIHIMMIIIIIIIIIIIllll llimtf ••mmilltfllfllUIMIlIMf MtllllllMllltntlimHIHIIiaillltlnHf • • • llnl IH • • Hli iH Avrupa Şatranc tahtasında Yeni oyunlar Sa Majeste Türkiyeden ayrılırken HnillllllllHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHniMin. •tMiiMimıiMIMIMIMIiniIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIITMOIIPMMtilllllllllirililllllllllirillll ele şu tspanyadaki dahilî boğuşmaya karşı başlıca devletleBugün, sevgili İzmirimiz büyük rin herhangi şeklinde bir mübayramını yaşıyor; 9 eylul knrtu dahaleden ve hatta ıki taraftan birine her luş gününü kırtluluyor. ne suretle olursa olsun yardımdan sakınIstıklâl Savaşanın en büyük mermaları bu feci vaziyeti şimdilık şöyle halesini teşkil eden bugünü, 15 seböyle mukavemet göstermekte olan bir ne evvel idrak etmiş bulunuyor pamukipliğine bağlamıştır. Fransanın duk. Yıldan yıla, daha büstünlenen önayak olduğu bu karışmamazlık işi şimmillî benlığin mayasmda o zaferle diye kadar selâmetçe yürüyebilmişti. bu kurtuluşun hatırası, dünyalar Müdahaleden çekinmenin kuvvetli bir sedeğen kıymetıle beraber yüksel mekte ve kuvvetlenmektedir. bebi öyle bir hareketin millctlerarası büİzmirimiz, bu kutlu günü bir dayük ihtilâtlara sebeb olması ihtimalidir. ha tes'ıd etmek için aylardır hazırMüdahaleyi akıllarından geçirenler onun lanıyorlardı. Bu sabah bütün Türtneydan verebileceği kargaşalıklan hesab kiye ve bütun millet; ruhan ve cisediyorlar. Binnefis Fransız Leon Blum men ayni bayramı yaşamaktadır. hükumeti kendi memleketi ve bilhassa Yeşil İzmrre, al sancağm gölgesin kendi bloku içinde kanşmamak siyasetini de bitmez tükenmez saadetler dı hal ve mevkie hâkim kılmak için pck zileriz. yade emek sarfetmektedir. Fransada sosHazırlıklar yalist kafalan Ispanyadaki hükumetin îzmir 8 (Hususî) 9 eylul baymuvaffak olması hesabına pek kızgın ramı için muazzam hazır»lıklar yaise de Leon Blum hükumetinin bitaraflıpılmıştır. Mülhakattan gelenlerin ğını muhafazaya muktedir olacağı mumiktarı 50,000 den fazla tahmin ehakkak sayılabilir. Ispanyaya karşı biTarihe malolan kıymetli bir hatıra: Sa Majeste diliyor. taraflık siyaseti Fransanın kurduğu komEdvardla Ulu Şefimiz bir arada binezon ve aldığı yeni kararla daha ziyaLondra radyosu dün geceyansından de kuvvet bulmuştur. Hakikatte Ispanya sonraki son neşriyatında Viyanadan al ya yapılacak herhangi bir müdahale Av dığı haberlere atfen S. M. Kral Edvardrupada zuhur edecek ve umumileşecek la Cumhurreisımız Atatürk arasında çok bir harbi göze kestirmekle kabildi. Al samimî telgraflar teati edıldiğini haber manyanm muvazzaf askerlik hizmetini vermiştir. 7 nci sahifemizde okuyunuz. iki yıla çıkarmadan önce Avrupa siyaset Londra radyosu bu hususta şu tafsi ufkunda garib bazı alâmetler belirmişti: Iâtı vermekte idi: ve mutad nezaket ziyaretlerinden sonra, Alman Italyan anlaşmasile Merkezî Londra 8 S. M. Kral Edvard bu bazı hususî ziyaretlerde bulunmuş, bu Avrupayı kaphyan bir blok teşekkül edi gün öğleyin Viyanaya muvasalat etmiş [Arkası Sa. 7 sütun 3 te] Dün Istanbul sokakiarında üzerinde yor gibi göründüğü günlerde Ga/bî Av«Fransa • Kürdüstan» ibaresi yazılı garupanın iki büyük devleti olan Ingiltere nb bir seyyah otomobit dolaşmıştır. Bu ile Fransanın birdenbire adeta tecrid egârib otomobil halkın nazan dikkatini dilmiş bir vaziyete düştükleri hissi hasıl celbettiğinden, Beyoğlumda kesif bir halk olmuştu. Almanya askerlik müddetini iki kalabalığı otomobilin etirafını sarmış ve yıla çıkardıktan sonra ortaya çıkan hâotomobili idare etmekte olan seyyahtan diseler arasında Romanya Hariciye Na«Kürdüstan» kelimesinîden ne kasdetmek zın M. Tituleskonun kabineden çıkarıl[Arkası Sa. 1 sütun 6 da] mış olması hâlâ dedikodu mevzuu olmakta devam ediyor. Atatürke, Türk milletine Güzel tzmir bugün Avrupa ve Ingilterede sevgîlerini yolladılar bayram yapıyor büyük alâka uyandırdı Ismet Inönü dönüşte Fransanın misafiri olarak Pari&te de kalacak. M. Çurçil Türkiyeye geliyor 9 Eylül bayramı Başvekilin Londra seyahati ^ ^ ^ IIMIIIIIIIIIIIIIlllllımıllHltlll Hllllllll MIIIIIIIHIIMIIMIIIIHIIIIIUIin Büyük Şefimiz, aziz Hükümdara ayni hararetle cevab vererek Majestenin şahıslarına ve İngiliz milletine hürmet ve muhabbetlerini bildirdiler Başvekilimiz İsmet tnönünün halkı selâmlıyan güzel bir fotoğzafiri kil Ismet tnönünün seyahatile yakından alâkadar olmalannı ve bu hususta mu fassal malumat göndermelerini istemiş lerdir. Başvekilimizin Londra seyahatine dair iki muhtelif şayia dolaşmaktadır. Bir şayiaya göre, Başvekilimiz pek yakında [Arkası Sa. 6 sutun 3 te] Avrupa gazetelerinin ziyarete dair neşriyatı Coğrafya aliminin gülünc cehaleti! Türkiyede Kürdüstan aramağa gelmiç! îngiliz Kralı S. M. Sekizinci Edvardın davetleri üzerine Başvekilimiz Genepal Ismet lnönünün yakında Londraya •gideceği haberi Avrupada ve bilhassa tngilterede büyük bir alâka uyandırmıştır. Birçok îngiliz gazeteleri Istanbuldaki muhabirlerine telgraflar çekerek, Başve Sen Sebastiyen bir iki gün zarfmda düşecek Izmir fırtınadan büyük zarar gördü 350,000 çuval olan üzüm rekoltesinin büyük bir kısmı mahvoldu tzmir 8 (Hususî) Bütün Ege mm muştur. 350,000 çuval olan bu seneki takasına şiddetli yağmurlar yağmıştır. üzüm rökoltesinin büyük bir kısmınm Birçok yerlere dolu da düşmüştür. Bu mahvolduğu anlaşılmaktadır. Alâkadar yağmur ve dolular, bilhassa sergi yer makamlar ziyanın miktarını tesbit etmek lerinde kurutulmakta olan üzümlere bü için civardan malumat istemektedirler. yük zararlar vermiştir. Bu yüzden piyasadaki üzüm fiatîan Salihliye iki yıldırım düşmüş, Tur derhal yükselmiştir. Fiatların daha da [Arkası Sa. 7 sütun 6 da] gudluda da 20,000 çuval üzüm mahvolIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIirilMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIItlMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllllllllllMIMIIIIIIIIIIinilllllllllllllllllMIHIHIHIII General Molanın kumandasındaki kuvvetler Madride yürüyorlar. Alkazar bombardıman ediliyor Seville 8 (A.A.) General Que ipo de Llano, radyo ile neşredilen bir tebliğinde San Sebastienin bir iki güne kadar ele geçirileceğini bildirmektedir. Mumaileyh, General Molanın kuman dası altındaki kuvvetlerin betaet ve, fakat emniyetle Madride dogru ilerlemekte olduğunu ilâve etmektedir. General, Endülüsün tamamile ihtilâlcilerin ellerinde olduğunu hatırlatmakta Fransız orduları şefi General Gamelinm Varşovaya ve Lehistan orduları şefınin de ahiren ve evvelce mukarrer tarihi kısaltarak biraz acele Parise gitmesi yukarıki hâdiselerin cereyan ettiği günlerde vuku bulmuş hâdiselerdi. Fransız Leh görüşmeleri eğer Lehistanı Fransaya yaklaştırmak neticesine varırsa Avrupada yeni bir muvazenenin teessüs edebileceği de kendiliğinden anlaşüıyordu. Bir iki giin zarfmda birkaç ehemmiyetli hâdiseye birden muttali olduk: Lehistan Fransız ittifakı yeni bir askeri protokolla teyid ve takviye olundu. Ve Fransa Almanyanın askerlik hizmetini uzatmasına mukabil fennî kıtaaünı alabildiğine kuvvetlendirecek yeni ve fevkalâde tahsisatlar kabul etti. Bu sayede bir aralık bozuluyor gibi görünen muvazene birdenbire ve kuvvetli surette yeniden teessüs etmiş bulunuyor. Şimdi artık tecrübeli Hariciye Nazınnı feda etmiş olan Romanyaya atfolunan ihtimaller dahi kuvvetlerini iyiden iyiye kaybetmiş sayılmalıdır. Bilhassa bu yeni şartlar içinde Romanya Küçük ve Balkan ttilâflanndaki mevkiini muhafaza edecek ve Polonyanın o tarafta dahi kuvvetlenecek sabık ittifakı yenileşmiş bir mahiyet alacaktır Zaten M. Tituleskonun hükumetten çıkmasile Romanyaya isnad olunan şüpheler bizce pek, hatta hiç varid degildi. Romanya, yeni hükumetile de evvelâ Fransız siyasetinden aynlmıyacagı yolunda verdiği teminatta samimidir. Ondan sonra Romanyanin hayatî menfaatleri Küçük ve Balkan ftilâflarındaki mevkiini sım5ikı muhafaza etmesindedir. Mantığın bedaheti bunu zarurî kılar. Filhakika Romanya Alman ttalyan faşist grupuna nasıl iltihak eder ki orada kendisinden evvel ister istemez Macaristan bulunacaktır, en ziyade Romanyayı istihdaf eden revizion (tadil) siyasetile beraber... Amma Polonyanın Fransa ile birlikte yürüyeceğini tebarüz ettiren son vaziyet Avrupa şatranc tahtası oyunlanhm en ehemmiyetlisini teşkil ettiğinde şüphe yoktur. ve bu kuvvetlerin Puerta Palmera ve Villafranca mevzilerini ele geçirmiş olduklarını haber vermektedir. Japon elçisi Arvupaya gitti Alkazar bombardıman ediliyor La Corogne 8 (A.A.) Alcazar de Toledoya sığınmış olan asilerin, nasyo nalistler tarafmdan nasıl olsa kurtanla caklan ümidile mukavemet etmekte ol duklan bildirilmektedir. [Arkası Sa. 6 sütun 5 te] Japonlar Montrö mukavelesini yakında imzalıyacaklar Japonyanın An kara Büyük Elçisi M. Tokugawa dün akşam ekspresle Avrupaya gitmiştir. M. Tokugawa Avru padaki Japon elçilerini ziyaret ettikten sonra Moskova yolile ve üç ay mezuniyetle Tokyoya giJapon elçisi decektir. Tokugawa M. Tokugavvanın Avrupadaki Japon elçilerinin iştirakile Pariste toplanacak olan konferansa iştirak etmesi muhtemeldir. Bu konferansta Japon sefirleri, bu lundukları memleketlerdeki umumî vaziyet hakkmda müdavelei efkârda buluna[Arkası Sa. 7 sütun 5 te] Müessif bir kaza Nürenberg kongresi Bugün M. Hitlerin açacağı Nasyonal Sosyalist kongresine İtalyan Faşist fırkası da bir heyetle iştirak ediyor Maraş meb'usu Mithad Alamın otomobili direğe çarptı, kendisile beraber refikası ağırca yaralandı liıiffiitffffHffİfilİİİHifiiii Voroşilof söylüyor: «Dışman, faşizm memleketinde bize taarruza hazırlanıyor. Fakat biz mukavemele hazırız.» Otomobilin kazadan sonra aldığı vaziyet Dün sabah Kızıltoprakta Ihlamur ca^desi üzerinde çok feci bir otomobil kazası olmuş, refikasile birlikte yarala nan kıymetli saylavlanmızdan Ma raş meb'usu Mithat Alam bay gın bir halde Haydarpaşadaki Nümune hastanesine kaldırılmış, tedavi altına ahnmıştır. Hemen o sırada tesadüfen kaza ma hallinde bulunan bir arkadaşmuzm tes bit ettiğine göre, Mithat Alam, refika sile birlikte, tabelâ numarası 1416 olan hususî otomobilile Kadıköy iskelesbe gitmekte idiler. Şoför Emin, otomobili, tramvay yolu üzerinden ve süratle ilerlettiği sırada, tekerlekler nemlı ve kaygan olan raylar i r zerinde patinaj yapmış, bu sırada bir yay da kırıldığından fren tutmamış ve oto [Arkası Sa. 4 sütun 4 te] Şimiü kuvvetler arasînHa fnusaclemeye Moskova 8 (A.A.) Tas ajansı bildiriyor: Sovyetler Birliği Millî Müdafaa komiseri Sovyetler Birliği mareşali Voro M. Hitler ve Nurembergde kongre için sureti mahsusada hazırlanan saha şilof ve keza Mareşal Tukaçevski, EgoBerlin 8 (A.A.) Sekizinci nasyo senelik büyük kongresi yarm Nurem rof ve Boudenni, Beyaz Rusya kıtaatı nal sosyalist kongresi yarm saat 11 de bergde açılacaktır. Kongrenin bu sene nın menavralannda hazır bulunmak üzeNurembergde açılacaktır. Daha dün ak komünistlik aleyhtarı mahiyetinde olare dün Minske varmışlardır. şamdan M. Hitlerin şehre gelmesi üze cağı anlaşılıyor. Yabancı memleketler Yapılan mitinğde, Voroşilof Beyaz rine bütün kiliseslerin çanları çalmış deki bütün Alman elçileri de kongreye Rusya işçilerini Kızılorduya birleştiren tır. Şehir bayraklarla donatılacaktır. iştirak edecelkerdir. çözülmez bağları kaydettiktensonra deKongrenin mahiyeti Bu gece Nuremberge muvasalat e Berlin 8 (Hususî) Nazi fırkasının [Arkası Sa. 7 sütun 5 te] miştir ki: lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIUIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIılıııııııın,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, « Henüz çok düşmanunız vardır. mâni hakikî bir muvazene teessüs etmiş tutmağa kadir kuvvetlerin ittihad ve itti Dü$man, faşizm ınemletetinde yurdn tir. Zaten »ulhu tutabilmenin başka çare fakile muhafaza ohmabîlir. muza taarruza hazırlanıyor. Varsın ha si yoktu. [Tekrar ederiz ki sulh ancak onu lArkası Sa. 1 sütun 5 tel YUNUŞ NADt Dün kazaya uğrıyan Maraş meb'usu Mithad Alam
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog