Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Bugün 12 sahife 3 üncü sahîfemizde: Denemeler • üMımed Ağaoğlu. 5 inci sahifemizde: Terbiye bahislerî Selim S ı m Tarcan. 6 ncı sahifemizde: Bütün îngilterenin hazırlandığı hâdise. Olimpiyadda gör düklerim Ahmed İhsan. u m h ur i jfll S3]flî 4425 Telğraf ve mektub adresl: Cumhurlyet, tstanbui Posta kuttısu: tstanbul, No 246 r3Z3rÎ8Sİ I L)flÛI 1 9 3 6 Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrlr heyeü: 24298 İdare ve matbaa kısmlle Matbaaodıi ve Neşriyat Şirketi 24299 . 24290 Kral Edvard Ve İngiliz İmparatorlufı* Hakkında malumat sahibi isterseniz «Hayat Ansiklopedisijf nm Ingiltere kelimesine bakın J Jlllllllllllillllllt Büyiik Şefimiz, Kral Edvardı Sirked islasyonunda bizzai teşyi elti tki büyük Şef, dün akşam Floryada bir saat kadar tekrar görüştüler. Aziz misafirimiz Viyanaya kadar Cumhur Reisimizin hususî trenile seyahat edecek. Kral Edvard, Büyük Şefimizi Londraya davet etti Üç gündenberi memleketimizin mi safiri bulunan İngiltere Kralı haşmetlu Kral Edvard dün gece saat 23,45 te şehrimizden aynlmışlar ve Reisicumhurumuzun hususî trenlerile Sirkeci istas yonundan Viyanaya hareket etmişler dir. uhterem misafirimiz dün gece şehrimizden ayrıldı lllll llllll l||||||IIMIMI>linilllll1ll1IIIIIIIIIMIIIIIIlllllllllllllllIIIIIIIIIII1lllltlltllllllllllinill|llllll|llll||IIIIIUl|llllll>tllllMI1l1lllllltlllllllllllllllllllllirillllllllll1IIIIIIMIIIIMIMIIIIIII!lll||iril1tllllflllllll IIIIIIIIIIII1IIII1II1IMIIIIIMIIIIII1IMIIIIIMIIIIIIIIIIIMIIII1IIIMI Sa Majeste tebaalarımn ellerini Mikarlarken, ortada Sa Majeste Deniz kalübüne giderken Iktısad VekUi ve kulüb reisi Celâl Bayardan izahat alıyor, sağda Sa Majeste İngiliz teçaasile konuşuyorlar tllMlllllllllllillllli irillltllllllllUIIIIMIIIIIIMMIII lllllllllllliriMltirfll1llllllllll|l||l||IIIMllll1IIIIIIIMIII1ll1lllllllll1llllllllll«||MIIIMIMIIIIIII1llia Muhterem misafirimizin şerefine Modada dün büyük kayık yarışları yapıldı Kral Edvard ve Büyük Şefimiz Atatürk yarışlara şeref verdiler ve alâka ile takib ettiler Denizhöşkünde verilen kokteyl partiri Gündüz Modadaki deniz yanşlarını takıb eden yüksek misafirimiz, saat 17,30 da Ertuğrul yatıle Floryaya gitmiş ve orada Cumhurreisimiz Atatürk tarafından şereflerine tert(b edılen Kokteyl partisinde bulunmuştur. Floryadaki Deniz köşkündeki bu toplantıda, Başvekil İsmet İnönü ile Hariciye Vekili doktor Tevfik Rüştü Aras, İngiliz sefiri Sir Persi Loren de bulunmuşlardır. Bir saatten fazla siiren Kokteyl partisinden sonra, S. M. Kral Edvard saat 19,30 da bir taksi ile Floryadan Tophane rıhtımına hareket etmiş ve oradan Nahlin yatına .geçmiştir. General Ali Said, birinci yelen Grafton torpitosu flikasına birincilik mükâfatım veriyor Yanşlarda alınan derece ve neticeleri Muhterem misafirimiz haşmetlu Ingiliz Kralı 8 inci Edvard şerefine dün Mo yazıyoruz: da koyunda büyük kayık yarışları yapılTek çıfte kıdemliler arasında klâsik mıştır. Bu yarışlara muhterem misafiri teknelerle yapılan müsabakada Fenermizle beraber Büyük Şefimiz Atatürk te bahçe 6,45 te birinci, Beykoz 6,47 de şeref bahşetmişlerdir. Yarışlar çok mun ıkinci, Güneş üçüncü, Anadolu dördüntazam ve o nisbette heyecanlı olmuş cü, Galatasaray beşinci olmuşlardır. tur. [Arkast Sa. 7 sutun 5 fej ıııııııııııııtııııııııııııııııııııııılııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılıııııııııııııııııııılııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınnnııııııınnıınııııııl iki taraflı zaferler Alkazara kapanan 1000 ihtilâlci teslim olmuyorlar. Bir kısım milisler Fransaya kaçtı Cumhurreisimiz Dolmabahçeyi teşrif ediyorlar Saat 9 da da Cumhurreisimiz Atatürk, baştanbaşa elektrikle tenvir edilmiş olan Ertuğrul yatile Dolmabahçe sarayma dönmüşlerdir. Saat 9 buçukta, S. M. Kral Edvardm eşyası Kartal romörkörile Nahlin yatından Sirkeciye çıkanlmış ve oradan treni mahsusa nakledil miştir. İspanyada hem hükumet, hem de ihtilâlciler kazanıyoruz, diyorlar Büyük Şefimizx muhterem misafirimizle beraber Ertuğrul yatında S. M. Kral Edvardın dünkü gezintileri Aziz misafirimiz, dün Marmarada iki buçuk saat kadar bir cevelân yaptı, Büyükadada banyo aldı Sofya gazetelerinin tefsiratı Bulgar Kralı, Sa Majesteyi Kiriçinde karşılıyacak Sofya 6 (Hususî) Bulgar gazeteleri İngiliz Kralının Türki yeyi ziyaretlerine hususî bir ehem miyet atfetmektedirler. Hemen bütün gazeteler bu ziyaretten ilk sa hifelerinde , bahsetmektedirler. Sofya Üniversitesi huku düvel profe sörü Kenof, Otro gazetesinde yazdığı bir başmakalede İngiiz Türk münasebatının bir asırlık tarihçe sini yaptıktan, son İngiliz îtalyan münasebatmdan ve Montrö kon feransınm parlak neticelerinden ve bu konferansta tebarüz eden îngi liz Türk müşterek mesaisinden bahsettikten sonra şunlan yazmaktadır: «Bugün artık yakın bir îngiliz Rus ihtilâfı ufuklarda mevcud ol [Arkası Sa. 3 fötvn 6 <f<rl Sirkeci garındaki hazırlıklar Yüksek misafirimizin şehrimizedn aynlacağını haber alan halk, bu sırada Sirkeci istasyonunun civannı doldurjauştu. Sirkeci istasyonunun dışı ve içi İngiliz ve Türk bayraklarile süslenmiş, Kralm geçeceği yerlere halılar serilmişti. Semplon ekspresi hareket ettikten sonra, 6 vagondan mürkkeb Riyaseticumhur treni mahsusu birinci hatta alınmıştı. Treni mahsus İngiliz ve Türk bayraklarile süslenmişti. Saat 21 de Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Iktısad Vekili Celâl Bayar, Hariciye Vekâleti Katibi Umumisi P^prnan Rifatla İstanbul Valisi Muhiddin Ustündağ istasyona girmiş lerdir. lrundan Fransaya ütica eden halk Madrid 6 (A.A.) Havas Ajansı zana dün sabah cepheye gelmiş ve asker muhabirinden: tarafından coşkun alkışlarlk TcarşılanmışHukumet kuvvetleri, büyük ve mühim tır. muvaffakiyetler elde etmiş olduklannı En mükemmel kuvvetlerini tahşid etbıldırmektedırler. Bu kuvvetler Talavera miş olan asıler, dün fecir vakti taarruza Del Taja cephesinde mukabil taarruza geçmişlerse de Alto de Leoroîan geinHŞ geçerek asileri yirmi kilometro rîcat et olan takvfye kıtaatı tayyarelerin de yarmeğe mecbur etmişler, birçok esir ve mü dımile, bunlan püskürtmüşlerdir. Bu kılArkası Sa. 7 sutun 1 del himmat almışlardır. Reisicumhur M. O Atatürk geliyor Saat 11,20 de Cumhurreisimiz Atatürk, beraberinde Başvekil Ismet İönünü, Muhterem misafirimiz, Büyük Şefimiz, Basvekilimiz ve Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras ile Orgeneral Fahreddin olduğu halde gan îngiliz sefiri Ertuğrul yatında yanyana teşrif etmîşlerdir. Atatürk gann kabul Aziz misafirimiz haşmetlu İngiliz ket ederek Marmarada ve Hayırsizada •aIonundaS. M. Kral Edvardı bekîe Kralı Sekizinci Ervard dün sabah saat açıklannda iki buçuk saat kadar devara ~ lArkası Sa, 8 sütun 1 del 9 da Nahlin yatile Dolmabahçeden hare~ [Arkast Sa. 8 sutun 5 te]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog