Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

6 Evlul 193S CTJMHURIYET Istanbul Borsası kapanış fiatleri 5 9 1936 PARALAR 1 1 20 20 20 20 20 20 1 20 1 1 1 1 1 20 20 1 20 1 1 AJıg Sterlln o29. Dolar I 124. Fransız Fr. ' L64. Llret 155. Belcıka Pr. so. 2 Drahmi U lü Lsvlcre Fr, ' 2 Leva £ i2 Florin Cek kronu Ş4. Avusturva Sl. ^ l Peceta ±. 28 Mark Zlotd ^0. Peneü 22. Leva 12. Dinar 49. Yen 32. 31 tsvec kronu Türk altını 349. Banknot Os B *U. ÇEKLER Açüıs 6Si 50 0.7941 12.0C 10.0975 4.70 *3.8 J75 2.4357 63.8337 1.16d5 19.21 4.1960 6.66 1.9743 123 4.25:9 107.13 34.7567 2.644 3.057o E SHA M Merkez Bankası Açılış Kapanış M,50 80..0 tSTİKRAZL AR Açıü9 23.475 23.50 21.95 21.90 22, GÜNÜN BULMACASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mssm •sa Satış 635. 126 167, 160. 84. 28 82 °fo. ba &2. 24 16«* 22. 24. 16. ö3. 84. 33 . 950. 242 Kapanış 6bo. 0.7921 12.06 10.0975 4.70 83.8575 2.4357 63 83S7 L16J5 19.21 4.1960 6.66 1.9743 4.23 4.2559 107.18 317567 2.6«4İ 24.87e8 3.C57o m 1 • m • • 1 • • • •• 11 inci Beynelmilel Selânik Sergisi 11 inci Selânik Beynelmilel Sergisine iştirak etmek isteyenlerle sergiyi 2İyaret edeceklere gerek vapur ve demiryolu azimet ve avdet biletlerine perek ise malların nakliye öcretlerine tenzilât yapılacağı bu hususta fazla malumat altnak isteyenlerin Istanbul Yunan Başkonsolosluğuna sabahlan saat 1012,30 arasında müracaat edebilecekleri ilân olunur. 627 Eylul 1936 Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Birinci Umumî Müfettişliğinden: 1 Eksiltmiye konulan iş: Diyarbekirde sur haricinde imar plânına göre ayrılmış olan yerde yapılacak Birinci Umumî Müfettişlik ve Yedinci Kol ordu Kumandanhğı konakları inşaatıdır. Bu inşaatın keşif bedelleri mecmuu 95503 lira 36 kuruştur. 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavele projesi, C Bayındırlık işleri genel şartnamesi, D Hususî şartname, ' E Fennî şartname, F Keşif, G Keşif hulâsası, H Projeler. İstekliler bu evrakı 5 lira bedel mukabilinde Diyarbekirde Birinci Umumî Müfettişlikten alabilirler. İstanbul ve Anka ra Nafıa Müdürlüklerine gönderilecek olan nüshalardan o kuyabilirler. 3 Eksiltme 28/9/936 pazartesi günü saat 11 de Birinci Umumî Müfettişlikte yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için: A Arttırma ve eksiltme kanununun 17 nci maddesine uygun olarak 7163 liralık muvakkat teminat vermeleri. B Ticaret Odasında kayidli bulunup buna aid vesikasını göstermesi. C Resmî Gazetenin 3297 sayıh nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa Vekâletinden ahnmış müteahhidlik ehliyet vesikasını haiz olması lâzımdır. 6 Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazıh saatten bir saat evveline kadar Diyarbekirde Birinci Umumî Müfet tişlikteki Münakasa Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazıh saate kadar gelmiş olması ve dış zarfının mühür mumile iyice kapatılmış bulunması lâzımdır. Posta ile olacak gecikmeler kabul edilmez. (871) • m m 1 • \ | !•! 1 1 • Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı Londra Nev Yok Parls MUâno Brüksel Atlna Cenevre Sofva Amsterdam Prae Vivana Madrld Berlin Varsova BudaDeste Bükres Belerad Yokohama Moskova Stokholm Soldan sağa: 1 Ispanyol milliyetçilerinin son defa aldıkJarı şehir, saldırış. 2 . Vaklt, yaşamak. tan cmir. 3 Bir Alman sinema şirketi, bir goz rengi. 4 . Arabca «dokunmak», bir sayı. 5 Boş olmıyan tarla, dümanın yaptığı kir. 6 . Lâyık, nota. 7 Beraberlik edatı, beyaz, baştanaşafı su dökünme. 8 Şaka. 9 Sakat, subay. 10 Ateş olmıyan yerden çıkmaz, cesed Yukandan aşağıya 1 Arabca «vücudünü kaldırma», yoktan vücude getirme. 2 . Eski Mısırlıların en büyük ilâhı, eğilmekten emir, bir sıfat edatı. 3 . Genel, avcı. 4 Boşuna, mükemmel. 5 Oğüd. 6 Birlikte doğan iki çocuk. 7 . Aza, vilâyet, kayıbdan haber verme usullerinden biri. 8 Arabca <oturmuş.>, Fransızların meşhur gaaetelerinden biri. 9 . Erkek hizmetçi, her zamatı içtiğimiz şey, meşguliyet. 10 Arabca «su», yokuşun aksi, alfabede bir harfin okunugu. 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 Mardin Vilâyetî Daimî Encümeninden: Mardinde Hususî Idare namına yaptınlacak 36494 lira 98 kuruş bedeli keşifli konferans salonu inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu keşif muhteviyatmdan 935 malî yılı içinde alınmış bulunan 5000 liralık malzeme ile kısmen yapılmış olan 2532 lira 20 kuruşluk hafriyat ve sair ameliyat masrafı ki cem'an 7532 lira 20 kuruş çıkarıldıktan sonra geri kalan 38962 lira 78 kuruşluk keşif bedelinden de Nafıa Vekâletince yapılacak her türlü tadilâtı müteahhid kabul etmeğe mecburdur. İhale 26/9/936 cumartesi günü saat 12 de Mardin Daimî Encümeninde yapılacaktır. fstekliler mezkur saate kadar teklif zarflarını Mardin Daimî Encümen Riyasetine gönderecektir. Bu saatten sonra gelen teklif zarfları kabul edilmiyeceği gibi postada vâki olacak gecikmeler de kabul edilmi yecektir. Muvakkat teminat miktarı 2737 lira 50 kuruştur. Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Nafıa işleri şeraiti umu miyesi, fennî şartname, keşif cetveli, metraj cetveli. lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı fenniyeyi keşif bedelinin yüzbinde beşi nisbetinde bir bedelle Mardin Daimî Encümeninden alabilirler. îsteklilerin Nafıa Vekâletinden ahnmış olan ehliyet vesikası veya bizzat mimar veya mühendis olmaları ve yahud bunlardan birile ortak olarak çalışacaklarını bildirir Noterlikçe musaddak vesi ka ibraz etmeleri şarttır. «691» (883) N A H L İ İ NİBİY A|T 1 K İ BİS E V | B N|E Ç •|Y A|T|M A|K M|M N A N|B|B K U|D|U|Z • "DI EİBİPİA R l i S B S | E | T B|A|Y M • m H AISİB A|T|A M A D A F | B | E | L | E | K B S A|V Türk borcu I peşln * > I va > > n Desln > > n vadeli •t IT I pe. Kapaıuş 2 3.47 23.505 21,95 21.90 22 i L|A|V|E|B P İ E İ R İ 1 TAHVİLÂT Anadolu I oesin > mü. va. Açüıs 45. Kapanış 45. A|S[LİALN BİSİİ M|A İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: Türkiye Ziraat Bankasından: Bankamızca ahnacak seksen beş aded portatif yazı makinesi ka • palı zarfla eksiltmiye konulmuştur. Eksiltmiye iştirak şartları: 1 Teklif mektubu «teslim müddeti tasrih edilmelidir» 2 Görülüp tecrübe edilmek üzere teklif edilecek makinelerden bir aded. 3 Müteharrik aksamın analiz raporu, 4 % 7,5 teminat akçesi, 5 Yedek aksamın ayrı ayrı fiat listesi. Ankarada Banka Levazım Müdürlüğüne verilmelidir. Eksiltme müddeti 15 eylul 936 akşamı taat on dörde kadardır. Banka tercih hakkını muhafaza eder. (1035) Dinar Şarbaylığından: Dinar Merkez İlçesinin Eksiltme Şartnamesi 4281 sayıh tütün eksperliği nizamnamesi dairesinde ehliyetname almak istiyenlerin 11 teşrinievvel 936 tarihine kadar İnhisarlar U mum Müdürlüğüne müracaat etmeleri lâzımdır. Bu müddetten son ra müracaatta bulunacakların ehliyetname alarruyacakları ilân olunur. (1026) Merkez Dinar İlçesi haritasının alınması aşağıda yazıh şartlar dairesinde eksiltmiye çıkarılmıştır. 1 İymar dahiline girecek sahanın miktarı tahminen 140 hek tar meskun arazi ve 60 hektar ağaçhk arazidir ki Bayındırlık BakanIığınca tanzim kılınan şartnamenin üçüncü maddesine tevfikan şehrin gelecek zamanda alacağı genişliğe göre takribi iymar hu dudu aşağıda yazılmıştır. A Gündoğrusu: Su çıkan, gün batısı: İstasyon arkasmdaki Cerid yolunda }üfus memuru Salihin evi sınırı dahilinde, şimalen: Ilıca mektebinin arkasındaki evlerin son noktası ve yeni açılan AIiçetinkaya caddesinin sonundaki Ibrahim Bay oğlu Ahmedin kızına aid bahçenin sınırı ve gene yeni açılan Haydarçerçel caddesi nin müntehasındaki mezbaha yapılacak yer ve Kavas bağı namiie anılan bahçesi ve cenuben Karabayır mezarlığı sınırı ve Kadir oğlu Hasanın bahçesi ve Kımıllı oğlu vereseleri bahçesi ve yeni açılan Rasihkaplan caddesinin müntehasındaki su kanalı ve muhacir si • yamı ve o civardaki evlerin sımrları ve istasyon barıthanesi, çev resi içinde olacaktır. 2 Yapılacak haritanın mezkur arazinin hektarı yirmi lira ve ağaclık arazinin hektarı on beş liradan bütün tutarı 3700 lira muhammen keşiflidir. 3 Harita Bayındırlık Bakanhğınca hazırlanan şartnameye uygun olacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile ihale edilecektir. 5 İhaleden on bes gün sonra müteahhid faaliyete geçecek tir ve ihaleden itibaren en çok bir senede ikmali şarttır. 6 Eksiltme 1 eylul 936 tarihinden itibaren 21 gün müddetle 22 eylul 936 salı günü saat 14 te Belediye Encümeninde yapıla caktır. 7 Eksiltmiye girebilmek için 22 eylul 936 salı günü saat 14 e kadar muvakkat teminat olarak 277,5 lira veya banka mektubunu ve ehliyetnamesini Dinar Şarbaylığına tevdi etmeleri şarttır. 8 Haritanın ikmali azamî bir sene tensib edilmişse de talibler arasında daha kısa bir zamanda bitirilmesini taahhüd eden mü teahhid tercih olunur. 9 llân hususunda yapılan bilumum masarifat müteahhide aiddir ve keşif bedeli vesair mukavele tanzimi gibi umum masraf müteahhide aiddir. (967) BeşiKtaş Dikiş Yurdu Tahsili en yiiksek biçki dikiş mektebidir. Yeni sene için talebe kaydine başlanmıştır. Şapka, çiçek ve tezyinat dersleri de vardır. Taşradan geleceklere az zamanda hususî ders verilir. Talimat ve program isteyiniz. Akaretler numara 87 Telefon 43687. İst. Posta T. T. Başmüdürlüğünden: İstanbul Radyosuna İdarece vazıyed edilmiştir. Yeniden abone kaydolmak istiyenlerle müddeti biten Radyo abonelerinin vesair alâkadarların bundan sonra doğrudan doğruya en yakın Posta Tel* graf Merkezlerine ve hariçten gelecek veya dahilde imal edilecek radyo makinelerinin damga muamelesi için de mahallin Posta Tel graf Başmüdürlüğüne bir istida ile müracaatleri lâzımdır. Şu vazi yete göre şirket tahsildarlarının abonelerden artık hiçbir nam ve suretle para tahsil etmelerine hakları kalmamış olduğundan bunlara yapılacak tediyat kabul edilmiyecektir. Radyo neşriyat programlarına şimdilik eskisi gibi devam olunacak ve yeniden hazırlanmakta olan programların tatbikma da yakında başlanacaktır. Sayın halka malumaten bildirilir. (1040) Orman Alım Satım Komisyonu Başkanlığından: 1 Belgrad Devlet Ormamndan tahminen 300 metro mikâbı iş • lenmemiş ve fırtınadan devrilmiş kerestelik ve direklik meşe ağacları 15/9/1936 salı günü saat «14» te ihale edilmek üzere pazarlı ğa konulmuştur. 2 Ağacları görmek istiyenler hergün Bahçeköyünde Belgrad Ormanı İşletme Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 3 Şartnameyi görmek için Istanbul Orman İşleri Direktörlüğüne ve Büyükdere Bahçeköyünde Belgrad Ormanı İşletme Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 4 Beher metror mikâbının muhammen fiatı 11 lira olmak üzere muvakkat teminat 248 liradır. 5 İhale Istanbul Vilâyeti binasında Orman Direktörlüğü daire sinde olacaktır. 6 İsteklilerin 2490 sayıh kanunda yazıh evsafı haiz olması ve gereken evrak ve vesaiki birlikte getirmeleri ilân olunur. (988) Beşinci Icra Memurluğundan: L TÜRK HAVA KURUMU Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. • BÜYÜK PİYANGOSU 5 inci keşide 11 Eylul 936 dadır Büviik Ikramiye 3 5 . 0 0 0 liradır Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000) lirahk bir mükâfat vardır... ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^•^^^^^^BBBBBBBBBBBB Mütehassıs Su Mühendisi Aramyor Mersin Belediye Reislığinden: Tesisat ve inşaatı müteahhide ihale edilmiş olan Adana, Tarsus, Mersin su işlerinin murakabesi için ehliyeti Nafia Vekâletince mu saddak mütehassıs bir su mühendisi arıyoruz. Aylık ücret 600 lira kadar verilecektir. fsteklilerin vesikalarile birlikte Mersin Belediye Reisliğine müracaat etmesi ilân olunur. (945) Fikriyenin tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci dere cede ipotekli olan ve paraya çevrilmesine karar verilip tamamına üç ehli vukuf tarafından 996,50 lira kıymet takdir edilen Altımermerde Kâtibmuslahaddin mahallesinde Silivrikapı caddesinde eski 127 yeni 169 numarah sağ tarafı 10 metrelik tarik, sol tarafı 6251 harita numarah mahal, arka tarafı 6267 harita numarah mahal, cephesi 9 metroluk tarik ile mahdud zemin kat: Beş mozayik basamakla zemini renkli çini bir sahanhğa girildikte zemini ahşab İstanbul Vakıflar Direktörlügü İlânları bir sofa üzerinde iki oda bir sandık odası, alaturka taşlı musluklu bir halâ ve zemini çimentolu gömülü iki küpü havi kırmızı çini döCamiler için lüzumu olan 5800 ampul açık eksiltme ile mubayaa şeli maltız ocaklı ve kuyusu olan mutfak ön cephedeki odaların aledilecektir. Vermek arzu edenler şartnameyi görmek üzere hergün tı kısmen bodrum ve kömürlüktür. Bina bahçe içindedir. Etrafı moöğleden sonra İstanbul Vakıflar Direktörlüğü heyeti fenniyesine ve loz taşı duvarla muhattır. Bahçede incir, erik, badem, ayva gibi bir eksiltmiye girmek için de 120 liralık muvakkat teminatlarile berakaç ağacı ve bir kuyusu vardır. Bodrum ve zemin katı pencere demir ber İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İhale Komisyonunda 21 eylul 936 parmakhklıdır. Beden duvarları kârgir dahilî aksamı ahşab olan ve pazartesi günü saat 14 te bulunmaları. (1039) umum mesahası 166,5 m2 olup bundan 83,5 m2 bina zemini 13,5 m2 bahçe olan bir evin tamamı açık arttırmıya vazedilmiş olduğundan 20/10/936 tarihine musadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti mu1 Aslı 102977 lira 27 kuruş keşif bedelinden ibaret olup Vilâhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakı yet merkezinde yaptınlacak hastane binasının 50000 lirahk tahsilacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzesatı dairesindeki bir kısım inşaatı 28/8/1936 tarihinden itibaren re arttırma 15 gün müddetle temdid edilerek 4/11/936 tarihine yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. musadif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya îradar keza dairemizde 2 17/9/1936 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 te ihaleyapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhamsi yapılacaktır. İsteklilerin Nafıa Vekâletinden alacakları ehliyet menenin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde satış 2280 numavesikalarile 3750 lira muvakkat teminatlarını muhtevî teklif mektubrah kanun ahkâmına tevfikan geri bırakıhr. Satış peşindir, arttır larını ihale saatinden bir saat evveline kadar Vilâyet Daimî Encümıya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nis meni Reisliğine tevdi eylemeleri şarttır. betinde pey akçesi veya millî bir bankanm teminat mektubunu hâmil 3 Bu yoldaki evrakla keşifname ve şartnameleri görmek isti bulunmaları lâzımdır. Hakları tapu sicillile sabit olmıyan ipotekli alacakhlarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiblerinin bu hakyenler Vilâyet Nafıa Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 4 Tellâliye, pul, ilân ve sair masraflar kâmilen istekliye aid larını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarmı evrakı müs bitelerile birlikte ilân trihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birdir. (907) likte dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicillile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasmdan haric ka lırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellid Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Ve Yeni ücret tarifesi mucibince 6 eylul 936 tarihinden itibaren, şe yirmi senelik Vakıf icaresi tavizi de müşteriye aiddir. Daha fazla hir içinde olan mektublarla şehir dışına olan kartlar, dahilî hava malumat almak istiyenler 2/10/936 tarihinden itibaren herkesin gölename, değerli mektub teminiyelerile; değerli, değersiz paket te rebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesile miniye ve nakliye, uçak mürselâtı, posta abone kutuları ve diğer ba934/6789 numarah dosyaya müracaatle mezkur dosyada mevcud zı mürselât ücretleri tenzil edilmiştir. Arzu edenler tekmil şubelerivesaiki görebilecekleri ilân olunur. (1002) mizden icab eden her nevi malumatı alabilirler. (981) j Malatya İlbaylığmdan: Ist. Posta T. T. Başmüdürlüğünden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog