Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 6 Eylul 1936 tzmir rapurunda mülâkatlar Kuleli Askerî Lisesinin büyük deniz bayramı ^ Maliye Vekilile bir mülâkat Duymadıklarımız ve bilmediklerimiz Tahsili emval kanunu değiştirilecek, vergilerde esaslı ıslahat yapılacak Kendi köşelerinde mütevazıane çalışan bu Başbakanla bir çelik vucudlü gencler, dün seyircilere yüksek likte İzmir seya hatini yapanlar abir spor zevki tattırdılar rasında Maliye Ve Süveyş kanalının imtiyazı nasıl alındı? Sıhhatin, haya ' ^ & ^tımız ve mukadde C ijA ratımız üzerinde çok 0 zz^r ^t) büyük tesirleri olduğunu söylemek «malumu ilâm» kabi linden sayılabilir. Fakat. bu tesirin, b e t t e bulun münase duğumuz insanların mukadderatma da şamil olduğunu söy lersek yeni değilse bile, belki değişik bir şey söylemiş oluruz. ingiliz Krallığının goz kamaştıran serveti Varidatın mühim bir kısmı hükumete terk olunmaktadır. Bir bankada müstakbel Kraliçe ile Prens dö Gal namına hesab açıldı kili Fuad Ağralı da vardı. Fuad Ağralı bu sene mü him bir iki kanun ve teşkilât lâyiha sını Meclisten ge Meselâ, iddia ederler ki, Birinci Şarl, çirmenin verdiği Cromvvelli idam sehpasına gönderdiği zayorgunluğu izale ve gürültüsüz asu Maliye Vekili Fuad man, sekiz gündenberi barsaklarından mustarib bulunuyormuş. de bir hayat arzuAğralı SaintBarthelemy katliâmmın da, Dosile Rumelifenerinde Yön burnunda Tahlisiye idaresine aid bir binada isti kuzuncu Sarlin barsaklarından hasta burahate çekilmişti. lunduğu sırada verdiği emre atfedildiği İzmir panayınnın açılışmda bulun malumdur. mak üzere Başbakana refakat eden FuBarsaklarından mustarib bir kimsenin, Majestenin saraylarıjtdan Bukingam Pcias ad Ağralı sorduğum suallere şu cevabbaşkasının mukadderatı üzerinde ne yaBüyük Britanyada, Kral hanedanı, tün cenub tarafı Kralın emlâkile doluduı^ ları verdi: man tesirler yapabileceğini gösteren en faaliyeti ve inkişafile milletin faaliyet ve Bunlardan başka 6 tane şatosu vardır, Şimdiki halde istirahatteyiz. Bazı parlak misal, Süveyş kanahnı açan Fer inkişafını temsil eden büyük ailelerin Bunlar, Balmoral, Castle, Buckingharfl vergilere aid ufak, tefek tahakkuk ve 100 metro yarış başlarken serbest yüzme dinand de Lessepsin macerasıdır. birincisi ve en popüleridir. Kanadanın en Palace, Fort Belvedere, Saint Jameş tahsil şekillerinin değiştirilmesi gibi Dün saat 14 te çelik vücudlü sporcu mesailerinden dolayı tekrar tebrik ede bir, iki iş istisna edilirse Mecliste tet Lesseps, Süveyş kanalı imtiyazım al uzak ormanlarında, Hindistanda, Rode Palace, Sandringham Palace ve Winslarm güzel bir geçid resmile başlıya.n su rız. kik edilecek yeni kanunlanmız yok. mak teşebbüsile uğraştığı sırada mütema ziada, Afrikanın en ücra yerinde yaşıyan dor Cartledir. sporu müsabakalan çok büyük bir alâka Maamafıh tetkık büromuz tetkikatına diyen müşküllerle karşılaşıyor, Hidivden en vazi îngiliz tebaası bile, Kral hanedan Bunların kıymeti beş milyon İngilia ile takib edilcK. Karada yüzme talimleridevam etmektedır. Lüzum görüldükçe bir türlü bu imtiyazı koparamıyordu. Ni azasından her birinin en küçük hareket lirası tahmin edilmektedir. Buckinghan> nde yüzden fazla sporcunun muallimleri yeni kanunlar da yapacağız. Her halde hayet, imtiyazı almağa çalıştığı günden lerini muhabbet ve alâka ile takib eder. Palacedaki kasalardan birinde, meşhur, vergilerin artırılması meselesini hatıra beri Hidivin muannid bir barsak tazyikile Şayed Sa Majeste, ekseriya olduğu gi bin kişilik altın sofra takımı muhafaza e^ kumandasındaki teknik hareketleri çok getirmedık. Bilâkis, ıslahat yaparak mustarib bulunduğunu öğrendi. enteresan oldu. bi, tanınmıg şampiyonlan bir golf oyu dilmektedir. Bu sofra takımı, büyük zii vergi şekline aid işlerin daha az mas Zeki adam, Hividin rahatsızlığını ha nunda yenecek olsa, bütün tmparatorluk yafetlerde binlerce mum ışığile aydınlai Bunu yüz metro serbest, kurbağalama, rafla ve daha kolay bir tarzda yapılmaber alır almaz işi olduğu gibi bırakmı;, ahalisi bununla iftihar eder. Gazeteler, nan muhteşem yemek sofralannda kullat sırtüstü ve iki yüz metro serbest yüzme sına çalışıyoruz. ısrardan vazgeçmiş, yalnız hergün mun Dük ve Düşes dö Kentin küçük oğlunun nılmaktadır, müsabakalan takib etti. Her gruptan fiVergilerin tevhidi meselesine gelin tazaman saraya uğrayıp, Hidivin sıhhî Kıymeti 2 milyon îngiliz lirasıdır, nale kalan sekizer yüzücü yanşarak netiilk dişini çıkarmağa başladığını yazsalar, ce, bu yanlış anlaşılıyor. Mesele, bütün vaziyeti hakkında malumat almakla ik Krahn şahsına aid mücevherat ve diğeıj cede birincilikleri 100 metro serbestte bütün İngiliz anneleri, kendi çocuklanna vergilerin birleştirilerek tahsilâtm top tifa etmeğe başlamıştı. Adnan (Sınıf 9 ) , 100 metro sırtüstü Mubakarlar ve: «Işitiyor musun? Küçük kıymetli taşlann kıymeti yedi yüz bin, Yedinci Balkan Olimpiyadına hazır yekun yapılması değildir. Vergilerin zaffer (Sınıf 10), 200 metro serbestte lanmakta olan millî atletlerimiz dün bi tahsil tarzında, temyizinde, icra sure Bir müddet böyle devam ettikten son Prens ilk dişini çıkarıyormuş!» derler. antika kitablan dört yüz elli bin İngilia lirasıdır. Yüzlerce üniforma ve sivil kosFethi (Sınıf 11) kazandılar. rinci tecrübe koşularını Kadıköy Fener tile ahnmasında ayn ayrı usuller tat ra, nihayet bir gün, hastalığın tamamen Kral ailesile sayısız tebaası arasında tümlerden mürekkeb gardrobu, kırk beş Akıntılara karşı yüzmek mecburiyetin bahçe stadyomunda yapmışlardır. bik ediliyor. İşte, biz bunlan tevhide geçtiğini öğrenince hemen mülâkat rica ki bu sıkı rabıtanın sebebi, bu ailenin her bin İngiliz lirasına sigortalıdır. Beygirlede kalan sporculaT daha büyük bir enerji Bir haftadanberi kampta çalışan at çalışıyoruz. Meselâ kazanc vergisini ver etmiş, ümid ettiği gibi, güleryüzle karşı şeyden evvel, aeırhk bir an'ane arkasına rinin, av hayvanlannm, otomobillerinio. sarfederek tabiatle mücadele zevkini da letlerimiz dün yaptıklan müsabakalarda miyen hakkmda nasıl muamele yapı lanarak uzun zamandanberi beklediği gizlenmeyip serbestçe ve hiçbir gizli fi ve tayyarelerinin kıymeti iki yüz yirm{ lıyorsa, muvazene vergisini vermiyen imtiyazı istihsal etmiş. • güzel ve muvaffakiyetli f ha yüksek hissediyorlardı. dereceler kir beslemiyerek halka görünmek taraf bin îngiliz lirası tahmin ediliyor. Ve niha» hakkında da ayni muameleyi tatbik etTalebenin kendi elile yaptıkları beş de etmişlerdir. Hayvanlar konuşur mu?. tarı olan modern, faal ve anlayışlı kadın yet, müteveffa Kral Beşinci Corcun dünt meyi, bunlarm itiraz ve temyizlerinde metrouk kuleden ve tramplenden atlayış100 metroluk tecrübe koşusunda Raif de birlık tesis eylemeyi istiyoruz. Ne Bu suali, dünya lardan ve erkeklerden müteşekkil bulun yanm en birinci koleksiyonu olan meşhur ları çok güzel oldu. Genc sporculann tek ve Vedad güzel bir yarıştan sonra Raif tice itıbarile her hangi bir kimse vergi dünya olalıberi bümasıdır. Bu insanjar, alelâde fânilerin puj koleksiyonuna, dört yüz elli bin însini nasıl verecektir, nasıl itiraz edecek yük ve küçük, hernik bilgilerile çoğalan heves ve kabiliyet 11.3 gibi bir derece yapmışür. tabi olduklan ayni kanunlara ve ayni giliz lirası kıymet konulmuştur. 400 metro iki seri üzerinden koşulmuş tir, itiraz kararım ne suretle temyiz e kes kendi kendine ve leri bize çok büyük ümidler verdi. Kralın hususî servetinin idaresin'de çoK örflere son derece bağlıdırlar. Vazifeledebilpcektir' R" *:i'neeek ve her ver birbirîne sormuştur Neticede beş metroluk kuleden ve birinci seride Münci 54.4, ikinci seride gi için ayrı ayrı şekiller tatbik edilmi v. .oîıııMttaarf. Sdn'zânrtanîarcla", "âfirhîer" ;rtnin kendilerine tahmil ettiği istisjnaî mühim rol oynıyan ikinci bir sahsiyet te, Melih 53.1 git yecektir. lan Bürhan (5,10 iki birijıciliği de aldı. bu işfele ahmşlar, bu sualin 'cevabını jriikleri, ta. gemş demokratik telâkki ile Warr Kontu Dundonald BrasseySackMufahham bu koşuyu 54.6 koşmuşolmaktadırlar. villedir. Rütbesinin büyüklüğüne ve elinMüsabakaların en faydalı ve alâkal Bundan maksad şüphesizdir ki halka bulmağı merak etmişler ve uzunboylu tet telif etmeğe muvaffak Yakmda evleneceğini hepimizin ümid et deki muazzam salâhiyete rağmen, bu zat, kısmı kurtarma yüzmesi idi. Su altından tur. kikattan sonra bulmuşlardır. Artık, haykolayhk göstermektir. 800 metro tecrübe iki koşucu arasın yüzme ile başladı. Bu kısımda finale ka vanlar konuşur mu? sualine, tereddüd tiğimiz bekâr Kralımız, dünyanın en otuz beş yaşında sevimli bir genc^ir. Bundan maada vergi işlerinde en müda yapıldı. Ankaradan gelen Galib çok kalabalık bir ailesinin başında bulunmakmış olanlar büyük bir nefes kabiliyeti ve Kral, milletle bir arada iken him bir rolü olan tahsili emval kanunu süz: güzel bir yarıştan sonra bu mesafeyi su altından gidış meharetile hemen hemen tadır. Bu ailenin, filhakika, 450 milyo Evet! cevabını verebiliriz. çok eskidir. Bu kanunu şimdiki şeraıte 2.1.6 da yaptı. Fakat, yabancılar, ortahalli îngilizîn, ayni mesafeyi katettiler. Sınıf 10 dan Âlimlerin bu kadar kestirme bir ne na yakın çocuğu vardır. ve vergilere uygun bir şekilde tadil ve mütenevvi olduğu kadar büyük olan bu Günün en güzel derecesini 1500 röSadri takriben 12 metro farkla birinci ol Herkese açtk bir hesab detferi ticeye varmak için tatbik ettikleri usul, ıslah edeceğiz. korunu kıran Rıza Maksud yaptı. servetin mevcudiyetini bildiği ve kendisl du. Kralın hayatının bütün halkın gözü ö de hayatın maddî zorluklarile mücadeleÇok hesablı bir koşu yapan Rıza Maliye Vekâletinin meşgul olduğu en ilmî denemiyecek kadar basit olmakla beAtlama kulesi üzerinde büyük harfler Maksud bir kaç ay evvel Receb tarafın mühim iş, yeni teşkilât kanununun tat raber herhalde en doğru usuldür. nünde açık bir defter gibi durduğunu ve de bulunduğu halde, nasıl olup ta Krala Mademki hayvanlann da, tıpkı insan hepimizin, istediğimiz zaman, onun her le yazılmış olan (Her Türk bir yüzücü, dan 4.12.3 dakikada yapılan dereceyi karşı hased duygusu beslemediğini kenbikidir. Bu teşkilâtla Maliye ve vergi lar gibi sesi vardır ve ses ifadei merama her yüzücü bir kurtancı olmalıdır) lev 4.11.8 dakikada koşarak yeniledi. safhasını son dereceye kadar takib ede di kendine soracaklardır. işlerinde daha iyi neticeler istihsal ve hası her tarafta nazan dikkati celbet 5000 metroluk yanşta îbrahim son daha seri hareket edileceğini, hazine yarıyan vasıtadır. Şu halde tabiatin lü bileceğimizi isbat için, bu hayatın her te 1 Bunu şöyle izah edebiliriz: Hepimiz zumsuz birşey ayratmadığı esası da ka mekle beraber müsabakalara aynca bir turda müsabakayı terkettiğinden arkasınhukukunun da daha iyi muhafaza olu bul edilmiş olduğuna göre hayvanlar, ferrüatının malum olduğunu, tahsisatının biliyoruz ki, bu servet, her şeyden evvel heyecan veriyordu. Resmî elbiselerile dan ikinci gelen Remzi 17.24.3 dakikada nacağını, vergilerin tahsilinde daha kendi dillerinde konuşuyorlar demektir. miktanna ve sarfiyat imkânlarına vann milletin emrine tahsis edilmiştir. Hüküm' metroluk kuleden başüstü athyarak su koştu. dann sarfiyatı, millî ekonominin, millî tifazla muvaffakiyet gösterileceğini üiçinde elbiselerini çıkanp su sathına çı Civcivlerini etrafına toplamış bir ta cıya kadar en ufak hususiyetinin neşredil110 metro mâniah koşuda Faik yal mid ediyoruz.> caretin ve endüstrinin en kuvvetli muhart kanlar çok alkışlandı. Vazifesini en iyi vuk tasavvur edelim. Gökyüzünde, bir diğini müşahede etmek kâfidir. Büyük nız başına yaptığı koşuda bu mesafeyi riklerinden birini teşkil eder. Elye\Tn Maliye Veküimiz, kâğıd paralarm denbire bir atmaca peyda olduğunu gö bangerlerin, yahud büyük endüstriyelleyapan 11 den Şeref takdir edildi. 16.1 de koşmağa muvaffak oldu. değiştirilerek yerine yenilerinin tabe rünce, bu tavuğun ilk işi, daima ayni a rin, şahsî iradlarını örtmeği tercih ettik Fransada büyük bir ısrarla tahakkuk etBu sırada seyirci sandalları arasından Millî atletlerimiz ikir^i tecrübeyi ge dıleceği hakkındaki suallere: tirilmek istenilen biriktirilmiş sermayelehenkte olan bir feryad koparmaktır. Bu leri şu devirde, bu nokta oldukça manibiri devrildi. îçindeki bir kadm ve bir lecek cumartesi günü yapacaklardır. rin harekete getirilmesi bizde, bilhassa < Bu işi Devlet Bankasma verdik. feryadı işiten civcivler, derhal analarının dardır. erkek su içinde kayboldular. Herkest Beş şehir müsabakalan hükümdann enerjik teşebbüsile vücud Banka bununla meşgul olmakta, bir în kanadları altına sığınırlar, hiçbirisi bu bir heyecan başladı. Bağırışmalar oldu. Meselâ bizim memlekette, Kral ha bulmuş bir realitedir. Kralın serveti, kengiliz matbaa müdirile temas etmekte feryadın manasını şaşırmaz. Atletizm Federasyonu tarafından terBunlan kurtarmağa koşan sporcular bünedanına aid emvalden hâsıl olan iradın, disile devlet arasında daimî bir mübade.g?ylelao oi tib edilen beş şehir arasındaki müsabaka dir> demiştir. yük bir meharetle vazifelerini yaptılar. Gökyüzünde dolaşan bir yabankazı senede 1,200,000 îngiliz lirasına baliğ dir» cevabını vermiştir. le sistemi idame eder. parası, tediye edilsürüsü farzedelim. Bu sürünün hareket olduğu hiç kimseye meçhul değildir. FaBaygın bir vaziyette sahile çıkarılan ka lar bugün Bursa stadyomunda yapıla Fuad Ağralı, hisse senedlerinden vermiş vergi, müstahdem ücreti, mal bedecaktır. zazedelere yapıan ilk yardım canlandırgi alınacağı hakkındaki neşriyatı mev lerine dikkat ederseniz, mütemadiyen ö kat, Kralın, bu büyük meblâğın üçte bi li şeklinde her sahada tedavül eder, yüz Atletizm Federasyonu tarafından büma talimleri de dıkkat ve heyecanla tazuu bahsettiğim zaman da şunlan söy tüştüklerini işitirsiniz. O aralık, içlerinden rini, yani 800,000 İngiliz lirasını, otomayük bir ehemmiyet verilen bu müsabaka ledi: birisi sürüden ayrılır, civarda gördüğü tik olarak devlete terkettiği de aynca binlerce îngilizi yaşatır. 1931 senesindekib edildi. Bunu müteakıb taşıma yüz ki en son müthiş buhranda, Kralla Kral lar için Federasyon Reisi Vildan Âşirle, meleri başladı. < Böyle bir şey düşünmedik. Esa sulak bir yere doğru uçar, ötekiler dolaş malumdur. Çünkü, Büyük Britanyadaîstanbul Atletizm Ajanı Ömer Besim buyız. Aldanmıyorsam, bizim devletimiz, hanedanınm, bir yandan sarfettikleri mesen bunlardan almacak vergi hükume mağa devam ederler. Su sathından dalarak 3 4 metro de gün Bursaya gideceklerdir. Bu giden yabankazı keşfe çıkmıştır. hükümdanna maaş vereceği yerde, on sai, bir yandan verdikleri yüksek meb"ate büyük bir menfaat temin etmez. Elrinlikten taş çıkartan ve birçok tabakYüzme şampiyonası verir ki birçoğu da hususî mukavele Avdetinde sürüde bir münakaşadır baş dan, her sene böyle nefîs bir hediye alan liğle, umumî kalkınmayı nasıl kolaylaşlan arayıp toplamağa en çok muvaffak tırdıklan malumdur. Jübile bayramlanlar. Bu, kesfe gönderilen kazın getirdıği yegâne devlettir! îstanbul susporlan ajanlığı tarafından lerle istisna edilmişlerdir.» olan 11 den Muzaffer birinci oldu. Bunın da Londralıların çoktanberi görme * Fuad Duyar haber etrafında çarpışan fikirlerdir. Ninu elbise ile yüzme müsabakası takib et tertib edilen îstanbul yüzme şampiyona Göz kamaştıran servet dikleri bir iş bolluğu yaraftığını ve yakm.4 hayet, münakaşanın bir karara bağlan ti. Elbise ve ayakkabı ile 300 metroyu sına dün Moda deniz hamalannda baş Kralın şahsî serveti, aynca, ormanlar da yapılacak olan tac giyme şenlikleri * dığını ve bütün kanadların, o sulak yere en çabuk yüzen 11 den Kemal birinci lanmış, müsabakalarda 100 metro ser Beş lira rüşvet alan memur dan, çiftliklerden, nehirlerden mürek nin, ticarî sahada, daha şimdiden bir kaç doğru açıldığını görürsünüz. best yüzmede Galatasaraydan Orhan oldu. yakalandı kebdir. Bazı ırmakların balıklan, Wales Işte âlimlerin, hayvanların konuştuğu milyon İngiliz lirası tahmin edilen bir Padelbot yanşı çift ve tek olmak üze 1,3,3 te yüzerek yeni bir Türkiye rökoizmir (Hususî) Evkaf müdürlüğü neticesine varmak için tuttukları noktai madenlerinden çıkarılan kömür, Corna kâr temin edeceğini de unutmamalıyız. ru yapmıştır. re ayrı ayrı yapıldı. uailles meşeleri ona aiddir. İki büyük emicra tahakkuk ve tebliğ memuru Servet, harekt! Çifte patelbotta 11 den Salâhaddin 100 metro sırtüstü Beykozdan Agâh, beş lira rüşvet aldığı iddiasile tevkif edillâki vardır. Cornouailles ve Lancaster. Binaenaleyh, Kralın muamelâtı nak * Iddia doğru gibi görünüyor. ve Fuad birinci geldiler. 1,25,3 te yüzerek birinci ve Beykozdan miştir. Bunlarm senelik iradı 180,000 îngiliz diyesine aid haberleri, her îngilizin, Fevkalâde bir punç!.. Tekde 11 den Fuad birinci geldi. Fikret ikinci, olmuşlardır. lirasıdır. Bu meblâğın, tamamen şahsî memnuniyetle okuması pek tabiî görül * Izmirde matbaa işleten Safa, zabıtaVaterpolo; mekteb takımlan arasın 400 metro serbestte Galatasaraydan 1694 senesinde, İngiliz ordulan baş bir kasaya, Sa Majestenin hakikî ihtiyat melidir. Kral Beşinci Corcun eski dostu ya müracaatle Evkafa aid olan binasının da yapılan su topu müsabakası da çok Halil 5,25 dakikada birinci gelmiştir. kumandanı (Edvar Rosel) yılbaşı mü akçesini teşkil eden meblâğlar meyanına Lord Wigram, bugünlerde, Kralın nü kirasını indirmek üzere memur Servetin heyecanlı ve zevkli oldu. Sahanm akın4X200 bayrak yanşım 10,47 ile nasebetile verdiği bir ziyafette şimdiye konulduğunu da kaydedelim. Bu kasa kudunu muhafaza eden, ve pek mütevatılı olmasına rağmen çocuklar büyük bir Beykoz takımı rökor yaparak kazandı. kendisinden rüşvet istediğini haber ver kadar emsali görülmemiş derecede büyük nın idaresine, Kral sarayına yakm Buczi bir banka olan Coutts bankasma gidemiştir. Taharri memurları mürettib kıyagayretle çok canlı oynadılar ve büyük İkinciliği Galatasaray takımı aldı. bir punc yaptırmıştır. kinghan Gatede kâin hususî bir büro ta rek, biri müstakbel İngiltere Kraliçesi fetine girerek matbaaya gelmişler ve vetakdirıle karşılandılar. Bursada yapılacak atletizm rilecek paranm numarasını tesbit etmiş Ziyafetten bir gün evvel malikânesinin rafından bakılmaktadır. Kralm, emlâki namına kırk bin İngili Iiralık, diğeıi lız Bu müsabakayı 11 inci S. takımı 50 bahçesindeki büyük mermer havuzu te nin müdiri umuru olan Amiral Halseyle müstakbel Altes, Wales Prensi namına şampiyonası erdir. Fakat Servet, matbaaya gelip te sayı 3c kazanarak çok alkışlandı. Mümizletmiş ve içerisine dört büyük fıçı is dostça görüşmek üzere, yaya olarak bu otuz bin İngiliz Iiralık iki yeni hesabı casabakaların nihayetinde spor muallimi Bursa (Hususî) Türk spor kurumu etrafa bakınca şüphelenmiş parayı al rî açtığını haber alan İngilizlerin bundan pirto, sekiz fıçı madensuyu, 80 pent li büroya gittiği sık sık görülür. Hüsameddin Gürelinin kütübhanesinden Atletizm Federasyonu tarafından ter mamış, tekrar geleceğini söylemiştir. Bu mon usaresi, 5 libre moskav, 300 libre Bilhassa Londrada, Kralın malı ola pek memnun olması tabiî değil midir? talebeleri teşvik için ayırdığı istifadeli tıb edilen şehirler arası atletizm şam elişte memurlar gizlenmişler ve Serveti şeker, bir fıçı Malaga şarabı koydurmuş rak NewGallery ile His Majesty tiyatİleriyi düşünmenin en mükemmel nü ^ spor kitab ve mecmuaları Askerî Liseler piyonasından biri de Bursada 6 eylul beş lirayı alıp çıkarken yakalamışlardır. tur. Yağmurdan muhafaza için havuzun rosu vardır. Holborn ve Critorion lokan munesi olan bu iki hesab, her sene aynl Müfettişi Kurmay Albay Osman Sayın pazar günü Atatürk stadyomunda ya Servet bu iddialan reddederek: üzerine bir çardak kurulmuş. Gül ağa taları da Kralın malıdır. Regent Treet, miktarda artacaktır. Biz İngilizlerin hispılacaktır. Bu şampiyonaya Bursa, Batarafından birinci gelenlere tebrik edile« Safa, kira borcunu ödemiş, an cından küçük bir sandal yaptırılmış, bu baştanaşağı onundur. Dalston, Finchley, siyatla hareket eden insanlar olduğu lıkesir, Ayvalık, Edremid atletleri iştırek tevzi edildi. rak edeceklerdir. cak 3,5 lira icra harcı kalmıştı. Ben de sandalın içinde, gayet şık giyinmiş bir Hampstead ve Kensingtondaki evlerin söylenir. Buna şüphe yok. Fakat, hisleBize iyi bir deniz sporu günü yaşaMusabakalar için burada hazırlıklar onu almıştım. îcraya götürüp makbuzu miço puncun üzerinde dolaşarak 6000 kiracıları, kiralarını, ev sahibi sıfatile ona rimizi realiteye uydurmağı da severir *• tan Kulelinin saym direktörile mektebin yapılmaktadır. Bursa atletizm ajanhğı nu alacak, kendisine verecektim.» de den fazla olan misafirlere punc ikram et verirler. Londranın en büyük meydanla bunu da gizlemeyiz.» değerli »por öğretmenlerini bu kıymetli faaliyetle çalışmağa başlamıştır. , mektedir. miştir. P. A. BURTON rından biri olan Piccadilly Circusun bü Dünkü atletizm müsabakalan Rıza Maksud 1500 metroyu 4,11,8 de koşarak yeni bir Türkiye rekoru yaptı 1 ' " * • ' * •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog