Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

6 Eylul 1936 CUMHURİY^T SON TELEFON HABERLEC TELCRAF vc TCLSİZLC Hâdiseler arasında Ingiliz hürriyeti Ihtilâlciler Madride hâkim tepeleri aldılar Ihtilâlciler dün iki şehir daha zaptettiler. İrundan kaçanlar Katalonyaya gittiler. Ihtilâlciler Fransanın Madride yardım ettiğini iddia ediyorlar IBaştarafı 1 inct sahifede\ İrun şehri hâlâ yanıyor kerlerimiz arasma girerek artık hiç bir ümid kalmadığını söyliyerek firara teş vik etmişlerdir. Sekiz kişilik bir mangamız altmış saat müddetle San Marcial burcunu müdafaa etmiştir. Yerimize otuz dört kişi getirildi ve bunlar iki saat sonra teslim oldular. Bize ihanet edilmiş lir.» Irunun son müdafileri mütemadiyen hiyanetten bahsetmektedirler. Hatta halkçı cephe arasında bile anarşistlerden iyi bir tarzda bahsedilmiyor. Ve bunlar şehri ve bilhassa hali vakti yerinde olanlara aid evleri kasden yakmış olmakla itham ediliyorlar. Dün gece saat 23,15 te asi kuvvetler henüz beynelmilel köprüyü işgal etme miştiler. Saat 19,15 te tren, Perpignan ve Katalonya istikametinde hareket etmiştir. Ihtilâlciler iki sehir daha zaptettiler Burgos 5 (A.A.) Nasyonalist kuvvetler Cadix vilâyetinde Medina ve Sideniayı işgal etmişler ve Bilbaodan Sen Sebastiyene gitmekte olan bir milis kolunu hezimete uğratmışlardır. Ayni kuvvetler Toledo vilâyetinde Alejosda Madrid hükumetine aid müfrezeleri mağlub etmişler ve Majork adasına çıkan Katalanya milislerini tekrar vapurlara binip kaçmağa mecbur etmişlerdir. Nas yonalist kuvvetler Talevara muharebesinde 15 top ele geçirmislerdir. Seville 5 (A.A.) Toledo vilâye tinde üerilemekte olan albay Yague kolu Bordeaux 5 (A.A.) Irunun su hükumet kuvvetlerini ağır bir mağlubiyekutundan biraz evvel şafakla beraber te uğratmıştır. General Molanın kıtaatı Fransaya iltica eden hükumet taraftarı da Madride hâkim olan tepeleri ele ge800 milis dün akşam buraya gelmiştir. cirmiştir. Bunlan hâmil olan tren ağır ağır is Hükumet halktn elindeki tasyona girmiştir. Askerî furgonların kaaltınlart topluyor pılannda askerler halk cephesine mensub Barselon 5 (A.A.) Hükumet her sivillerle yanyana duruyorlardı. Tren ne şekilde olursa olsun halkın ellerinde dekiler hep bir ağızdan yaşasın Fransa diye bağırmışlar ve bir emir üzenne sü altm bulundurmasını menetmiştir. Herkes ratle trenden inmişlerdir. Çok yorgun ol ellerindeki altınlan Katalanya hükume malarına rağmen bunlar hazır diğer bir tine teslime mecburdur. trene binmişlerdir. Istasyonda duran ba İhtilâlcilerin Fransayı protestosu zı kadınlann tanıdık simalar karşısmda Lizbon 5 (A.A.) Royter Ajansı bağırışlan işitiliyordu. nın hususî muhabiri bildiriyor: Milislerden birisi demiştir ki: Burgos hükumeti, Fransız hükumetine « îrunu bu sabah kaybettik. Fakat bir protesto göndermiştir. Seville radyo tekrar Barselona gidiyoruz. Behobiadan su bu protestonun sebebleri hakkında bu sabah ayrıldık. Saat yedi raddelcrin Genera] de Llanonun bir tebliğini neşretde idi. Karşımızdakiler hakikaten pek mektedir. çokrular ve artık mukavemet edemezdik.» 1 Irun muharebesi esnasında bir Diğer bir milis te isyancıların îrunda çok Fransız zabiti asiler tarafından esir ki ilk evlere ginşini gördüğünü söylemiş, edılmiştir. bunların adedini 3000 kadar tahmin et 2 Bu muharebe esnasında hüku mıştir. Bu adam bilhssa isyancıların top metçiler Fransız mamulâtından dum dum çu kuvvetinin çok iyi idare edildiğini söy kursunu kullanmışlardır. lemistir. 3 Madrid hükumetine aid tayyare Trenin bir kompartımanında kuca kuvvetlerinin Fransız topraklarına ineğında 11 aylık bir çocuk bulunan ve ko rek oradan benzin ve bomba tedarik et casından ayrılmak istemiyen bir kadın melerine Fransız makamatınca müsaade göze çarpıyordu. edilmistir. mmMiılımmiffllltHtHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIImill mımimm,,,™ Fransa, milislerin öbür tarafa geçmelerine müsaade ediyormut Madride hakim tepeler de ihtilâlcilerin elinde Tfaşist olmıyan memleketlerde hür* riyet gene baş köşededir. Düne kadar Fransada ona istiskallerin türlüsünü yapan komünistler ve sosyalistler, ufukta faşizmin yamruğu belirince, Mİzden ve benden fazla hürriyet Bnüllüsü olup çıktılar. Zaruretlerin doktrinlerle istihzasıtta her gün işaret edip dururken sunu da bir daha kaydedip geçelim. Hem de bu komünistlerin ve sosyalistlerin alkışladık ları hürriyet, Leninin anladığı manada, müstahsil sınıfm istismar boyunduruğundan iktısadca kurtuluşu değil, basbayağt parlmantarizmin ver diği söz, fikir, yazt, vicdan, toplanma hürriyetidir. Yoldaşlar seksen dokuzu benimsemeğe başladdar. Haydi ha yırlısı. Fransadaki hürriyet nev'i, Ingilterede olduğu gibi, ferdin nefsine ha • kimiyetinden doğma bir tercih irade»ine değil, bilâkis, iç feveranlarımn her türlü irade mukavemetini yıkarak dısarı tasmast ihtiyacma benziyor: trade (volonte) hürriyeti değil, ilca (impulsion) hürriyeti. Bu büyük far km az çok sarih olarak sezilisi, Fran»ada Emile Boutmy, Gustave le Bon, Edmond Desmolins gibi muharrirlere Anglosakson ırkının üstünlüğü hak kında epey kitab yazdırmıştır. Hürriyetin yerine göre zarart ve yerine gb're ulvî coşkunluğuna en büyük ve eşsiz oraek, hiç şüphe yok, gene Fransadtr; fakat nefsimize, ihti raslarımıza, içimizin lâf ardamaz uğyanlarına esir olmamakla başlı yan hakikî ferd hürriyetinin toprağı Ingilteredir ve Ingiliz, yalnız devle • ine karsı değil, hendi ferdî hırt ve heveslerine karşt da ruhunun istiklâlini kurtararak, tıcak bir iç mavera • tından »oğuk ve temkinli bir irade nin gene kendisi tarafından tesis ediltnis disiplinine yükselmiştir. tngiliz hürriyeti, coşkunluğun anarsiye veya sokak samatastna giden ehlihesinden uzak, temkinin ve to ğukkanldığın verdîği kudretli tercih iradesinden doğma, insanın tabiat ve nefsi üstündeki hükümranlık serefine lâytk, telâssız ve yaygarastz bir hareket serbestliğine yakındtr. Boyle bir hürriyet, rejimlerin ditiplin çemberini sıkan veya gevseten sosyal teâkkileri ne olursa olsun ebedidir ve fasizm tarztnda bir diktatörlük, bir tarih zarureti olarak tngiltereye söybir ayah atmak istese bile, ikamet müddetini bildirereh, her îngilizden teker teker müsaade almaya mecbur hahr! •• \, PEYAM1 SAFA Cumhuriyetin büyük Avrupa anketi [Baştarafi 1 tnct sahifedei Adis Ababada vaziyet karışıktır Maslahatgüazrımızın verdiği meraklı izahat Avusturyada af Siyasî mahkumlar serbest bırakılıyor Viyana 5 (A.A.) Resmî Korrespondans yazıyor: 29 temmuz müessif hâdiseleri üzerine tehir olunan idarî umumî af, ağustos ayı zarfında dahilî vaziyette sükun olduğundan, 1 eylulden itiba ren tedricen tatbik olunacaktır. Bir seneye kadar idarî cezalara çarptınlanlarla tecrid kamplarında bulundurulan bütün siyasî mahpuslar aften istifade edecek lerdir. Bunlann sayısı beş bin tahmin edilmektedir. Nazi kongresi Nurenbergde muazzam tezahürat yapılacak Berlin 5 (A.A.) 7 ila 14 eylulde Nurenbergde toplanacak olan Alman nasyonal sosyalist partisinin yıllık kon gresinin programına göre, 8 eylulde, Alman matbuat şefi Dr. Detrich, yabancı matbuat mümessillerin kabul edecek ve Führer de Alman hükumeti mümessillerile görüşecektir. 9 eylllde kongre açılacak ve kültüre meseleler mevzuu bahsolacaktır. 10 eylulde Alman dış teşkilâtmı teftiş edecek ve bir geçid resmi olacaktır. 11 eylulde matbuat işleri görüşülecek ve Führer siyasî şeflerle müzakerede buIunacaktır. • 12 eylulde, stadyomda Hitlerci gene lik teşkilâtı toplantısı olacak ve Alman i: cephesi teşkilâtınm yıllık kongresi açıla caktır. 13 eylulde, hücum kıt'aları, muhafaza kıt'alan ve nasyonal sosyalist motörlü kıt'alan Hitlerin önünde geçid resmi ya pacaklardır. 14 eylulde kara. deniz, hava orduları tezahürleri olacak, Führer orduya bir hitabe irad edecek. geçid resmi yapılacak ve akşam saat 19,30 da kongreye niha vet verilecektir. Türk gazetecileri Yugoslavya yolunda Dexnis 5 (Hususî) Yugoslavyaya giden Türk gazetecileri Sofyada Bulgar matbuat müdürile gazeteciler ve Türk sefareti erkânı tarafından karşılandı. Istasyonda dostane konuşmalar oldu. Yugoslav hududunda Yugoslavya matbuat müdürlüğü mümessili Türk gazetecilerini karşıladı. Tren hududu geçtikten sonra Sofyaya dönmekte olan Bulgar Kralı Borisin trenine tesadüf etmiştir. Italya ve Lokarnocular toplantısı Roma 5 (A.A.) Stefani Ajansı bildiriyor: İtalyanın, Rusyamn yeni Lo karno konferansma iştirakine taraftar olduğu hakkında ecnebi memleketlerde yapılan şayialar tamamile asılsızdır. Konferansın toplanması lâzımdır. Fakat davetlilerin çoğaltılması meselesi varid değildir. İtalya, Belçika. Fransa, .Almanya ve Büyük Britanyanın iştirakile yapılacak beş taraflı bir konferan sın mevzuu bahsolduğunu hatırlamak gerektir. Hitler Loyd Corc mülâkatı Berlin 5 (Hususî) Eski İngiliz Başvekili M. Loyd Corcla M. Hitlerin dünkü mülâkatı tam üç saat sürmüştür. Mülâkatta birçok siyasî meseleler görüşülmüştür. Almanyanın Londra elçili ğine tayin edilen Fcffi Ribbentrop ta gorüşmede hazır bulunmuştur. bir muavin. Odaya yazı getirmek için giokumak, baskısına ve kâğıdına kadar tek ren muhbirler ve yazı almak için giren aynik hiçbir değişikliğini gözden kaçırma ni adam: Sermürettib. AdisAbabadaki maslahatgüzarımız mak, birçok meslektaşlarım gibi irfanının Biraz dikkat edince, gazete sekreterliNizameddin me kıblesi garba dönmüs muharrirlerin günği işlerinin burada da bizimkinden farklı zunen memleketimidelik meşk egzersizine, dahil işlerden salmadığını gördüm. Bütün yazılar bir elze dönmüştür. Ma yılır. Bu gazetelerin başında gelenlerden den geçiyor ve sekreter onları okuyarak lum olduğu üzere, biri de L'İntransigeanttır, kısacası: L'İnerlevhalarını koyduktan sonra hemen AdisAbabanın I tran. Onun idarehanesini, çalışma tarzmı ;ermürettibe veya çırağına veriyor. Yertalyanlar tarafından ve Fransızların tabırile mutfağını görmek, ere kâğıdlar dökülüp saçılmış. Boş duran işgaline tekaddüm on beş senedir aç kalmış birçok meraklanbir masanın üstü dağınık. eden günlerde Ha mın önüne bazı gıdalar serpebilirdi. YalM. Pernoud, üstüne birkaç tel saç düş beş payıtahtı çok nız muharrir odalarını, mürettibhanesini, müş dar alnını kâğıdların üstüne gittikçe karışık ve korkulu makinesini ve adamlarını değil, merdivenini, duvarını, penceresini, kapı tokma biraz daha eğerek pembe, kuru ve ener hâdiselere sahne ol Maslahatgüzar Nizameddin ğını bile merak ediyordum. Çünkü her eser ik yüzünde, dikkati nisbetinde içeri ka muş, şehre saldıran gibi bir gazete de, içinde en ummadığı an ufarak ve parlak gözlerini kâğıdlara çapulcular birçok fecayi ve yağmalar mız, küçük, ehemmiyetsiz ve çerden çöp batırıp çıkarıyor. Sıkı dudaklarınin ve ika etmişlerdir. Bugünlerde oradaki se ten maddelerin bile bir yapıcılık rolü al sısa boyunun ifşa ettiği inad, yüzünün ça faret binamız da hücuma uğramış ve mülıştıkça artan kırmızılığında rengini bulu dafaa edilmistir. Bu itibarla maslahatgüdıkları sayısız teferruatın yekunudur. ordu. Son kâğıd parçasını da sermüret zarımızla görüşerek bu vak'alar hakkın" L'İntranın kapısından içeri girince sağ ibin eüne tutusturduktan sonra kalktı ve da izahat almak istedik. Dün kendisile tarafınızda gözünüzü alan şey büyük bir columa girerek beni yanıbaşındaki müret konuşan muharrir arkadaşımız mülâkatıokuma salonudur. Buraya herkes gelerek ibhaneye soktu, sağ taraftaki dizme ma nı şöyle anlatmaktadır: L'İntranın o günkü sayısını başhğından inelerine doğru götürdü: İstilâ dolayısile birçok mecara geçiren mes'ul müdürünün imzasına kadar, saat Bunlara Intertype derler, bakınız, maslahatgüzarımızı dün Parkotelde zi " lerce, hiç kimse tarafından rahatsız edilnasıl diziyor, dedi. yaret ettim. «Cumhuriyet» namına iste meksizin ve ücretsiz okuyabilir; gazetede diğim mülâkatı büyük nezaket ve samiYaklaştım ve: gördüğü resimlerin büyük asıllarını came Biliyorum, dedim, bizde de ayni miyetle kabul etti ve ilk sualı o sordu. kânlar içinde seyredebilir. Benimle konuşmak nereden aklı dir. Salonun hizasını geçtikten sonra karnıza geldi? Sizi alâkadar edecek ne söyBiraz hayret etti: şıma çıkan asansöre bindim ve yazı işleri Sahi mi? dedi, siz de bunlarla mı liyebilirim? müdürünün ismini verdim. Çıktığımız Başka bir sualle cevab verdim: alışırsınız? katta, asansörün önünde ve koridorun üs İstilâ esnasında sefarethanemiz te Evet, Siz bana întertype makinelelünde, ortalama konmuş bir masa ve bacavüze uğradığı zaman ne yaptınız? rinizin sayısını söyleyiniz. şında bir büro garsonu oturuyordu. BaMaslahatgüzarımız gülümsedi ve an Otuz beş tane. kışlarile, asansörden her çıkan adamın latmıya basladı: İşte biraz bunda fark var. volunu kesiyor. Durdum: Bu hâdise dünya gazetelerinde Yazı işleri müdürü bana mürettibha M. Rene Pernoudyu görmek isti ıenin başka bir kısmını uzaktan elile işa fazla izam edildi. Maamafih çok korkuvorum, dedim. lar ve heyecanlı zamanlar yaşadık. O gün et ederek: Fransız bana yakında, uzun koridorun Biz dışarıdan da iş alırız, dedi, me 20 kadar çapulcu saat üç buçukta bulunduğumuz binaya tecavüz etti.. Fa baş tarafında bir kapı gösterdi: elâ Je suis partoutyu biz basanz. kat hükumetimiz bize daha evvelden si Lutfen orada biraz bekleyiniz, deUzun bir tezgâhın önünde durduk. lâh ve gaz maskeleri göndermişti. Bir di. şte L'întransigeantın birinci sahifesi, miktar silâh ta Habeş hükumetinden te Bu, içinde benden başka kimse olmı )aşlığı, klişeleri... Biraz evvel streotipisi darik ettim. Sefarethanede 7 Türktük. yan bir bekleme odasıydı. Orada kaybe alınmış, şimdi dağılmak üzere. HeyecanıBir miktar da Habeş uşaklarımız vardı. deceğim zamana karşı duyduğum şefkat mı farkeden M. Pernoud gülerek yüzüme Şehirdeki çapulculuk hâdiseleri dolayı ve merhamet, beni hemen oda kapısının aktı. Dünyanın bütün gazetecileri, tezsile bazı Habeş büyüklerinin aileleri de eşiğine kadar götürdü. Vakit öğleye ya gâh üstünde duran bir sahife karşısmda bize iltica etmişlerdi. km. Bir iki saat sonra çıkacak L.Intranın ayni neviden bir duygunun adamıdırlar. Çapulcular evvelâ binanın bahçe kaen sıkışık çalışma anlannda bir faaliyet Sermürettible de bakıştık ve hiç birşey pısına hücum ettiler. Biz hepimiz silâh manzarası arıyorum. Fazla birşey yok. konuşmadık. Üçümüz de bu sahifenin larımızla şiddetli bir mukavemet gös Asansörden, ellerinde kâğıdlarla, uzun meydana gelmesi için sarfedilen gayretin terdik. Onlardan 7 kişi öldü. Aradan biı boylu ve güzel bir kız çıktı ve müesseseye hesabını biliyorduk. kaç saat geçtikten sonra çapulcular damensub olduğunu zannettiren ağır, alışGülümsiyerek başımı salladım ve yü ha kuvvetli haMe gene saldırdılar. Mu kın ve emin adımlarla önümden gcçti. üdük. Diğer bir tezgâh. işte küçük ilânkavemete başladık. Daha harb başladığ Karşımda bir merdiven. Sağda uzanan lar. Ufacık harflerle tıklım tıkhm dolu sıralarda biz AdisAbabada bulunar koridorun dibinde ve uzaktaki bir kapı bir sahife önünde, bir mürettib, elinde sefirler, sık sık toplanarak görüşmüş vr sık sık açılıp kapanıyor, yanındaki odaya ince bir maşa ile çalışıyor. M. Pernoud tecavüze maruz kadığımız zaman Ingiliz. girerek elinde kâğıdlarla çıkan gömlekli bu sahifenin büyük bif dikkat istediğini Fransız ve Alman sefarethanelerine sı • bir adam hep orada görünüyor: Sermü söyledi. Görüyorum. Bir rakam hatası, ğınmayı kararlaştırmıştık. Fakat bize ya Moskova 4 (Hususî muhabirimiz rettib olacak. küçük ilânlarla evlenmek istiyen bir ka pılan tecavüz çok anî oldu. Bu karar den) Sovyet Rusyayı ziyaret eden Durmadan işliyen asansörler bizim ka dının yaşmı 24 ten 54 e kadar çıkarabi tatbika vakit bulamadan mukavemete muallimler heyeti burada çok iyi karta pek az yolcu bırakıyorlar. Fakat işte lir. Mürettib küçük maşasile bütün bu mecbur olduk. Fakat saat altıda Ingiliz şılandı. Maarif Komiseri Bouniff muallimlerimiz şerefine büyük bir ziyafet dostumdur. Carteret ve yazı müdürünün mukadderat üstünde oynuyor: îş arayan sefareti bize bir mülâzimin kumandasınverdi. Bu ziyafette çok dostane nutuk dün gece Montparnasse kaldınmlarında lar, işçi arayanlar, oda kirahyanlar, pi da iki kamyon asker gönderdi. BunlaT lar söylendi. Dün gece ayrıca Voksta tanıdığım kardeşi göründüler. M. Per yanosunu satanlar, yüzünün yumurta bi mütecaviz çapulcuları arkadan sararak şereflerine bir ziyafet verildi. Voks re noud: çimi, b^rnunun yassı ve çenesinin çukur ateş ettiler. İki ateş arasında kalan Ha isi ve kafilemize riyaset eden Rüştü sa Mazur görünüz, diyor, kardeşim olduğunu bile ilâve etmeyi unutmıyarak beş çapulcuları kaçmağa mecbur oldu mimî nutuklar söylediler. Türk Sovbir koca, zevce, serbest hayat arkadaş lar. Biz de gelen kamyonlarla îngiltere yet san'atkârlan bir konser vererek biraz gecikebilir. îspanyol generallerin şı arayanlar, hep şu küçük maşanın emri sefarethanesine gittik. Bir iki gün sonra den birinin beyanatile meşgul. Biliyorsuçok alkışlandılar. ltındadırlar. da İtalyanlar şehre girdikleri için asayiş Bugün Türk elçiliğinde maslahatgü nuz ki bu sıralarda... Sizde sekreter ve sahife tertib edi kısmen temin edildi. Adis Ababada, ec Ben de gazeteciyim, bilmez mizarımız Ferruh bir çay ziyafeti verdi. nebi gazetecilerin izam ettıkleri kadar cisi ayni adam mıdır? Ziyafette Maarif Komiseri, Ankara se yim.. fazla karışıklık olmadı. Evet, ikisini de ben yaparım. firi Karahan, Haricîye şark şubesi er Fakat M. Rene Pernoud daha fazla kânı, matbuat müdürlüğü şefleri hazır bekletmedi, beni görünce takdim edil Yazılan zihninizdeki bir plâna göVaziyet karışık bulundular. Bu ziyafet te dostane te e mi mürettibhaneye yollarsınız? AdisAbabaya İtalyanlar girmeden memi beklemeden elimi sıktı: zahürata vesile oldu. evvel bugünkünden daha çok sükun v a r Şüphesiz. Şimdi, şimdi, bir dakika... Muallimlerimiz gece operaya gitti Sahife bağlanırken sermürettibin dı. Halk kimseye zarar yapmıyordu. FaDedi ve arkasında duran asansöre biler, operadan sonra da Leningrada hakat şimdi vaziyet çok kanşıkhr. basında bulunmanız şart mıdır? nerek gözden kayboldu. Tekrar geldiği reket ettiler. Ben tam bir sene sekiz gün AdisA Her zaman değil. Bazan tarif ve zaman, muhtelif parçalara aynlmış bir babada kaldım. Bu müddet içinde Haplân kâfi gelir. dikkatin bir kısmını da bana tahsis etmebCşistan hakkında bir hayli malumat top Tirajınızı sorabilir miyim? ğe mecbur kalmış insan çevikliğile ve hep ladım. Habeşler çok muharib insanlar 500,000. profilile konuşarak: Mürettibhanenin arka tarafındaki mer dır. îtalyanlan bir hayli uğraştıracaklar" IBastarafi 1 inct sahiiede] Tahmin edersiniz ki... dedi. için bütün gayretile çalışmaktadır. Sa divenden makine dairesine iniyoruz. Fa dır. Habeşler arasında milliyet fikri he Biliyorum, biliyorum, dedim, işinizi kat, bizim akşam gazetelerinde olduğu nüz teessüs etmiş değildir. Majeste çok ciddî bir tahsil görmekte ve vaktinin diğer zamanlarmı spora ve bitiriniz. Adis Ababada 24 kişiden ibaret olan gibi, makine çalışmıya hazırlanırken işçimuhtelif meşgalelere hasretmektedir. îsterseniz benimle beraber geliniz lerin arasında dolaşmak yasak olduğu bir şubemiz vardı. Bunlardan üçü hicret Bu mes'ud tarih. bugün bütün Yugos Onu takib ettim. Işinin yükünü bir için oraya girmedim. Binanın arkasındaki istediler. Orada şimdi Lâtif admda bir lavyada büyük tezahüratla tes'id edi meslek neşesi haline getirmek istiyenlerin bir meydanda, hep ayni tipte, üstünde Türk eczacı, İbrahim Rasih adında da lecektir. Bu kutlu gününde dost ve müttefik serbest ve geniş tavırlan içine girmeğe büyük L'Intran kelimeleri yazılı birçok bir kitabcı ve bir de Bekir isimli bir sır Yugoslavyayı bütün kalbimizle tebrik beni iş telâşına feda etmemeğe çalışıyor kamyon var. Bunlar yarım saat sonra ga macı vardır. ederken gene Krala da saadetler dileriz du. Koridorun sonunda, biraz evvel için zeteyi memleketin birçok taraflarına koşAdis Ababada kıtlık f den sermüretibe benzer bir adamın çıktı turacaklar. Bizde olduğu gibi, makine Yugoslav kulübünde balo Şimdi Adis Ababada hissedilir dere Sa Majeste Piyerin yıldönümü mü • ğını gördüğüm odaya girdik: Ancak üç dairelerinin önünde, pencerelere ve par cede kıtlık vardır. Köylü mal getirip satM maklıklara asılmış, ayaklan çıplak zaval mak istemiyor. Biz orada iken üç gün nasebetile bugün şehrimizdeki Yugoslav masa alacak kadar küçük bir oda. kulübünde bir toplantı yapılacak ve bu Pernoud masasinın başına geçti ve he lı bir müvezzi çocuğu sürüsü, vakit geçir şalgam yaprağından başka yiyecek bir nu bir balo takib edecektir. men serlevha atmıya basladı. Karşısmda mek için operalar söyliyerek, haykırışarak şey bulamadık. beklemiyor. Tevzi disiplini, dağbaşlarına Bugün Adis Ababadaki kıtlığa sebeb mahsus bir sessizlikle bu meydana hâkim İtalyanların para olarak kâğıd liretin kuldir. lanılması mecburiyetini koymalan olmuşPariste çalışan çocuk ve çıplak ayaklı tur. Köylü bu parayı tanımadığı için mamüvezzi yoktur. Gazete satanlar, bir me lını satmamaktadır. mur gibi giyinmiş, kırkını geçkin, dolgun italyanların teşkilâtı adamlardır. Bulvarlarda havadis değil, İtalyanlar Adis Ababada büyük teşkonferans verir gibi haykınrlar: kilât yapıyorlar. Bütün mekteb çocukla Emancipation nationale!.. Dikkat nna faşist terbiyesi veriyorlar. On beş ediniz!.. Doriot cevab veriyor. Doriot yirmi sene sonra Habeşistanda bir faşist ihanet etmemiştir, efendiler!.. Üç hafta ordusu meydana gelecektir. da 32,000 kisi onun fırkasına girdi! Alın Maslahatgüzarımız Gorrede yeni bir sonra birçok gazetecilerin toplanacakları Habeş hükumeti teşekkül ettiği hakkındada okuyun: Emancipation nationale! ki rivayetler için de dedi ki: « Biz, orada iken böyle birşey işitM. Pernoudla, matbaadan çıkarak biraz bir sarabcı dükkânma girdik. Ben Parisli tik. Fakat esash malumat almak knkâni meslektaşlarla, iş muhiti haricinde daha bulunamadı.» rahat konuşmağa hazırlanıyorum. RÜŞTO SEZGINOĞiÂl Muallimlerimiz Moskovada dostane karşılandı Majeste Piyerin yıldonumu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog