Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

12 CUMHURİYET 6 Eylul 1936 Sümer Bank, Emlâk ve Eytam Bankasının kurumu Sermayesi tamamen Türk, en güvenilen sigorta şirketidir. Türkiyenin en büyük sigortaları (GÜVEN) dedir. Sigortalarınızı en müsaid şartlarla ve tediye kolaylıklarile yapar. Galata Voyvada caddesi Sümer Bank binasındaki dairesine müracaat ediniz. Tel. 44966 İst. Posta T. T. Başmüdürlüğünden: Kırılan İmroz Kumkale arasmdaki telgraf kablosunun tamirinde kullanılmak üzere on gün mecburî ve yirmi gün ihtiyarî olmak üzere otuz gün müddetle şartnamesindeki evsaf dairesinde bir vapur Mektebin kayid ve kabul zamanı 1/9/936 tarihinden 15/9/936 veya romorkör pazarlıkla kiralanacaktır. Pazarhk 7/9/936 pazar tarihine kadardır. tesi günü saat 15 te Galatasarayda İstanbul Posta Telgraf Başmü Mektebe lise mezunları tercihan alınıyor. Kabul seraitini öğrenmek dürlüğü Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 30 günlük mu istiyenlerin Mekteb Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilân olunur. hammen bedeli 2400 lira, muvakkat teminatı 180 liradır. tstekli «743» (1019) lerin şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak ü zere çalışma günlerinde Başmüdürlük Yazı Işleri Kalemine müra caatleri. (1010) Tapu ve Kadastro İstanbul Vilâyeti Mektebi Müdürlügründen: Nafıa Müdürlüğünden: 7/9/1936 pazartesi günü saat 16 da fstanbulda Nafıa Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu odasmda «2538.97» lira keşif bedelli Univer site Hayvanat ve Nebatat Enstitüsü bahçe duvarları tamir ve tah kimi pazarlıkla eksiltmiye konulmustur. Mukavele, eksiltme, baymdırlık isleri genel, hususî ve fennî şartnameleri, proje ve keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görülecektir. Muvakkat teminat «191» liradır. İsteklilerin en az bu işe benzer «2000» liralık iş yaptığına dair Nafıa Müdürlüğünden almış oldu ğu müteahhidlik ve Ticaret Odası vesikalarile 7/9/1936 pazartesi günü saat 16 da Nafıa Müdürlüğüne gelmeleri. (1022) ALTINKUM Plâj ve Gazino Müstecirinden : Mevsimin bu en güzel ve sıcak havalarında Altınkum plâjında muhterem mUşterilerimin her tilrlU istirahatini temin etmiş olduğumu arzederim. KATRANLI ÇELIK BORULAR, ÇELlK KAZAN BORULARI, GAZ BORULARI Müsaid şeraîtle teklifler. Satış acentalıği: ist, ikinci Vakıf tıan 10 No, da M. SA D I Kontrolör ahnacaktır Iktısad Vekâletinden: Men'itağşiş ve ihracatm murakabesi ve korunması hakkındaki 1705 ve 3018 numaralı kanunlara müsteniden meriyete girmis ve girecek olan nizamname ve kararname hükümlerinin tatbikını mura kabe etmek işile tavzif olunmak üzere 30 kadar kontrolör yetiştirilecektir. Bu zevat iki ay kadar bir müddetle devam etmek üzere Ve kâletçe açılacak ihtisas kurslarından ehliyetname aldıktan sonra 15 birincikânun 1936 dan itibaren ehliyetlerine ve vazifelerinin ehem miyetine göre 150 250 lira ayhk ücretlerle merlılekcitin muhtelif ihrac mrekez ve Iimanlannda istihdam olunacaktır. Kurs müddetince kendilerine 100 lira kadar ayhk ücret verilecektir. Taliblerin haiz olmaları icab eden başlıca vasıf ve şartlar sun • lardır: 1 En az lise veya bu derecedeki Ticaret mektebi mezunu olmak; 2 Askerliğini yapmıs bulunmak; 3 40 yaşından yukan olmamak; 4 Hüsnühal ashabından olduğunu tevsik etmek. Yüksek Ticaret veya Ziraat tahsili görmüş olanlar ve lisan bilen ler tercih olunur. Taliblerin, yukarıdaki vasıf ve sartları haiz olduklarını gösteren vesikaları raptetmek suretile birer istida ile en geç 10 eylul 1936 tarihine kadar bizzat veya tahriren tktısad Vekâleti İç Ticaret Uraura Müdürlüğüne müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. «608» (711) SIHHATINIZI KORUYUNUZ Aylardanberi pek bOyOk fedakârlıklarla hazırlanan Zonguldak Amele Birliği Başkanhfifindan: 31/8/936 da ihalesi yapılmak üzere eksiltmiye çıkarılmış olan Zonguldaktaki Amele Birliği hastanesinin altı bin lira muhammen bedelli «Hasta, yemek ve çamasır» asansörleri tesisatına talib çık madığından 14/9/936 pazartesi günü saat on altıda ihalesi yapıl mak üzere 4/9/936 tarihinden itibaren on gün müddetle temdid e dildiği ilân olunur. (1011) Saygılı mUşterilerine EN SON MOOA YflNLO ve İPEKLI KUMAŞLARLA ŞAPKALARINI 7 Eylul 936 yarınki pazartesi günü saat 10 da Teşhir edecektir. IMREN bu vesile ile saygı değer müşterilerini açıkj gününe davet eder. Galatasaray, Eski Sahibinin Sesi magazası No. 210 BiÇKİ ve DiKiŞ YURDU En son metodla ve çok kolay bir usulle dikiş bilenlere ve hiç bilmiyenlere Fransız luks metodla tayyor, tuvalet, roblar, reklâm beyaz çamaşır dersleri kadınlara verilir. Yüksek Kültür Direktorlüğünden musaddak şehadetname •verilir. Kayıd başlamıstır. Hergun saat 2 den 5 e kadar. Orhangazi Malmüdürlüğünden: fznik gölü ve tevabii derelerin üç senelik rü«umu saydiye ve av • lanmak hakkı yeniden arttırmıya konulmustur. Bedeli muhammenesi seneliği 500 ve üç seneliği 1500 lira ve teminatı muvakkate 112 lira 50 kuruş olup arttırma 25/9/936 cuma günü saat 16 da Maliye dairesinde Satış Komisyonunca yapılacağından sartları öğrenmek istiyenler hergün Orhangazi Maliye dairesine ve arttırmıya gire ceklerin de teminat makbuzu veya banka mektubunu hamilen arttırma gün ve saatinde Komisyona müracaatleri. (974) Tesis MUdUrU ELENi ÇORBACIOGLU Adres Kumkapı Kadırga caddesi No. 9 3 • M. M. Vekâletinden: 1 Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Harbiye Okulu ln gilizce ve Fransızca, Almanca öğretmenliklerine Yüksek okullarda öğretmenlik yapmak salâhiyetini ve vesaikini ve bilgilerini taşıyan iki İngilizce, bir Almanca, üç Fransızca öğretmeni ahnacaktır. 2 Bu öğretmenliklerin ücreti ders saati başma 4 ilâ 5 liradır. 3 Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bonservis ve nü fus kâğıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı ve bulundukları memu riyetleri gösterir hal tercümesi ve bir istida ile Ankarada M. M. Vekâletine, İstanbulda Pangaltıda Harbiye Okulu K. müracaatleri ve sarih adres yazmalan lâzımdır. Müracaatler en geç 20 eylul 936 ya kadar yapılmalıdır. «232» (655) Sipahi o$lu Talebenin ihtiyacı olan karyola, yatak, yorgan, battanıye, çaraaf, çamaşır, pijama, havlu vesaire mağazalarımızda haıır ve ehven fiyatlarla satılmaktadır. MEKTEBLERiN Açılma Zamanı Yaklaşmıştır. Sultanhamam 424, Beyofilu Istlklfil caddesl 3 7 6 Sipahi oğlu H a s a n HÜSnÜ Bursa Pazan KUPONLU • VADELi • HEVDJUAT ANKAYA W l E I L A N k PARA MEVCUDiYETiNiZi TEMiN. Eİ3.EP KANZUK MEYVA TUZU Kanzuk meyva tuzu en hoş meyva usarelerile hazırlanmış tır. Haznu kolaylaştınr. tnkı bazı izale eder. Kanı temizliyerek vücuda tazelik ve canlılık bahşeder. tNGÎLİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu • tstanbul Erkek ve kadınlara ihanesini Taksim Ceylan apartıman arkasında Recebpaşa sokagında I Jilna apartıman No. 4 e nakletmiştir. Telefon: 40169 j Prof. Dr. FUAD FEHiM CACULi * EKSİLTME İLÂNI Denizyolları Işletmesi Direktörlüğünden: 1 Eksiltmiye konan iş: Ortaköy kömür deposu rıhtımı inşaatı ve tamiratı. 2 Muhammen keşif bedeli 6199 liradır. 3 Bu işe aid evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavele projesi, C Fennî şartname, D Keşif hulâsası, E Projeler ve termin plânı. İstekliler bu evrakı 2 lira mukabilinde Denizyolları veznesinden alabilirler. 4 Eksiltme 21/9/936 pazartesi günü saat 15 te Tophanede De nizyolları Işletmesi Direktörlüğünde toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. 5 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 6 Eksiltmiye girebilmek için 465 liralık muvakkat teminat ver mesi ve evrak ve projeleri imzalaması ve bu gibi inşaat yap tığına dair vesaik göstermesi lâzımdır. 7 Teklif mektubları yukarıda dördüncü maddede yazılı gün ve saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Postada gecikmeler nazarı itibare alınmaz. (1023) ii KURTULUŞ,, Biçki ve dikiş dersanesi Müdiresi: Mm. Papazyan Haftanın 4 günü kadınlara, 2 günü dikiş bilen erkeklere, günde üçer saat Fransız usulile biçki ve dikiş dersi tedris edilir ve 3 ayda Maarifçe musaddak diploma verir. Feriköy Tepeüstü 116 No. Papazyan apartımanı. Dr. iHSAN SAMi BAKTERIYOLOJT LABORATUARI Umum kan tahlilâtı, freng^ noktai nazarından 'Vasserman ve Kahn teamulleri) kan küreyvatı sayılması. Tifo ve ısıtma hastalıklan teşhisi, idrar, balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilâtı, ültra mik roskopi, hususî aşılar istihzan. Kanda üre, şeker, Klorür, Kollesterin miktarlannın tayini. Divanvolu No. 113 Tel: 20981. Sahib ve Başmuharrtri: Yunus Nadı ümumi neşriyatt tdare eden Yazı tşlert Müdürü: Hikmet Münif Cumhurtyet matbaast Muğla Vilâyetinden: Muğla Vilâyeti merkezinde yaptırılacak olan ve müsabakası 1 eylul 936 günü yapılacağı ilân olunan Atatürk anıtı, anıt kaide ve mey dan plânınm taayyün etmemesinden müsabakanm 30 eylul 1936 çarşamba gününe talik edildiği ilân olunur. (838) HERAYINBiRiN£EPA(?ANlNFAiZiVERiUB TURK TİCARET BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog