Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

6 Eylul 1936 CUMHURtYET 11 Yatılı Kızlar ve erkekler için ayrı bölüklerde Ana, ilk Orta ve Lise sınıfları Kayıdlar başlamıştır. Kayıd ve tafsilât için hergün mektebe ve yalmz tafsilât almak için Yenipostane arkasında Basiret hanında Ozyol idarehanesine müracaat edilebilir. Istiyenlere mekteb tarifnamesi gönderilir. BOĞAZiÇi LİSELERİ Nişantaşında Tramvay ve Şakayık caddelerinde Eski FEYZİATİ Yatısız Arnavudköy, tramvay caddesi Çiftesaraylar. Telefon: 36.210 Şîşli Terakki Lisesi A N A İ L K O R T A L i S E IZ v e ERKEK TALEBE İÇİN yanyana ve geniş bahçeli iki binada AYRI YATI TEŞKİLATI vardır. Mevcut| F r a n s i z c a , A l m a n c a , İngilizce kurslarına dokuz yaşmdan itibaren her talebe iştirak eder. Mekteb herguo saat 10 17 arasında açıktır. Kayıt işlerine Cuma, P a z a r t e s i , Ç a r ş a m b a günleri bakıhr. Telefon: 42517 Sultanahmed 5 inci sulh hukuk mahkemesinden: Sirkecide 2347. 2369 numarah çift yük arabasile çalışmakta olan küçük Ayasofyah 199 No. lı Ahmed oğlu Mehmed Hasana aid iki yaylı araba hay vanlarile beraber 9/9/936 çarşamba güOkulumuza bu sene müsabaka imtihanile 25 talebe alınacaktır. nü saat 10 da Fatihte Atpazarında ma Mekteb, parasız, yatılı, tahsil müddeti üç senedir. İsteklilerden aşahalli mahsusunda Sultanahmed beşinci sulh hukuk mahkemesi marifetile açık ğıda yazılı şartlar aranır: 1 Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak, arttırma ile ayrı ayrı satılacaktır. İstiyenlerin mezkur gün ve saatte memu 2 Yaşı yirmiden yukarı olmamak. runa müracaatleri ilân olunur. 3 Sağlık durumu normal derecede, yani, dil, göz, kulak ve Orta Orman mektebi Direktörlüğünden: I DenİT Uvazım Satınalma Komisyonu İlânları O• Amerikan Kız Koleji Arnavntköy, Tel. 36.160 Mektep, İngilizceyi en iyi öğreten bir mflessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyar! olarak mütehassıs muallimler tarafından öğretilir. Milli terbıye ve kfiltflre son derece ehemmiyet verilir. Aile bayatı yaşatılır. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin beden! tekemraülünü temin eder. Lise kıstnı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. MUHHJNDIS KAYIT GÜNLERİ: Fazla KISMI Amelî v e nazarİ u s u l l e r l e e l e k t r i k > makine ve Natıa mühendısi yetiştirir. 1 Ağustos'tan s o n r a Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 9:00 dan 12:00 kadar. 7 Eylülden sonra her güıı. malumat için mektupla veya bizzat mürac«at edilebilir. Tahmin edilen bedeli «19250» lira olan «25000» kilo sadeyağı 7 eylul 936 tarihine rashyan pazartesi günü saat 14 te kapalı zarf usulile alınacaktır. Muvakkat teminatı «1443» lira «75» kuruş olup şartnamesi Komisyondan hergün parasız verilir. İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi muhtevi kapalı zarfı belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan Komisyon Ba«kanli«»?na vermeleri. (468) İstanbul Harici Asker KITAATI İLÂNLARI «Güzellik» pudrasını Tecrübe ediniz SU GEÇMEZ YUCA ÜLKÜ LİSELERİ Kuranı ve Direktörü: Nebi oğlu Hamdi Ülkümen Kayid muamelesine başlanmıştır. Cumartesi ve pazardan başka hergün 1 0 1 7 arasında okula müracaat edilebilir. tstiyenlere tarifname gönderilir. Cağaloğlu, Yanıksaraylar Telefon: 20019 Gecel Günsel Kız Erkek (Eski : İnkılâb) İSTİKLÂL LİSESİ DİREKTÖRLÜĞÜNDEN: ÜĞÜ 1 İlk, Orta ve Lise kısımları için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına başlanmıştır. 2 Kayid için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula mü racaat edilebilir. 3 Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine az miktarda yeni talebe alınacaktır. Okula girmek istiyenlerin bir an evvel müracaatleri tavsiye olunur. 4 Eylulün on beşine kadar kaydiniyenitetmiyen eski talebenin müracaatleri kabul edilmiyecektir. 5 Istiyenlere kayid şartlannı bildiren tarifname gönderilir. B i Şehzadebaşı, Polis karakolu arkasında. Telefon: 22534 Mardin Hudud Taburu için kapalı zarfla 225 bin kilo ekmekIik un alınacaktır. İlk teminatı 1857 liradır. İhale eylulün ye dinci pazartesi günü saat 9 dadır. isteklilerin teklif mektub larını ihale saatinden bir saat evvel Mardin Satınalma Komisyo nuna vermeleri. «229» (656) I *• K İ R A L I K * Şişlide (Yeni istasyon taram durağı) Küçükbahçe sokağında 8 numarada, koket 10 odalı bir ev (Villa), bahçe, kalorifer ve her kon foru havi. İstiyene garaj verilir. Görmek için yanındaki 10 No. ap. kapıcısına müracaat. Tel. 42529. Ayni sokağında 10 numaraü a • partımanında 6 ve 8 odalık daireler, kalorifer, asansör ve her konforu havi. Güzel manzara, fiatı eljyerişlLJTelefon: 42529 Bu basit tecriibeyi yapınız. Tokalon pudrası, terkibindeki imti yazlı yeni (çifte köpük) cevheri saye sinde cildin parlaklığma nihayet veri yor. Bu basit prova ile bizzat tecrübesini yapınız. , Parmaklarınızdan birini «Fini Mat» yeni Tokalon pudrasına bulaştırınız da su bardağına batırınız. Parmağınızı bardaktan çekince ne ıslanmış ne de parlamış olmayıp kuru ve «mat» oldu ğunu göreceksiniz. Pudrada (çifte köpük) olduğu için rutubete mukavemet eder. Bunun içindir ki Tokalon pudrası 8 saat sabit kalır ve böylece bütün suvarede sıcak salonda dans edebilirsiniz Teniniz, ilk girdiğmiz taze ve nermin şeklini muhafaza eder. Yeni «Fini Mat» Tokalon pudrası ne yağmurdan ve rüzgârdan ne de terlemeden miiteessir olur. Burnun parlaklığına nihayet ve rildiği garanti edilmektedir. Türk Maarif Cemîyeti MEKTEBİ İlk, Orta, Lise «Birinci smıf» Ankara Havuzbaşı Necatibey caddesi Kayid muamelesine başlanmıştır. Alınacak talebe mahdud olduğundan bir an evvel müracaat edilmesi tavsiye olunur. Telefon: 2877 Kurt, av ve salon köpekleri terbiye eder ve yavru ve büyük cins köpek satanm. Heybeliada Rum Kız Eytamhanesi Vladimir vücudünde ârıza ve noksanlık bulunmamak. Ârızalı ve dağlık yerlerde yürüyüp gezmeğe, hayvana binmeye bünye teşekkülâtı müsaid ve dayanıkh olmak. 4 İyi ahlâkh, hüsnühal sahibi ve geçmiş mahkumiyeti olmamak. 5 Ortamektebi bitirmiş bulunmak. 6 Bu şartları haiz olanlar, Mekteb Direktörlüğüne hitaben yazacakları dilekçeye: A: Nüfus cüzdanı asıl veya tasdikli suretini. B; üçüncü maddede yazılı sağlık durumlarını bildirir tam teşekküllü hastanelerden veya bu hastanelerin bulunmadıkları yerlerde hükumet doktorlarmdan alacakları tasdilki rapor. (Tam teşekküllü hastane olmıyan yerlerden kabul edilecek isteklilerin kayidleri mektebe girdikten sonra yaptırılacak muayene netioesine kadar esaslandırılmaz. Ve bu muayenede yazılı evsaf kendisinde bulunmıyanlar mektebe almmaz.) C: Çiçek aşısı vesikası. D: Dördüncü maddedeki yazıya göre Belediye veya polis merkezleri tarafından tanzim ve tasdik edilecek hüsnühal mazbatası. E: Ortamekteb şehadetnamesinin asıl veya tasdikli örneği. F: 6 X 9 eb'adında altı fotoğraf ve altı kuruşluk posta pulu bağ lamalı ve evraklarmı (İstanbul, Büyükdere, Bahçeköyünde Orman Mektebi Direktörlüğü) adresine göndermelidirler. 7 Müsabaka imtihanına gireceklerin namzedlik kayidleri 21/ 8/936 tarihinden başlamak üzere 1 ay devam edecek ve 21/9/1936 akşamı kapanacaktır. Taşrada olanlarla, İstan bulda bulunup ta yazı ile müracaat edeceklerin kayidleri gönderecekleri evrak üzerine yapıhr; ve evraka ekliyecek leri altı kuruşluk posta pulu ile kendilerine mekteb mühürü ile mühürlenmiş fotoğraflı bir imtihan vesikası gönderilir. Bu vesikayı gösteremiyenler imtihana kabul edilmez. Noksan evrak gönderenlere müracaat etmemiş nazarile bakıhr. Istanbulda bulunup ta bizzat başvuracakların kayidleri Bahçekö yündeki mekteb binasında yapıhr. Müracaat günleri pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 1417] ye kadardır Bu gün ve saatler haricinde müracaat kabul edilmez v« noksan evrakla gelenlerin kayidleri yapılmaz. 8 İmtihan, iki grup dersten, Büyükderede Bahçeköyündekij mekteb binasında aşağıda yazılı gün ve saatlerde yapıla caktır. A: 22/9/1936 salı günü riyaziye. B: 23/9/1936 çarşamba günü biyoloji. İmtihanlara saat 13 te başlanır. Muayyen gün ve saatte mektebde bulunmıyanlar müsabaka harici bırakılır. 9 Yukarıda yazılı şartları haiz olanlar, müsabaka imtihanı ne' ticesinde muvaffak olarak mektebe alındıkları takdirde tah' sil esnasmda mektebi terkettikleri veya bitirdikten sonra ta. yin olunduklan vazifeye gitmedikleri halde mektebin yap İ mış olduğu masrafları ödiyeceklerine dair kendilerine veri ] lecek nümuneye göre Noterlikten tasdikli bir taahhüd senedi vereceklerdir. Bu senedi getirmiyenlerin mektebe devamı larına müsaade edilmez. (529) * istanbul 3 üncü Icra Memurluğundaı Galatada Loit hanında 9 numarah dairede mukim iken halen ika1 metgâhı meçhul bulunan İsmete: Emniyet Sandığının Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk mahkemesine ikame ve istihsal ettiği 13 mart 935 tarihli ve 934/1533 numarah ilâmUe işgal etmekte bulunduğunuz balâda mahalden tahliyenizle bin küsur kuruş masarifi muhakemenin tahsiline karar verilmiş, ta j rafınıza tebliği muktezi tahliye emri halen ikametgâhınızın meçhul bulunması hasebile tebliğ edilemediğinden otuz gün müddetle tahliye emrinin ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan bu müddet içinde rızanızla tahliye etmedi/jiniz ve içinde bulunan emvali almadığınız takdirde cebrî icra ile tahliyeniz icra edilmekle beraber ma| sarifi birriza vermediğiniz takdirde emvalinizin haczi cihetine gi 1 dilerek paraya çevrilec'eği tahliye emri makamına kaim olmak üze i re ilânen tebliğ olunur. (1000) Önemli Bir Tavsiye Yuoanistanda emlâki ve hukuku olan yurddaşlardan bunlann idarelerini sağlam bir esasa ba$lamak veya satmak ve mübadeleetmek istiyenlerin Galatada Büyük Tünel hanında 4 numarah yazıhaneye müracaat etmeleri tav^ H siye otunur. Tel. 40194 ^ m Kız Talebe Yurdu ŞEHZADEBAŞI CADDESİ İstanbul Üniversitesine ve yüksek raekteblerine, başka vilâyetlerden devam edecek talebe bayanlann: Tahsil, iaşe, ikamet ihtiyaclarını tam konforla en müsaid ücretlerle temin eder. Resmî ruhsatı haiz, talimatname disiplinle idare edilir, en eski bir müessesedir. Tafsilât almak için yurd müdürlüğüne yazılabilir. Tabldot için yapılmış olan tenzilât bu sene kaldı nlmıştır. Eski talebelerimizin eylulü s on beşine kadar kayidlerini yenıie meleri lâzımdır. T O RO S "Dr. FAHR1 CELALı Sinir hastahkları ve kekeleme tedavisi Cağaloğlu, Halk Fırkası karşısı, Zorlu aoarhman No. 2 Tei. 20785 | Mubalâğalı sözler ve rakamlar hoş görülebilir, ancak Mukayese terazisini elden bırakmamalıdır Hergün Uçien sonra K R E M P E R T E V için buna lüzum yoktur. O şöhretine daima sadık kalmış ve iyi bir kremden beklenen fe • vaide daima müspet cevab vermiştir. ADEMİ Tabletleri Merzifon Amerikan Okulu KIZ HAYAT OKULU Tedrisat 28 Eylulde başlar. Tam devreli orta derece olduğu Kültür Bakanhğınca tasdik edilmiştir. Türkçe, ingilizce, Fransızca okunur. Ev idaresi, Ticaret dersleri vardır. BAYAN DAKTİLO ARANIYOR Yazıhane işlerinde çalışmak üzere iyi fransızca ve daktilo bilir genc Türk kızı aranıyor. Referanslarmı: Posta kutusu 51 İstanbul, adresine bildirmeleri. HORMOBİN Her eczanede arayınız. ve BELGEVŞEKLiGiNE İKTİDAR KARŞI Leylî ücret 200 lira, Neharî ücret 25 liradır. Fazla malumat için Direktörlüğe müracaat Kırklareli Vilâyetî Daimî Encümenmden: Yolun ismi Kilometro mevkii 33 + 920 69 + 222 Metrosu Kırklareli Vize Keşif bedeli Lira K. 6228 78 2919 2348 18 1918 96 3537 66 İlk teminatı Lira K. 467 17 176 17 143 92 265 35 İhaleti 16/9/936 çarşamba saat on beşte 16/9/936 çarşamba saat 15 i 15 geçe 16/9/936 çarşamba saat 15 buçukta 16/9/936 çarşamba saat 15 i 45 geçe şose esas tamirleri Muhammen İlk İhale edilecek Eşyanın cinsi bedeli teminatı gün ve saati Şehrimizin özel ilk okullanndan bi Lira Lira K. rinde, yeniden açılacak sınıflarda ça Ekmek ve yemek 280 20 90 9/9/936 Çarşamba 14,30 Iışmak istiyen, muallim mektebi me artıkları zunlannın dilek ve şartlarını, tercümeiGalatasaray Lisesinin yemekhanelerinde 1 teşrinievvel 1936 gü hal ve adreslerile birlikte (İstanbul nünden mayıs 937 günü akşamma kadar toplanacak ekmek ve yemek artıklarının muhammen bedeli ve ilk teminatile pazarlığı ya 629) posta kutusuna yazmalan. pılacak gün ve saati yukarıda gösterilmiştir. Pazarlığı İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Komisyonda yapılacaktır. fstekliler şartnameyi görmek üzere Okul İdaresine ve pazarlığa iş(A. K U T İ E L ) tirak etmek için de şartnamede yazılı belge ve teminat makbuzU Karaköy, Topçular caddesi No. .38 rile o gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (977) Öğretmen Aranıyor Galatasaray Lisesi Direktörlüğünden: KırklareliBabaeski 20 + 225 26 + 340 900 Pınarhisar Burgaz 24 + 450 29 + 383 800 Babaeski Burgaz 71 + 640 72 + 240 600 A.KAT1EL 1 Kırklareli Vilâyeti dahilinde yukarıda yazılı muhtelif yollardda yapılacak ayrı ayrı açık eksiltmiye konmustur. 2 İsteklilerin 1 haziran 1936 tarihinden sonra Nafıa Vekâletinden veya Nafıa Müdürlüklerinden verilmiş müteahhidlik ehliyet vesikasını hâmil bulunmalan. 3 İsteklilerin bu işe aid şartname ve keşifleri görmek ve eksiltmiye girmek üzere ilk teminat makbuz veya mektublarile birlikte belli gün ve saatte Kırklareli Daimî Encümenine müracaatleri ilân olunur. (828)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog