Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUBÎYET f Eyîul 1934 KUMBARA TARLAD1R PANORAMA I Devlet Demiryolları ve limanları işletme ü, idaresi ilânları | Devlet Demiryolları Tarafmdan Cer Kısmında Çalıştırılmak Üzere Avrupaya Tek • nikum Tahsili İçin Gönderilecek «20» Talebeye Aid Müsabaka Şeraiti: 1 Türk olmak, 2 Yaşı 18 den küçük ve 25 ten büyük olmamak. 3 Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede olmadığına ve metn Bayan SAFiYE leketin her hangi bir tarafında çahşmağa müsaid bulunduğuna Her akşam dair Devlet Demiryollannm (Ankara,) (Haydarpaşa), (Eskişehir), (İzmir) ve (Adana) daki sıhhî heyetinden veya DevletBahçesinde Demiryollarına kabul olunacak memurlarda bulunması lâzım gelen sıhhî şartları gösterir matbu sıhhî rapor muhteviyatına Fatsa Belediyesinden: uygun olarak (tam teşkilâtlı bir hastaneden) alınmış sıhhat raporile anlaşılmak. Fatsanın Mustafakemalpaşa mahal 4 Devlet hesabına tahsil ettiren mekteblerden müsabakaya girlesinde Kâtib oğullarından Sabri oğlu mek istiyenler mekteblerinden bir guna ilişikleri olmadığına Atıf ve hissedarlarına aid bir bab hane dair vesika göstereceklerdir. ve Medrese mahallesinde Boyacı oğlu 5 Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mâni olma Karabet ve hissedarlarına aid bir bab dığına dair alâkadar askerlik şubesinden vesikayı haiz olmak, hane maili inhidam olup hissedarları 6 Talibler 19/9/936 tarihine kadar istida ile istanbul Mühendis nın bulundukları yerlerinin belli olmaMektebi Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 7 İstidaya bağlanması lâzım gelen vesaik: ması yüzünden tebligat yapılamamış A ) Nüfus kâğıdı veya musaddak bir sureti, işbu ilânat tebligat makamına kaim olB ) Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite, mak üzere yapı yollar kanununun 44 C ) Hüsnühal varakası (en son mektebinin vereceği hüsnühal üncü maddesi tatbik edileceği ilân ovarakasile o tarihten sonra çalıştığı yerlerden ve ayni zalunur. «1034» manda mahallî polis dairesinden alınacaktır.) D ) 4 X 6,5 büyüklüğünde altı fotoğraf, Fatsa Belediyesinden: E ) Aşı şehadetnamesi, 1 Fatsada yaptırılacak olan be F ) 3, 4 ve 5 nci maddelerdeki vesaik, deli keşfi 1904 lira 18 kuruştan ibaret H ) Babasının adı? Nerede doğduğu? Sağ ise şîmdiki, öl • bulunan beş yüz metro murabbaı arsa müş ise ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti nedir? Ve üzerinde ve on sekiı aded betonarme nerelerde çalışmıştır? Şimdiki ve ölmeden evvelki mes lek ve memuriyetinden önce daha nerelerde, ne gibi işlerdirek üzerinde Takıl pazarı bir ay de ne vakitler bulundu? Bunları gösterir bir ebeveyn ter müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. cümeihal varakası. 2 Muvakkat teminat 142 lira 81 8 Müsabaka imtihanı 22/9/936 tarihinde saat 9 da İstanbulda kuruştur. Mühendis mektebinde yapılacaktır. 3 İhalesi 936 birinciteşrin birinci 9 Müsabaka imtihanı liselerde tamamen okunan hesab, hendese, SATILIK VİLLA •" perşembe günü saat on dörtte yapıla cebir, müsellesat, kimya, fizik ve türkçeden yapılacaktır. caktır. Yeşilköyde modern ve kâffei 10 İmtihanda ayni derecede not alanlardan lisan bilenler tercih konforu havi bir villa ile mükellef 4 Keşif ve şartname örnekleri paedilir. bir bahçe, gayet güzel bir bağ ve rasız olarak Belediyemizden alınır. 11 İmtihanda muvaffak olanlar Avrupada teknikun tahsili gör çamlık satılacaktır. 5 Eksiltmiye girmek istiyenler meden evvel Devlet Demiryolları Eskişehir atölyesinde altı 42529 No. ya telefon edilmesi. ay staj göreceklerdir. buna benzer iş yaptıklarına dair ehli12 Eskişehir atölyesindeki staj müddeti zarfında stajiyerlere iki yet vesikası ibraz edeceklerdir. Göz Hekimi buçuk lira yevmiye verilecektir. 6 İsteklilerin 2490 numaralı arttırDr. ŞÜKRÜ ERTAN ma ve eksiltme kanununda yazılı diğer 13 Müsabaka imtihanında kazanan talibler: Avrupadaki tahsilCağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. lerinin neticesinden sonraki mecburî hizmetleri hakkında vesikalan ile birlikte belli gün ve sa 30 (Cağaloğlu eczanesi yanında) Devlet Demiryolları idaresinin istiyeceği şekilde taahhütname atte Fatsa Belediye Encümeninde buTeL 22566 vereceklerdir. lunmalan ilân olunur. «1034» 14 Tahsil plânı: Altı ay Eskişehir atölyesinde staj, bir buçuk sene Avrupada idarenin göstereceği fabrikalarda staj ve lisan öğrenilmesi. İki buçuk sene de idarenin göstereceği teknikumlarda beş sömestrlik makine şubesini ikmal ve diploma alın Saniyenin Emniyet Sandığına birinci derecede ipotek bulunan ve masıdır. tamamına 4465 lira kıymet takdir edilen Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde «Tapu kaydında Karnavola» ehli vukuf raporunda 15 Avrupadaki tahsil şeraiti veya diğer hususat hakkında Devlet Karnavola yeni Karakurum sokağında eski 18, 18 mükerrer yeni Demiryolları Umum Müdürlüğünden ve İşletme Müdürlük 20, 22 «mahallen 20» numaralı sağ tarafı Süryani kilisesi mah, sol lerinden ve Mühendis Mektebi Müdürlüğünden istiyenler taf tarafı Mârika hanesi, arkası Katina hanesi ve cephesi Karnavola sosilâtı lâzime alabilirler. kağile mahdud ve evsafı aşağıda yazılı kayden dükkânli bir ev el Çanakkale'de Kumkale muharebesi yevm bahçeli bir evin satılmasına karar verilmiştir. ve : tntepe Topçulan Zemin katında: Karosimen bir taşlık mozayik merdivenler ini len karosimen bir taşlık bir kapıdan girilen bir sofa üzerine üç oda Öğretmen Şükrü Fuad Gücuyener'in Harbi görerek yazdığı bu iki kitab bir mutfak bir halâ bir merdiven altı ve arkada bahçeye çıkılan bir tekrar tekrar obunacak kadar heyecanlıdır. Ikisı : 35 kuruş ( Anadolu Turk Kıtab deposunda ) kapı vardır. Asma katında mozayik merdivenle çıkılır karosimen bir taşlık mevcud olup burası zemin katın aynidir. İkinci katında mozayik merdivenle çıkılan camekânla bölünmüş bir sofa üzerinde EKSİLTME İLÂNI üç oda bir kiler bir halâ karosimen kırmızı çini maltız ocaklı sabit raflı bir mutfak arkada karosimen etrafı ağaç korkuluklu taras küçük aydınlık. İçinde elektrik, terkos, havagazi tesisatı mevcuddur. 1 Altı tanesi memurini fenniyeye ve 42 tanesi de yol mükellefDahilî aksamı yağh boyalıdır. Zemin kat pencereleri demir parmak lerine mahsus olmak üzere ceman 48 parça çadırın satın ahnması lıkhdır ve cephesi kısmen yağlı boyalıdır. Birinci katında ortada bir 2400 lira muhammen bedelile eksiltmiye konmuştur. çıkma vardır. Döşemelerin bazı aksamı ahşabdır. Bina kârgirdir. 2 Eksiltme açık eksiltme usulile yapılacaktır. Umum mesahası 119 metro murabbaı olup bunun 89 metro murab 3 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: baı bina zemini kalanı bahçe olan bir evin tamamı açık arttırmıya A Eksiltme şartnamesi, vazedilmiştir. ^ B Mukavele projesi, ' Arttırma peşindir, arttırmıya iştirak edecek müşterilerin kıymeC Hususî şartname, ti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya millî bir ban D Fennî şarttıame, kanın teminat mektubunu hâmil olmalan icab eder. E Resim. Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve Vakıf borcları borcluya aîstiyenler bu şartname ve evrakı tstanbul ve Bursa Nafıa Daîreiddir. Arttırma şartnamesi 2/10/936 tarihine musadif cuma günü lerinde görebilirler. dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 26/ 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 180 lira muvakkat te10/936 tarihine musadif pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 ya minat vermesi ve yukarıda yazılı evrakı imza eylemesi ve resmî mükadar icra edilecek birinci arttırmada bedel, kıymeti muhamme essesata 2400 liralık çadır yapıp teslim ettiğine dair vesika göster nenin °*c 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son mesi lâzımdır. arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdid edilerek 10/11/936 tarihine musadif salı günü saat 14 ten 5 Eksiltme 18/9/936 cuma günü saat 15 te Bursa Vilâyetî 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok Daimî Encümeninde yapılacaktır. arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflâs kanu 6 İsteklilerin teminatile beraber yukarıda beşinci maddede gösnunun 126 ncı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olterilen saatte Vilâyet Daimî Encümeninde bulunmaları ilân olunur. mıyan ipotekli alacaklılarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sa(955) hiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddiala.rını ilân tarihinden itibaren yirmi gün zarfında evrakı müsbitele İnhisarlar Umum Müdürlüğünden rile birlikte dairemize bildirmeleri lâzımdır, Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından ha1 282,90 lira keşif bedelli Galata Bakımevi bir numaralı kısmı ric kahrlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan oluk ve dereleri tamiratı. Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olu 2 222,41 lira keşif bedelli Cibali Kutu fabrikası yemekhane nur. 20 senelik Vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye aiddir. Daha fazkatında yapılacak inşaat. la malumat almak istiyenlerin 35/4041 numaralı dosyada mevcud 3 208,45 lira keşif bedelli Kabataşta Levazım ve Mubayaat evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlı şubesi binasının yağmurdan akan boru ve derelerin tamirile keşifte yacaklan ilân olunur. (1001) gösterilen diğer aksam pazarlıkla eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 15/IX/936 tarihine raslıyan salı günü saat 14 te Kaba taşta İnhisarlar Levazım ve Mubayaat şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Maltepe Askerî Lisesi için bir daktilo alınacaktır. Ortamekteb tahsilini bitirmiş ve askerlik müddetini ikmal etmis olanlar tercih İsteklilerin kesifnamelerini görmek üzere hergün ve pazarlık için edilecektir Eyluliin 15 inci gününe kadar taliblerin hergün mektede 'c 7,5 güvenme paralarile birlikte tayin olunan gün ve saatte be müracaat etmeleri. «269» (931) yukarıda sözü geçen Komisyona müracaatleri. (823) Ankara Müzik Öğretmen Okulu Direktörlügünden: Bu yıl okulumuza seçim yoklamasile alınacak yeni talebelerin yazılma işlerine 10 eylul perşembe günü başlanacak ve 19 eylul cumartesi gününe kadar sürecektir. Seçim yoklamaları 22 eylul salı gününden 29 eylul sali gününe kadar yapılacaktır. Okula girme şartları şunlardır: 1 Müziğe istidadı bulunmak, 2 tlk okulu iyi derecede bitirmiş olmak, 3 Yaşı 12 den küçük ve 14 ten büyük olmamak, 4 Okumasına engel bir sakatlığı olmamak (hastahk, sakatlık, rekâket ve ilâh. gibi». Okula ahnacaklardan 10 talebe Millî Müdafaa Vekâleti emrinde bando öğretmeni olarak seçilecektir. Isteklilerin, yukarıda yazılı günlerde, ilk okul şehadetnamesi, nüfus kâğıdı, aşı kâğıdı, sıhhat raporu ve 4 tane fotoğrafile Okul Di rektörlüğüne basvurmaları. «545» (623) f İstanbul 7 nci İcra Memurluğundan: ı İstanbul Belediyesi İlânları Konservatuar Direktörlüğünden: j Yeni talebe ahnması ve kaydi yenileme işleri ayın on birinci günü, başlıyacak ve yirmi altıncı günü bitecektir. Derslere 1 birinciteşrin > 936 günü başlanacaktır. Yeniden girmek ve kaydini yenilemek istiyenlerin pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 13 ten 18 e kadar müracaatleri bildirilir. (1037) Müteahhide ihale edilip mukaveleye riayetsizliği yüzünden iha lesi feshedilen ve keşif bedeli 749 lira 98 kuruş olan Vilâyet Aygır İeposu tamiri pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. fstekli olanlar bayındırlık Direktör lüğünden tasdik ettirilmiş fen ehliyet vesika ve kanunda yazılı ve sikalarla 57 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 17/ 9/936 perşembe günü saat 14 te Daimî Encümende bulunmahdırlar. «t.» (934) Bursa Nafıa Müdürlüğünden: Müzik Ösretmen Okulu Direktörlü cründen: Okulun engel ve bitimleme sınavlarına 21 eylul 936 pazartesi günü başlanacaktır. «680» (879) Kocaeli İnhisarlar Basmüdürltiğünden: 1 İnhisar İdaresinin İzmitte Cedid mahallesinde Devebağır tan mevkiindeki arsasına yaptırılacak tecrid, kaba barut, dina mit, kapsol depolarile bekçi evinden müteşekkil grupun inşaatı 2490 sayıh kanuna tevfikan açık eksiltmeye konulmuştur. 2 Muhammen bedel 8546 lira 77 kuruştur. 3 Eksiltme 11/9/936 tarihine musadif cuma günü saat 14 te İnhisarlar Kocaeli Başmüdürlüğü merkezinde teşekkül edecek Komisyonda yapılacaktır. 4 Bu inşaata aid projeler ve fennî ve hususî şartnameler 43 kuruş mukabilinde İnhisarlar Umum ve Kocaeli Başmüdürlük leri İnşaat Şubelerinden alınabilir. 5 Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin muvakkat teminat ak çesi olan 641 lirayı veya hükumetçe muteber bir bankanm o miktarı ihtiva eden teminat mektubunu ve bu işlerle uğraştığını bildiren resmî vesaiki hâmilen mezkur gün ve saatte Komisyona müracaatleri. (896) l Maltepe Askerî Lisesinden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog