Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Bugiin 12 sahife 2 nci sahifede: Siyasî lcmal. 5 înci sahifede: Mühim bir meseleDr. Mıüılis Ete. 6 ncı sahifede: tngiliz Krallığının göz kamaştıran serveti, Spor haberleri, duymadıklarımız ve bilmediklerimiz. 7 nci sahifede: Çocuk sahifesi. umhuriyet l S31fl ! 4424 Telgrat Te mektub adresl: cumhnrtyet, tstanbul . Posta kutusu: Istanbul, No 246 PSZBF 0 Ejflul 1 9 3 6 Telefon: Başmubarrir ve evl: 22366 Tabrlr heyeü: 24298 tdare ve matbaa tosmlle Matbaacüık ve Neşrlyat Şirketl 24299 . 24290 Kral Edvard Ve İngttiz Haldcmda malumat ittenemz «Hayat Ingiltere Majestenin dünkü gezintilerinden intıbalar: Refakatlerindeki zevattan birisile görüşüyprlar, motörlerine binerlerkevt, Ayasofyadan fllMIMIMtilliinMitlMIMIIIIIIMIMlMHItlllHIIIIIIIIIMIIIIIIIiriMlllltiinMtlUltlilllMIIIIIIII .......* ..« . . . . . . ......*•.. ..•.....•. »*•***• MA» »** *.* *» »u**^ ......**•**» » » * . *»***••*•••»•••••••••••••••••••*• ••••••ıı • 111 • •• • I •• 111 • l i I • • • • • • • • • « • • • • • • • • » • »• • • • dönüşte... Gazı koprusu Vesilesile İstanbulun İmarı meselesi azi köprüsünün temellerini atma töreninde lç îşleri Bakanı ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya güzel bir söylev verdi. Araya karışan daha müstacel diğer hâdiseler dolayısile güzel ve Türk Istanbulu terennüm eden bu içten gelme çok güzel sözler üzerinde dunnak için bir parça geciktik. Ancak ilk fırsatta hükumet dilile îstanbula gösterilen bu çok derin alâkanın bilhassa tebarüz cttirilmesi içimizde köklü olarak yer tutmuştu. Şükrü Kaya istanbulun Türkler elinde millî Türk hüviyetini alacak kadar imar edilmiş olduğunu ve bundan sonra da bu yolda modern anlayışlara mutabık umranın son mertebelerine çıkanlmak için daima imar edilmek yolunda bulunduğanu kavvettf'bir rnanbgft <lay«: kanaatli sözlerle uzunuzadıya izah etmiştir. îstanbulun müstaid ve müstahak olduğu umrana mazhar olması hususunda hükumet bazı aceleci tenkidcilerden daha derin görüş ve anlayış. jekillerile tam ve kâmil bir kanaat sahibidir. O kadar ki bir vesile ile Başbakan Ismet lnönünün demiş olduğu bir söz tekrar olunarak İstanbulun başlıbaşına bir ülke sayılacak kadar büyük ehemmiyeti haiz bulunduğu bir daha söylenebilir. îstanbul için imkânla mukayyed olarak herşey yapılıyor ve hergün daha fazla olmak üzere herşey yapılmakta devam edecektir. Ihtilâlciler Madride Büyük misafirimiz dün sabah camilerihâkim tepeleri aldılar ve çarşıyı gezdiler, öğleden sonra Ihtilâlciler dün iki şehir daha zaptettiler. Irundan kaçanlar Katalonyaya gittiler. Ihtilâlciler Fransadeniz gezintisi yaptılar nın Madride yardnn ettiğini iddia ediyorlar Irun cephesi 5 (A.A.) Beynel milel köprünün Ispanya tarafındaki gümrük muhafızlarile Cumhuriyetçi hudud muhafızlan da dün gece Fransız arazisine geçmişlerdir. Bizzat Irun dahilinde, yangınlann verdiği sıcaklık dolayısile, her türlü irtibat kesilmiştir. Köprü haric bütün şehir nasyonalistler elindedir. Majestenin ikinci günleri ııııııııııııııııııııııııııııııııııtınııınıııııııiMimnnııııııııııınııııımıınınıımmılııııııııııiMiıııııııııiKiıııııııııııııııııııı ınııııtıını •••• i •<•• tt • • • i •«•••• I •• •! •••••••• t • • •!• • • I I > •••• •• •ııılıııııuıııiMiııııııııııııııiMiiıııııııııııııııtııııı •••*•••••• l l l l t H t H I M I I i m n n M I H I H H H I H i ı ı m m a ı ı m a n »«• •••••••••••»•••• •»«•« •••••• «• •••••• •*• ••••••••••*••••••**•••••••••*• Miııııııııııııtıııııııınııtııifiııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııtıııınııııınıııı ıııtııııııııtıııııııııııııiHHHiıııııııımnniıııınııııııııııııiHiHuiHHHimıııu Irun şehri hâlâ yanıyor Belçikalı gönüllülerin sözleri Hendaye 5 (A.A.) Belçjki nüllüler dün akşam Irun köprüsün ellerinde tutuyorlardı. Bunlar son kurşuna kadar mukavemete devam edeceklerini söylüyorlar. Havas Ajansının mu habiri gidip bunlarla görüşmüştür. De mişlerdir ki: Jurgosta bulunan ihtilalci kumandan lanndan General Kabanellas « Bizim Harbiye Komiserimiz Margarida bizi terkeden ilk adam olmuş tir. Bir daha da dönmemiştir. Diğer tatur. Ve bundan üç gün evvel ailesine re raftan ileri karakollarda bozguncular aslArkasi Sa. 3 sütun 3 fel fakat etmek bahanesile Fransaya gitmiş Yeni deniz subaylarımız Majeste Piyerin yıldönümü Deniz lisesini bitiren 40 gence dün merasimle diplomaları tevzi edildi lç îşleri Bakanımız esasen imarcı bir Sa Majeste, dün Svltanahmed camisinden çıkarlarken zihniyet sahibidir. Bugün yalnız İstanbulun değil, bütün Türkiye kasaba ve şehirlerinin iman işini, biraz da kendisinin o Sa Majeste Edvard akşam yemeğini Park zihniyeti sevkile, kendi vekâletinde ve Otelde halk arasında yediler. Bugün Moda kendi emir ve kumandasında toplanuştır. Belediyecilik onun bilhassa etüd ve bildeniz yarışlarına şeref verecekler fiil tatbik ettiği ve hâlâ Türkiyede hergün biraz daha fazla mikyasla teessüsüMuhterem misafirimiz Majeste Ingiliz lerden muhterem misafirimiz Sa Majeste Bugün dost Yugoslavne itina ettiği çok ehemmiyetli bir idare Kralı Sekizinci Edvard, Istanbuldaki de dahil oldukları halde üçü kadm, beşi şubesidir. lç Îşleri Bakanımız, bilhassa ikinci giinlerini tamamile hususî bir şekil erkek olmak üzere sekiz kişi indiler. Bunyada büyük merasim iş üzerinde filen çalışıldığı zaman, hayal de ye bir turist gibi geçirmişlerdir. ların arasında gerek çehre, gerek vücud yapılacak le hakikatin soğukkanlılıkla biribirinden Öğleden evvel saat 11,45 te Nahlin itibarile muhterem Krala çok benziyen ayırd edilmesi lâzım geleceğine kanidir. yatmdan hareket eden iki küçük ve seri yeğenleri Lord Montbotonla refikalan imar işinde mes'ul, yani filen imar işlerile motör, julann üzerinden kuş gibi uçarak da göze çarpıyordu. meşgul olmıyanlar çok şey istiyebilirler. Tophane nhtımına yanaştılar. Motör [Arkası Sa. 8 sütun 1 de] Hayallerini hakikat kılmak için bizzat lllllllllllllllinillllllllllllllllııılllllllırılllllllllllllllllillllllllllll ııııııııııııııııııııııııtıııııııııııııiMiııııııııiıııııııııMiıııııııııııııııııınıınııımıntnııı bu tenkidciler işbaşma getirilseler işin sandıklan kadar kolay olmadığını kendileri görürlerdi, ve teslim etmeğe mecbur oluriardı ki ancak imkân elveren işler ve imkân elverdiği kadar yapılabilir. Istanbul Sıvasta tarihî kongrenin toplanışının yıldöiçin de böyledir. Burada imkân hududu nümü coşkun bir hava içinde tes'id edildi dahilinde olarak herşey ve çok şey yapılmıştır ve yapılmaktadır. Işte koca yangın yerleri yavaş yavaş birer mamurezara dönmektedir, ve işte Istanbulda bu umran İşlerine şimdi de yepyeni bir köprü ilâve olunuyor. Kutlu bir yıldönümü Dün diploma alan genc banriye zabitlerimiz Dün, Heybeliadada bu sene Deniz yarsubayların hep bir ağızdan söyledik Harb mektebini bitiren yarsubaylara dip leri Istiklâl marşile başlandı. Bundan sonıa and içme merasimi yapıldı. Her zaloma tevzii merasimi yapıldı. {Arkast Sa. 5 sütun 3 te] Merasime tam saat üçte yeni çıkan ıııııııınııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ıııııııııııııııı ııııiHiııııııınııııııııı y ; lç Îşleri Bakammızm güzel söylevini kendi görüş ve duyuşlarımızla teyid ederek elbirliğile müspet neticelere doğru gibneği bugün için o nutka hâkim olan şe'nî zihniyete daha mutabık buluyoruz. Filhakika bir şehrin, hele Istanbul gibi kocaman bir şehrin imannda tafsilât üzerinde fazla tevakkuf eden ekşi düşüncelerra acı tenkidleri çok kere amelî neticeler vermekten mahrum kalabilir, ve en îenası günün birinde o tenkidler lç Îşleri Bakanımız gibi bilgin bir imarcının manhkî tenkidlerini hakketmiş olabilir. O Tarihî kongrenin toplandığı Lise binast halde hakikate gelerek diyelim ki IstanSıvas 5 (A.A.) Türk kurtuluşu Cumhuriyet alanmda birçok taklar ku bul gibi büyük bir şehrin iman imkân ve nun ilk adımı olan 4 eylul Sıvas kongre rulmuştur. fcaman meseîesidir. İmar işi herşeyden ev sinin toplandığı günün yıldönümü, dün Bu kutsal günde bulunmak için konr Majeste İkinci Piyer millî elbise ile Bugün dost ve müttefik Yugoslavyanın muhterem Kralı Majeste İkinci Piyerin doğum günüdür. Kral bu sene 1! yaşına gırmektedir. Yugoslavyanm büyük banisi müteveffa Kral Aleksandra karşı milletin duyduğu bütün bağlıhk ve sevgi hisleri bugün genc Kral İkinci Piyere çevrilmiş bulunuyor. Halkın bu muhabbetini bilen hükümdar da mem leketin tam ve muktedir bir şefi olmak \Arkasi Sa 3 sütun 3 te~\ Cumhuriyetin : BüyükYazan Peyami Safa Avrupa Anketi 12 ' « . Bir gazetey;i ziyaret Profilile konuşan gazeteci Yazı işleri müdürünün odası Mürettibhane Tevzi disiplini • Konferans veren gazete müvezzileri On beş seneden fazla var ki, hemen yük bir ihtiyac olmuştur: Bu gaz«telerfn hergün, bellibaşlı Paris gazetelerini göz başhklarına, sahife tertiblerine, küşelerine den geçirmek benim için vazifeden ve bakmak, bazı makalelerini Te fıkralannı lArkast Sa. 3 sutvn 4 «el hususî birçok tecessüslerden doğma bü Habeş maslahalgüzarımızla meraklı bir koRHşma (Oçüneü sahıfemizde okuyunuz) YUNUS NADI lArkast Sa. 4 sütun S te\ Sıvasta fevkalâde parlak merasimle kut şu il ve ilçelerden de birçok kimseler gellulandı. Şehir baştan başa donanmış ve mıştı. İArkası Sa. 4 sütun 3 te\
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog