Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

5 Eylul 1936 CUMHURİYET Istanbul Borsası kapanış fiatleri 4 9 1936 PARALAR 1 SterUn 1 Dolar 20 Fransız Fr 20 Llret 20 Belcika Fr 20 Dranm) 20 İsvicre Fr. 20 Leva 1 Florin 20 Cek kronu 1 Avusturva 1 Peceta 1 Mark 1 Zloü 1 Penrü 20 Leva 20 Dinar 1 Yen 20 İsvec kronu 1 Turk altını 1 Banknot Os B Alıs 124. 163. 155. 3İ0. 2İ. 34, 22. 14. 28. *0. 22. 13. 49. 3a 81. ^50 Satış 6Ö4. 12?. 167, b4 24. 820. 25. 64. 92. 24. 16. 30. 22. 24. 16. 53 34. 33. 951. 242 Kapanış J.7920 12.06 10.İ0U 4,7 11 83.»9 63 865 1.17 19.2075 4.1975 1.9750 4.2170 4.2575 107.^75 34.6^25 2.66 . 24.88 3.C584 Kapanış 9.25 12.25 İM.5 0 6.662J Edirne Vilâyeti Daimî Encümeninden: Muhammen Cinsi Aded bedeli Lira Mahrutî amele çadırı 45 54 Çift satıhlı fen memuru çadırı 5 85 Tutarı Lira 2430 425 Teminat 183 32 Nişantaşmda Tramvay ve Şakayık caddelerinde Şişli Terakki Lisesi A N A İ L K O R T A L İ S E jKIZ ve ERKEK TALEBE İÇIN yanyana ve geniş bahçeli iki binada AYRI YATI TEŞKİLATI vardır. Mevcut Fransizca, Almanca, ingilizce kurslarına dokuz yaşından itibaren her talebe iştirak eder. Mekteb hergfln saat 10 17 arasında açıktır. Kayıt işlerine Cuma, Pazartesi, Çarşamba günleri bakılır. Telefon: 42517 K 50 2855 215 Edirne Nafıa dairesine lüzumu olan yukarıda cins ve miktarı yazılı 50 tane çadır Bakırköy bez fabrikasının 701 numaralı birinci cins çadırlık bezinden yapılmak şartile açık eksiltmiye konulmuştur. İsteklilerin nümune ve şartnameyi görmek üzere 18/9/936 cuma günü saat 15 te hizalarında yazılı teminat makbuzlarile birlikte Vilâyet Daimî Encümenine gelmeleri. (972) Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünden: İkinci Abdülhamid vakfı akarlarm dan Beşiktaşta Akaretlerde Spor caddesinde 47, 51, 86 numaralı üç evin apartıman haline tahvili tadilât ve inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeğe konmuş tur. Keşif bedeli (16095) lira olan bu işin projesi, fennî şartnamesi, eksiltme şartnameleri (83) kuruş mukabilinde Akaretlerde ikinci Abdülhamid vakfı mütevelli kaymakamhğından alınır. Muvakkat teminatı (1208) liradır. Ek siltme 16 eylul 1936 çarşamba günü saat 15 te Beyoğlunda Telgraf sokağında Beyoğlu vakıflar direktörlüğünde toplanacak ihale komisyonunda yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin mimar ve mühendis olmaları ve lâakal (10000) liralık bir yapı işini taahhüd edip iyi bir surette başardıklarını gösterir resmî yerlerden getirecekleri vesikaları İs tanbul başmüdürlüğü heyeti fenniyesine ibraz ile ayrıca vesika alacaklardır. Ancak bu muamele yevmi ihaleden sekiz gün evveline kadar olması şarttır. Muvakkat teminat akçeleri eksiltme tarihinden iki gün evveline kadar müte velli kaymakamlığı veznesine makbuz mukabilinde yatırılacaktır. (604) Londra Nev Yok Paris Milâno Brükse! Atlna Cenevre Sofva Amsterdanj Prae Vlvana Madrld Berlin Varsova BudaDeste Bükres BelCTad Yokohama Moskova Stokholm ÇEKLER Açılış 634.50 0.7939 12.06 10.0975 4.70 33.89 2.4357 63.865 1.17 19.2075 4.1975 6.6597 U742 12175 4.2575 107.2275 34.6J25 İst. Posta T, T. Başmüdürlüğünden: Kırılan İmroz Kumkale arasmdaki telgraf kablosunun tamirinde kullanılmak üzere on gün mecburî ve yirmi gün ihtiyarî olmak üzere otu£ gün müddetle şartnamesindeki evsaf dairesinde bir vapur veya romorkör pazarlıkla kiralanacaktır. Pazarlık 7/9/936 pazar tesi günü taat 15 te Galatasarayda İstanbul Posta Telgraf Başmü dürlüğü Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 30 günlük mu hammen bedeli 2400 lira, muvakkat teminatı 180 liradır. İstekli lerin şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak ü zere çalışma günlerinde Başmüdürlük Yazı Işleri Kalemine müra caatlerİ. ' * (1010) İ4İ88 3,( 572 ESHAM l İstanbul Belediyesi İlânları BomontiNektar Aslan çimento Merkez Bankası Türk » » » İSTİKRAZLAR Açılış Kapanış 23 5 23.3a borcu I peşin 23.475 23.40 » I va 21,9u > n Desin 21.90 21.50 > II vadeli 21.50 Keşif bedeli 384 lira 16 kuruş olan Usküdar Beykoz yolunun tevsii dolayısile yola giden Vaniköy caddesinde 94/96 No.lı yahnın bahçe duvarının yapılması açık eksiltmiye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnameler Levazım Müdürlüğünde görülür. tstekli olanlar 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 28 lira 80 kuruşluk ilk te minat makbuz veya mektubile beraber 14/9/936 pazartesi günü sa at 14 te Daimî Encümende bulunmalıdırlar. «B.» (868) j 1 Eksiltmiye konulan iş: Ankarada Yüksek Ziraat Ensti tüsü sahasında yatma ve çalışma binasıdır. Keşif bedeli 180,000 liradır. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavele projesi, C Bayındırlık işleri genel şartnamesi, D Hususî şartname ve tarifname, E Vahidi fiat ve metraj tarifnamesi, F Elektrik keşfi ve şartnamesi, G Sıhhî tesisat keşfi ve şartnamesi ve kalorifer hakkmda izahat. İstiyenler bu şartname ve evrakı dokuz lira bedeli mukabilinde Yapı İşieri Umum Müdürlüğünden alabilirler. 3 Eksiltme 21/9/936 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Nafıa Vekâletinde Yapı İşleri Eksiltme Komisyonu odasında yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 5 Eksiltmiye girebümek için istenilen 10,250 lira rauvak kat teminat vermesi, Nafıa Vekâletinden alınmış yapı müteahhid liği vesikası göstermesi ve yaptığı buna benzer bir işin bedeli 100,000 liradan aşağı olmaması ve bizzat diplomalı mimar veya mühendis olması veya bunlardan birile müştereken teklif yapıp mukaveleyi birlikte imzalaması lâzımdır. 6 Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «720» (944) Nafıa Bakanlığından: Kapah Zarf Usulile Eksiltme İlânı TAHVİLÂT Kapanış Açılıg 4d.95 Anadolu I 41, u pesln 44,U > I vadeli 44, 43.95 > II pesın 44, 44.10 vadeli 44. n 45. 45 mü. va. İstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: İstanbul Leylî Tıb Talebe Yurdu talebesi için mevcud nümune ve şartnamesi gibi 760 takım elbisenin imali kapalı zarf usulile eksilt • miye konmuştur. 1 Eksiltme: İstanbul Cağaloğlunda İstanbul Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğü binasındaki Komisyonda 23/9/936 çarşamba gynü saat 15 te yapılacaktır. 2 Muhammen fiat: Bir takım elbisenin imali 975 kuruştur. 3 Muvakkat teminat: 555 lira 75 kuruştur. 4 İstekliler nümuneyi Çemberlitaş civarında Fuadpaşa türbesi karşısında Tıb Talebe Yurdu merkezinde görebilir ve şart nameyi de parasız olarak alabilirler. 5 İsteklilerin carî seneye aid Ticaret Odası vesikası ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektublarile i~ hale vaktinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. (921) SATILIK VİLLA Yeşilköyde modern ve kâffei konforu havi bir villa ile mükellef bir bahçe, gayet güzel bir bağ ve çamlık satılacaktır. 42529 No. ya telefon edilmesi. [ K A T R A N L I ÇELıK BORULAR, ÇEL K KAZAN GÜNÜN BULMACASI 1 2 6 Açık Artırma Suretile Fevkalfide Satış 1936 eylulün 6 ncı pazar günü sabah saat 10 da İstanbulda Belediye tramvay istasyonu civarında Cağaloğlunda Halk Fırkası karşısında ve Kız lisesi yanında 15 numaralı konakta mevcud ve şehrimizin en maruf şahıslarından birine aid müstesna eşyalar açık arttırma su retile satılacaktır. On bir parçadan mürekkeb ve som meşeden mamul Psalit işi yemek oda takımı, yedi parçadan mürekkeb mavun kaplama mükemmel bir yatak oda takımı, Singer makinesi, kadife kaplı ve bir kanape iki koltuk • tan mürekkeb pomiye takımı, kristalli ministr yazıhane, kestane ağacından mamul büyük vitrin kiitübhane, diğer lâke ve sair vitrinler, Tonet sandalyalar, İran kalemkâr bezlerinden mamul hayli perdeler, İran duvar tabloları, Çin ve sair vazolar, İran aynaları, emsalsiz sedefli eski Kudüs ve Şam tabureleri, antika İran çekmeceler, ve sair hayli ev eşyalan. Odunla ısınan mü kcmmel bir banyo takımı, Kirman, Tebriz, Musul, Keşan, Ürgüp, Yamut ve sair İran hahları, Adam markalı mü kemmel bir Alman piyanosu, bir kanape iki koltuktan mürekkeb maroken takım, İran mamulâtı hayli işlemeli gümüş yemişlikler, likör takımları, şerbet, çay ve kahve bardakları, tepsiler, vazolar ve saire. BORULARI, GAZ BORULARI Müsaid şeraitle teklifler. Satış acentalıği: ist. ikinci Vakıf han 10 No. da ^ ^ ı ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M. S A Dİ ^ M 4 0 0 I 2 3 4 5 6 7 8 1 B m1 Bj 1 u •1 1 m m 1 İB »1 | 1 •1 I1 B B İB 1 İB . M ^ ^ ^ ^ M . PAZARLIK İLÂNI \m\m • İB IV Edirne Vilâyeti Daimî Encümeninden: Pazarhğa konan iş: UzunköprüKeşan yolunun Oj000 ile 34+000 kilometroları arasında bir kısım şose tamiratı esasiyesi. 1 Yapılacak iş: 4780 metro tulündeki şose tamîratı esasiyesinin bir kısım malzemesi iş başında ve ocaklarda müteahhide teslim edilmek şartile geri kalanlarile esash tamiratın tamamlanmasıdır ve bedeli keşif yekunu 8722 lira 51 kuruştur. 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavele projesi, C Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, D Fennî şartname, E Keşif evrakı. Bu şerait Edirrie Vilâyet Encümen kaleminde veya Nafıa Müdürlüğünde görülür ve istiyenlere parasız gönderilir. 3 Pazarlık 15/9/936 tarihinde salı günü saat 15 te Edirne Vijâyet Encümeninde yapılacaktır. 4 Pazarhğa girmek için müteahhidlerin 654 lira 19 kuruş teıtai nat vermeleri ve carî seneye aid ticaret odasına kayidli bulunmaları ve ayrıca Nafıa Vekâletince ilân edilen talimatname mucibince ek siltmiye girebileceğine dair ehliyet vesikasını haiz bulunmaları lâ zımdır. (973) 9 l İB| İstanbul Defterdarlığından: 10 Soldan sağa: 1 Aziz misafirimizi getiren gemi, büyük tenezzüh vapuru. 2 Bir sayı, sevmekten emir, bir sual edatı. 3 Uzun oturmak. 4 Zammetmek, goze görunmıyen hayali bir mevcud. 5 Iran dilinde ekmek, ekseriya köpeklerın tutulduğu bir hastalık. 6 . Dahinin kısaltılmışı, Fransanın merkezi. 7 Yuksekçe yer, senenin on ikide biri. 8 İskambılde birli, ecdad, etrafı su ile çevrilmiş. 9 Kalbur, savmaktan emir. 10 Yırtıcı bir hayvan, çehre. Yukarıdan aşağıya: 1 Bir sual edatı, zevk. 2 . Beyaz, tavuğun bir kemiği. 3 . Birinin aleyhinde fena lık yapmak, kolun ucu. 4 Dağda, denizde hayvan vurmak, mükemmel. 5 Istemekten emir, buz üzerinde kayma âleti. 6 Ru. tubet, karlı dağlarda kayma âleti. 7 Bu. harla işliyen gemi. 8 Farenin düşmanı, isyan etmiş adam. 9 Kısa zaman, komşu bir millet, evin üstünü örten. 10 . Pis değil, dunyanın etrafını çevirmiş olan mad. de. 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 6 6 7 8 9 10 7/9/936 pazartesi günü saat on dörtte açık eksiltme usulile ta mir ettirileceği gazetelerle ilân edilmiş olan Dolmabahçede Matbu Evrak ambarımn görülen lüzuma binaen şimdilik tamirij^den vaz geçilmiştir. Beyhude müracaat edilm^mesi. «M.» (1021) • I I GüZEL GiYiNiŞ GüZEL ZEVKLER DOGURUR Kendi elinle kendini süsle M En iyi, en çabuk usullerle size bu zevki aşıhyacak müessese: Kadıköy Altıyol ağzında BAYANLAR BiÇKi v e DiKiŞ EViDiR I Kayıt muamelâtı hergün 9 dan 17 ye kadar. ••••••••••••i Sergi her gün ziyeretcilere açıktır. flBMHBİ^H^^H Maltepe Askerî Lisesinden: Maltepe Askerî Lisesi için bir daktilo alınacaktır. Ortamekteb tahsilini bitirmiş ve askerlik müddetini ikmal etmiş olanlar tercih edilecektir. Eylulün 15 inci gününe kadar taliblerin hergün mektebe müracaat etmeleri. «269» , (931) Üniversite Rektörlüğünden: Üniversitede yapılacak olan ufak sıva tamiri badana ve boya işleri için görüşülmek üzere bu gibi işleri yapan ve elinde vesikası bulunan kimselerin 7/9/936 pazartesi günü saat 15 te Üniversite Rektörlüğüne gelmeleri. (958) İstanbul Gayrimiibadiller K o m i s y o n u n d a n : D. No. Semti ve mahallesi 1648 Yedikule Fatih Sultan Mehmed Kuzguncuk Sokağı tspitalya E. Yahudi mektebi Y. Ayhan ve Yenigül llar Kebabcıhan Kasab E Hacı Kaymak 4734 Yeniköy E Keresteci Y Demirtulumb? ve Çıftekasab Konçına ve MenteşDağı E. Konçina E. 68 Mü Ada 27 Harita 370 E. 17 Y. 25 E 10 E. E E Y. 10 10 20 2224 38 ve y. ı 7777 metre H metre H hissesi 179 metre arsa 606 metre arsa ve masura su Ahşab hanenin 6b 18/26880 hissesi 57,50 metre arsa Hısseye ğöre muhammen K 1992 E D|V|A|R|D MTGIEİZÎ D I U İ A İ B İ A İ İ L|E|B £ "EIMIZIHKİBİAİBİUİK B | A | O | B | A | B l » EİL A İ |N|H| i İMİAİN B|U|B Y|B|A|K|B|R|A|KİSİB A|N İ|B|K|A|F I I B E T|A|D|B|MK|i L İ İ İ K B Z B|F|B|A|L ÎİL B ş 1 M|A|L|B|E|M|E|K Yaşadığımız ekonomi devrinde size pahalıya mal edilmek istenen nasihatleri şüpheli görünüz. Her nerede ve herhangi bir saatte Krem Pertev'i kullanabilirsiniz. Yarım saat zarfında o tesirini gös>. termiştir, bile. Krem Pertev'in yarım asırlık şöhreti asılsız değildir. Yüzbinlerce kişiden Krem Pertev hakkmda samimî kanaatlerini sorabilirsiniz. / 3019 2548 3655 4114 Beyoğlu Emincamii Süleymanıye Yeniköy Kuzguncuk E ve Y. 4 E 18 rGramofon ve Radyo* Sahiblerine Her marka pîâk saıış yeri Alafranga plâkların membaı, az masarif ile plâklarınızı Radyo vasıtasile dinliyebilirsiniz. 52 metre arsa 108,50 metre arsa 59,75 metre arsa » 108,50 metre arsa Evvelce iki hane ve bir arsa şiuıdı 177,50 metre arsanın 1/2 hissesi ?882 ^060 Kuzguncuk Adres: Beyoğlu, Tünelbaşı N. 1 Bu adresi saklayınız. Giin gelir lâzım olur. Göz Hekimi Dr. SÜKRÜ ERTAN Cağaloğlız Nuruosmaniye cad. No. 30 (Cağaloğlu eczanesi yanında) Tel. 22566 Yavrular yurdu Müessisliğinden: Yurdumuzun mühürü altında kitab ve saire basılarak yüksek fiatla bazı müesseselere satılmakta olduğu haber alınmıştır. Yurdumuzun bunlarla asla alâkası olmadığı ilân olunur. Saçların köklerını kuvvetlendı • rir. Dökülmesine mâni olur. Ke pekleri izale eder. Neşvünemasmı kolaylaştırarak hayat kabiliyetini arttırır. Lâtif rayihalı bir saç ek siridir. İNGİLİZ KANZUK ECZANESÎ BEYOĞLU İSTANBUL ENE E. Margi kalfa ve Yeni kılise Y. Deve Süleyman ve Omuzdaş 40 metre arsa Y. 24 8315 Kumkapı Kürkcübaşı Mebteb Bahçeli ahşab hanenin 1/6 E. 3 Y. 7 8337 Kuzguncuk E. Menteş ba^ı orta hissesi Y. Mentaş bağı ve mahallen 6264 Bereketli Yukarda evsafi yazılı gayn menkuller on gun müddetle satışa çıkarılmıştır Ihaleleri 16/9/936 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayn mübadil bonosiledir. 8273 Kurtuluş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog