Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 5 Eylul 1936 VIYANA DONUŞU Tarihı tetrika: 145 M. TURHAMTAN f Şehir ve Memleket Haberlerl j Siyasî icmal 3500 lira ihtilâs eden noter Fabrikatorlar ve muamele vergisi Gazi köprüsü ve yeni caddeler Akdeniz ve İtalya Muhakemeye dün Ağır Verginin gümrükten ge (stimlâk edilecek yerlerin plânlan vapıhyor çen ham maddelerden cezada alınması isteniyor H talya kendi politikasmın merkezi sıkII letini tamamile Akdenize nakletmiş bulunuyor. Avusturyanm Almanya ile anlaşmasını teshil ettiğindenberi Italyan politikası Orta Avrupada artık ağır basmaktadır. Bunun için Macaristanın Almanya ile yakınlaşmasına ve AvusBelediye Fen heyeti Gazi köprüsünün Zimmetine üç bin beş yüz küsur lira turya gibi iyice Almanya ile işbirliği her iki tarafında yapılacak istimlâkler ı Budinc yapılabilen yegâne yardımın ruhlu veziri ilk hamlede feda edememış geçirmekten suçlu olduğu içın hakkmda Muamele vergisinde yapılacak tadilât :in bir harita hazırlamıştır. Bu harita, ya yapmasına da itiraz etmedi. Macar Kralkahramam olduğu yukanda görülen bu ve saklanmasına izin vermıstı. Lâkın or takibat yapılmakta olan Beyoğlu birincı dolayısile Ticaret Odasında muhtelif salığının Naibi Amiral Harthynın Mösyö kında şehrimize gelecek olan mimar Prost dunun ahzarı gelince pirelendi, Süley Noteri Salâhaddının muhakemesine dün cesur vezirin de bağrı yanıktı. Balığın nayi zümrelerinın toplantıları devam et tarafından görüldükten ve icab eden tas Hitleri ziyaret eylemesi İtalyada tasvib nereden kokmağa başladığını çoktan se man Paşayı uzaktan göz hapsine aldırdı sabah Ağırceza mahkesinde bakılmıştır. mektedir. Dün de Odada konserve fabedildi. hihat yapıldıktan sonra kat'î şeklini alazerek saraya karşı diş biliyordu. Bu se ve kendini korumak çarelerini aramaya Suçlunun sorgusu yapıldıktan sonra suçlu rikatorları toplanmıştır. Şehrimizde do İtalya artık Almanya ile siyasî ve ikcaktır. vekillerinden Hâmid Şevket söz alarak beble Fetvacı ile arkadaşlannın teklifini koyuldu. tısadî işlerde rekabet etmemekte, bilâkis kuz konserve fabrikası vardır. Bunlar Buralarda istimlâk edilecek mebani ve Osman oğullan, Yeniçeri ve Sipahi bu davaya ceza mahkemesinin bakması kabul etti, Sadırazamlığı ve Serdanek dan yalnız iki tanesi altı beygirden yuka arazinin yerinde büyük meydanlar vü Almanya ile iyice anlaşarak bu sayede remliği üzerine aldı, kaçak vezirin ota ocaklarının elbirliğile yaptıklan bütün doğru olmadığını, müekkili noter bu n kuvvetle çalıştığı için bunlar muamele Orta Avrupa cihetinden kendisi emin olcude getirilecektir. Bu meydanların or ğına geçip oturdu, emrü nehye başladı. hamlelere boyun eğmişlerdir. Fakat pa lunduğu içın noterler hakkındaki kanun vergisi vermektedirler. mak istemektedir. Bu düşünce ile İtalya :asında bir bahçe, bahçenin ortasında da Almanya ile münasebatını samimileştirîsyan elebaşılannın ve onlan büküp zarlığa girişmekten de geri kalmamışlar ahkâmına tâbi olduğunu ve bu sebebden Sanayiciler umumiyetle muamele ver büyük heykeller bulunacaktır. Gerek Emeğe ehemmiyet veriyor. Almanyanın harekete geçirmiş olan küçük Kara Meh dır. Avcı Sultan Mehmede kadar gelip bu davaya reisi evvelden müteşekkil bir gisinin gümrükten giren ham maddeler minönü cihetinden Eyübsultana uzatılaPropaganda Nazırı olup Hava Nazırı medin maksadlan Padişahı devirmekti, geçen Padişahlardan İkinci Beyazıd, heyetin bakması lâzım geleceğinı ileri üzerinden alınmasına taraftardırlar. cak tramvay hattı, gerekse îstanbuldan General Göringden sonra Mösyö HitleSeyavüş Paşa da bu maksada varmak îkinci Selim, Üçüncü ve Dördüncü Mu sürmüştür. Fakat mahkeme bu ciheti tetBeyoğluna gidecek tramvay hatlan, bu rin ikinci bir kolu sayılan M. Göbbelsin için canile başile çalışacağını taahhüd et rad, Deli İbrahim devirlerinde bir çok kik ederek kanuna uygun bulmamış ve abideli bahçelerin sağından ve solundan ayaklanmalar olmuş ve hepsinde uzun muhakemenin devamına karar verilmiştir. Venediği ziyaret eylemesi M. Musolini mişti. Lâkin bu emelin açığa vurulması, geçecektir tarafından iki büyük faşist devletin arasarayı mukabil tedbir almağa sevkedece pazarlıklar yapıldıktan sonra uyuşulmuş Daha sonra gene Hâmid Şevket söz alKöprünün küşadına kadar bu mey sındaki münasebatin bir kat daha iyileşğinden ihtiyatlı davTanılmak zarurî görü tur. Bazan pazarhğın sona ermediği ve mış, Hazine vekilinin kanunî müddet danlann tanzimi, heykellerin hazırlan mesine fırsat sayıldı. lüyordu. Ordu tarafından Sadırazam ve Padişahın kellesini kaybettiği de görül zarfında arzuhal vermedığını ve bunun ması, tramvay raylarının döşenmesi işi Serdanekrem tayin olunan tecrübeli ve müştür. Genc Osmanla Deli îbrahimin için davaya iştirak etmemesi lâzım geldi1933 te Mösyö Hitlerin Venediğe bitmiş olacaktır. Imar bürosu daha şim ğini söylemiştir. İddia makamında buluzir işte bu zarurete uydu, elebaşılan da öldürülmeleri bu cümledendir. yaptığı seyahat ve burada Mösyö Musodiden, Azapkapı tarafında yapılacak Avcı Mehmed bu örnekleri kendi nan Müddeiumumî muavinlerinden Kâkendine uydurdu ve taht üzerinde değilini ile görüşmesi Viyanadaki Nazilerin meydamn bir de maketini hazırlamıştır. şıf buna ancak öğleden sonra cevab vereşiklik yapılmak fikrini kapalı tutarak Pa saltanatı zamanındaki tekerrürleri dolakıyamından dolayı neticesiz kalmıştı. Bu makete göre köprüden bu meydana ' dişaha bir mahzar kaleme aldırdı. Bin yısile çok iyi biliyordu. Bu sebeble is bileceğini bildirmiştir. Bunun üzerine celŞimdi bunun tamirine ilk adım olarak Nafıa Vekâletinden verilen bir emir gelen tramvay yolları, Taksim Cumhurilerce imzayı ihtiva eden bu kâğıdda Ye yancılara karşı uysal görünerek bir pa se tatil edilmiş ve öğleden sonra ikinci Almanya Propaganda Nazırı Venediğe yet meydanında olduğu gibi büyük heyniçerilerin, Sipahilerin «velinimeti âlem zarlık zemini hazırlamaya yeltendi, Si celse açılmıştır. Söz alan Müddeiumumî, üzerine dün îstanbul radyosuna hüku davet edilmiş ve Nazır orada îtalya Prokeli geçtikten sonra tekrar bir caddede arzuhalin miadı kanunisi zarfında veril metçe vazıyed edilmiştir. hazretlerine sadakatlerini muhafaza et yavüş Paşanın Sadırazamhğını tanıdı, paganda Nazırı Mösyö Alfieri ile birlikbirleşeceklerdir. Buradaki cadde üç is tikleri» temin olunduktan sonra mührü kendisine iki mücevher sorguç, bir kabza diğini ve binaenaleyh Hazinenin de da İstanbul radyosunu işleten Telsiz Tete çahşmıştır. Mösyö Göbbels Venedikikamet takib edecektir. Biri Karaköye hümayunun Seyavüş Paşaya gönderil elmaslı kılıc, kürklü iki hil'at yolladı. vaya iştiraki kanuna muvafık olduğunu efon Türk Anonim şirketi 7 eylul 926 ten ayrılırken Mösyö Musoliniye çektiği f da hükumetle mukavele yaparak radyo doğru olacaktır ki Bebek tramvaylan bu teşekkür telgrafında Mösyö Alfieri ile mesi ve memlekete ihanetleri tahakkuk Fakat yazdığı «hab> ta onun ve ocaklı söylemi; ir. Hazine vekili Sami Sırmalı da ayni neşriyatına başlamıştı. On senelik olan caddeden Gazi köprüsünün başına kadar fikir ve gayeleri müttehid olduğunu müeden yetmiş hainin de kafalannm kesti nın her ne dilekleri varsa kabul edeceğini bildirmekle beraber ordunun Bel iddiada bulunmuş, neticede mahkemece bu mukavelenin müddeti pazartesi akşamı gelecekler, oradan döneceklerdir. Böy şahede eylediğini bildirmiştir. rilmesi rica olunuyordu. gradda kışlayıp beri tarafa geçmemesini de Hazinenin davaya iştiraki kabul edil bitmektedir. Esasen şirketle hükumet ye îlikle köprünün yükü biraz hafiflenmiş Mösyö Musolini sevkülceyş politikasıBu yetmiş kişinin başında firarî Sü ni bir mukavele yapmadığı için hükume olacaktır. istedi. miştir. nı dahi artık Orta Avrupadan ziyade leyman Paşa ile Reisülküttab Yeğen Küçük Kara Mehmed, kendini perde Tekrar söz alan Hâmid Şevket, bu de tin pazartesi günü sirkete vazıyed etmesi Mehmed, Büyük Tezkereci Muhtari, INHİSARLARDA italya yanmadasının Akdenizden müarkasında tutarak öbür elebaşılan ileri fa da müekkilinin tahliyesine karar veril bekleniyordu. Fakat dün verilen anî bir dafaasına ehemmiyet verdiğini anlatacak Küçük Tezkereci Lutfi, Defterdar Seysürüyordu, pazarlığa yol açılmasına en mesini ve davaya gayrimevkuf olarak emirle Posta Başmüdürü Nazifin riya Ankarada yapılan sigara surette değiştirdi. Bu seneki büyük ordu yid Mustafa, Defteremini Acemoğlu gel oluyordu. Siyavüş Paşa bu tazyık ü devam olunmasını istemıştir. Iddıa ma seti altmda bir heyet kurulmuş ve heyet klimatizasyon tesisatı manevraları geçen senelerde olduğu gibi Hüseyin, Kaymakam Receb Paşa, Ketzerine saraydan gelejı adamı hiç sö'ylet kamı buna istirak etmemiş, teklif mahke tstanbul radyosuna giderek şirketin bü Ankarada bulunan sigaralann sıkılı Avusturya ve Yugoslavya hududlan cihüda Ömer, Muhzıre Mehmed, Haseki meden geri çevirdi ve orduya da îstan mece de reddedilmiştir. Muhakeme baş tün eşyasına ve neşriyatına vazıyed et ğından müşterilerin şikâyet ettiğini gören varında değil, bilâkis ftalyanın AkdeSultan kâhyası Kıtlıkşiniği lâkablı Mehmiştir. Şirkete giden heyet orada mev bula doğru hareket emrini verdi. ka bir güne bırakılmıstır. Inhisarlar îdaresi bu meseleyi tetkik e nizdeki en büyük mahreci Napoli civamed, Tersaneemini Kapan Çelebi, Gumcud olan demirbaşlan tesbit ederek bir derek, neticede bu işin daha ziyade AnPadişah, evdeki hesabın çarşıya uy rında yapıldı. rükemini Kör Şaban, eski ve yeni Bosmadığını görünce plânı değiştirdi. İsyanKÜLTÜR tŞLERI zabıt tanzim etmiştir. Ayni zamanda şir kara havasının kuruluğundan ileri gel Mösyö Musolini faşist rejiminin yatancıbaşılar, Müneccimbası Ahmed bukette vazifedar olanlara şirkete hüku diğini ve bu kuru hava içinde sigaralann cıların dileklerini şartsış ve kayidsiz yerilunuyordu. Küçük Kara Mehmed bu lisrattığı büyük harb kudretini dil ile büItalyan talebeleri geliyor metce vazıyed edildiği de tebliğ edil tavını kaybederek tıkızlaştığını tesbit etne getirmek yolunu tuttu. îlkin Kızlarateye bir isim daha ilâve ettirdi: Kızlaratün dünyanın nazarında tezahür ettirmek ğası Yusufu azletti, sonra Boşnak Sü Ayın altısında ve on beşinde şehri mistir. miştir. Bu neticeye varan Inhisarlar îda için bu defaki büyük nutkunu Akdenizin ğası Yusuf!.. leymanla Kaymakam Recebin katline rı mize îtalyan talebelerinden mürekkeb RaoVo neşriyatı dün akşam şirketin resi Ankarada satılan sigaralann tavını sularına bakarak söyledi. Duçe, Kralın Orduca seçilen üç adam, isyancıların za gösterdi. Tahttan atılmak ve hele ölprogramı üzere ve şirket vesaitile yapıl ve nefasetini kaybetmeden, bayatlama önünde geçid resmi yapan 60,000 asker, iki seyyah kafilesi gelecektir. saygılı bir dille yazdıkları bu ültimatomu dürülmek korkusu artık onda kendi aItalyan talebeleri şehrimizde beş, aitı rnıştıf:' Yalnrz! aynca hükumetin hazırla dar» müşterilerin eline geçmesini temifl 200 zırhh otomobil, 400 top, 400 obüs tstanbula götürürken Seyavüş Paşa da damlarını korumak kaygusu bırakmamışdığı esaslara göre bir program hazirlan için bir sigara klimatizasyon tesisatı kup ve 3000 mitralyözü işaret ederek bu mugün kadar kafacaklardır. nizamını, intizamını artık kaybetmiş olan tı, öz evlâdmı bile nefsini kurtarmak uğİstanbul kadrosuna verilen mıştır. Bu programın sekiz eylulden son mağa teşebbüs etmiştir. azzam kuvvetin bile Italyanm bugün habüyük kalabalığı Belgrada doğru yürüt runda feda etmekten çekinmiyecek bir ra tatbikma başlanacaktır. ^Dün aksam Bu tesisat geçen ağustos ayından iti iz bulunduğu muhariblerin ve malzemeilk muallimler meğe başlamıştı. Artık Avusturya sınır durumdaydı. keyfiyet neşriyat sırasında dinleyicilere baren Ankarada Inhisarlar Başmüdürlü nin heyeti umumiyesi yanında hiçbir şey lannda muharib bir Osmanlı ordusu yokBu sene muhtelif vilâyetlerden 43 ilk de bildirilmistir. Fakat onun ölüme mahkum ettiği ağü binasında çalışmaga başlamıştır. kaldığını; Afrika seferine rağmen İtalya tu. Bütün kaleler, kendi yağlarile kav damlar, bu mahkumiyete kolayca boyun mekteb muallimi, îstanbul vilâyeti enr Bu tesisat sayesinde sigaralann içim kudreti askeriyesinin şimdi eskisinden darulup düşman hücumlarını püskürtmeğe eğmemişlerdi, kaçmışlardı. Hele Receb rine verilmiştir. İsimleri dün Maarif mü tavı temin edilmekle beraber; ha ziyade olduğunu ve alelâde bir emirle çalışacaklardı. Paşa, salt kaçmakla kalmamış, Istanbu dürlüğüne bildirilen bu muallimler vilâ1 Sigaralann sıkı ve tıkız olmalan birkaç saat içinde Italyanın sekiz milyon * * • lu fesada da vermişti. O devri yaşıyan yet hududu dahilindeki ilkmekteblere na karşı konulacak. askeri seferber hale vazedebileceğini söyAvcı Sultan Mehmed, ocaklılann tarihçi Mehmed Ağa bu hâdiseyi pürüz tayin edileceklerdir. Ayrıca İstanbul Vi2 Sigaralann küflenmesine mâni lemiştir. Bursa (Hususî) Bursanın Kurtu ayaklandığını Serdar Süleyman Paşanın süz bir safiyetle ve şöyle hikâye ediyor: lâyeti muallimlerinden de 13 kişi başka luş bayramı 11 eylulde kutlulanacaktır. olunacak. M. Musolini Italyan mületinin her ağzından dinledi, kaçak vezir Belgrad«Padişah, Bostancıbaşıyı Tersane vılâyetler emrine verilmiştir. Bunun için şehrimizde hazırlıklar ya 3 Mamulâtın femantasyon devre türlü mukadderata cesurane göğüs gereda birkaç saat kalmış ve orada mahzen bahçesine çağırdı, eski Sadırazam Süley Maarif Vekilinin tetkikleri pılmaktadır. Muhtelif yerlere taklar sinde bozulmalannın önüne geçilmiş o bilmesi için bundan sonra da daha ziyade lere koyduğu hazinesini alarak îstanbula manın Kaymakam Receb Paşa konağınŞehrimizde bulunmakta olan Maarif kurulmuş ve Atatürk meydanına ge lacaktır. kuvvetlenmesi icab eylediğini, yeni Imsavuşmuştu. Kılığmı değiştirerek kayma da saklı olduğunu ve hemen oraya gi Vekili Saffet Arıkan dün öğleden sonra çid resmi için tribün yapılmıya başlanSAGLIK tSLERl paratorluğu Italyanm diplomatlann yeşil kam Receb Paşa ile görüştükten sonra dip ikisini de yakalamasmı emretti. Bos Maarif Müdürlüğüne gelerek Maarif mıştır. Bursanın her sene coşkun tezagizlice Padişahı gördü, isyan hâdisesini tancıbaşı Receb Paşanın sarayına gitti: Müdürü ve müfettişlerle maarif işleri hüratla kutluladığı bu bayramm bu se Dr. Behçet Sabit Viyanaya masasındaki münakaşalarla değil, beş şanlı meydan muharebesi sayesinde kane daha büyük tezahüratla tes'idine çaanlattı, yanında bulunan mühürü teslim Seninle, dedi, Süleyman Paşa hak hakkında uzun uzadıya görüşmüştür. gıttı zandığını ve cengâver faşizmin ruhu bu lısılmaktadır. etti ve bir köşeye saklandı. Hünkâr, ken kında ferman var. Kapı arasına buyuDr. Behçet Sabit Erdem, Viyanada olduğunu ilâve etmiştir. MÜTEFERRtK di yetiştirmelerinden olan bu murdar run. \Arkası var] V. Blumun başkanlığında toplanacak oŞEHİR tSLERl Son gelen haberlere göre İtalya Ak* Elişleri sergisine gönderilelan Enternasyonal Üroloji Cemiyeti denizdeki askerî mevkiini kuvvetlendircek eşyalar Binbirdirek temizlendi kongresinde Üniversiteyi temsil etmek mek için Habeşistandaki ordusunun müîktısad Vekâleti, 29 teşrinievvelde AnBelediye gelecek seyyahlann kolay • üzere bugün hareket etmiştir. Orada him bir kısmını, yerini yerlilerden tejkil karada açılacak sergide teşhir edilmek lıkla gezebilmelerini temin maksadile Biır dünya üroloji alimleri prostat kanseri üedilecek kuvvetlere bırakarak, cenubî üzere şehrimiz san'at mekteblerinden şap birdireğin dahilini temizletmiş ve ayni zerinde mevzularile üroloji cerrahisine İtalyaya çekecektir. Italyanm siyasî ve ka ve çamaşır gibi kadm işlerine aid nü zamanda içerde yeniden elektrik tenvi dair münakaşalara iştirak edecektir. askerî bütün kudret ve kuvvetini artık nıuneler istemiştir. ratı yaptırmıştır. « BÖRSALARDA Akdenizdeki mevkiini sağlamlaştırmağa Kazalardaki merkez memur Cerrahpaşa hastanesine ilâolduğu açıkça görülüyor. Borsada tahvillerin fiatları hasretmekte Muharrem Feyzi Togety lukları kaldırılıyor ve edilecek kısımlar Son günlerde borsada Anadolu De Kazalardaki merkez memurluklan ya Cerrahpaşada yapılması takarrür eden miryollan tahvilâtında görülen düşkün kında kaldırılacaktır. Zaten birçok kaza mutfak ve çamaşırhanenin bugünlerde lükten sonra bu tahviller dün sabah 44 te larda merkez memurluklan kaldırılmış, ihalesi yapılarak inşasına başlanacaktır. açılmış ve akşam 44,45 te kapanmışhr. yerlerine emniyet memurluklan kaim olMutfak ve çamaşırhanenin proje ve plânCumhuriyet Merkez Bankası hisse semuştur. Bu yeni idare şekli daha iyi gölarında bazı tadilât yapılması icab et nedleri dün 80,5 ta açılmış ve 81,5 liraİstanbul saylavı güzide profesörümüz rüldüğünden mümkün oldukca merkez mektedir. Bu tadilât işi de ikmal edil da kapanmıstır. Neşet Ömer, on gündenberi başında memurluklan ilga edilecektir. Hukuk miştir. ECNEBt MEHAFİLDE mevcud olan müteaddid (Antrakoid) mezunu olmıyan ve halen merkez menur den mustarib olduğu cihetle kıymetli MÜZELERDE ru olanların emniyet memuru olmalarını Yugoslav Krahnm dogum operatörlerimizden Fazıl Halid Tipi tatemin icin bir kurs açılacak, bu kursta Para ve mücevherat müzesi günleri münasebetile balo rafından, kendisine lâzım gelen amelimuvaffak olanlar terfi edeceklerdir. Muyat yapılmıştır. İstanbul arkeoloji müzesinde açılma Yugoslav Kralı Sa Majeste İkinci vaffak olamıyanların ise tekaüde sevkleri Şimdılik büyük profesörümüzün ahsı takarrür eden para, mücevherat ve ma Piyerin doğum günleri münasebetile 6 muk'irerdir. dalya salonunun hazırlanmasına faali eylul pazar günü akşamı saat 21 de Te vali sıhhiyesi şayani memnuniyet bir Otomobil altmda kalan yetle devam edilmektedir. Burada kıy pebaşındaki Yugoslav kulübünde bir haldedir. Kendisine geçmiş olsun der, seri afiyetler dileriz. çocuk metli para ve mücevher kolleksiyonlarını balo verilecektir. Dün saat iki raddelerinde Eminönün teşhir için Avrupaya sipariş edilen ma Şehrimizdeki Yugoslav kolonisi, ku POÜSTE den geçen şoför Ali Rızanın idaresindeki denî dolablar getirtilmiş ve yerlerine ko lüb azalan ve bir çok zevat bu baloya CEBİNDEN 825 LİRA DÜŞÜRMÜŞ 2382 numaralı otomobil, 11 yaşlanndaki nulmuştur. Şimdi paralann tasnifine baş davet edilmişlerdir. Eminönünde Aşirefendi caddesinde bir lanmıştır. Teşhir edilecek para mikta Mehmede çarpmış ve çocuğu bacakla nndan tehlikeli surette yaralamıştır. Ya rının 250,000 kadar olduğu tahmin edil Berlin borsasında üzüm, in dükkânda çalışan Melkon, pul almak Mareşal, Orduda karşılamrken... için Sirkeciye giderken cebinde bulu mektedir. Salonun biran evvel açılma cir muamelemiz normal Birkaç gündenberi hasretle beklenilen çıkarak «Siz de çok yaşayın» diye mu ralı cankurtaran otomobilile Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmış, şoför yakalan sını temin için para tasnifinin en kısa bir Izmir (Hususî) Berlin Ticaret O nan 825 lirayı düşürmüştür. Eminönü Mareşal Fevzi Çakmak, beraberlerinde kabelede bulundular. On dakika sonıa zamanda yapılmasına çalışılmaktadır. damızın verdiği malumata göre, son emniyet memurluğu tahkikata başla üçüncü ordu müfettişi Orgeneral Kâzım Halkevinde hazırlanan öğle yemeğine mıstır. haftanm ticaret muamelesi iyidir. Eski miştir. Orbay, Tuğgeneral Seyfi Akkoç ve gittijer ve yemekten sonra gene otomobilBir tevcih ve yeni mahsulden satışlar devamda HAPI YUTAN ÇOCUKLAR Arab maiyetlerile vilâyetimiz namına Ünyede lerle Vona nahiyesine yollandılar. gram tertib olunmuşsa da yağmurun Fransız hükumeti, İstanbulda çıkan dır. Üzümlerde fiat geçen haftanm ay camisinde Sarıklı sokağında oturan SaVali vekilimiz Mithat Ural, Beledıye Gece yüksek şereflerine Halkevi salo mütemadıyen devamı sevgili Mareşah Jurnal Doryan gazetesi sahibinin reü nidir. İran üzümleri mahsulümüze re batay, Avram, Hayri admda üç çocuk Reisi Dr. Namık Öztunç, ve vilâyet di nunda Belediyece tertib olunan elli ki mıza Ordululann samimî hislerini daha kası olup matbuatta Loreley müstear kabete çalışmaktadır. yoldan geçen bir hamalm yere düşürğer erkânı tarafından karşılanmışlardır. şilik bir ziyafet verildi. Bu ziyafette çok fazla yaşatmağa engel oldu. Orduda bir ismıle tanılan Madam Karasuya OfisiIncir piyasasında da bir değişiklik Büyük misafirimiz halkın sevinci arasın güzel hasbıhaller yapıldı. gece kaldıktan sonra ertesi sabah saat ye d'Akademi rütbesini vermiştir. Yazı görülmemiştir. Yalnız, eski mahsullerin düğü bir şişedeki haplardan yutmuşlar ve biraz sonra zehirlenmişlerdir. da Belediyeye geldiler. Halkın yüreksatışında biraz ağırlık vardır. Yeni mah Ziyafetten sonra denizde ve karada 7,5 ta Giresuna hareket ettiler. Karşı hayatında kendini tanıtmış ve sevdir Arsızlıklannın cezasmı gören çocukten gelen çok canlı ve sıcak duygulanna fener alayları ve Belediye parkında mil lama heyetimız büyük misafirimizi Gı miş bir muharrir olan Madam Karasu sulden satışların inkişafı beklenmektelar hastaneye kaldırılmışlardır. dir. dayanamıyan aziz misafirimiz balkona lî oyunlardan mürekkeb zengin bir pro resun hududuna kadar uğurladılar. yu tebrik ederiz. Avcı, ocaklınm ağır bastığını görünce, ciğet köşesi oğlu Mustafanm başını bile fedaya hazır olduerunu ocaklıva bildirdi İstanbul radyosu hükuroet elinde Nafıa Vekâletinin emrile dün şirkete vazıyed edildi Bursanın kurtuluş bayramı Mareşal Fevzi Orduda Ordulular tarafından coşkun tezahüratla karşılanan Mareşal burada bir gün kalarak Giresuna hareket etmiştir Profesör Neşet Omer bir ameliyat geçirdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog