Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

12 CUMHURtYET 5 Eylul 1936 HASAN Lavantaları Türkiye ıtriyatında büyük inkılâb yapmıştır. Şimdiye kadar çıkan: $ Lâle, Şipr, Divinia, Mergis, Viyolet, Milflör, Leylâk, Güller, Revdor, Origan, Yasemin, Krepdöşin, Neroli, Bahar çiçekleri, Kukaraca, Pupi, Zambak, Amber, Fulyalar, Cennet çiçekleri, Genclik, Senkflor, Amorita, Çiçek demeti, Şanel, Rumba, Karyoka, Kadın eli, Suar dö Paris, Pompador, Aşk gecesi, Dağ çiçekleri. HASAN Kolonyası Losyonları Hasan Kolonyası 95 derece halis limon çiçeklerinden ya pılmış misli ve menendine dünyada tesadüf edîlmiyen ve biitün ıtriyat âleminin tasdi kında bulunan bir şaheserdir. Hasan Yasemin, Leylâk, Menekşe, Milflör vesair çiçeklerden yapılmış kokuları insanı zevk ve cennet bahçelerinde yaşatır. Nesrin kolonyası Hasan kolonyasının yavrusudur. Limon çiçeklerinden yapılmıs 75 derecede çok ucuz olması itibarile harcı âlemdir. Los • yonları dahi piyasayı tama mile elinde tutmuştur. Hiçbir Kolonya ve Losyon Nesrinin güzel ve nefis kokusile ve u cuzluğile rekabet edemez. ROTBART LUXUOSA En sert sakallan kolayca üraş eden tıraş bıçağıdır. Urfa Belediye Reisliğinden: Mevcud plân ve keşif mucibince eski Belediye dairesînin tadilen kazino haline ifrağı ve alttaki dükkânlarm yıkılıp yeniden inşa e dilmesi bugünden itibaren yirmi gün müddetle açık eksiltmiye ko nulmuştur. Taliblerin ihale günü olan 15/9/1936 günü Belediyeye müracaatleri ilân olunur. (829) Devlet Basımevi Direktörlüğünden: Basımevinde keşif mucibince yapılacak otomatik yangın ihbar tesisatı açık eksiltmiye konulmuştur. Ihale 21/10/936 çarşamba günü saat 15 te Basımevinde yapıla caktır. tsteklilerin eksiltme çağından önce % 7,5 ilk pey akçesi olan 266,5 lirayı Basımevi veznesine yatırmaları gerektir. Şartname Di rektörlükten istenilebilir. (980) Urfa Belediye Reisliğinden: Urf a şehrinin hâli hazır haritasmm almması 22 eylul 936 tarihinden itibaren bir ay müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. 1 Şehrin mesahası meskun kısmı 172, gayrimeskun kısmı 182 ki ceman 354 hektar tahmin edilmiştir. 2 354 hektarlık haritanın bedeli muhammeni «4854» liradır. 3 Haritalar Belediye Yapı ve Yollar kanununun birinci mad • des! mucibince şehrin hali hazırım gösteren 1/2000 ve 1/500 mikyasında iki kıt'a ve 1/1000 mikyasmda da tesviyei münhanili bir kıt'a haritaeı alınacak ve bunlar dört takım olacaktır. 4 Muhammen bedelin % 7,5 u olan 364 lira muvakkat teminat Unacaktır. 5 Şartnameyi görmek istiyenler Urfa Belediye Dairesine müacaat edeceklerdir. 6 thale eylulün 22 nci salı günü saat on ikide Urfa Belediye Encümeninde yapılacaktır. 7 Taliblerin bu işi başarabilecek şeraiti haiz bulunduklarına dair Nafıa Vekâleti Celilesinden musaddak ehliyeti fennive vesikası ibraz etmeleri rrvecburiduv •• « " " " « M i ' f ıı<n %* . " *» (668) VENÜS GİBİ GÜZEL KALMAK İSTİYORSANIZ DAİMA: Venüs Kremi Venüs Pudrası Venüs Ruju Venüs Allığı Venüs Rimeli Venüs Esansı Venüs Kolonyası KULLANINIZ. Venüs müstahzaratı en saf ve en temiz ve gayri muzir madde lerden yapıldığmdan size ebedî genclik temin eder. Deposu: NUREDDİN EVL1YAZADE TİCARETHANES1 tstanbul KARYOLALAR Asrî Mobilya Magazası Fabrika fiatına satılıyor AHMED FEVZI Istanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66 Tel. 23407 Antalya Nafıa Müdürlüğünden: 1 Açık eksiltmiye konulan iş: Antalya Vilâyetinin Elmalı kazası Hükumet konağına aid olup keşif bedeli 6181 lira seksen dokuz kuruştur. 2 Eksiltmiye girecek olanların 464 lira muvakkat teminat vermesi lâzımdır. 3 Eksiltme işi 27/8/936 tarihinden 15/9/936 salı günü saat 14 e kadar Antalyada Nafıa Müdürlüğü Dairesinde yapılacaktır. 4 Bu işe aid evrakı keşfiye şunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavele projesi, C Nafıa İşleri şeraiti umumiyesi, D Fennî şartname, E Projeler, G Keşif, vahidi fiat ve metraj cetvelleri. 5 Bu evrakı görmek ve daha fazla izahat almak istiyenler Nafıa Müdürlüğüne müracaat edebilirler. (833) ptnı Akay tşletmesi Direktörlüğünden: 6/9/1936 pazar günü deniz yarışları münasebetile vapurlar Moda, Kalamış iskelelerine gidiş ve dönüşte uğramıyacaklardır. Ada seferlerini yapan vapurlar Moda iskelesi yerine Kadıköyüne uğrıyacak lardır. (»78) PROTEjiN M erhemini hullanan Frengî ve Belsoğukluğuna tu'ulmaz. Her eczanede bulunur. Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisvonundan: An Çogu Tahmini fiat Garanti S AÇ B AKIMI Güzelliğin En birinci şartıdır. 1936 Mevsimi için Az para ile kuvvetli bir makine almak istiyenler için: VOLENDA620 6 X 9 sm. 8 poz resim çeker. K ODAK tstilâiye, Nümune hasPatates 16500 22500 5,50 264 90 tanelerile Heybeli VeSoğan 12100 15100 3,50 rem sanatoryomu Yukarıda adları yazılı sıhhî müesseselerin kapalı zarfla eksiltmeye konulan 1936 malî yılı patates ve soğanına teklif edilen f iatlar mutedil görülmediğinden pazarlıkla yeniden eksiltmeye konulmuştur. 1 Pazarhk 16/9/936 günü saat 15,30 da Sıhhat ve Içtimaî Muavenet Müdürlüğünde kurulu Komisyonda yapılacaktır. 2 İstekliler şartnameyi hergün Komisyondan görebilirler ve her müessese ihtiyacı için ayrı ayrı pazarlığa girebilirler. 3 İstekliler carî seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektublarile birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (746) ^ PETROL NİZAM Akhisar Belediye Reisliğinden: Fen şubesİne aid işleri görmek üzere Güzel San'atlar Akademisİnden diploma almış bir mimara İhtiyacımız vardır. 180 lira ücret verilecektir. Vesaiki kanuniyelerile birlikte isteklilerin Akhisar Ur bayhğına başvurmalan ilân olunur. Tayin ve tercih keyf iyetleri Ba868 yındırlık Bakanhğına aiddir. t ' H A S S A S ŞIK SAGLAM Objektifleri: Anastigmant f. 4.5 Optüratörü Kompür 1 250 ve Kompür Rapid 1 400. Otomatik deklanşörlü Fiatı: 29 liradan başlar. VELOKS kâğıdma basılan kopyalar zamanla sararmaz, uzun müddet saklanır. Hakikî V E L O K S kâğıdının arkasında «V E L O X» markasını arayınız. tstenilen her tafsilât KODAK satıcılarından alınabilir. Bulun madığı yerlerde, her çeşid izahat ve kataloğ için müracaat yeri: YORGUNLUKLARI DEMIIKTIDAR BEL GEVŞEKÜGİ DERMANSIZUK VÜCUT* 0İM AÖ Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona İnhisar mamulâtmdan L1KÖR, ŞARAP, KANYAK, LÜKS SİGARA, AV MALZEMES1 verüir. SEKSlüÜN KuTUSÛ2oO KURUŞ. BEŞİR K E H A L E C Z A N E { I • MAHMUT C£VAT SİRKECİ ISTANBUL KODAK A Zayi Dumlupınar şehir yatı oku lundan aldığım 11/6/935 tarihli ve 1150/202 mımaralı diplomamı kaybet tim. Hükmü yoktur. 75 numaralı Mustafa oğlu Yusuf Sahtb ve Başmuharriri; Yunu» Nadi Umumi neşriyatt idare eden Yazt tjleri Müdüru: Hikmet Münif Cumhuriyet matbaası Beyoğlu Tünel Meydanı, Ensiz sokak. Pocta kutusu: Beyoğlu 236 Ayrıca: Hediyelerle beraber alacağmız kur'a numaralarile yılbasında çekilecek BÜYÜK YENİCE P1YANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Ford otomobili veya bunun yerine bir Ford kamyonu veya Ford traktörü, 230 liralık BLAVPUNKT RADYOLARI, REVUE SAATLER1, 1ÇK1 SERV1SLERÎ, SOFRA TAKIMLARI V.8.. YENiCE ikramiyeli
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog