Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

5 Eviul 193« Grip, nezle, baş ve diş ağnlannın kat'î üâcı KESKİN KaŞBİBrillİr. ASRî S A Ç BOYASI 11 = kutlanınız. Leke yapmadan sabit bir renk temın eder Aşağıda miktarları yazılı olan ceman 349870 aded normal, 3900 aded makaslık ve 1000 aded köprülük kayin travers 7 partide ve 17 eylul 936 perşembe günü saat 10,30 dan itibaren avrı ayrı ih»le edilm«*k üzere kanalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur Eksiltme Ankarada Bakanlık Malzeme Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. tsteklilerin bütün partilere aid teklif mektublarını asağıdaki retvelde hizalarında yazıb nvktoreSa muvakkat teminatlan ve 7/5/936 tarih ve 3297 sayılı Resmî Gazetede cıkan talimatnameye göre Bakanhktan alınmış vesika ile birlikte 17 eylul 936 perşembe günü saat 9,30 a kadar Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lâzımdır. Her partive aid «artnama ve teferruatı cetvelde hizalarında eösterildiSi bedel mukabil'nde A«karada Bakanlık Malzeme M«J«fl«»iinden alınabilir. Miktar Partiler Normal Muhammen bedeli Köprülük : adet : Lira Kuruş Muvakkat teminat Lira Kurus Şartname bedeli Kuruş Nafıa Bakanhğından: Adet Makaslık Adet Kayın travers eksiltme ilânı I Dr. Zeki Tektaş I Nümune Hastanesi Nisaiye • mütehassısı, Kadıköy Bahari I ye caddesi, Cevizlik tramvay ^ ^ M durağı. Tel: 60177. H M Kelepır satılık köşk Yeniköyde Said Halim Paşa korusu oun iist tarafında denize nazır ve fe\ kalâde manzarah içînde limoaluğa, mo torla işliyen tulumbalı kuyusu ve oı dört dönüm bahçesi ve meyvah ağaç ları bulunan bir köşk (eski İzzet Beköşkü) satılıktır. Almak istiyenlerin Mahmudpaşa A budefendi hanında 5 numaraya ve ge7 mek istiyenlerin de köşk müsteciri Ba Halime müracaatleri. Traverslerin kesilmesine tahsis edilen devlet ormanları Birinci parti İkinci parti Üçüncü parti Dördüncü parti Beşinci parti Altıncı parti Yedinci parti 68970 48500 35300 61600 35100 93400 7000 1170 780 390 780 195 585 Hususî mukaveleli orman sahibleri Zonguldak vilâyeti Devrek kazasının Yenidağ Akçasu ormanı Kütahyanın Tavşanh kazasına bağlı Domaniç nahiyesinde Kazmut Eğridere ormanı. 61570 4328 50 308 İnegöl kazasının Erikli ormanı 6488 104760 524 Adapazarı kazasının Keremali ormanı 4684 75 58695 293 Hendek kazasının Keremali ormanı 9664 50 500 168290 841 Kocaelinin Karasu kazası dahilinde Molla Hasan pınarı ve Çam dağı ormanı 9450 708 75 Bedelsiz Kocaelinin Kandıra kazası içinde Koyunağlı ormanı de kendi ormanlarından kesilmek üzere eksiltmiye iştirak edebilirler. (764) 500 75343 90495 50 5017 5774 18 75 377 452 F ^^ o RİFAT ÇAGIL r ECZANEDE I Gureba hastanesi sinir mfltehassıs Ankara caddesi No. 71 SAT BAYLARA TEKSAYT m lll» Zonçuldak Valiliğinden: Ereğli Devrek yolunun 10 f 090 59 f 825 kilometroları arasında 20836 lira 35 kuruş keşif bedelli 22 aded Menfez ve köprii in şaatmın kapalı zarf usulile eksiltmesi 16 eylul 936 çarşamba günü saat on beşte Vilâyet Daimî Encümeninde yaptlacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 104 kuruş mukabilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden satın alınabilir. Muvakkat teminat 1562 lira 73 kuruştur. Eksiltmiye girmek istiyenlerin Resmî Gazetenin 3297 sayılı niis hasında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasından 936 yılı içinde ahnmış vesika ile teklif mek tubları 16 eylul 936 çarşamba günü saat 14 e kadar Vilâyet Oaimî Encümeni Reisliğine verme4eri lâzımdır. (808) Çorum Valiliğinden: 1 Eksiltmiye konulan iş: Çorum Vilâyeti dahilinde Sungur lu Çerikli yolu üzerinde muhtelif kısımlarda bulunan «39» köprii ve menfezdir. Bu işin keşif bedeli «23,426» lira «21» kuruştur. 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardtr: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavele projesi, C Bayındırhk genel şartnamesi, D Fennî ve hususî şartname, E Keşif ve silsilei fiat ve metraj cetvelleri, F Proje. Istenilen bu evrakı Çorum Vilâyeti Daimî Encümen dairesinde görebilirler. 3 Eksiltme 1936 yılı eylulün on beşinci salı günü saat 14 te Çorum Vilâyeti Daimî Encümen Riyaset odasmda yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklinin «1757» lira muvakkat teminat vermesi ve bundan başka asağıdaki evraklan haiz olup göstermesi lâzımdır: Ticaret Odasmda kayidli olduğuna dair vesika ve bu işi yapa bileceğine dair Nafıa Vekâletinin ehliyetnamesi. 6, Teklif mektublariı yukarıda üçüncü maddede yazılı saat ten bir saat evveline kadar Daimî Encümen Riyaset odasmda top lanacak Daimî Encümen Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması, verilen zarfın iyice mühür mumile kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmesi kabul edilmez. Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı TunceJî 1 Eksiltmiye konulan iş: «Dördüncü Umumî Müfettişlik mıntakasında takriben 102 kilometro uzunluğundaki Elâziz Plür yolunun tesviyei turabiye, sınaî imalât ve makadam şose in*at>tı» dır. Bu işlerin tahmin edilen bedeli 500,000 liradır. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlard"** A Eksiltme şartnamesi, B Mukavelename projesi, C Bayındırhk işleri genel şartnamesi, D Tesviyei turabiye, şose ve kârgir imaata dair fennî şartname E Hususî şartname, • F Silsilei fiat cetveli, G Taş, kum, su grafigi. tstiyenler matbu Nafıa işleri şeraiti umumiyesi ve fennî şartna meyi dairede tetkik ve mütalea ve Hiçer «artnamelîri ve evrakı on iki buçuk lira bedel mukabilinde Ankara Nafıa Vekâleti Şoseler 1daresinden ve Elâzizde Tunceli Nafıa daircsinden *'abilirler. 3 24/8/936 gününde yapılacak ihaleye taüb cıkmad'Şından : eksiltme 18/9/936 tarihinde cuma «riimi s?»t 15 te Elâzizde Tunceli Nafıa Müdürlüğü binasmda yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zrrf usulile yap'Jaca'ft'r. 5 Eksiltmiye girebilmek icin isteklinin 23.750 Rra muvak kat teminat vermesi ve bundan başka Ticaret OdasF vesikavnı ve Nafıa Vekâletinden istihsal edilmi* yol ve *»ferrüatı müteahhidli ği ehliyet vesikasinı haiz olup göstermesi lâzrnıdır. 6 Teklif mektubları yukarıda üçüncü m^Hede vazıh sa*t ten bir saat evveline kadar Elâzizde Tunceli VilâvsH Nafıa Dai resine getirerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine m^'cbuz muk*bi • linde verilecektir. Posta ile gönderilen mektubların nihayet üçünci: maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu mîle iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (806) Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Müteahhidin kanunî müddet içinde muvakkat garantisini kat'î garanti miktarına çıkarmamasına ve mukaveleyi yapmamatına bi naen ihalesi feshedilen leylî Tıb Talebe Yurdunun 750 çift terligi yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. 1 Eksiltme 16/9/936 çarşamba günü saat 15 te Cağaloğlunda Sıhhat ve fçtimaî Muavenet Müdürlüğü binasmda kurulu Komis yonda yapılacaktır. • • •« • • ' • >< 2 Tahminî fiat bir çift terlik için 90 kuruştur. 3 Muvakkat garanti 50 lira 62 kuçuştur. 4 tstekliler nümune ve şartnameyi Komisyonda görebilirler. tstekliler carî seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı ka nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz ve ya banka mektubile birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelme leri (709) (827) Karaciğer, mide, barsak ve böbrek hastalıklanna M. M. Vekâletinden: 1 Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Harbiye Okulu İn güizce ve Fransızca, Almanca öğretmenliklerine Yüksek okullarda öğretmenlik yapmak salâhiyetini ve vesaîkini ve bilgilerinİ taşıyan iki İngilizce, bir Almanca, üç Fransızca öğretmeni alınacaktır. 2 Bu öğretmenliklerin ücreti ders saati başına 4 ilâ 5 liradır. 3 Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bonservis ve nü fus kâğıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı ve bulunduklan memu riyetleri gösterir hal tercümesi ve bir istida ile Ankarada M. M. Vekâletine, İstanbulda Pangaltıda Harbiye Okulu K. müracaatleri ve sarih adres yazmaları lâzımdır. Müracaatler en geç 20 eylul 936 ya kadar yapılmalıdır. «232» (655) içme trenlerinin vapurları köprUden 6,25 7,40 ^ H I 8,40 9,10 11 13,15 15,10 15,50 dir. TUZLA iÇMELERi Karaköse Valiliğinden: 1 Eksiltmiye konan iş: Iran hudud Ağrı Vilâyeti dahilinde 101 X 500, 135 X 580 kilometrolarında yapılacak şose inşaatı ve köprülerdir. 2 Bu işlerin tahmin edilen keşif bedeli iki yüz elli iki bin altı yüz altmış iki lira elli üç kuruştur. Bu işlere aid şartnameler ve evraklar şunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavelename, C Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, D Hususî ve fennî şartname, F Tahlili fiat ve keşif hulâsa cetveli ve şose grafiği ve kum ve taş grafik ve mesafe cetvelleridir. Istenen bu şartname, evrakı fenniyeyi on iki lira altmış üç kuruş mtıfeıbilinde Ağrı Vilâyeti Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 3 Eksiltme 15 eylul 936 perşembe günü saat 16 da Ağrı Vi lâyeti Nafıa Dairesinde yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile olacak, 5 Eksiltmiye girebilmek için on üç bin sekiz yüz elli altı lira elli kuruş muvakkat teminat vermesi ve bundan başka Ticaret O dası vesikasile Nafıa Vekâletinin 24/4/936 tarihli talimatnamesi mucibince Vekâletinden alınacak fennî ehliyet vesikası gös termesi lâzımdır. Vesaiki ibraz edemiyenler eksiltmiye kabul edilmezler. 6 Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Ağrı Vilâyeti Nafıa Müdürlüğüne getirerek Eksiltme Komisyonuna makbuz mukabili verilecektir. Posta ile gön derilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olan gecikmeler İ*İ>*1 edilmez. «803) Corum Vilâyeti Nafıa Başmühendisliğinden: 1 Eksiltmiye konulan iş: Çorumun Park caddesi üzerinde yapılacak orta okul binasıdır. Temel, bodrum, zemin kat kârgir ve beton işidir. Bu işin keşif bedeli «24,283» lira «25» kuruştur. 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavele projesi, C Bayındırhk işleri genel şartnamesi, D Fennî ve hususî şartname, E Keşif ve silsilei fiat ve metraj cetvelleri, F Proje. Istiyenler bu evrakı Ankara Nafıa Vekâleti Yapı îşleri Umum Müdürlüğü Binalar Heyetinde, Çorum Nafıa dairesinde görebilirler. 3 Eksiltme 1936 yılı eylulünün 15 nci salı günü saat on beşte Çorum Vilâyet Makamında toplanacak Komisyonu tarafından ya pılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklinin «1821» lira muvakkat teminat vermesi bundan başka asağıdaki vesikaları haiz olup gös * termesi lâzımdır. Ticaret Odasmda kayidli olduğuna dair vesika ve bu işleri yapa • bileceğine dair Nafıa Vekâletinin ehliyetnamesi. 6 Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Vilâyet Makamında toplanacak Eksiltme Ko misyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmis olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (777) İst. Posta T. T. Başmüdürlüğünden: Mıntakası Karamürsel Gebze İzmit Yalova Adedi Beher direğin Muvakat teminat muhammen bedeli miktarı Lİra Kr. Lira Kr. 5 00 37 50 S 00 18 75 5 00 150 00 S 00 15 00 100 50 400 40 590 İdaremiz ihtiyacı için muhtelif eb'adda ceman 590 aded kestane telgraf direği açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 18/9/1936 cuma günü saat 15 te Galatasarayda Istanbul Posta, T. T. Başmüdür lüğü Ahm Satım Komisyonunda yapılacaktır. Her mıntaka direk leri için ayrı ayrı teklif kabul edilir. İsteklilerin şartnamelerini görmek ve muvakkat teminatlarını eksiltme gününden evvel yatırmak üzere hergün Başmüdürlük Yazı îşleri Kalemine müracaatleri. (843) Diyarbekir Uray Baskanlığmdan: Elektrik fabrikamız için 125 lira ücretle bir havaiyat montörü aImacaktır. Asağıdaki şartlan haiz olanların bir dilekçe ile tasdikli evraklarının suretlerini en nihayet 15/9/936 tarihine Wad*r Baş • kanlığa göndermeleri. 1 Türk olmak, 2 Vekâletten ehliyetnamesi buiunmak, 3 Lâakal havaiyat sebekelerinde bes sene çahşmış bulunmak, 4 Çahştığı şirjcetlerden bonservisi olmak, 5 Bulunduğu şehir polisinden hüsnühal varakası almak, 6 Hüviyet varakası suretini sröndermek, 7 Askerlikle alâkası olmamak, 8 Tammüssıhha olduğuna dair hükumet doktorundan raporu 509 olmak. < > TYabzon Belediye Encümeninden: Belediyemiz itfaiye makineleri için verilecek nümuneye göre beş santim kutrunda beheri yirmi beş metroluk 12 parçadan ibaret yirmi dört telli, sık dokuma keten hortumlardan rekorlarile birlikte üç yüz metre hortum pazarlıkla mubayaa edilecektir. İsteklilerin gönderecekleri nümune ve teklif edecekleri fiat üzennde pazarlıkla uyuşulduğu takdirde hortumlar Trabzon gümrü günde veya gösterilecek mahalde muayene ve ayni evsafı haiz ol dukları gÖrüldükten sonra parası verilip alınacaktır. Taliblerin bu şeraite göre Belediyeye müracaatleri ilân olunur. (826) Antalya llbaylığından: Cumhuriyet gazetesinin 24, 4, 14, 24/67/936 sayılı nüshasında evsaf ve şeraiti izah edilen yüz yirmi bin lira muhammen bedelli Vilâyel un fabrikası mülkiyetine kapalı zarf usulile talib çıkmadığından 18/9/936 cuma günü saat 12 ye kadar pazarhğa konulmuştur. Taliblerin on dört bin beş yüz liralık kat'î teminatla Antalya Vilâyet Daimî Encümenine müracaatleri bildirilir. (725)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog