Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

10 CÜMHÜRÎTET 5 Eylul 1936 Yüksek Kapah Zarf Usulile Eksiltme İlâm MüKendis Mektebi Istanbul Harici Askeri KITAATI 1LÂNLAR1 Eksiltmesi 27/8/1936 tarihinde yapılmış olan işbu inşaata talib zuhur etmediğinden yeniden kapalı zarf usulile eksiltmiye konul muştur. Taliblerin aşağıda yazılı şeraiti haiz olarak müracaatleri. 1 Eksiltmiye konulan «İstanbulda Taksim Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi binası dahilinde» proje ve şartnamesi mucibince yapılacak inşaat: İnşaatm keşif bedeli «21115» lira «98» kuruştur. 2 Bu işe aid şartnamelerle evrak şunlardır: A Fksiltme şartnamesi, B Proje. îstiyenler bu şartname ve projeleri «125» kuruş mukabilinde Yüksek Mühendis Mektebi Satmalma Komisyonundan alabilirler. 3 Eksiltme 14/9/1936 pazartesi saat «15» te Yüksek Mü hendis Mektebi binasında Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 4 Eksiltme kapah zarf usulile olacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin «1590» lira ilk te mınat akçesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup getirmesî lâzımdır. Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlik ehliyet vesikası göstermesi ve bizzat mühendis veya mimar olması veya bun lardan birile ortak olarak çahştığını bildirir noterlikçe musaddak vesika lâzımdır. 6 Teklif mektubları yukarıda «3» üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Yüksek Mühendis mektebi binası dahilmde Eksiltme Komisyonu Riyasetine makbuz mukabilinde veri • lecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet «3» üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile kapatılmış olması şarttir. Postada olacak gecikmeler kabul edil mez. (778) Uç milyon beş yüz bin kilo kuru çam odununa verilen fiat ?a|i görüldüğünden yeniden kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. Eksiltmesi Sarıkamışta Satmal • ma Komisyonu binasında 8/9/ 936 salı günü saat onda yapıla caktır. Şartnamesi parasız ola rak Komisyondan verilir. Tah min bedeli 35000 liradır. İstek lilerin belli edilen ihale saatin • den bir saat evveline kadar ka nunî vesaiMe birlikte teklif mek *ublarını Komisvona vermiş bu lunacaklardır. İlk teminati 2625 liradır. «228» (599) *** Erzincan kıtaat ve müessesa tının ihtîvacı olan ?gT^r\(\Q kilo mese odununun 1 c / ° / ° ^ car samba çüm" saat 11 df» ibal'; e Jil mek i;7ere Uanalı 7^ f '^ eksilt m i v e lf»Tiı^mT I YUCA ULKU LİSELERİ Kuranı ve Direktörü: Nebi oğlu Hamdi Ulkümen Kayid muamelesine başlanmıştır. Cumartesi ve pazardan başka hergün 10 17 arasında okula müracaat edilebilir. Istiyenlere tarifname gönderilir. Cağaloğlu, Yanıksaraylar Telefon: 20019 Gecel Günsel Kız Erkek (Eski : İnkılâb) De™?7:vo!ları 1Ş L E T M E S1 Acentaları: Karaköy Köprübaşı Tel 42362 Sirkeci Mühürdarzade Han Tel. 22740 ISTİKLAL USESİ ÜĞÜ DIRFKTORLUGUNDEN: 1 İlk, Orta ve Lise kısımları için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına başlanmıştır. 2 Kayid için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula mü racaat edilebilir. 3 Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine az miktarda yeni talebe alınacaktır. Okula girmek istiyenlerin bir an evvel müracaatleri tavsiye olunur. 4 Eylulün on beşine kadar kaydini yeniletmiyen eski talebenin müracaatleri kabul edilmiyecektir. 5 İstiyenlere kayid şartlarım bildiren tarifname gönderilir. Şehzadebaşı, Polis karakolu arkasmda. Telefon: 22534 H MUDANYA POSTALARI 1 eylulden itibaren tatbikına başlanan ve birinciteşrin sonuna kadar devam edecek olan mevsimlik program mu cibînce evvelce İSTANBUL DAN CUMARTESİ GÜNLERİ SAAT 14 TE KALKAN POSTALAR CUMARTESİ GÜNLERİ SAAT 8,30 DA KALKACAKLARDIR. Gemliğe kadar giden bu cumartesi postaları pazar günü saat 6,30 da Gemlik ten, 11 de Mudanyadan ve 12 de Armudludan kalkarak 15,15 te İstanbula döneceklerdir. PAZAR GÜNLERİ MUDANYADAN 18.30 da İS TANBULA DÖNEN POSTALAR KALDIRILMIŞ TIR. Istanbuldan pazar günleri 8,30 da kalkan postalar İstanbula pazartesi günleri döneceklerdir. (909) Kadılcöy Sen Jozef Lisesi * Direktörlüğü, yeni ders senesi 10/9/936 tarihinde başlıyacağını ve kayid ve kabul muamelesi pazartesiden başka, hergün seat 9 dan 12 ve 14 ten 18 e kadar yapılacağını ihbar eder. İlk tahsili bitirmiş olan talebeyi ihzarî sınıfına kabul edecektir liradır. Vk teminat sini pörmek i«tivenler ?82 ku «s»lma Ko î»1ırlar. Ş a r t n a m e • Senirkent Uraymdan: 1 Senirkent kasabasının (42200) lira bedeli kesifli su tesisa tınm kapah zarf usuiile eksiltmesi bir ay müddetle pazarlığa bıra kılmıştır. 2 Pazarlığın yapılacağı yer Senirkent Belediye Dairesinde Belediy Encümeni tarafından yapılacaktır. 3 Pazarlık 17 eylul 1936 perşembe günü saat 15 e kadardır. 4 Tesîsatın isale kısmı çelik boru ve armatör ve teferrüatı aynca tevzi şebekesi font borular ve teferrüatları gene ayrıca tesisat betonarme inşaat kısmı da ayrı ayrı, veya umumu birden pazarlığa komılmu*tur. 5 Pazarlığa girebilmek şartlarım haiz olan istekliler evrakı müsbite ve muvakkat teminatlarile birlikte Senirkent Belediye Encümenine müracaatleri ilân olunur. «585» (691)r sinin Ut*»Miler 2490 sayıh kanunun 32. 33, 34 üncü maddelerine crÖre tanzim ederek ihale saat'nden bir saat evveline kadar Erzincan Tünı «260» (857) * * * Erzincan kıtaatı ihtiyacı olan 138,000 kilo sığır eti 14 eylul 936 pazartesi günü saat 11 de ihale edilmek üzere kapah zarfla ek siltmive konmuştur. Muhammen bedeli 20,700 liradır. İlk temi natı 1,552 lira 50 kuruştur. Şartnamesini görmek istiyenler her çün Erzincanda Tümen Satın alma Komisyonundan parasız ahp görebilirler. İstekliler teklif mektublarını 2490 numaralı ka nunun 32, 33, 34 üncü madde • lerine tevfikan tanzim ederek ihale saatînden bir saât evveline kadar Erzincanda Tümen Şatınalma Komisyonuna 'makbuz mukabilinde vermiş bulunacaklar dır. «236» (675) * * * buz nacaklardır. Beyoğlu TUnelbaşı Yeniyol Kız ve Erkek ALmAN k M #* n Ticaret Mektebi L ii S E a ıi L a c S veTicaret Mektebi Tam devreli Lise Almanca öjjrenmek için ihzarî sınıl Derslere 9 Eylüi Çarşamba başlanacaktır. Kayid muamelesi 1 eylulden itibaren hergün saat 8 den 12 ye kadar nüfus tezkeresi, aşı kâğıdı, sıhhat raporu, 4 fotoğraf ve mekteb tasdikname veya diplomasile yapıhr. Fazla tafsilât için mektebe müracaat veya 44941 • 44942 ye telefon edilmesi. KARÂDENİZ PA7AR POSTASI 6 eylul pazar günü saat 12 de Karadeniz hattına kalk • ması lâzım gelen posta yal nız bu haftaya mnhsus o'mak üzere bir gün teahhurla yapılacaktır. Bu postayı yaoacak olan AKSU vapuru 7 evlul oazartesi günü saat 12 de kalkacaktır. Bu posta her hafta olduğu fibi yükünü cumartesi ffünü (908) Kasımpaşa Nüfus memurluğundan: Kasımpaşada Hacıhüsrev mahallesinde Büyükyokuş sokağında 21 numarada otııran ve Rus mezhebine mensub iken ihtida ederek arzusu veçhile isminSn Aliye tcsmiye cdildiği ilân olunın*. L 1 Şartname ve kesifnamesi mucibince 6259 lira muhammen be delli su tesisatına aid boru ve cıvata kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. . , ] Tesisindenberi gösteıdiği mavatfaki\etler Kültür Bakanlıpnca takdir buyurularak bu yıl resml okullarla muadeleti de tasdik olunmuştur. Yabancı lisanlara ehemmivet verilir Kayıdlara başlanmıştır Pazartesi, perşembp günleri öğleden sonra müracaat edılmelidir. BHBİ^HHM Adres : Cağaloğlu Mollafeneri caddesi No 34 caktır. Eksiltmiye girecekler kanunî teminat ve vesikalarile birlikte teklif mektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada M. M. V. Satınalma Komisyonuna vermeleri. , «246» "(789) *** Demirköy alayının 376 ton ekmeklik unu kapalı zarfla ek siltmiye konulmuştur. İlk temi natı 3948 lira bedeli 52640 li dır. İhalesi 17 eylul 936 per şembe günü saat 14 te Vizede yapılacaktır. Şartname Komis yonda hergün görülebilir. «247» (788) *** Harbiye Okulu yollarının yaDilması pazarlığa konmuştur. Keşif tutarı 23359 lira 43 kuruştur. Keşif proje ve şartnam^si bedeline karşı İnşaat Şubesin den verilecektir. İhalesi 8/9/936 salı günü saat 11 dedir. İlk te minatı 1752 liradır. Eksiltmiy; eirecpkler 2490 sayıh kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte Bayındırhk Bakanhğından alınacak ehliyet vesikalarını pazarhk eün ve vaktinde Ankarada M. M. V. Satmalma Komisyonuna çetirsinler. «258» (859) *** ilk teminat eskisi gibi olup Te kirdağ Askerî Satınalma Komisyonunda hergün görülebilir. Pazarlığa girereklerin 2490 sayıh kanunun 2, 3 üncü maddelerin de yazılı belgelerle birlikte belli gün ve saatte Komisyona mü racaatleri. Tekirdag hastanesinin 8000 kilo koyun eti kapalı zarf usulile münakasaya konularak iha lesi 18 eylul 936 cuma günü saat 15,30 da Tekirdağında Askerî Satınalma Komisyonunda yapı • lacaktır. Şartnamesi hergün Satınalma Komisyonunda görüle bilir. Beher kilo koyun etinin muhammen bedeli 40 kuruş ve ilk teminatı 240 liradır. Eksilt miye gireceklerin 2490 sayıh kanunun 2, 3 üncü maddelerinde ki vesikalarla birlikte kapalı zar"arını ihale saatinden bir saat evvel Reisliğe vermeleri. «272» (1008) İLK OKULU YUVA KIZ ERKEK YENİ NESİL . 2 Eksiltme 7/IX/1936 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 'e Kabataşta Levazım ve Mubayaat Alım ve Satım Kom'sypnunda yapılacaktır. 3 Şartnameler parasız sözü geçen şubeden alınabilir. 4 Muvakkat güvenme parası 470 liradır. 5 İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için kanunen kendilerîn • den aranmasi iktiza eden vesikalarile birlikte kapalı zarflarun ek siltme günü saat 14 e kadar sözü geçen Komisyon Reisine makbuz mukabilir.de vermeleri lâzımdır. (547) , , ,.., r t jı.n* •?;,!,•:;..*A.I r. Erzincan kıtaatının ihtiyacı olan 450,000 kilo fabrika unu 15/9/1936 salı günü saat on altıda ihale edilmek üzere kapah zarfla eksiltmiye konulmuştur. 1905 lira 56 kuruş keşif bedelli Cibali iskelesi inşaatı Muhammen bedeli 67,500 lira 1214 lira 40 kuruş keşif bedelli Ahırkapı Tütün Bakımevi tamıratl dır. İlk teminatı 5,062 lira 50 ku1 Yukarıda keşif bedelleri yazılı inşaat tamiratı ayrı ayrı pa ruştur. Şartnamesini görmek is zarlıkla eksiltmiye konulmuştur. tiyenler 338 kuruş mukabilinde 2 Eksiltme 11/IX/1936 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 Tümen Satmalma Komisyonun te ve 16 da yapılacaktır. ' dan alıp görebilirler. İstekliler 3 İstekliler şartnamesini görmek üzere hergün ve pazarlık i teklif mektublarını 2490 sayıh çin de tayin olunan günde % 7,5 muvakkat güvenme parasile bir • kanuna tevfikan tanzim ederek likte Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Ahm Komisyoihale saatinden bir saat evveli nuna gelmeleri. (672) ne kadar Erzincanda Tümen Satınalma Komisyonu Başkanh İdaremizin 1285 lira 88 kuruş keşif bedelli Ahırkapıdaki iskele tağına makbuz mukabilinde ver • miri 7/IX/1936 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 11 de pa miş bulunacaklardır. zarlıkla ihale edilecektir. İsteklilerin ihale evrakını bedelsiz olarak «239» (716) İnhisarlar İnşaat şubesinden almaları ve muayyen günde % 15 mu* * * vakkat teminat parasile birlikte Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Komisyonda hazır buiunmaları. (779) Manisa merkezindeki kıtaatın 392 ton unu münakasaya kon muştur. Şartnamesi 255 kuruş 1 497,47 lira keşif bedelli Cibali Kutu fabrikası sigara kâğıdı mukabilinde Manisada Tümen amban önündeki tdareye aid binanın altındaki dükkânların tamire Satınalma Komisyonundan alı muhtac dahilî aksamı. nır. İhalesi 17 evlul 935 oerşem2 411,51 lira keşif bedelli Cibali Kutu fabrikasındaki su içme be günü saat 10 da Manisada tesisatı şartname ve keşifnameleri mucibince pazarlık suretile mü Askerî Satmalma Komisvonunnakasaya konulmuştur. da yapılacaktır. EWsilf»T"» Uanalı 3 Eksiltme 15/IX/1936 tarihine raslıyan salı günü saat 15 te zarf usuP'^dîr. Beher kilosunun Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdürlüğündeki Ahm Komuhammen fiatı 13 kuruştur. misyonunda yapılacaktır. tlk teminat' 3798 l^adlır. M^kl!İsteklilerin şartname ve keşifnamelerini görmek üzere hergün ve ler Ticaret Odasınd** rrt"kayved pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme parala o!d"U'arına dair vesika ı'bra? etrile birlikte sözü geçen Komisyona müracaatleri. (780) 1 ' ' f*»nr>înr»ı rnakx Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı Cağaloğlu Nuruosmaniye caddes No. 22, Mavi yapı RIZA UNVER Telefon 'Operatör' 22683 ^ . Açık Aartırma Pazar günü sabah saat 10 da Taksimde Sıraselviler caddesinde Oba soka ğında (sabık Soğancı) 1 numaralı Mehmed Rifat Bey apartıman No. 2 de bulunan mevcud eşyalar açık arttırma ile satılacağı ilân olunur. Vitrinli büfe, dresuar, otomatik kare masa ve 6 aded meşin sandalyadan mürekkeb akaju kaph asrî kübik yemek oda takımı, aynalı dolab, lâvabo ve bir gece masasından ibaret yatak oda takımı, koltuk ile Amerikan yazıhane. bahçe için koltuklar, Tonet sandalya, Balansuar, gardroblar, yeni halde muşambalar, ara besk tabure, okside elektrik avizeler, emaye gazocağı ve sair halis Fransız porseleni 90 aded yemek sofra takımı. Gazi Terbiye Enstitüsü Direktörlüğünden 1 Gazi Terbiye Enstitüsü, orta okullara ve orta dereceli san'at okullarına, öğretmen okullarına öğretmen ve ilk okullara ispekter yetîştiren yüksek dereceli bir müessesedir. 2 Enstitünün, Türkçe Edebiyat, Tarih Coğrafya, Tabiiye, Riyaziye, Pedaçoji, Resim Iş, Beden terbiyesi şubeleri olup oku ma müddeti bütün şubelerde iki yıldır. 3 Bütün şubelere öğretmen okullarını ve liseleri bitirmiş kız ve erkek «27 yasını geçirmemiş» talebe imtihanla alınır. 4 Kayid 15 evlul 1936 salı akşamına kadar Kültür Direktör lüklerinde yapılacaktır. 5 Kayid şartlarile imtihan günleri ve daha başka istenecek malumat için Kültür Direktörlüklerine başvurmaları. «600t (712) buzile birlî yapıla' ı belli dir. Komisyo""."a vereceVler (852) Beher metresine bicilen ederi 75 kuruş olan 100 ilâ 150 bin metre portatif çadır bezi kapah zarfla eksiltmiye konulmuştur. İhaJesi 17 evlul 935 oersembe erünü saat 15 t°^;*\ Şartnamesi 565 kurusa M M. V. Sa fi nalma Ko,tnisvo"un'':»n elınır. Ük teminatı 6875 Üradır. Çadır bezleri yerli fabrikalar mamulâtından ola 132,000 kilo un satın ahna caktır. Tahmin edilen bedeli 17,820 liradır. Şartnamesi Bursa Askerî Satınalma Komisyonun.dadır. Eksiltme 24/9/936 per şembe günü saat 16 da Bursada Askerî Satınalma Komisyonunda kapah zarf usuliledir. Muvakkat teminat 1336 lira 50 kuruş 811 kalem avadanhk malzemesi kapah zarfla eksiltmiye kon tur. Teklif mektubları 24/9/936 muştur. Tahmin edilen bedeli perşembe saat on beşe kadar 56000 lira olup ilk inanc paraSatınalma Komisvonuna veril sı 4200 liradır. İhalesi 22/10/ miş olacaktır. «271» (1009) 936 t>erşembe günü saat 15 te *** dir. Şartnamesini almak istiyen Yerli fabrikalar mamulâtm ler 280 kurus mukabilinde M. dan ve beher metresine biçilen M. Vekâleti Satınalma Komisyoederi 36 kuruş olau yüz bin met nundan alabilirler. Eksiltmiye re yatak kıhfhçı bez kapalı zarfgireceklerin eksiltme, arttırma la eksiltmiye konulmuştur. İhave ihale kanunun 2, 3 üncü madlesi 23 eylul 1936 çarşamba gü delerinde istenilen belsrelerle nü saat 15 tedir. Şartnamesi 180 teminat ve teklif mektublarını ihale saatirjden en geç bir saat kuru«a M. M. Vekâleti Satınal evveline kadar Ankarada M. M. ma Komisyonundan ahnır. İlk teminatı 2700 liradır. Eksiltmiye Vekâleti Satınalma Komisyonuna vermeleri. «261» (892) girecekler kanunî teminat 2490 *** sayıh kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin^ vazıh belsrelerle bir Tekirdag kıt'aları için 12500 likte teklif ro**M"Marını ihale ve Malkara kıt'aları için 7500 saatinden en az bir saat evvel kilo toz seker pazarhğı 14 eylul Ank^d". M. n . Vekâleti Satın936 pazartesi günü saat on be alma Komisyonuna vermeleri. şe bırakılmıştır. «270» (961) Şartname, muhammen bedel, KiRALIK Şişlide (Yeni istasyon taram durağı) Küçükbahçe sokağında 8 numarada, koket 10 odalı bir ev (Villa). bahçe, kalorifer ve her kon foru havi. İstiyene garaj verilir. Görmek için yanındaki 10 No. ap. kapıcısına müracaat. Tel. 42529. Ayni sokağında 10 numaralı a • partımanında 6 ve 8 odalık daireler, kalorifer, asansör ve her konforu havi. Güzel manzara, fiatı elverisli. Telefon: 42529 » ı K I L A G UZ Ceza Tatbikatı Yozgad Ağırceza reisi İbrahim Bcksimetçi tarafından kaleme alınıp Cumhuriyet kanunlarına ve son tadilâta göre dilekçe, lâyiha, zabıt varakaları, sorgu ve duruş • ma zabıtları ve kararların nevile • rini ve eürümlerin içtimaı üzerine kararları kabsamaktadır. Adliye mesleğine girmck istiyenlerle yeni vazife alanlara yarar. Fiatı 100 kuruş posta ücreti de üç kuruştur. Ankarada Anafartalar caddesinde Tarık Edib ve Yozgadda kitabcı Celâlden isteviniz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog