Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

3 Eylul 1936 CUMHURİYET Beyoğlu Tünelbaşı Yeniyol Kız ve A I M A M Tam Erke Ticaret k devreli Lise Ticaret Mektebi A L M A N Almanca ögrenmek için ihzari sınıl Derslere 9 Eylöl Çarşamba başlanacaktır. Kayid muamJesi 1 eylulden itibaren hergün saat 8 den 12 ye kadar, nüfus tezkeresi, aşı kâğıdı, sıhhat raporu, 4 fotoğraf ve mekteb tasdikname veya diplomasile yapılır. Fazla tafsilât için mektebe müracaat veya 44941 44942 ye telefon edilmesi. I Oevlet Oemiryolları ve limanfarı işletme U idaresi ilânları an™ Başvekâlet istatistik Devlet Demiryolları Hesabına Cer Umum Müdürlüğünden: Yetişmek Üzere Avrupaya Hohşule Mühendisi Tahsiline 1 İstatistik mekteblerinde tahsil etmek ve avdetlerinde tstatistik Umum Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere Âli mekteb me zunu bir kişi üç sene müddetle Avrupaya veya Amerikaya tahsile gönderüecektir. 2 Taliblerin yaşları yirmiden küçük, otuz beşten fazla olmı yacaktır. 3 Talibler ya hizmeti askeriyelerini ifa ederek askerlikle ilişikleri olmadığım müsbit evrak ibraz edecekler veya üç senelik tahsil esnasında askerlik hizmetinden müeccel bulunduklarını tevsik edeceklerdir. 4 Talibler arasmda Ankarada tstatistik Umum Müdürlüğü ile İstanbulda Kültür Direktörlüğünde aşağıdaki ders zümrelerinden tahrirî sınav yapılacaktır. A Riyaziye (hesab ve cebir) B Iktısad (umumî malumat) C İlraî malî Ç Umumî coğrafya D Lfsan: Fransızca, ingilizce ve almanca lisanlarmdan birisi 5 Imtihan 7 eylul 1936 pazartesi günü yapılacaktır. 6 Taliblerin nüfus tezkereleri, mekteb şehadetnamesi, resmî bir heyeti sıhhiye tarafından verilmiş ve ahvali sıhhiyesinin tahsile müsaid olduğunu mübeyyin rapor, muhtasar tercümeihal varakası, iki aded vesika fotoğrafile 5 eylul cumartesi öğleye kadar Umum Müdürlüğe müracaat eylemeleri lâzımdır. «425» (429)* Gönderilecek 5 Talebeye Aid Müsabaka Şartları: 1 Türk olmak, 2 Yaşı 18 den küçük ve 25 ten büyük olmamak. 3 Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede olmadığına, memleketin her hangi bir tarafında çahsmağa müsaid bulunduğuna dair Devlet Demiryollarının (Ankara,) (Haydarpaşa), (Eskişehir), (İzmir), (Adana) daki sıhhî heyetinden veya Devlet Demiryollarının kabul olunacak memur lar d a bulunması lâzım gelen sıhhî şartları gösterir matbu sıhhî rapor muhteviyatına uygun olarak (tam teşkilâtlı bir hastaneden) alınmış sıhhat rapor ile anlaşılmak. 4 Devlet hesabına tahsil ettiren mekteblerden müsabakaya girmek istiyenler mekteblerinden bir guna ilişikleri olmadığına dair vesika göstermek. 5 Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mâni olma dığma dair alâkadar askerlik şubesinden vesikayı haiz olmak lâzımdır. 6 Talibler 19/9/936 tarihine kadar istida ile İstanbul Mühendis Mektebi Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 7 Istidaya bağlanması lâzım gelen vesaik: A ) Nüfus kâğıdı veya musaddak bir sureti, B ) Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite, C ) Hüsnühal varakası (en son mektebin vereceği hüsnühal varakasile o tarihten sonra çahştığı yerlerden ve ayni zamanda mahallî polis dairesinden birer hüsnühal varakası alınacaktır.) D ) 4 X 6,5 büyüklüğünde altı fotoğraf, E ) Aşı şehadetnamesi, F ) 3, 4 ve 5 nci maddelerdeki vesaik, H ) Babasının adı nedir? Nerede olduğu? Sağ ise şimdiki, ölmüş ise ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti nedir? Ve nerede çalışmıştır? Şimdiki ve ölmeden evvelki meslek veya memuriyetinden önce daha nerelerde ne gibi işlerde ve ne vakitler bulundu? Bunlan gösterir bir tercümei hal varakası. 8 Müsabaka imtihanı 21/9/936 tarihinde saat «9» da İstanbul Mühendis Mektebinde yapılacaktır. 9 Müsabaka imtihanı tersimî hendese, tahlilî riyaziye, tahlilî makine, resim hattı, fizik, kimya ve türkçeden olacaktır. Bu derslerin sümulii Mühendis Mektebi üçüncü sınıfma kadar olan programlara göredir. 10 Imtihanda ayni derecede not alanlardan lisan bilenler tercih edilir. 11 Müsabaka imtihanmda kazanan talibler; Avrupadaki tahsil lerinin neticesinden sonraki mecburî hizmetleri hakkında Devlet Demiryolları ldaresinin istiyeceği şekilde taahhütname vereceklerdir. 12 Tahsil plânı: Avrupada idarenin göstereceği fabrikalarda bir sene staj ve bu müddet zarfında da lisan öğrenilmesi, idare nin tayin edeceği Hohşulenin makine şubesinden sekiz sö mestrlik tahsili ikmal ve altı ay zarfında imtihan vererek diploma almaktır. 13 Avrupadaki tahsil şeraiti veya diğer hususat hakkında Devlet Demiryoları Umum Müdürlüğünden ve İşletme Müdürlükle rinden ve Mühendis Mektebi Müdürlüğünden istiyenler taf»ilâtı lâzime alabilirler. (825) ISTİKLAL LISESI DİREKTÖRLÜĞÜNDEN: 1 İlk, Orta ve Lise kısımları için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına başlanmıştır. 2 Kayid için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula mü racaat edilebilir. 3 Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine az miktarda yeni talebe alınacaktır. Okula girmek istiyenlerin bir an evvel müracaatleri tavsiye olunur. 4 Eylulün on beşine kadar kaydini yeniletmiyen eski talebenin müracaatleri kabul edilmiyecektir. 5 Istiyenlere kayid şartlarını bildiren tarifname gönderilir. Şehzadebaşı, Polis karakolu arkasmda. Telefon: 22534 YUCA ÜLKU LİSELERİ Kuranı ve Direktörü: Nebi oğlu Hamdi ülkümen Kayid muamelesine başlanmıştır. Cumartesi ve pazardan başka hergün 1 0 1 7 arasında okula müracaat edilebilir. Istiyenlere tarifname gönderilir. Cağaloğlu, Yamksaraylar Telefon: 20019 Gecel Günsel Kız Erkek (Eski : İnkılâb) Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: | 1 Eksiltmiye konulan iş: «Dördüncü Umumî Müfettişlik mın takası dahilinde takriben 100 kilometro uzunluktaki Mazgirt Plü mür yolunun tesviyei türabiye, sınaî imalât inşaatı» dır. Bu işlerin tahmin edilen bedeli «200,000» liradır. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavele projesi, C Bayındırlık işleri genel şartnamesi, D Tesviyei türabiye, şose ve kârgir inşaata dair fennî şartname, E Hususî şartname, F Silsilei fiat cetveli, G Taş, kum, su grafiği. fstiyenler Bayındırlık işleri genel şartnamesi ve fennî şartnameyi dairede tetkik ve mütalea ve diğer şartnameleri ve evrakı 5 lira be del mukabilinde Ankara Nafıa Vekâleti Şoseler Idaresinden ve Elâzizde Tunceli Nafıa öairesinden alabilirler. 3 Eksiltme 10/9/936 tarihinde perşembe günü saat on beste E lâzizde Tunceli Nafıa Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı arf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için tsteklinin 11,250 lira muvakkat temimrt Vermesi ve bühdan tıaşka Ticaret Odası vesikasını ve Nafıa Vekâletinden istihsal edilmiş yol ve teferrüatı müteahhidliği ehliyet vesikasını haiz olup göstermesi lâzımdır. 6 Teklif mektublari yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Elâzizde Tunceli Vilâyeti Nafıa Dairesine ge tirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilen mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edihnez. (641) Kadıköy Sen Jozel Lisesi • Direktörlüğü, yeni ders senesi 10/9/936 tarihinde başhyacağım ve kayid ve kabul muamelesi pazartesiden başka, hergün saat 9 dan 12 ve 14 ten 18 e kadar yapılacağını ihbar eder. İlk tahsili bitirroiş olan talebeyi ihzarî sınıfma kabul edecektir Bursa Kız Lisesi (Yatı, Gündüz) 20 ağustostan itibaren kayid muamelesine başlanacaktır. Yıllık yatı ücreti 185, gündüz ücreti 35 liradır. Memur, kardeş çocuklara ayrıca tenzilât yapılır. Bu yıl fen kısmı da açılacaktır. Lisenin resmî liselere muadeleti Kültür Bakanhğınca tasdik edilmiştir. Beher sınıfa 40 talebeden fazla ahnmıyacağından gerek eski talebenin gerekse yeni kaydedilecek talebenin vaktinde Lise Direktörlüğüne müracaatleri. (55) Türk Maarif Cemiyeti USKUDAR AMERİKAN KIZ Kolec ve Ticaret kısımları ile Eylulün 22 nci salı günü saat 13,30 da açılır. Sıhhate, tedrisata ve ahlâka pek iyi dikkat edilir. Kayıt ve kabul için salı jrünleri saat 912, cumartesi günleri saat 1418 e kadar mektebe müracaat. Istiyenlere mektebin tarifnamesi gönderilir. Telefon: 60474 Beşiktaş Dikiş Yurdu Tahsili en yüksek biçki dikiş mektebidir. Yeni sene için talebe kaydine baslanmıştır. Şapka, çiçek ve tezyinat dersleri de vardır. Taşradan geleceklere az zamanda hususî ders verilir. Talimat ve program isteyiniz. Akaretler numara 87 Telefon 43687. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Yarım Asırlık Türk Resim ve Heykel Sergisi Güzel San'atlar Akademisinden: İstanbul Belediyesinin 40 gün 40 gece Festivalinden istifade edilerek Halk Fırkasınra himayesinde tertib edilen «Yarım Asırlık Türk Resim ve Heykel Sergisi» Güzel San'atlar Akademisinde açılmıetır. Sergi 14 eylul 936 akşamına kadar hergün saat 10 dan 18 e kadar açık kalacaktır. Umuma serbesttir. (794) Urfa Vilâyetî Daimî Encümen* ıden: Siyasal Bilgiler Okulu Satınalma (14,970) lira (70) kuruş bedeli keşifli Urfa Idarei Hususiyesine aid yanık yatı mektebinin tamir ve tadilâtı 14/8/1936 gününden itiKomisyonu Baskanlıshndan: baren bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile ve aşağıdaki şartlar dahilinde eksiltmiye çıkarılmıştır. 1 Keşifname, şartname, plân vesairesini gormek istiyenler Vilâyet Daimî Encümen kalemine müracaat edecektir. 2 Eksiltme Vilâyet Daimî Encümeninde yapılacak ve müddet 14 eylui 1936 pazartesi günü saat on ikide sona erecektir. 3 Bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu muvakkat teminat olarak Hususî Muhasebe namına Urfa Ziraat Bankasına nakten yatırılacaktır. 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun bildirdiği banka mektubu ve tahvilât ta kabul olunur. 4 Talibler inşaat ve tamirat işlerinde ehliyeti olduğuna dair vesika gösterecektir. 5 Teklif mektublan 936 yılı eylulünün on dördüncü pazartesi günü saat on bire kadar Vilâyet Daimî Encümeni Reisliğine veril miş olacaktır. 6 Bu tamirat ve tadilât için evvelce getirilmiş olup Idarei Hususiye ambarında mevcud bulunan beş bin küsür lira kıymetindeki demir, ahşab, kereste ve çimentolar maliyet fiatı üzerinden bedeli ihaleye mahsuben nakid makamında müteahhide devredilecektir. 7 Her on beş günde bir almacak istihlâk raporuna göre bedeli ihaleden tediyat yapılır. (762) Okulumuz için açık eksiltme ile almacak olan eşyanm cins ve miktan aşağıda gösterilmiştir. 17/9/1936 perşembe günü saat 15 te Fındıklıda Güzel San'atlar Akademisinde Yüksek Mektebler Muhasebeciliğinde teşekkül eden Komisyon tarafından ihale edile cektir. Isteklilerin şartnamelerini görmek için Yıldızda Okul ldaresine ve eksiltmiye iştirak için Komisyona müracaatleri lüzumu ilân olunur. (767) Nevi Miktan Muhammen fiatı Teminatı Az Çok Karyola 150 200 11.50 172 lira Battaniye 250 350 8.50 224 » Patİska çarşafhk 800 1500 M. 1.40 158 » Yatak 150 250 H00 207 » Pİke örtü 175 300 3.00 68 » Maliye Vekâletinden: 17/8/936 tarihinde açık eksiltmesinin yapılacağı ilân olunan on bin metre kanaviçeyc istekli zuhur etmemesine binaen bu eksiltmenin 10/9/936 perşembe günü saat on beşte yapılmasına karar ve rilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ve İstanbulda Dolmabahçede Evrakı Matbua ambarmda görülebilir. Tahmin bedeli bin beş yüz elli lira ve muvakkat teminatı yüz on altı lira yirmi beş kuruştur. Eksiltmiye gireceklerin muvakkat teminat makbuzu veya banka kefaîet mektubile birlikte Yukarıda yazılı gün ve saatte Levazım Müdürlüğünde müteşekkil Eksiltme Komisyonuna müracaat et meleri ilân olunur. «548» (653) İstanbul Bölge San'at Okulu Direktörlüğünden: 1 Okulumuz bütünleme smavlarına 14/9/936 tarihinde başla nacaktır. Bütünleme sınavile ilgüi olmıyanlar birinciteşrinden evvel okula gelirlerse ahnmıyacaklardır. 2 Eylul mezuniyet bütünleme smavı 28/9/936 günü yapılacaktır. 3 . 1/10/936 perşembe günü yeni ders yılı öğretimine başlana caktır. ' (740) Çanakkale Vilâyeti Daimî Encümeninden: Yapılacak iş Keşif bedeli Lira Kr. Muvakkat teminatı Lira Kr. Gelibolu Eceabat yolunun 0.000 12,440 kilometreleri arasmdaki şosa tamiratı esasiyesi. 18210 60 1365 80 1 Istekliler bu işin keşif, şartname ve diğer evraklarını An kara, tstanbul, Izmir, Çanakkale Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 2 Ekıiltme 14/9/936 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulile Daimî Encümende yapılacaktır. 3 tsteklilerin müracaatleri 2490 sayılı kanuna uygun olmakla beraber şose inşaatı yapmış olduklarına dair Nafıa Vekâletinden •erilmiş ehliyeti fenniye vesikasını teklif mektublarına koymalan f&zımdır. XTr'~V'' >""•"?> '534) Balıkesir Vilâyeti Daimî Encümeninden: 1 Açık eksiltmeye konulan iş: Memleket hastanesi ihtiyacı için satın almacak 91 kalem âlâtı cerrahiyedir. 2 Mezkur alâtm muhammen bedeli «955» lira «26» kuruş, muvakkat teminat bedeli 71 lira 64 kuruştur. 3 Ihale 10 eylul 936 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 te Balıkesir Vilâyeti Daimî Encümeninde yapılacaktır. 4 Isteklîlerin yukarıda yazılı gün ve saatte muvakkat teminat larını Malsandığına yatırdıklanna dair makbuz veya banka mektublarile Encümeni Daimiye müracaatleri lâzımdır. 5 Muvakkat teminat Malsandığına yatırıhr, Encümende para ve tahvilât kabul edilmez. 6 Buna aid şerait ve malzemenin cinsini öğrenmek istiyenlerin Bahkesir Vilâyeti Daimî Encümen Kalemine veya İstanbul Sıhhat Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (753) Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı^ İstanbul Satınalma Komisy onundan: 1 Kadro harici edilen 35, 36, 37 sayılı muşların 14/9/1936 pazartesi günü saat 14 te ayrı ayrı açık arttırmaları yapılacaktır. 2 Tasınlanan tutarları 35 sayılı için 3500, 36 sayılı için 2800 ve 37 sayılı için 3200 liradır. 3 Şartnameleri Komisyondadır. Görülebilir. 4 Istekliler ilk teminat olarak 35 sayılı için 263, 36 sayılı için 210 ve 37 »ayılı için de 240 liralık teminatlarile Komisyona gelme leri. (692)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog