Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURIYET 3 Evlul 1936 | İstanbul Haricî Askerî Kıtaatı İlânları | Tekirdağ ve Malkaranm aşağıda yazılı iki kalem arpa ve üç kalem yulaf yeniden kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Şartnameleri hergün Tekirdağında Askerî Satınalma Komisyonunda görülebilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesikalarla birlikte kapalı zarflarını ihale saatin den bir saat evvel Komisyon Başkanhğına vermeleri. «265» (927) Cinsi Mikdarı Kilo Tes. Yeri M. Bedeli ilk teminatı Kr. San. Lira l istanbul BeleHivesi ilânları Inhisarlar Umum Müdürlüğünden İdaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 24 ton mazot 14/IX/ 936 tarihine rashyan pazartesi günü saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere hergün ve pazarhk için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdürlüğündeki Ahm Komisyonuna müracaatleri. (918) 1 Şartnamesi mucibince 4000 lira muhammen bedelli maateferrüat bir aded jeneratör açık eksiltme suretile satm alınacaktır. 2 Eksiltme 19/X/936 tarihine rashyan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Satım Ko misyonunda yapılacaktır. 3 Muvakkat güvenme parası 300 liradır. 4 îstekliler, tetkik olunmak üzere f iatsiz teklif leri eksiltme gününden lâakal on gün evvel İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesine verecektir. 5 Îstekliler eksiltmeye girebilmek için kanunen kendilerinden aranılan vesikaları ve % 7,5 güvenme parasile birlikte yukarıda sözü geçen Komisyona gelmelidirler. (919) Sıvas Çakrı ve Hargün Tuzlası için 20 aded vagonet Kaldırım Tuzlası için 20 » » Çamaltı Tuzlası için 120 » » (Rulmanh ve tamponlu) Çamaltı Tuzlası için 150 takım rulmanh vagonet yatağı 1 Şartnamesi mucibince yukarıda nevi ve miktarı yazılı vagonetlerle diğer malzeme 1/X/1936 tarihine rashyan perşembe günü saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. 2 Pazarhk Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Satım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Eksiltmeye girmek istiyenlerin pazarhk gününden en az on gün evvel fiatsız tekliflerini İnhisarlar Tuz Fen Şubesine vermesi lâzımdır. 4 Muvakkat teminat parası teklif olunacak fiatların c>/o 7,5 miktarıdır. 5 İsteklilerin pazarhk için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 muvakkat güvenme parası ve pazarhğa girebilmek için kanunen kendisinden aranılan vesaikle birlikte yukarıda sözü geçen Komisyona gelmeleri lâzımdır. (920) Fatih Belediyesinden: Salmatomruk polis mevkiince tutulup teslim olunan bir yaşında sarı dişi dananın ilân tarihinden itibaren sekiz gün zarfında sahibi zuhur etmediği takdirde satılacağı ilân olunur. «B.» (941) ihale tarih gün ve saati Arpa Arpa Yulaf Yulaf Yulaf Cinsi 240000 Tekirdağ 180000 Malkara 490000 Tekirdağ 165000 Tekirdağ 360000 Malkara Mikdarı Kilo 5 6 5 5 6 50 00 50 50 50 990 810 2021 680 1005 15 eylul 936 salı 15 eylul 936 salı 16 eylul 936 çarşamba 16 eylul 936 çarşamba 16 eylul 936 çarşamba Tarihi 15 16,30 15 16 16,30 Saati M. Bedelİ Lira ilk teminah Lira Es, Şekli Kilo 800 Sabunlu kösele 300 Şaplı kösele 200 Vaketa kösele Temizlik işleri hayvan koşumları için yukarıda miktar ve cinsi yazılı olan malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 2150 lira fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi Levazım Müdür lüğünde görülür. İstekli olanlar kanunda yazılı vesika ve 161 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 17/9/936 perşembe günü saat 14 te Daimî Encümende bulunmalı dır. «B.» (936) Keşif bedeli 1770 lira 32 kuruş olan Fındıkhda 13 üncü mektebin bazı kısımlarının tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar 1000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Direktörlüğünden almış olduğu müteahhidlik ve Ticaret Odası vesikalarını hâvi teklif mektublarile ve 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ile 133 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 17/9/936 perşembe günü saat 14 te Daimî Encümende bulunmalıdır. «İ.» (932) 11 306 Pazarlıkla 8/9/936 Bulgur 37000 4070 15,30 57 » » » 6800 748 35 » » 16 » 4150 457 16,30 57 » » » 6800 748 17 57 » » » 6800 748 Yukarıda yazılı bulgurlar ayrı ayrı ihale edilecektir. Şartnameler hergün Komisyonda görülebilir. Eksiltmeye iştirak edeceklerin belli gün ve saatte teminat veya makbuzlarile ve kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesikalarla Lüleburgaz Tümen Satınalma Komis yonunda bulunmaları. «263» (925» Edremid için 100 ton sığıreti alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 25,000 liradır. Evsaf ve şart namesi hergün Komisyonda görülebilir. Eksiltme kapalı zarfla olup 21 eylul 936 pazartesi gü nü saat 11 de Edremid Askerî Satınalma Komisyonunda yapı lacaktır. İlk teminatı 1875 lira dır. Teklif mektubları ihale gü nü saat 10 a kadar alınır. «240» (736) * * * Erzincan kıtaatının 22200 kilo sade yağı 14/9/936 pazartesi günü saat 10 da yeniden kapalı zarfla eksiltmiye kcnmuştur. Muhammen bedeli 15540 liradır. İlk teminatı 1165 lira 50 kuruştur. Şartnamesini görmek istiyenler hergün Erzincanda Tümen Satınalma Komisyonunda görebilirler. Şartnamenin dördüncü maddesi mucibince isteMiler teklif mek tublarım 2490 sayılı kanuna tevfikan tanzim ederek ihale sa atinden bir saat evveline kadar Tümen Satınalma Kcmisyonuna makbuz karşılığında vermiş bu lunacaklardır. «24» (791) * * * Tümen birlikleri ihtiyacı için 8800 kilo gazyağı 8/9/936 saat 15 te pazarlıkla alınacaktır. Muhammen bedeli 2200 lira, ilk teminatı 165 liradır. îstekliler şartnameyi görmek üzere hergün, pazarhğa iştirak için belli gün ve saatte ilk teminat mektub veya makbuzlarile ve kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesikalarile Lüleburgazda Tümen Satın alma Komisyonunda bulunmaları. «264» (926) * * * Malkara kıt'alarmın 11000 kilo sabununa talib çıkmadığın dan yeniden kapalı zarfla münakasaya konularak ihalesi 17 ey lul 936 perşembe günü saat 15 te yapılacaktır. Şartnamesi her gün Tekirdağında Askerî Satınalma Komisyonunda görülebilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa yılı kanunu 2, 3 üncü maddele rinde yazılı vesikalarile birlikte kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanhğına vermeleri. «266» (928) * * * Gebzede yapılmakta olan kışlanın elektrik dinamosu ve sair noksanının tamamlanması için alınacak malzemenin pazarlığı 9 eylul 936 çarşamba günü saat 16 da Izmitte Tümen binasındaki Satınalma Komisyonunda yapı lacaktır. Tutarı 2000 liradır. İlk teminatı 150 liradır. Îstekliler şartname ve malzemenin cinsini hergün Komisyonda görebilirler. İsteklilerin belli gün ve saatte kanunun istediği belgelerle Komisyona gelmeleri. «268» (930) *** Manisa merkezindeki tümenin hayvanları için kapalı zarfla 590 ton arpaya istekli çıkmadığından pazarlıkla alınmak üzere münakasası uzatılmıştır. Şartnamesi Manisada Askerî Satınal ma Komisyonunda hergün görü lebilir. İhalesi 21 eylul 936 pa zartesi günü saat 16 da Manisa da Askerî Satınalma Komisyo nunda yapılacaktır. İlk teminatı 1770 lira ve beher kilosunun muhammen bedeli 4 kuruştur. Îstekliler Ticaret Odasında mukay yed olduklarına dair vesika ve ilk teminatlarile birlikte belli gün ve saatte Komisyona müra caat edeceklerdir. «267» (929) *** 76 aded muhtelif masdar ve 41 aded muhtelif kontrol âleti pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. Hepsinin biçilen ederi 20000 lira olup ilk inanç parası 1500 liradır. İhalesi 21/9/936 pazartesi günü saat 15 tedir. Pazarhğa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki belgelerle ihale günü ve saatinde Ankarada M. M. V. Satınalma Komisyonuna vermeleri. «259» (858) Kırklareli Belediyesinden: Her sene açılması mutad olan Kırklareli Sonbahar Panayırı bu yıl Trakya Umumî Müfettişliğinin yüksek tensibleri üzerine 16 eylul 1936 da açılacaktır. 16, 17 ve 18 eylul günleri olmak üzere üç gün devam edecek olan bu panayıra büyük ve küçük olmak üzere her nevi damızlık ve kasablık hayvanatla sebze ve çeşid emtea satılacaktır. Hayvan sata cak olanların satacakları hayvanın sahibi bulunduğuna dair vesika ile sağlık şehadetnamesinin bulundurulması mecburidir. Hayvan alımı için ülkemizin her tarafından ahcılar bulunacaktır. Panayıra gelecek olanların her türlü esbabı istirahatleri temin edilmiş olduğu ilân olunur. (673) /AVONYELOUTA TUVALET İCİN İ Ş L E T M E S İ Acentaîan: Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdarzade Han. TeL 22740 İstanbul Kız Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonundan: Erzakın cinsi Tahin helvaaı Tahin Pekmez Odun meşe ve gürgen. Mangal kömürii Miktarı 250 250 350 800 çeki 4500 Ki. Muhammen bedeli İlk teminatı Lira K. 215 16,12 144 Karadeniz yolu Perşembe postası 3 eylul perşembe günü Karadeniz postasına kalkacak olan CUMHURİYET vapuru yalnız bu sefere mahsus ol mak üzere P E R Ş E M B E SAAT 24 te kalkacak ve YÜKÜNÜ HAREKET GÜNÜ ALACAKTIR. (866) 1920 10.12 Blok maden kömürii. Tüvenan maden kömürii. Arpa Zayi Tıb Fakültesinden almış oldu Saman ğum hüviyet cüzdanımı kaybettim. Ye Kepek nisini çıkaracağımdan eskisinin hük mü yoktur. Tıb Fakültesi 803 Nazire Canpulad 75 ton 250 ton 2200 2000 350 400 3575 268,12 Eksiltme şekli gün ve saatî 21/9/1936 saat 15 te Açık eksiltme 21/9/1936 saat 15,30 da Açık; eksiltme 21/9/1936 :s?..z saat 15,45 te Açık eksiltme 21/9/1936 Saat16 da Pazartesi Açık eksiltme 21/9/1936 Saat 16,30 da Açık eksiltme 21/9/1936 Saat 16,45 te Pazartesi Açık eksiltme Ot 136,50 10,24 183,69 Dr. Hafız Cemal Dahiliye mütehassısı Pazardan başka günlerde öğleder sonra saat (2% tan 6 ya) kadar tstan bulda Divanyolunda (104) numarali hususî kabinesinde hastalannı kabul eder. Salı, cumartesi günleri sabah «9 Vz 12ı saatleri hakikî fıkaraya mahsustur Fîerkesin haline göre muamele olunur Muayenehane ve ev telefon 22398. (Yazhk Tel: Kandilli 38 Beylerbevi 48) Yaş sebze 34 kalem kilo, 22000 aded ve 2900 demet. 31210 2449,20 1 İstanbul Kız öğretmen Okulunun yukarıda miktarı, muhamme n, bedellerile ilk teminat ve eksiltme gün ve saatleri hizalarında yazılı yiyecek ve yakacakla r eksiltmeye konmuştur. 2 Eksiltme fstanbul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler Muha sebeciliğinde toplanan Komis yonda yapılacaktır. İsteklilerin şartnamelerde yazılı kanunî vesikalardan başka Ticaret Odasınm yeni yıl vesikası ve teminat makbuzlarile beraber teklif mektublarını ihale için tayin edilen saatlerdea bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanhğına vermeleri. İlk teminatlarını belli gün ve saatten evvel veya bir gün evvel okul idaresinden alacakları yazı ile Liseler Muhasebeciliği veznesine yatırmaları. 3 İsteklilerin şartnameleri okul idaresinden görüp okuyabilecek leri ilân olunur. (886) Fransızca hususî ders Hususî fransızca dersleri (kaleme almak, edebiyat, tüccar mektubları) eh ven şerait, ciddî tedrisat. Müracaat: Darius Koen hemşireler kitabhanesi nezdinde, 495 İstiklâl caddesi, Beyoğlu. D. No. 1138 1905 1983 286S 2902 Salonların başlıca dedikodusunu tu valet eşyası teşkil eder. Üç bayan, bir araya gelince, hemen, kullandıkları krem ve pudrayı birbirlerine medhet meğe başlarla. İçlerinde, pudrasmı, kremini, rujunu, losyonu sık sık değiştiren bayanlar pek çoktur. Yalnız VENÜS KREMİNİ ve VENÜS PUDRASINI kullanmağa alışmış olanlar, ömürlerinin sonuna kadar, onun sadık bir müşterisi kahrlar. VENÜS MARKASI, başka bir mar kayı aratmıyacak hususî meziyetlere malik eşsiz markadır. Deposu: Nureddin Evliya Zade Ticarethanesi İstanbul. 3093 4093 4379 4617 4892 8309 İstanbul G a y r i m ü b a d i l l e r K o m i s y o n u n d a n : Semti ve mahallesi Bnrgazadası Arnavudköy Boyacıköy Sanyer Erenköy Bostancı Odunkapı Sandemir Eminönü Ahiçelebi Heybeliada Yeniköy Panaiya Yeniköy Panaiya Yedıkule Fatih Sultan Mehmed Sokagı Emlâk Malatya İlbaylığmdan: 1 Ash 102977 lira 27 kuruş keşif bedelinden ibaret olup Vilâet merkezinde yaptırılacak hastane binasının 50000 liralık tahsitı dairesindeki bir kısım inşaatı 28/8/1936 tarihinden itibaren i gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 17/9/1936 tarihine rashyan perşembe günü saat 15 te ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin Nafıa Vekâletinden alacakları ehliyet vesikalarile 3750 lira muvakkat teminatlarını muhtevî teklif mektubIarını ihale saatinden bir *aat evveline kadar Vilâyet Daimî Encümenî Reisliğine tevdi eylemeleri şarttır. 3 Bu yoldaki evrakla keşifname ve şartnameleri görmek isti yenler Vilâyet Nafıa Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 4 Tellâliye, pul, ilân ve sair masraflar kâmilen istekliye aid dir (907) No. Cinsi ve hissesi 637,50 metre arsa 80 metre arsanın hissesi Arsa 10/120 Hisseye ğore muhammen K. 320 70 110 210 1000 350 1670 650 60 70 100 Açık arttırma » • • K. zarf Açık arttırmaı K. zari Açık arttırma > > > SALON DEDiKODUSU Veniis DUDRA/l E. Manastır Y. Gö E 39 Y. 37 nullü ve Manastır E 12 Birinci cad. Y. 14 E 1 Mü. E Yenimahaile Y. Şirin Dalyan Karakol Bostancı köprüsü Kıble çeştnesi ve Mnradiye Lüleci E. Yah cad. Y. Ayyıldız Köybaşı arka Köybaşı arka Hacı Hasan Kazlıçeşme E. 13 Y. 1 E. 8 Y. 18 Mahallen 14 E. 28 Y. 2821 Y. 1315 E. 111315 E. ve Y. 17 E. E E Y. 15 Y. 13 30 Y. 32 51 S Ahşab hane ve arsanm 1/2 hissesı Kârğir Eczaha"ne L'stünde odalan olan kârgir dükkânın 17/120 hissesi Üstünde odalan olan kârgir dükkânm 72/120 hissesi Hane ve bahçenin 1/4 his. 63,75 metre arsa 74,50 metre arsa Ahşab dükkânın 23 120 his ve 2 pul hıssesinin tefcrar 2/5 hissesi Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Mekteb malzeme lâbpratuarı için açık eksiltme ile elek, terazi, kesafet şişeleri ve Mihailis âleti ve teferruatı alınacaktır. Muhammen bedeli 600 ve muvakkat teminatı 45 liradır. Eksiltmesi 19 birinciteşrin 936 pazartesi günü saat 14 te yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün ve eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatte MekUb İdarsine müracaatleri ilân olunur. (91S) Yukarda evsafı yazılı gayrı menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır Ihaleleri 14/9/936 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat on dörttedir Satış münhasıran gayrı mül'adil bonosıledir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog