Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

3 Eylul CUMHURİYET Muhammen llk teminatl G28. 634. 1 Sterlln 125.50 125.50 Erzakın cinsi Miktari 1 Dolar Lira K. Bedeli Eksiltme şekli, gün ve saati 163. 167, 20 Fransız Fr. Pirinç birinci nevi 5000 Ki. 155. 160. 18/9/1936 saat 15 te 20 Llret 30. 84. 20 Belcıka Pr. Bursa 1200 90 Cuma 21, 20 Drahmi 2a ilü. 820. 20 isvicre Pr. Açık eksiltme 22. 25. 20 Leva Patates birinci nevi 9000 32. 84, IBaştarafı 1 Ind sahıfede\ 18/9/1936 La Lineada aralarında kadınlar da bu 1 Florin *4, 92. Yumurta iri taneli 25000 rağmen dünkü harekete daha ziyade lunan yüzden fazla esir kurşuna dizilmiş 20 Cek kronu Saat 15,15 te 22. 24. 1 Avusturva SL topçu muharebesi şeklinde tecelli etmiş tir. Kuru soğan 1115 14 16. 5000 1 Peceta 83,62 Açık eksiltme 28. 30. l Mark ve bu muharebede ihtilâlci kuvvetler daToz şeker 4500 M. 22 18/9/936 saat 15,30 da Bir hastane de bombardıman 1 Zlotl ha üstün bir vaziyette bulunmuşlardır. 22. 24. 1 Peneu Kesme seker 4000 2330 174,75 edildi Açık eksiltme 13. 16 20 Leva Irunun büyük yolunun göze görünür 48. 53 20 Dlnar Kaşar peyniri 800 18/8/936 saat 15,45 te bir kısmında, ihtilâlci kuvvetlere aid beş Burgos 2 (A.A.) General Caba84. 1 Yen 3a 2500 1341 Beyaz peynir nellas, hükumet tayyarelerinin Burgos 81. 33 100,57 20 İsvec kronu Açık eksiltme zırhlı kamyon mütemadiyen cepane ta 951. 952. 1 Türk altını hastanesinin bombardıman edilmesini Ce100 Kaymak şımakta idi. Hükumet kuvvetleri tarafm18/9/936 saat 16 da 241. 242. 1 Banknot Os B 3500 Süt da da bir zırhlı tren ayni vazifeyi gör • nevredeki beynelmilel Kızılhaç nezdinde Açık eksiltme ÇEK . L E R protesto etmiştir. mektedir. Kâse yoğurdu 3000 610 45,75 Açılış Kapamş Bu hastane, bombardıman esnasmda Tayyareler yakmlaştığı zaman ateş 3000 53o.75 63o.oO Silivri yoğurdu 450 Londra 33,75 18/9/936 saat 16,30 da hasara ugramış ve dört kişi ölmüş, birçok Nev Yok 0.7940 0.7925 durmaktadır. Fakat bu tayyareler çok Açık eksiltme 12.06 12.06 Paris yüksekten uçtuğundan her iki taraf bu kişi de yaralanmıştır. 10.0863 10.0975 Milâno Tereyağ 500 550 41,25 18/9/936 saat 16,45 te 4.705 4.7'43 tayyarelerin kime aid olduğunu farkede tngiliz işçilerinin Kızılhaç he.yeti Brüksel 33.9675 83.9675 Atlna ltpanyada Açık eksiltme memektedir. •2.4364 2.4c515 Cenevre Siyah ciğer 900 A. 63 1333 63.1333 Barselon 2 (A.A.) Ingiliz işçileri Sofva Milliciler Irun kapılarında 1.1694 1,1694 Amsterdam fşkembe 300 tarafından vücude getirilmiş olan Ingiliz Prae 21/9/936 19.2İ50 19.2350 Hendaye 2 (A.A.) Millî kuv 4.2045 4.2045 Vlvana Ciğer takım Kızılhaç heyeti buraya gelmiştir. 2Q0 Saat 14 te vetler saat 19,30 da Irun methaline hâ6.0Ü8O 6.5080 Madrid Paça 2000 30,07 401 tspanyol kabineginde değişiklikler Berlin 1,9745 1.9745 Açık eksiltme kim San Marcial sırtlanna hücum e(Je4.2220 4.2220 Varsova Madrid 2 (A.A.) M. Giral, şim Budaoeste Siyah erik Amasya 250 rek bu sırtlan ele geçirmişlerdir. 4.2614 4,2614 l07.b266 107.3J66 diki kabinede bazı tadilât yapmak ve Bükres Uryanî eriği 350 Irun önünde ölü ve yaralılar 34.6868 34.6S68 şimdiye kadar kabineye girmemiş olan Belerrad Çekirdeksiz üzüm 900 2 62öO 2.6S80 1600 kişİ Yokobama 24.8850 24.885 Halkçılar cephesine mensub partilerden Moskova Çekirdekli üzüm 350 Hendaye 2 (A.A.) Royter ajansı 3.06 3.C6 birçok zevatın geniş mikyasta kabineye Stokholm Yaprak kayısı 400 bildiriyor: ESHAM iştiraklerini temin eylemek maksadile bir Çekirdekli kayısî 400 Harb sahasmm manzarası, ihtilâl takım teşebbüslerde bulunmuştur. Şim AçiÜS Kaparuş Kuş üzümü 100 cilerin Irun önündeki hükumet mev diye kadar kabineye iştirak etmemiş o 10. 10. ݧ Bankası nama zierine karşı dün yaptıklan kesif bom lan partiler, sosyalistler, komünistler, ve Anadolu şm, % Çam fıstık 100* 25.25 25.25 bardımandan istifade ettiklerini gös Basklı nasyonalistlerdir. 21/9/936 60 peşin Bademiçi 100 25, % 60 vadeii 25. termektedir. îki tarafın zayiatı çok Saat 14,30 da Fındıkiçi 350 Havas ajansı muhabirine yukarıdaki Aslan çimento 12. 12. büyüktür. Ölü ve yarahların 1600 Pazartesi 8L 82.50 İncir 500 Merkez Bankası malumatı veren zat, eski sosyalist nazırkişi olduğu hakkında ileri sürülen rakam 1597,50 118,79 Açık eksiltme Ceviziçi 500 lardan M. Prietodur. t S T İ K RAZL A R ancak asgarî bir had göstermektedir. M. Prieto, ademi müdahale meselesinAçılış Kapamş 1 Istanbul Kız öğretmen Okulunun yukarıda miktari, muhamen bedellerile, ilk teminat ve ekHükumet kuvvetlerinin maneviyatı, a23 3Û •23.35 Türk borcu I peşin den de bahsederek şöyle demiştir: siltme gün ve saatleri hizalarında yazılı yiyecekleri eksiltme ye konmuştur. silerin topçu kuvvetlerinin kendilerinkin • 23.35 23.35 » > I va 21,55 « Fransanın bize karşı ittihaz etmiş > > n vadell 21.60 2 Eksiltme Istanbul Kültür Direktörlüğü binasmda Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Komis den yüksek olduğunu anlamalarına rağ46. 46. % 5 Hazlne men, fevkalâde yüksektir. Buna mukabil, olduğu hattı hareket hakkında çok sert yonda yapılacaktır. Isteklilerin sartnamelerde yazılı kanunî vesikalardan başka Ticaret OdasıTAH V İ L  T ihtilâcilerin maneviyatı bu derece iyi de bir hüküm vermek istemem. Fakat daha nın yeni yıl vesikası ve teminat makbuzlarile beraber teklif mektublannı ihale için tayin edifazlasını yapabilirdi ve yapmalı idi. ZiKapamş Açüıg ğildir. len saatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. llk temi 44.70 ra Fransanın hareketi, diğer memleket Anadolu I Desin 44,7o Saat 11,30 da henüz hiçbir top ateşi 44,80 > I vadeii 44,60 lerin asilere yapmış olduklan müzaherenatlarını belli gün ve saatten evvel veya bir gün evvel Okul İdaresinden alacaklan yazı ile Li44.70 44.70 > H oe. olmamış ve hiçbir tayyare görünmemişti. 44.80 tin tesirini tahdid etmiş değildir.» > n vadell 44.60 seler Muhasebeciliği veznesine yatırmaları. 45.50 45.(0 > mü va. Muharebe heticesiz 3 lsteklilerin şartnameleri Okul İdaresinden göriip okuyabilecekleri ilân olunur. (887)" Fransanın îspanyaya yardımları Hendaye 2 (A.A.) îyi bir menr Paris 2 (A.A.) Ümanite gazetebadan öğrenildiğine göre dün Iruna karşı yapılmış olan taarruz, iki muharib tara si, İspanya sosyalistleri için toplanan i 1 2 8 4 0 6 7 ö w 11) fın vaziyetlerinde bir değişiklik husule ge anenin üç milyon franga yükseldiğini bildiriyor. tirmemiştir. Ihtilâlcilerin kuvvetleri, ek serisi lejyoner olmak üzere 1500 kişiye tspanyaya gönderileri mühimmat Paris 2 (A.A.) Eko de Paris gabaliğ bulunmaktadır. İlk teminatî Muhammen zetesi, Fransadan îspanyol milislerine Sensabestiyende dün tamamile sükun Eksiltme sekli, gün ve saatî Lira K. bedeli Miktari Erzakın cinsi yapılan mühimmat sevkiyatının devam içinde geçmiştir. etmekte olduğunu bildiriyor. 18/9/936 5000 KL Nevmidane mukavemet Dağlıç eti Dün mühimmat yüklü üç kamyon Saat 10,30 da 6000 Beyaz karaman et! Madrid 2 (A.A.) Hükumet kuvHendayeye varmış fakat memurlar ta Cuma günü 1800 Kuzueti vetleri, halihazırda tamamile ihata edil rafından geri çevrilmiştir. Bunun üzerine Kapalı zarfla 398,25 800 miş olan Hueşca şehri üzerindeki tazyik kamyonlar Sehobiaya giderek oradan Sığıreti 5310 Ierini artırmaktadırlar. Hükumet kuvvet îspanyaya geçmişlerdir. 18/9/936 saat 11 de 485 6600 60000 Ekmek leri, Estramadurede de terakki etmekte, Cuma Eski Dahiliye Vekili hapiste Irun şehri ise asilerin taarnızlarına nev Kapalı zarfla Soldan sağa: midane mukavemet etmektedirler. H ü Paris 2 (A.A.) Havas Ajansı . . . «1 1 Surgünden kaçan Faslı kahraman. Tavuketi 18/9/936 saat 11,10 da 650 kumet kuvvetleri, Irun civanndaki en nin Madridden aldığı bir habere göre eski İç Bakanı Salazar, süel isyan hare 2 Şllr yazan, herkesin önünde. 3 Cil Hindieti Cuma 400 35,51 ^ ^ ^ mühim sevkülceyşî nokta olan Puncha 473,50 ketine iştirakinden şüphe edilerek, Mad ve. 4 Yukarının aksi. 5 Son derece V Açık eksiltme ya hâkim bulunmaktadırlar. fazla ısrar, isenin ince olarak kısaltılmışı. Hükumet tayyarelerinin faaliyeti rid nümune hapisanesinde hapsedilmiş 6 Fransız alfabesinde bir harfin okunu18/9/936 saat 11,30 da 311,25 4150 5000 Sadeyağ tir. şu, bir evin taksimatını birblrlnden ayıran Paris 2 (A.A.) Bir hükumet tayAçık eksiltme şey. 7 Kısa zaman, gaye, alfabede bir Azledilen Hariciye memurları yaresi Burgosu bombardıman etmiş ve 18/9/936 Madrid 2 (A.A.) îspanya hüku harfin okunuşu. 8 Ermenilerin çok kul Zeytinyağ ekstra ekstra 1800 epey hasan mucib olmuştur. Uç kişi öllandıklan bir tabir, evln üstünü örten kıSaat 13,30 da 2800 meti, İspanyanm Montreal, Drest ve müş, 18 kişi ağır surette yaralanmıştır. sım. 9 Yoksuzluk. 10 Kıymetli taşlar Sabun 165 Buenos Aires konsoloslannı, Atina ve onunla ölçülür, bir yerden bir yere taşın Zeytin Açık eksiltme 2200 1000 Malaga bombardıman edildi Panama elçilerini, Londar büyük elçisini ma. 3000 Un ekstra ekstra Seville 2 (A.A.) Nasyonalistlerin ve Londra büyük elçi kâtibini azletmiş Yukarıdan aşagıya: 1300 tayyareleri, dün Malagayı şiddetle bom tir. 1 Eski Yunanlıların meşhur bir kah Makarna irmikli 300 bardıman etmişlerdir. ramanı, firarî. 2 Kafa, yardım. 3 Şehriye ispanya Belçikadan silâh satın Sedir, isenin kalınlaştırılmış ve kısaltıl . İrmik 18/9/936 200 tngiliz ve Alman harb gemiterine almak istemis mışı. 4 Bazan ldrarda bulunan bir mad. Pirinçunu Saat 14 te 150 düşen mermiler Brüksel 2 (Hususî) İspanya hü de, haklıyı haksızdan ayırma. 5 Ayağm Nisasta Açık eksiltme 68,77 917,20 60 Cebelüttank 2 (A.A.) îhtilâlcilekumeti Belçikadan mitralyöz mubayaa bir atüışta katettiği mesafe. 6 Vaktile re mensub tayyarelerden atılan dört etmek istemiş, fakat Maliye Nezareti îs Üniversiteyl düzeltmek İçin getlrllen İs Kuru çah fasulyası 2200 bomba İngilterenin Worcester kruvazö panyaya silâh ihracıo* müsaade etme viçreli profesör, yurd. 7 Kolun ucu, yaş Kuru barbunya fasulyası 800 h, nota. 8 Timurun topal manasına gerile, Malaga açıklannda bulunmakta o miştir. 350 len lâkabı. hile. 9 Ayının kışm saklan Mercimek yeşil lan bir Alman distroyeri üzerine düşmüşdığı yer, öz türkçe sahib, şahıs. 10 Bir Mercimek kırmızı 350 Milliyetçiler ecnebileri de silâh tür. sual edatı, keder. Nohud birinci nevi 700 alttna ahyorlar Malaga düşmek üzere imiş 18/9/936 Kuru bamya Amasya 100 Londra 2 (Hususî) îspanyol asi3 * 6 6 T 8 9 10 Cebelüttank 2 (A.A.) Dün ak Saat 14,30 da Buğday 10C leri bugün Burgosda ecnebileri de silâh jam Neorcesdr destroyeri ile buraya gel1 T FİAİt Y E K E Açık eksiltme 50,98 Bulgur 350 altına almağa başlamışlardır. 1 miş olan muhacirlerin söylediklerine gö2 L E R BİŞ fl İ F A Anlaşma rivayetleri 1 İstanbul Kız öğretmen Okulunun yukarıda miktari, muhammen bedellerile ilk teminat ve ek re, ihtilâlciler şimdi Malaganm üç kilo3 T R|A M|V|A|Y|B E K siltme gün ve saatleri hizalarında yazılı yiecekleri eksiltmeye konmuştur. metro ötesinde ve üç muhtelif noktada Londra 2 (Hususî) Madrid hü4 A • |N|B|E|L|A|M mevzi almış bulunmaktadırlar. kumeti M. Ameriko Kastroyu ecnebi se2 Eksiltme Istanbul Kültür Direktörlüğü binasmda Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Ko 5 F İ I S İ O İ B A|B A R K firler nezdine murahhas tayin etmiştir. misyonda yapılacaktır. lsteklilerin sartnamelerde yazılı kanunî vesikalardan başka Ticaret OMuhacirlerin kanatine göre, Malaga 6 A|R I K|B M l t L O M. Kastro elçiler vasıtasile asilerle te şehri yakında teslim olacaktır. İhtilâlci dasının yeni yıl vesikası ve teminat makbuzlarile beraber teklif mektublannı ihale için tayin e7 T|E B|V|EİR|9 Z E tayyareler şehri, tayyare alanını ve bir ması temin edecektir. dilen saatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. llk te çok binalan bombardıman etmişlerdir. Ovedoda hükumet kuvvetleri NİBİFİEİTİİ H minatlarını belli gün ve saatten evvel veya bir gün evvel Okul İdaresinden alacaklan yazı ile 8 Korku ve dehşet içinde bulunan şehir ilerliyor Liseler Muhasebeciliği veznesine yatırmaları. İ 9 Y B LİAİF B|B A | S halkı iltica etmek için limana akın etmekBayone 2 (A.A.) Frente Popu3 İsteklilerin şartnameleri Okul İdaresinden göriip okuyabilecekleri ilân olunur. (885) 10 E|Z AİBİA R|A|M|A|K tedir. lann Ovedodan haber aldığma göre, İki hükumet topçekeri La Lineanın asilerin vaziyeti gayet kötüdür. Asiler şark sahiline asker çıkarmağa teşebbüs bir haftadanberi sudan mahrum bulun etmişse de faşist kıt'aların mukabelesi maktadırlar. Şehri kaplıyan bir sis hükarşısıiKİa uzaklaşmaya mecbur olmuş kumetçilerin şimdiye kadar son taarruzu Sarıyer İlçebaylığı içindeki 583 sayılı Gümüşdere ve 602 sayılı lardır. Birkaç kişinin ve bu meyanda 9 yapmalanna mani olmuştur. Son hücu Kumköy kooperatifleri 604 sayılı Zekeriyâ kooperatifile birleşmis yaşında bir çocuğun öldüğü haber veril mun bugün yapılması pek mümkündür. ve keyfiyet Ekonomi Bakanlığma da onaylanmış olduğundan muaKonya Baymdırlık Direktörlüğü için 40 çadır 2400 lira muham melâtm 1/9/1936 gününden itibaren yukarıda yazılı birleşik şekilmektedir. Ihtilâlin başlangıcmdanberi Şehrin düşmesi muhakkak ve yakındır. men bedelle açık eksiltmeye konulmuştur. Bu işe aid şartname bede Zekeriyâ köyünde yapılacağı ilân olunur. (911) dels?z olarak Konya Nafıasından ahnabilir. Eksiltme 9/9/936 çarşamba günü saat 15 te Vilâyet Daimî Encümeninde yapılacak ve eksiltme açık zarf usulile olacaktır. Eksiltmeye girebilmek için istek4320 Iira 83 kuruş muhammen kıymetli ekin loncası (demir örtü) lilerin 180 lira muvakkat teminat vermesi ve bundan başka 3000 açık eksiltmiye konulmuştur. Ihale 14/9/1936 tarihine rashyan palirahk çadır işlerini muvaffakiyetle yapıp tamamladığına dair res zartesi günü saat 15 te yapılacaktır. Fazla malumat almak istiyen mî vesikayı haiz olması lâzımdır " (727) Bahçeye müracaat. Tel. 41065 lerin Uray Başkanhğına müracaat eylemeleri ilân olunur. (874). Milliyetçiler Irun ve Malagayı almak üzere Istanbul Borsası kapanış I fiatleri 2 9 1936 PARALAR Istanbul Kız öğretmen Okulu Satınalma Komisyonundan; Fransadan İspanya milislerine cepane sevkedildiği iddia ediliyor GÜNÜN BULMACAS! ÜNÜ • •: • • • • • | • • • • • • 1 I Istanbul Kız öğretmen Okulu Satınalma Komisyonundan: ş şı t • • z • •ş Türkiye Ziraat Bankası İstanbul Çadır Eksiltme tlânı ' Subesinden: Konya İli Baymdırlık Direktörlüğünden: Taksimde P A N O R A M A Bahçesinde Ödemiş Şarbaylığından: SUNNEVDÜGUNÜ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog