Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

CUÎY1HLJK1**;! 3 Evlul 1936 Atletizm seferberli Halkevi sporcıları ği yapmak lâzımdır 11 eylulde Rusyaya Ancak pistte çalışarak hazırlananlardır ki Türk sporunu temsil edebilirler hareket ediyorlar Halkevleri sporcularımızın Sovyet Rusyaya gitmek tarihi yaklaştığın dan geçen gün Istanbul Halkevinde bir toplantı yapılmış ve Sovyet Rusyaya gidecek sporcularla idareciler tesbit edilmiştir Halkevleri sporcuları eylulün 11 inde şehrimizden hareket edecekler * dir. Ingiliz Kralı bu sabah sularımızda Son bir davetten sonra Muhterem misafirimizi karşılayacak da gelmezse kendisi torpitolanmız Imroz açıklarına açıldı yenilmiş addedilecek Cim Londos maça gelmiyor Önümüzdeki pazar günü Taksim stad[Sastarafı 1 inci sahifede] yarın gezmeleri muhtemel olan sahaları tına almak lutfunda bulunduklarını söyyomunda, Dinarlı Mehmedle bir maçhetle elde etmeğe muvaffak olduğum ma tetkik etti ve akşamüzeri gene Adatepe lemek kâfidir. yapması mukarrer bulunan Cım Londos, lumatı bildiriyorum: torpitosile Çanakkaleye döndü. Sa Ma Diğer taraftan öğrendiğimize göre ya* Istanbulda güreş işlerile uğraşanlara Torpitolanmız geceyarısmdan sonra jestenin yatı Boğazlan geçerken kılavuz rışlarm gerek spor ve gerek sahanın intigönderdiği bir telgrafta İstanbula gele saat birde hareket ettiler. Şu dakikada kaptanlığını yapacak olan Şükrü bugün zamı ve manzarası bakımlanndan geçen On birinci Berlin Olimpiyadının a rek maç yapamıyacağını bildirmiştir. Bozcaada ve îmroz açıklarına doğru yol geldi. MEKKİ SAİD kıllan durduracak azameti karşısındaki defaki muvaffakiyetli tecrübeden daha Halbuki, Cim Londos geçenlerde İstan almakta bulunuyorlar. Sa Majestenin sarhoşluğumuz henüz geçmedi. üstün şartlar arasında geçmesi için salâ Atatürk Sa Majesteyi rıhtımda buldan ayrılırken seçme müsabakalan kara sularımıza hangi noktadan dahil ohıyettar zatlardan mürekkeb bir komite Uzak ve yakın başka memleketlerde karşılayacak neticesinde birinciliği alacak olan Türk lacaklan Nahlin yatı ile şimdi yapılmakçalışmakta ve yarışlar için zengin bir prospor işlerinin ne şekil almış olduğunu, Yarın şehrimizi şereflendirecek olan pehlivanile güreşmek üzere tekrar istan ta olan telsiz muhaberesile öğrenilemiyor. spor sahalarmdaki muvaffakiyetin dev Sa Majeste Sekizinci îngiliz Kralı Ed gramla beraber çok kalabalık olacağı bula geleceğini söylemişti. Kendisine seç Her halde bu sabah güneşle birlikte toradımlarile nasıl ilerlediğini Amsterdam vardın seyahati için bazı esaslar tesbit e tahmin edilen seyirci kütlesinin müsaba " me müsabakaarının neticesi, alâkadarlar pitolanmız kara sulanmız önünde Nah Olimpiyadından sekiz sene sonra bir dedilmiştir. Sa Majestenin evvelâ Seyrise kalan rahat seyredebilmeleri için icab etarafmdan bildirildiği vakit te «kabul, lin yatına mülâki, olacaklar ve Sa Ma fa daha gördük. fain rıhtımına çıkması oradan îngiliz se den tertipler ve hazırlıklar da bitmiş butafsilâtlı mektubum postadadır» diye bir jesteyi selâmlıyacaklardır. Bu sırada harb lunmaktadır. Belki de anlatma kabiliyetimizin az faretine gitmeleri mukarrerdir. Atletizm Federasyonu tarafmdan ha telgrafla cevab vermiş, iki gün sonra da gemilerimiz mürettebah Nahlin yatına Yarışlara saat 14 te başlanacak vç lığından olacak, üç Olimpiyad görmüş zırlanan Bursa, Balıkesir, Edremid, AyAtatürk Sa Majesteyi rıhtımda k a r telgrafmda bahsettiği mektub gelmişti. müteveccih olan bordoda ve direklerde yanş sahasının 800 metro üzerinde tan " olmamıza rağmen gördüklerimizi, bildik valık ve Bandırma arasındaki beş şehir Cim Londos bu mektubunda yeni bir tek çımarova vaziyetinde bulunacak ayrıca ş.lıyacaktır. lerimizi esaslı bir şekilde ve derlitoplu bir atletizm müsabakaları önümüzdeki pazar Sa Majeste mütenekkiren seyahat etti zim olunacaktır. lif yapmıyarak yalnız bazı idarî mesele silâhendaz müfrezesi de resmi selâmı ifa Sahanın bir tarafında Deniz işletmesi, surette memlekete yayamamış olmamız günü Bursada yapılacaktır. ğinden şehrimizi ziyareti münasebetıle lerden bahsetmekte idi. edecektir. Akay, Şirketihayriye tarafmdan seyircicidden acınacak bir haldir. bir program hazırlanmış değildir. Bu proTesbit edilen programa göre, bu müAdatepe torpitosunda bulunan donan gram muhterem misafirimizin teşriflerin lere tahsis edilecek vapurlar sıralanacak' sabakalarda 100, 800, 3000 metro ko Dün bu mesele hakkında tahkikat yapBu defa gördük ve anladık ki spor tık. Cim Londosun ne için Istanbulda ma bandosu Sa Majeste görünür görün den sonra arzuları veçhile yapılacaktır. ve bunların karşısında çizilecek muvazi hareketlerinin temeli de, anası da, babası şularla uzun atlama, yüksek atlama, gülmaç yapmak istemediğini soruşturduk. mez evvelâ Ingiliz sonra Türk marşla Reisicumhurun treni Krala tahsis bir hatla saha tahdid edilmiş olacaktır. da atletizmdir. Fırsat ve imkân buldukça le ve disk atma ile 100, 200, 400, 800 Tahkikatımıza göre, Istanbul gazetele rını çalacaktır. Denizyolları iki büyük vapurunu, Akay edildı muhtelif sahalarda yapılan büyük ha ve bayrak yarışlan yapılacaktır. rinin, birinci maç hakkında yaptıkları Erenköy, Göztepe vapurlarını, Şirketihay Bu istikbalden sonra Orgeneral Fah Müsabakalara her şehir azamî iki atreketleri takib ettim. Mhterem misafirimiz îngiliz Kralı Seletle iştirak edscek, bayrak yanşlanna neşriyattan kendi zihniyetine göre mana reddin maiyetinde bulunan Bülend U kizinci Edvard şehrimizde üç gün kal riye 73, 74 numaralı vapurlarını yanş Büyük stadyomda yapılan futbol çikaran bir makam, Cim Londosun îs şaklıgil ile Nahlin yatına çıkacaklardır. lara tahsis etmişlerdir. dıktan sonra ayın altısında Viyana yolile maçlarında ve güreş müsabakalarınm ya birer takım girecektir. tanbulda maç yapmasına mâni olmuş ve Orgeneral Fahreddin Haşmetlu misafiYarışlara 6 kulübün iştirak edeceğî Birinci beş, ikinci dört, üçüncü üç, dörLondraya gitmek üzere îstanbuldan trenpıldığı Doyçland Hallede hiçbir vakit bunu temin etmek için de birçok yerlere rimize Türkiye Cumhurreisi Atatürk na(Klâsik tek çifte) müsabakasile başla " le hareket edeceklerdir. atletizm müsabakalanndaki kadar kala düncü iki, beşinci bir puvan alacak, en baş vurmuştur. mına beyanı haoşamedi edecektir. Bun Atatürk Riyaseticumhur trenini kâmi nacak ve bunu: balık bulunmadı. Türkiye İsviçre es çok puvan toplıyan şehre Atletizm Fede Maamafih güreş işlerile meşgul olan dan sonra Nahlin yatı arkada torpito len Sa Majestenin emrine tahsis etmiş programı krim maçında müsabık ve hakemler ha rasyonunun evvelce Balıkesire yolladığı lar, Cim Londosla görüşmek üzere ya larımız olduğu halde ilk ihrac hareketi lerdir. Kürek: ric 9 adedi sahih seyirci arasında biz mükâfat verilecektir. rın Atinaya birisini göndereceklerdir. Bu yapılan Suvla limanı önünden ve sahile 1 14 birlik klâsik: Kulübler araiki Türk gazetecisi de vardık. Basketbol Bir müddet evvel son derece mükem Kadıköy Spor Kulübünün temasa rağmen Cim Londos Istanbulda yakm olarak geçecek ve Seddilbahire gisında. maçlarında da seyirci adedi parmakla mel bir surette yaptırılmış olan bu tren mÜ8ameresi güreşmek istemezse kendisi yenilmiş ad decektir. 2 14 deniz filikalan: Deniz talesayılacak kadar azdı. Sa Majesteyi Viyanaya kadar götüre Kadıköy Spor kulübü tarafmdan bü dedilecektir. / Yolda harbde bir tahtelbahir tarafın cektir. Tren bugün Haydarpaşadan îstan beleri. Şu veya bu sporun topladığı seyirci yük bir kır eğlencesi tertib edilmiştir. Ku^ / 3 14,40 iki çifte klâsik: Kulübler dan batırılmış olan bir Ingiliz gemisinin bula geçirilmiştir. miktarı üstüste beş on bini geçmez. Beri lüb tarafmdan hazırlanan bu eğlence bu arasında. Tramvay altında kalan kız battığı mevkide Türk bahriyelileri sulara Şehrimizdeki hazırlıklar tarafta yüz bin kişi için yapılan ve sekiz akşam saat yirmi birde Suadiye plâjında 4 15,10 yedi çifte kancabaş: ProEvvelki akşam saat 18 de vatman bir çelenk atacaklardır. O vakitki düş îngiliz Kralı Sa Majeste Sekizinci gün devam eden atletizm müsabakalann verilecektir. manlarımızın kahraman denizci ölülerinin Edvardın îstanbulu şereflendirmeleri do fesyoneller. Nurinin idaresindeki 209 numaralı da bir tek boş yer kalmıyacak kadar do Atletlerimiz hazırlık idmanlarına 5 15,30 pad. Bot. batırma. Müs.: tramvay Maçkadan geçerken 5 yaşla hatırasına Türk donanmasının saygıları layısile İstanbul halkı namına büyük bir lup boşalan koca stadm manzarasını, atbaşladılar rında Gönül admda bir kız birdenbire bu suretle tebarüz ettirilecektir. Sa Ma istikbal ve tezahürat programı hazırlan Amatörler arasında. letizm müsabakalarına tesadüfen gelenYedinci Balkan oyunlanna iştirak e 6 16 dörtlük klâsik: Kulübler a * tramvayın önüne çıkmış, vatmanın fren jeste Seddilbahirdeki iskeleden karaya maktadır. Bu tezahürat cümlesinden o ler de, benimle beraber gördüler. decek Türk millî atlet takımı dünden itiçıkacak evvelâ mezarlıkları ziyaret ede larak Haydarpaşadan itibaren Kuzgun rasında. yapmasına rağmen tekerleklerin altına Halkm atletizme bu büyük alâkası baren hazırlık kampında idmanlarına 7 16,20 tahlisiye kürek: Tahlisiye giderek sol ayağı kesilmiş ve vücudünün cektir. îngiliz mezarlığına bir çelenk ko cuğa, Kumkapı sahillerinden Besiktaşa nedendir bilmiyorum amma, bu mesele başlamışlardır. birçok yerlerinden tehlikeli surette yara yacak olan Sa Majestenin Fransız me kadar olan sahiller baştanbaşa elektrik U. M. efradı. Atletlerimiz sabahlan Fenerbahçe üzerinde artık durmak zamanı gelmiştir. zarlığını da ziyareti muhtemeldir. Bu zi lerle donacak ve sabahlara kadar yan 8 16,45 can filikalan: Deniz mülanmıştır. stadında jimnastik ve akşamları da husuIki tur koşacak kadar nefesi olmadığı yaret vesilesile de Ingiliz mezarlığına mak şartile meşaleler yakılacaktır. Ay esseseleri. Küçük kız hastaneye kaldırılmış, vatiçin sahada adeta yürüyemez hale gelen, sî antrenman yapmak suretile ciddî bir memleketimiz çelenklerinden konacaktır. rıca Galata köprüsü üzerinde, Saray 9 1 7 dörtlük klâsik: Kulübler a man yakalanmıştır. atletik idmanla hazırlanmadığı için üst hazırlık yapmaktadırlar. Bu arada Çanakkale belediyesi tarafın burnu parkında, Kızkulesinde, Üsküdar rasında. tngilterede lik maçları başladı üste birkaç müsabaka yapamıyan, lâyıkı dan hazırlanmış çok büyük bir çelenk te da Şemsipaşada muazzam elektrik ten 10 17,30 beş çifte alamanalar: Ingiltere profesyonel lik maçları geçen Istanbulda müsabaka yapmalan mevsi vardır. Ortasındaki kırmızı zemini teşkil viratı yapılacaktır. veçhile atlayıp, sıçrıyamadığı için mu PTofesyoneller. vaffak olamıyan futbolcu da, cskrimci cumartesinden itibaren bütün liklerde b i r nım en canh bir hareketi sayılacaktır. eden çiçeklerle gene çiçekten beyaz bir 11 17,50 su üzerinde kayak: A îstanbul halkının bu candan tezahü Yugoslavlar Istanbulda üç gün kala ayyıldız işlenmiş olan bu çelenkte şu ibade, besketbolcu da gördü ve anladı ki den başlamıştır. matörler arasında. ratına iştirak etmek istiyen Akay idaresi, Kral kupası galibi ve lik maçı beşinci caklar, cumartesi ve pazar günü yapıla re yazılmış bulunuyor: değil Olimpiyadlarda kazanabilmek, sa12 18,10 tahlisiye gösterileri: TahSirketi Hayriye, Halic vapurları ve didece girdiği sporu rahat yapabilmek için si olan meşhur Arsenal kuvvetli takımlar cak müsabakaların hepsine iştirak ede «Eski düşmanların kahraman ölülerilisiye U. M. efradı. ğer vapur kumpanyaları pek muhterem başka şekilde hazırlanmak, vücudün ta dan Evertonu 45 bin seyirci önünde ve ceklerdir. Yelken: ne» Sa Majeste mezarlıkları ziyaretten ve kıymetli misafirin İstanbula geleceği hammülünü başka yollarla artırmak lâ kendi sahasında 3 2 mağlub ederek o15 de 12 M2 şarpiler: Kulübler aYugoslav takımı 22 atletle bu müsa sonra yatlarına döneceklerdir. Öğle ye cuma günü akşamı saat 21 den itibaren yunlara iyi bir şansla başlamıştır. zımdır. rasında. bakalara girecektir. meğini müteakım otomobillerle Kilyeye vapurlarından bir kısmını halka tahsis eGeçen senenin birincisi Sunderland 28 16 da Olimpik yole dinğiler 25 M2 Kendi kulubümden Berlin Olimpiyaoradan Cokbayırına gidecektir. Büyük deceklerdir. O gece saat yirmi bir Kürek, yelken ve yüzme dına dört futbolcu gitti. Yarın lik maç bin seyirci önünde Şefild Vanzdey ta misafirimizle maiyetlerinin harb sahasını den itibaren halktan arzu edenler, bu metro kareye kadar: Amatörler arasınyarışlan ziyaretleri sırasında binecekleri otomobil vapurlarla büyük deniz şenliklerine ış da takib edecektir. Bu suretle yarışlar ları başladığı zaman yarısı koca bir O kımına 2 0 mağlub olmuştur. Istanbul bölgesi su sporlan ajanlığm ler bugün araba vapurile gelmiş ve May tirak edecekler ve saat bire kadar Bo fasılasız bir surette 14 ten 18,10 a ka limpiyad görmüş futbol takımımız, gene dan: dar devam edecek ve ayni akşam Moda dostan Seddilbahire sevkedilmiştir. filân meçhul kulübü güçbelâ mağlub e ğazda dolaşacaklardır. 19 ve 20 eylulde yapılacak olan îs 1 Bölgemiz kürek şampiyonası 6 Deniz kulübünde bir balo verilecektir. decek, Istanbulda kalan oyuncularımı tanbul atletizm birinciiklerine büyük şe Balkan festivallerine iştirak edecek Sa Majestenin bu ziyaretleri sırasında Bir Atina gazetesinin makalen zm bir kısmı muhakkak ki Berlinden ge hirlerimizin tanınmış atletleri davet edi eylul 936 pazar günü saat onda Moda Orgeneral Fahreddin tarafmdan izahat millî heyetler o gece şenliklerde kendi koyunda yapılacaktır. Kulüblerin yarış Atinada çıkan Proia gazejesi îngilter* lenlerden gene daha iyi oynıyacaktır. leceği gibi, aynca yapılan bir teşebbüse vesaiti yanş sahasına hususî vasıtalarla verilecektir. îngiliz Kralı bu ziyaretleri lerine tahsis edilecek dubalar üzerinde millî rakıslarını oynıyacak, şarkılar söyli Kralı Sekizinci Edvardın Çanakkale ve Bu vaziyet şimdiye kadar daima böy göre Yugoslavyanın büyük bir atlet ta müteakıb yatına rakiben İstanbula harecerrettirilecektir. îstanbulu ziyaretine tahsis ettiği bir fıkrale oldu, gene de öyle olacaktır. yeceklerdir. ket edeceklerdir. kımının da bu müsabakalara iştirakleri 2 Yelken şampiyonası eylul 4 cu sını şöyle bitirmektedir: Sahiller de Talihin ayrı bir cilvesile bizim gibi temin edilmiştir. Sa Majestenin cuma sabahı varacağı ma, 5 cumartesi, 6 pazar günleri Moda «Bu, geçen sene birçok şeyleri değişYugoslavyanın 100, 1000 ve 5000 koyunda yapılacaktır. birkaç Olimpiyada gidenler, mutlaka avDonanma ve tenvirat faaliyetine şimîstanbuldan hangi rıhtımda karaya çıkatirdi. Bugün îngilterenin Türkiye ile müdetlerinde kendi görebildiklerini imkân metro koşuları şampiyonlannı aralanna 3 Yüzme seçmeleri 5 eylul cumar cakları henüz kat'î surette malum olma diden başlanmıştır. Bu maksadla Kızkudahilinde yazıp anlattılar. Ben bu defa almış olan Yugoslav takımı da Istanbul tesi, 6 eylul pazar günleri Moda yüzme makla beraber Galata nhtımından çıkma lesile Şemsipaşada gece tenviratı yapı nasebeti pek dostanedir. Çanakkalenın eski ağza yeni tat verecek mevkide de şampiyonasında yer alınca müsabakalar havuzunda yapılacaktır. lacaktır. Kızkulesinin ana hatları am kanlı faciasından kalan şey birbirine zıd lan çok muhtemeldir. mevkide şerefle çarpışan iki milletin yekayn bir kıymet ve ehemmiyet kazanacakğilim. Kendilerinin, buradan otomobil ile In pullerle çevrelenecek, ayrıca bu ışıklar Kulüblerimizin yelken için cuma günü tır. arasma 2,5 metro boyunda E harfi diğere karşı mütekabil hürmetidira Seneler gösterdi ki spor işlerimiz ya saat onda I. S. K. kulübünde bulunacak giliz sefaretine gitmeleri ve müteakıben Nahlin yatı Yugoslav şampiyonlarından Kovaçiç hakem heyetine ve kürek için de müsaba Dolmabahçe sarayını teşrifleri ihtimali de işlenecektir. Bu harf Kral Edvardın adızıp çizmekle kılım bile kıpırdatmıyor. Sa Majeste İngiltere Kralı Sekizinci nın ilk harfidir. Bundan başka köprü üFırsat düştüğü ve sırası geldiği için tek ve Grevsin Balkan oyunlanndan evvel ka günü yanştan evvel hakem heyetine vardır. zerine de ışıktan büyük bir tak yapıla Edvardı şehrimize getirecek olan Nahlin rarından fayda gördüğüm bir meseleyi müracaatleri lüzumu tebliğ olunur. Büyük misafirimiz îstanbulda üç gün caktır. Hazırlanmakta olan tenviratın en yatı dünyanın en güzel ve en denizci yagene ileri süreceğim. kalarak arzu buyurduklan gezintileri Müttefik kulüb murahhaslabüyüğü Sarayburnunda yapılacaktır. tıdır. 1930 senesinde Glasgowda John Bütün dünyanin esas olarak kabul eyaptıktan sonra pazar akşamı Viyanaya Buraya Neon tesisatile 20 metro uzun Brown tezgâhlarında inşa edilîfciş olan rını davet dip yürüdüğü yola katılmak lâzımdır. geçeceklerdir. luğunda ve 17 metro yüksekliğinde mu bu yat, iki defa muvaffakiyetle Atlantik T . S. K. Istanbul bölgesi başkanh Spor işlerimizin selâmeti dünya sporile rorpidolarımız Çanakkaleye vardı azzam tesisat yapılacaktır. Bu tesi denizini geçmiş bulunmaktadır. Berlinde yapılan 11 inci olimpiyad, ğmdan: aradaki açık mesafeyi şuurlu ve hesablı yalnız spor cephesinden değil, pro Çanakkale 1 (Sureti mahsusada giden satın en başmda Ingiltere Kralının taYa/ın uzunluğu 80, genişliği 11, de * Mühim bir mesele hakkında tebligatta bir yürüyüşle kapatabilmek ve bir gün paganda ve siyaset bakımmdan da muharririmizden) îngiliz Kralı Sa cının ana hatlarile ingilizce hoş geldiniz rinliği 5,5 metrodur. Hacmi ' istiabisi de bulunulmak üzere bütün müttefik kulüb aradaki bu handikapı mümkün olduğu devrin en büyük hâdiselerinden bıri Majeste Sekizinci Edvardı kara suları demek olan (Welcome) harfleri ışıklan 1574 tondur. kadar kısa bir mesafeye indirmek için, olmuştur. 51 milleti bir araya toplı murahhaslannın 4/9/1936 cuma günü mızda karşılıyacak olan torpitolanmız bu dırılacaktır. Ayrıca tacın altına büyük fikir terbiyesile beden terbiyesini birleş yan ve onlara yalmz misafirperverli akşamı saat 19 a kadar bölge merkezinde sabah sekizde Çanakkaleye gelerek de misafirin adının ilk harfi olan büyük bir tirelim. ğin son haddini değil, tekniğin ve or başkanlığa müracaat etmeleri önemle bilmirlediler. Orgeneral Fahreddin, tahki ( E ) harfi yapılacaktır. Bu muazzam tedirilir. Spor teşkilâtımız sadece koşup, atlıya ganizasyonun da ne demek olduğunu mat kumandanı General Kılkış Çanak sisat Radyo Necib müessesesine verilmiş Satranç olimpiyadı bitti bilecek en basit idman sahalannı oraya gösteren Almanlar, bütün dünya milkale valisi Nizamettin tarafmdan karşı olup dünden itibaren geceli gündüzlü Dün, şehrimizde iki mühim hırsizIıK letlerinin kalblerini kazanarak bu işi Münih 2 (A.A.) Satranç Olim landı. îngiliz sefareti ataşe kommersiyali çalışılmağa başlanmıştır. buraya yapı yapıvermeli. Nizamnamelevak'ası olmuştur. büyük muvaffakiyetle başarmışlardır. piyadı bitmiştir. Müsabakalara 21 mil kolonel Vuts ta Adatepe ile rinde bir sürü esaslardan bahsedilen ku gelmişti. Evden altın çalanlar Arkadaşımız Ahmed îhsan, olimpi let iştirak etmiştir. Almanya 56 puvanla îstanbul haîkı Sa Majeste îngiltere lüblerimizi idare edenler, ellerindeki üç îngiliz Fransız mezarhklar komisyonu Kralının şimdiye kadar ziyaret ettiği yerEyübde Nişanca mahallesinde Da • < beş genci bu sahalarda yetiştirmeğe ça yadlann devamı esnasında Berlinden birinci gelerek altın madalyayı kazan reisleri de Orgenerali karşılıyanlar ara her gün gönderdiği telgraf, telefon mıştır. Macaristan 19 puvanla ikinci ve lerde kendisine gösterilen iyi kabulün vudağa sokağında 28 numaralı eve meçhşmahdırlar. sında idi. General Fahreddin şehre çıkh. fevkinde bir sevincle dost Kralı karşılı hul bazı kimseler girerek 65 altm, 10 ve mektublarla bu muazzam işin spor Sporda muvaffak olmak için mutlaka tarafmı okuyucularımıza bildirmişti. Letonya 18 puvanla üçüncüdür. Öğleden sonra Adatepe ile Seddilbahire tane kâğıd lira çalıp kaçmışlardır Owens profesyonel oldu hareket etti. Kolonel Vuts, mezarhklar yacakhr. koyunda deniz şenlikleri bir atletizm seferberliği yapmahyız. Her Arkadaşımız, <Olimpiyadlarda gör Pencereden giren hırsız Moda kes bünyesi ve kudreti dahilinde güç düklerim» başlığı altmda da yeni bir Nevyork 2 (A.A.) Üç defa Olim reisi ve Çanakkale valisi torpitoda idiler. Eyübde Yavedud mahallesinde otu • Büyük memnuniyetle haber aldığımıza sporlara bu sahalarda çalışarak ve ol makale serisi hazırlamıştır. piyad atletizm şampiyonluğunu kazanan Seddilbahir yolunda şehidlerimiz önüngöre. îngiltere Kralı Sa Majeste Sekizin ran Osmanla damadı Dursunun evine kigunlaşarak hazırlanmah. Spor mayasmı Bu makalelerde; yukarıda işaret et ve adeta bir harika olan zenci Josse den geçilirken kahraman ölülerimiz ge ci Edvardın şehrimizi ziyaret halinde lidli kapının üstündeki küçük pencereden pistten alanlar, yapılacak beynelmilel tiğimiz gibi, 'devrin en büyük hâdi Owens, profesyonel olmuştur. miden bir müfreze tarafmdan selâml'andı. bulunacakları eyluün 6 ncı pazar günü giren meçhul hırsızlar bir dikiş makinesi, müsabakalarda bizi mahcub etrniyecek selerinden biri olan 11 inci olimpiyaKendisi beraberinde gene Olimpiyad Bando da selâm marşı çaldı. Orgeneral mes'ud bir hâdise olarak bütün deniz mü" bir altm köstekli pusla, birçok kıymetli leri gibi renklerimizi de, şerefimizi de dın şimdiye kadar yazılmıyan taraf şampiyonlarından Tolan' olduğu halde Fahreddin torpitodan Seddilbahir iske esseselerimizin iştiraklerile Moda Deniz elbiseler, çamaşırlar çalarak kaçmışlar * mutlaka bugünkünden daha iyi temsil e ları tesbit edilecek ve bilhassa dünya on haftalık bir tiyatro turnesi için haftada lesine çıktı. Büyük misafirimizin yarın sporcularmın bu müsabakalara nasıl beş bin dolar mukabilinde bir angajman Nahlin yatından karaya çıkacaklan bu Kulübü tarafmdan tertib edilen yarışla dır. •leceklerdir. Bir buçuk sene evvel Aksarayda polis rın ve Türkiye birinciliklerinin de yapı hazırlandıkları ve Türk sporunun iskelede karşılıklı iki bayrak direği vardı Benim bulabildiğim en kestirme yol beynelmilel spor muvazenesindeki almıştır. karakolunun dört metro karşısında baklacağı tarihe tesadüf etmektedir. ve üzerlerinde çok büyük kıt'ada Türk budur. Atletizm için umumî seferberlik mevkii ele alınacaktır. Yarı ağırsiklet dünya Geçen ayın dokuzunda gene ayni koy kal dükkânını soyan ve hllâ yaka'anave Ingiliz bayrakları karşılıklı dalgala vapmaz ve bugünkü gidişle işin dumanmı şampiyonluğu da yapılan su sporlannm daha geniş bir mıyan hırsızların bu son vak'alann da Bütün okuyucularımızm büyük bir nıyordu. Sa Majestenin geçeceği yollara "tağru çıkaracağımızı zannedersek bir gün dikkat ve merakla okuyacaklarmdan tezahürü halinde icra edileceği anlaşılan kahramanları olduklan zannolunmakta Viyana 2 (A.A.) Belçikalı boksör ^limpiyad işlerinde seyircilikten ileri gi emin olduğumuz bu yazıları yarın Roth, Avusturyalı Lazeke on beş ra şimdıden nadide halılar döşenmiştir. Yol bu yarışlara verilen ehemmiyeti tebarüz dır. lar muntazamdır. Orgeneral Fahreddin '"miyeceğimize inanmak lâzımdır! dan itibaren neşre başhyacağız. ettirmek için büyük Başbakanımız Ismet vutta sayı hesabile galib gelerek yarı ağır Polis bu gece soygunculannı aramakrefakatindekilerle birlikte Sa Majestenin ömer Besim înönünün yarışlan yüksek himayeleri al tadır. şiklet dünya şampinyonu olmuştur. Beş şehir arasında atletizm maçı Istanbul şampiyonası OÜMPİYADDA GÖRDÜKLERİM Dün Eyübde iki ev soyuldu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog