Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

3 Eylul 193b CUMHURÎYET 5ON HABERLEC... TEIEFON TELCRAr ve TELSİZLE Hâdiseler arasında Karikatiir sergisi D « sergide 1860 tarihlerinden bu*"^ güne kadar çıkan mizah gazete lerinin çeşid bolluğuna bakınız; Nasreddin Hoca ve Karagöz gibi an'anevî ittihza tiplerinin asırlardanberi de • vam eden, hâlâ sevimli ve canlı tesirGeçen hafta Gelerini düşününüz; orta oyunundan şeneral Franko ile u hir operetine kadar, yerli ve ecnebi, zun bir mülâkat yayazılı veya tuluat, bütün komik ne parak gazetesine yol * vilerinde, vodvilde, komedide, farsta, lıyan News of the rövüde ilâahirihi... Türk san'atkârlarıntn facia nevilerile mukayese kabul etWorld Madrid mumiyen üstün muvaffakiyetlerini hatırhabiri Marx JacobTokyo 2 (A.A.) Bahriye Bakanı harrikesine istinaden, 11.059 tonilâto layımz; ve nihayet, gözünüzün önünson, Ispanya Cum Nagano tayyare ile Tateyamaya hare torpito muhribi, 15.598 tonilâto denizalde duran bu serginin tertib edilişin hurreisi Senor A ket etmiştir. Mumaileyh, orada, Amiral tı gemisi bulunduracağından tngiltere deki el kıvraklığından, tanzim ve teşzanza ile görüşerek Takahaşi kumandasmdaki 70 harb gemi hükumetini haberdar etmektedir. hir ustahğından tutunuz da resimler Cumhurreisinin söy Bir İngiliz nazarına göre, maddei mü deki çizgi seyyaliyetine, kompozisyon sinden mürekkeb bir Japon filosunu tef lediklerini gazete dş edecek ve bundan sonra filo, manev teharrikenin denizaltı gemilerine tatbiki, sağlamhğma, zeki neş'eye ve hayır • Af. Azana sine telgrafla bil raya çıkacaktır. Bu manevranın neredc İngiltere ile Amerika Birleşik devletleri hah istihzaya varıncıya kadar her tadirmiştir. Bu mülâkahn özlü kısımlarını arasında denizaltı gemileri bahsinde mev raf ı üstünde düşününüz; bizi bir büyapılacağı gizli tutulmaktadır. iktibas ediyoruz: Japonya bahriye meseleleri etra cud ahengi bozabilecek mahiyettedir. yük istihza milleti yapan bu yoldaki «Şahsı etrafında propaganda yap fında tngiltereye bir nota verdi Londradaki fikir, Japonyanm muahede hususî kabiliyetlerimizin amillerini tırmaktan hoşlanmıyan ve matbuata naLondra 2 (A.A.) Japonya Bü çerçevesi dahilinde torpito muhribi to bir kere daha merak etmekten kendiDün gece büyük bir muvaffakiyet kazanan Yugoslav nizi alamıyacaksınız. diren beyanatta bulunan Ispanya Cumyük Elçiliği, bugün, îngiltere hükume nilâtolarını denizaltı gemisi tonilâtolarıheyeti dans ederlerken hurreisi hiç şüphesiz ki hükumet taraftan Eğer istihza, arzularımızla vazifetine bahriye meseleleri hakkında bir no na tahvil edip edemiyeceğinin hukukçuBalkan festivalleri dolayısile hazırla kütlesi tarafından uzun uzadıya alkışlan ricalin en kudretli simasıdır. Her neka lerimiz, ihtiraslarımızla aklımız, ta vermiştir. Bu nota ile, Japonya, Lon lar tarafından tetkik olunması lâzım gel«fcen» le «biz» ve nihayet, insanla kâ nan büyük balo, dün akşam Bebek sara dı. En sonra da millî gruplarımız, sıra ile dar bir yabancıya İspanya bugünkü hadra deniz anlaşmasının maddei müte diai merkezindedir. inat ve kâinattn muvazenesi her an yında büyük bir muvaffakiyet ve inti İstanbul amatör, Çoruh vilâyeti dans he lile cinnet getirmiş bir memleket manza•'i"iıtıtııllHIMIll bozulup düzelen unsurları arasında •zamla verilmiştir. Davetlileri ve balodan yeti, Balıkesir Yakutçu köyü zeybekleri, rası arzetmekten hâli değilse de bütün ki tezadları, aykırılıkları, biçimsizlik evvel verilecek dans ve musiki müsamere Eğin, Erzurum, en sonra da Karadeniz haricî sükun ve itidalini muhafaza et ve düzensizlikleri çizgilendirerek u sinde hazır bulunacak dost Balkan he grupları danslarını oynadılar. mekte olması itibarile Senor Azanza bu mumî bir nizama, küllî bir ahenge yetleriui götürmek üzere, köprii ile saray İlk müsamerede olduğu gibi dün ak keşmekeş içinde esrarengizliğini muhafakavuşmak ihtiyacından doğuyorsa, arasında saat bire kadar, her yarım sa şamki müsamerede de Erzurum ve Eğin za etmektedir. karikatür sergimizin harikulâde gü • atte bir vapur hareket ettirilmiştir. grupile Balıkesir zeybekleri büyük bir 1900 den 1930 yılına kadar küçük zelliğini yapan sebebi anlamıya doğDans ve musiki festivalini veren Bal muvaffakiyet kazandılar ve alkışlandı bir edibler mahfili müstesna bir kâtib ve ru bir yol bulmuşuz demektir: kan h/yetleri mıllî elbiselerini giymiş bu lar. piyes yazıcısı olan Manuel Azanzayı Bütün tarihî facialar, tezadlar ve Saat bire kadar devam eden millî pek az tanıyan vardı. Primo de Riverasarsıntılarla dolu, kararsız, hatta top lundukları halde ilk vapurla Beylerbeyi rağın mesahai sathiyesinde bile istik sarayına gitmişlerdir. Bundan sonra kal danslardan sonra davetliler, sarayın bi nın diktatörlüğünden sonra memlekette rarsız bir milletin çalkanan ruhunda, kan vapurlarla da davetliler saraya git rinci kat salonlarında hazırlanan zengin bir ihtilâlci olarak tanınmağa başhyan Moskova 2 (A.A.) Tass Ajansi hem büyük kederleri telâfi, hem de mişler ve üst bahçede bulunan havuzun ve mütenevvi büfeye davet edildiler. Bir Azanza 23 ay Başvekâlet makamını i§Moskova 2 (A.A.) Tas ajansı taraftan büfede izaz ve ikram edilirlerken gal etmiş ve geçen şubat umumî seçiminonların sebeblerini belirterek izale et etrafında mevki almışlardır. bildiriyor: bildiriyor: mek zaruretile büyük bir istihza neşBalo münasebetile gerek sarayın deniz diğer taraftan da sarayın ortasındaki ha den sonra Cumhurreisliğine intihab olunMoğol Mançuko görüşmelerine ya Gazeteler, Litvinofla, yeni Romanya esinin ve coşkunluğunun doğmasım tarafındaki kapısı, gerekse Beyler cihe vuzun başında salonlarda çalınan caz muştur. kında tekrar başlanması münasebetile Dış İşleri Bakanı M. Antonesko arasın tabiî karsılamalıyız. tsviçre gibi asutindekj kapısı renkli ampuller ve bayrak bandla dansdiliyordu. Bu suretle davetSenor Azanza Ispanya Cumhurreisi Tas ajansının Ulanbator muhabiri aşa da teati edilen telgrafları neşretmekte de bir memlekette böyle bir ruh do • larla süslenmiş ve deniz cihetine her dev liler sabaha kadar büyük bir neşe ile eğ olarak senevî (60,000) îngiliz lirası aldirler. Sovyet Dış İşleri Bakanına çeLtiğıdaki malumatı vermektedir: ğamaz; çünkü sükun ve muvazene letin bayrağını temsil etmek üzere büyük lendiler. maktadır. Devlet reisi olarak beyanatta Geçen sene Mandehonli istasyonunda ği bir telgrafta Antonesco diyor ki: istihzanm düşmantdır. Meşrutiyetlen «Yeni vazifeme başlarken, barışm te sonra olduğu gibi hep sosyal çalkantı toplar asılmış bulunuyordu. Balkan he Yarın akşam Bebek bahçesinde, mil bulunmağa salâhiyettar olmamasına rağMoğol ve Mançuko delegasyonlan arayetleri üzerinde oynamak için büyük ha lî Balkan heyetlerinin iştirakile yapılma men Senor Azanza, News of the World sında yapılan görüşmelerin Mançuko de mini ve memleketlerimiz arasında mev lardan sonra bizde mizah ruhunun vuz üzejinde yapılan plâtformun etrafı ve sı mukarrer bulunan mehtab âleminden gazetesine beyanatta bulunmaktan çekincud dostane münasebetlerin kuvvetlen fışkırması da bunu gösterir. legelerinin aşın metalibatı karşısmda, i havuzun içi renkli elektriklerle süslenmiş sarfınazar edilmiştir. Bunun yerine ayni memiştir. Cumhurreisi ezcümle demiştir kinciteşrin sonunda inkıtaı üzerine, bil dirilmesi hususunda sizinle birlikte ça Sergide Cemal Nadir, Münif Fe bulunuyordu. gece denizde bir mehtab âlemi yapılacak ki: hassa Buirnor gölü mıntakasında bazı lışmak imkânını elde etmenin bende u him ve Ramiz üç ayrı nev'in üstadı Dans ve musiki festivaline saat 22 de ve gece geç vakte kadar eğlenilecektir. « Ispanyayı şimdiye kadar geçirdiği hudud çarpışmaları olmuş ve bu çarpış yandırdığı büyük sevinci size bildırmek dırlar. Ramizin resimlerinde ince çizİstiklâl marşile başlandı, ondan sonra Esasn o gece îstanbulluların aziz yük sivil harblerin en kanlısına sevkeden ihisterim. Vazifeme başlarken ekselânsımmalar Mançuko hududu üzerindeki vaginin seyyal ve gizli gülüşlerinden zi evvelâ Bulgar, sonra Romenler, daha sek misafiri Kral Edvard şerefine Istanzın kıymetli yardımlanndan mahrum kaltilâl, ne meşru cumhuriyet hükumetinin ziyeti bir hayli karıştırmıştır. yade, kitleli bir nes'e, bir kahkaha sonra da Yugoslav heyetleri muhtelif bullular deniz fener şenlikleri tertib et ne de onun parlamentosunun hatasından mıyacağımı ümid ederim.» daveti görünüyor. Toplu Ve anî san • Moğol Halk Cumhuriyeti hükumeti Rumen Dış İşleri Bakanına yazdığı sasyonları, ruha yapılan büyük bas • danslarını oynadılar, şarkılarını söyledi tiklerinden halk o gece sabahlara kadar doğmuş değildir. Cumhuriyet nazarında 29 şubatta, Mançuko hükumetine, bu cevabî telgrafta Litvinof demiştir ki: kınlart ve sürprizleri, teferrüata ve ler. Bilhassa Yugoslav heyetile Bulgar denizde vapurlarla gezecek ve şımdıye dahilî harb elbette menfurdur. Bilâkis, çarpışmalara sebeb olan hâdiselerin tet«Barışın temini ve memleketlerimiz hafif tebessüm ürpermelerine terdh millî heyeti 3000 kişiye yakın bir seyirci kadar görülmemış bir gece geçirecektır. cumhuriyet her zaman için askerî partiye kiki için derhal bir muhtelit komisyon arasında mevcud olan dostane münase eden Ramiz, renkli resitnlerinin boya karşı son derece mümaşatkâr ve civantoplanmasını teklif etmiştir. betlerin tevsii hususunda benimle teşnki kombineztonlarında hakikî bir kapak merd davranmıştır. Msnenn gaycsi, is Verdiği cevabda, Mançuko hükuıne mesai etmek hakkındaki arzunuzu bü •ve afiş san'atkârıdır; daha ince ve panya halkının hürriyetini temin değil, ti, şayanı kabul olmıyan bir takım dılek yük bir memnuniyetle kaydediyorum. girift çizgilerin içinden geçirdiği, cid[Başmakaleden devam] hun daha insanca çarelerle tutulması lü bilâkis bu hürriyeti halkın elinden al lerde bulunmuş ve ancak bu dilekler ka Dünya sulhunun kuvvetlenmesi bakımın den dahiyane bir espri seyyalesile Sulh dostu olan Sa Majeste Sekizinci zumunu bin kere daha iyi anlıyoruz. maktır. Gayeleri memleketin mukadde bul edildiği takdirde görüşmelere iştirak dan bütün memleketlerle, ve bilhassa en canlanan teferrüata Cemal Nadir da Edvard Türkiyede sulhu tutan bir milAsil kalbinde sulhun aşkı yaşadığını ratını, askerî istibdadla kontrol etmekten ha sadıktır. Sadece nevilerde ayrılt • edebileceğini söylemiştir. letin şefine mülâki olmakla adeta kendi pek iyi bildiğimiz Sa Majeste ingiliz ibarettir. yakın komşularile işbirliği tesis etmek yorlar. Maamafıh, bundan sonra yapılmış o Sovyet Rusyanın esasını teşkil ettiğin id*ealinin timsalile karşılaşmiş olacak ve Kralına temin ederiz ki ziyaretile şeref Ispanya ve halkının hürriyet ve em Ramizin karikatürden afişe doğru hiç şüphesiz bundan bilhassa memnun o ve sevinc yarattığı bu diyarda bütün millan görüşmelerde, Mançuko hükumeli, den, ekselânsınızm bu arzusu bende büniyetine ne dereceye kadar alâkadar olevvelce koymuş bulunduğu şartlarJan yük bir sevinc uyandırmıştır. Şimdiki bey en güzel yoldan sapan büyük kabili • lacaktır. Sa Majeste İngiliz Kralının şah let Büyük Şefi Atatürkün izlerinde sulduklannı, memleketin sulhperver sekenevazgeçmiş ve her iki taraf, konferansın nelmilel vaziyet böyle bir işbirliğini el yeti, Münif Fehimde karikatürden sında biz de sulh desteği muhterem ve hun fedakâr bekçisidir, ve icab ederse sini ihafe kasdile Riften renkli asker geillüstrasyona doğru harikulâde bir te büyük bir milletin hükümdarını selâmla onu tutmak, onu hal ve mevkie hâkim 25 eylulde Mandehonli istasyonunda zem kılmaktadır.» tirmekle ispat etmiş bulunuyorlar. toplanması fikri üzerinde ittifak etmış mayüle istihale etmiştir. Şüphe yok ki maktan bilhassa memnun olmağa hazırla kılmak için fedakârlıkların daha büyükAntonesko ile Bek arasında Bu hayvanî muameleye karşı halk lerdir. Her iki taraf, mevcud huduiun Münif Fehim, sulu boya Ve daha zi nıyoruz. Bu fevkalâde telâkide Çanak lerini, en büyüklerini ihtiyara hazırdır. telgraflar gayet haklı olarak hiddet ve nefret duygözden geçirilmesi ve hudud muhasamaBu şartlar içinde muhterem misafirimiz maktadır. Hatta cumhuriyet rejimine Varşova 2 (A.A.) M. Antonesko yade çini mürekkebile aranan ton ve kalenin köprü vazifesini görmüş olması lanna son verilmesi hususunda görüşmeM. Beke bir tebrik telgrafı çekerek ışıh tezadlarımn bolluğu ve çeşidliği ise hâdisenin büyük ehemmiyet ve kıyme Sa Majeste İngiliz Kralınm memleketi karşı olan bağhlık ta bu yüzden kat kat ler yapılması noktası üzerinde de uyuş «sulhun muhafazası ve iki dost ve müt içinde, klişe Ve makine baskısına göre tini ancak artırmış olabilir. İngiltere bun mizi ve Şefimizi ziyaret etmekten pek iyi artmıştır. muslardır. tefik memleket arasındaki rabıtalann en güzel ahengi bulan tek büyük san dan çok zaman önce Çanakkaleye dair intıbalar alarak avdet etmiş olacağını Bir aylık harb bize göstermiştir ki IsMacaristan Kral Naibi Hor kuvvetlendirilmesi için» mesai birliğinde atkârdır. Resimli bir kitabın asıl ma yazılmış bir eserin ihdası vesilesile kahra tahmin ediyor ve bu kıymetli ziyaretin panya halkı meşru hükumet etrafına topbulunmağı tasvib eylemekte olduğunu nasını anlıyan bir Türk tâbii henüz man Türk milletinin kahraman Şefine böyle şerefli bir netice ile nihayet bulaca lanarak harbi kazanmak azmindedir.tinin salâhiyetleri tevsi dünyaya veya Babıâli caddesine gel karşı takdirlerini ve hürmetlerini izhar et ğını düşünmekten bilhassa memnun olu Kendilerini ve ailelerini tecavüze karşı bildirmiştir. edilecek M. Bek, ayni şekilde cevab vermiş metniş olduğu için, Münifin bir meine mişti. O kitabın ilk sayfasma elyazısile yoruz. muhafaza ve müdafaaya kıyam eden Budapeşte 2 (A.A.) Saylavlar tir. YUNUS NAD1 ilâve edeceği harikalar, simdiye ka kaydolunan ithafta denilmiş olduğu gibi bütün bir Ispanyol kütlesi vardır. Milis kurulu başkanına yazdığı bir mektubda, Türk milleti Çanakkalede ancak kendi kıtaatımız arasında burjuvalar, proleterTitülesko Romanyaya dönüyor . dar hep tesadüfe, yahut kendisinin M. Gömböş hükumet partisi de dahil bumüsaid bir ruh anına bağlı kalâı. Her varlığmı müdafaa etmiş ve bu maksadla ler, münevverler, memurlar, çiftriler ve MonteCarlo 2 (A.A.) M. Titulunduğu halde bütün parlâmento partileorada kahramanca dövüşerek yalnız mueski ordu zabitleri vardır. Herkes hürIeskonun sıhhî vaziyeti, salâh bulmuştur. Türk ressamı ve muharriri için oldu • {Baştarafı 1 tnct sahifede] rınin şimdiki seçim sisteminin ıslah edilmevaffakiyetle değil asaletle de temyüz eyriyeti müdafaaya koşmuştur. Mumaileyh, yakında Romanyaya dön ğu gibi, Münif için de, matbuattan sini elzem addettiklerini yazmakta ve bu lemiştir. Umumî Harbde sebebler ve ğından bahsetmektedirler. Kabine pa mek niyetindedir. Beni bu muhteşem sadakat manzarası hâlâ defedilmiyen ucuzculuk ve ke partiler noktai nazarlannın bildirilmesi ms'uliyetler aramak abestir. Bu, tarıhin zartesi ve salı günü Reisicumhur M. son derece mütehassis etmektedir. Fakat, M. Tituleskonun yanında bulunan ze lepircilik zihniyeti içinde, sergide göiçin onlan bir konferans halinde topla cereyanında husule gelen adeta tabiî bir Löbrünün riyaseti altında iki toplantı ya ayni zamanda bence bu gayrimuntazır vat, mumaileyhe Milletler Cemiyetinde rülen mucizelerin sahibi olmak büyük mak hususundaki projeyi tasvib ettiğini fırtına idi. Biz bu fırünada kendimize parak bu mesele hakkmda kat'î bir ka bir hâdise değildir. Ispanya halkının Romanyayı temsil etmesi için teklifte bu bir şereftir. ilâve etmektedir. düsen vazifeleri merdlikle ifa ettik. 01 rar verecektir. lunulmuş olduğu haberi tekzib edilmekBir şaiyaya göre, Fransada askerlik Cumhuriyetin etrafında toplanacaklanna Bu konferans, saylavlar kurulu toplan tedir. Türk mizahının Ve karikatürünün dürdüğümüz kadar ve belki daha çok şüphe edilemezdi. Siz bana bu halkın kendimiz öldük. Bizim hesabımızda bu müddeti 2,5 3 seneye ifrağ edilecektir. neyi müdafaa etmekte olduklannı sorudıktan sonra yapılacaktır. Kral naibinin derunî tebessümden ziyade Vodvil Loyd Corc Almanyaya ulvî fedakârlıkların hepsi millî varlığın Diğer bir şaiyaya göre, askerlik müdde yorsunuz. Ben de cevaben diyorum sasalâhiyetlerinin tevsii ile âyan meclisinin kahkahası arayan kaba ve âmiyane gidiyor korunmasından, hatta kurtanlmasından ti uzahlmıyacak, fakat buna mukabil tes dece hürriyeti! ıslahı meseleleri de yapılacak konuşmabir nev'e doğru hâlâ biraz niçin kaçLondra 2 (A.A.) Lloyd George, ibaret kutsî ve çok aziz bir gaye uğrunda lihat artınlacaktır. larda mevzuu bahsedilecektir. Bunlar Communal bayrağı, cumhuri tığtnı düşünmek lâzımdır. Türk ru • ihtiyar olundu. Diğerleri de hep milletleBaşbakan muavini M. Darany ile Iç beraberinde oğlu Gvvilym ve kızı Megan Belçika da askerlik müddetini yet bayrağı namına harbediyorlar. Esave Tarım Bakanları bu konferansta hü olduğu halde Büyük Harbdenberi ilk hundaki zengin komik duygusunu, rine aid birer düşünce ile dövüştüler ve uzatacak mı? sen bunca fedakârlıklara bu kadar sa defa olarak Almanyaya gitmek üzere kapalı ve nüanslı bir zarafete, gizli düştüler. Şimdi hepimiz yer yer Gehkumeti temsil edeceklerdir. Brüksel 2 (Hususî) Askerî muh dakate başka ne mana verilebilir. Fransızlar Leh generaline İngiltereden ayrılmıştır. Orada mesken Ve hakimane bir istihzaya doğru te •bolu yarımadasını dolduran kahramanla telit komisyonunun bugünkü toplantısında Sayanı eseftir ki harb meşalesi içindeve ziraat meseleleri hakkmda tetkikat kâmül ettirecek yolun mes'ulleri ara rın mezarlan üzerine iğilerek hayatlarını Lejyon Donör nişanı verildi yapacak olan mumaileyhin Hitlerle gö sında yalnız aktörler ve karikatürist milletlerinin selâmet ve haysiyetleri ug Erkânıharbiyei umumiye reisi askerlik yiz, fakat muzaffer Ispanya halkı bütün müddetinin uzatılmasını istemiştir. Ko cihana fedakârlıklannm nümunesini gosParis 2 (Hususî) Reisicumhur M. rüsmesi muhtemeldir. runda harcamak cömerdliğini göstermiş mi3yon azaları erkânrharbiye reisinin bu terecektir.» ler değil, edebiyatçılar da vardır. Löbrön, Harbiye Nazırı M. Daladye ile fedakârlan taziz ve tebcile çalışırken sul talebini tasvib etmişlerdir. Troçki ile karısı için yeni PEYAMİ SAFA Lehistan ordusu umumî müfettişi GeMısır heyeti Pariste ikametgâh neral Rydz Smigli bugün Şampanya Paris 2 (A.A.) Londradan dön ' da yapılan büyük manevrada hazır buVoslo 2 (A.A.) Reuter ajansı mekte olan Nahas Paşanm idaresindeki« lunmuşlardır. bildiriyor: Mısır heyeti buraya gelmiştir. \ Bu münasebetle yapılan resmigeçid Troçki ile karısı, bugün ikametleri için Nahas Paşa, Dış Bakanı M. Delbosla' Sen sonra M. Löbrön misafir Leh ge intihab edilen, Oslonun yirmi mil kadar görüşmüştür. neralini Lejyon Donör nişanile taltif cenubunda kâin Şundbyye gitmek üzere etmiştir. General Smigli öğleden sonra Hoenefossdan ayrılmışlardır. En gilzel mecmua y Verdun harb sahasını ziyaret ederek Altı polis otomobilile bir kamyon kengece Nansiye hareket etmiştir. dilerine refakat etmektedir. Tapon donanması biiyiik manevralara çıktı Beylerbeyi sarayında dün gece verilen balo Balkan Festivali müsamerelerinin en muvaffakiyetlisi oldu Senor Ozananın G. Frankoya cevabı «Halk, asilere karşı hürriyeti müdafaa ediyor» Japon hükumeti deniz işleri hakkmda İngiliz hükumetine bir nota verdi Mongolîstan Man Romanya Sovyet münasebatı çuko konuşmaları Geçen sene yarıda kalan İki Haricive Vekili müzakerelere yakında arasında samimî telgraflar teati olundu yeniden başlanacak İngiltere Kralı Türkiye sularında Almanyadan sonra Küçük Itilâf toplantısı tehir edilmiyecek PARİS BORSASI Paris 2 (Hususî) Paris borsasınm bugünkü kapanış fiatları şunlardır: Londra 76,43, Nevyork 15,18 3/4, Berlin 610,50, Brüksel 256,25, Madrid , Amsterdam 1031,25, Roma 119,45, Liz bon 69,25, Cenevre 495. bakır 42 3/4 43 1/4, kalay 187 12/6, altın 138,03, gümüş 19 11/16 Bükreş 2 (Hususî) Küçük İtilâf Hariciye Nazırları toplantısının tehir edileceğine dair çıkan haberler tekzib edilmektedir. Toplantı Çekoslovakyanm Bratislava şehrinde ol*cak ve Roman yayı bizzat Harjciye Nazırı M. Antonesko temsil edecektir. AYDABİR Bugünkü sayısında Şiirler Tarihte zehir Tebdili kıya' fet hastaları Kuş adam Tiyatro Sinema Hikâye Kadm ve Moda Garp edebiyatı Dünya haberleri Fotograflar..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog