Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 3 Eylul 1936 / // // a VIYANA OONUŞU Tarih* tefrika: 143 M. TURHANTAN Şehîr ve Memleket Haberleri ] Siyasî icmal Yumurta ihracatı Soruyoruz? İş kanunu Tatbikat ve teşkilât hazırlıkları yapıhyor İngiltere ve Akdeniz on iki mühim hâdise Akdenîzl meselesine ve İngiltere devle « tinin ve alelumum büyük în * giliz împaratorluğunun üç kıt'anm arasma sokulmuş büyük bir dahilî deniz bulunan ve ayni zamanda bütün dünyanın îş kanununun tatbikatına geçilmeden en mühim güzergâhmı teşkil eden bu deevvel kurulacak teşkilât için Karadeniz nizle olan münasebatına cihan politikasile mıntakasında bir tetkik seyahati yapan uğraşanlann ziyadesile nazan dikkatini «Zafer bayramında her taraf neKüçiik Kara Mehmed, bütün müna Catoı nasıl dilerse öyle eder. Kimscye sonra Türkofis îstanbul merkezinde iki iş dairesi reisi Enis Behiç şehrimize dön celbetti. cib ve mübarek bayramlanmızla toplantı yapmışlardır. Odadaki toplantr kaşa ve müzakereleri sessiz bir sevinc i hesab vermeğe bordu değildir. müştür. süslenir. Ankarada fakir bir kulübe çinde dinliyordu. O, artık hedefine yakHâdiselerden biri şimdiye kadar In * Deir Pirinin sesi biraz yükseldî ?e da Iktısad Vekâletinden dün gelen ve yumurta ihracatımızı çok yakmdan alâ yoktur ki millî bayramlarda bayrak Enis Behiç sırasile Zonguldak, Ereğli, giltere hükümdarlannın ve Veliahdleri • laşmış demekti ve ateşlediği meşaleyi ta sertleşti: » asmasın. Asmazsa ceza verir. Fakadar eden bir tebliğ ihracatçılara bil Samsun, Bafra, Trabzon, Rize ve Kas nin istirahat ve tenezzüh için Akdenizin şımak yükünü başkalanna bırakmamak Sence belki öyledir. Lâkin biz, kat, bunu asmamak istediğinden detamonu vilâyetleri hakkmda tetkikat yap garb havzasmı ve bahusus cenubî Fran istiyordu. Fakat îstanbul vaziyetini be kurbanhk koyun değüiz. Buradan Ek dırilmiş ve bu vaziyete göre nasıl hareket edilmesi lâzım geldiği üzerinde müzakereğil, parası olmadığı için. bir bayramıştır. Buradan Ege mıntakasma gide sanm Rivyera sahillerini tercih ettikleri rikilerden daha iyi bildiğinden mühim reye on konakhk yer vardır. Her yanı lerde bulunulmuştur. ğa sahib olamadığı için asamaz. cek olan iş dairesi reisi bundan son bir nokta üzerine çadırdakilerin dikkati da düşman sarmıştır. Boş yere kendimizi halde yeni Kralm ilk seyahat ve tenezBursa ve havalisini dolaşacaktır. Çok aileler bilirim ki o şerefli bayBundan sonra Türkofiste yapılan topni celbetmekten geri kalmadı: zühü için Akdenizin şark sularını tensib niçin kırdıralım? Eğer Ekreye gitmek :lrağı evinin penceresinde dalgalanlantıda da îspanyadaki isyandan sonra Iş kanununun muvakkat faslma göre eylemiş olmasıdır. Bu seyahat esnasında Yeğen Osmanı, dedi, unutmayın. tıza ettiyse Serdanekremle bile gideriz. dırmak gurur ve şereS^ni kazanmak kanunun meriyet mevkiine girmesinden Kral yolunun üzerinde olduğu halde orada kalan mallanmızın vaziyeti, bedel" Bu herifi Hünkâr satra aldı. Şimdi ara Yoksa, taş çatlasa, buradan ileri bir aevvel merkezi Ankarada bulunan bir iş Arnavudluğa, Italyanın Adriyatik li leri, bankalardan alınan avans mukabili % için birkaç günlük nafakalannı bile mızda bulunuyor. Bir oyun bozanhk ct dım atmayız. feda etmişlerdir. dairesi bulunacak ve bu dairenin memle manlarına ve Ege denizindeki Italyanın verilen faizler meselesi üzerinde görüşülmesinden korkanm. Cafer Paşa, Padişahtan ve onun nânü müş ve Ofisin bu husustaki teşebbüsleri ketin icab eden sanayi merkezlerinde şu Onikiadasına uğramayıp Yugoslavya, Fakat, maalesef Istanbulda bayni'metinden bahis açacak ve tehdidler nin neticesi etrafında malumat alınmıştır. Fetvacı, gülümsedi: beleri kurulacaktır. Enis Behicin yap Yunanistan ve Türkiye sahillerini ziya rak asmıyan birçok evler, koskoca Tasalanma kardeş, dedi, on Yeğen savuracak oldu. Deli Piri omuzlannı Verilen malumat yumurtacılar üzerinde makta olduğu seyahat neticesinde bu şu ret eylemesi ve mütenekkiren seyahat etapartımanlar her yerde göze çarpıOsman olsa bizi yolumuzdan döndüre silkti: belerin nerelerde vücude getirilmesi lâ mekte bulunmasına rağmen bu devletlememnuniyet uyandırmıştır. yor. Bilhassa «Türk tebaasıyız, mez. Bununla beraber onun adım atışmı Boş lâfı koy be adam, dedi, biz zım geldiği kat'î olarak tesbit edilmiş rin şefleri ve hükumet erkânile görüşmeTürk vatandaşıyız» diye bağıran ve gözden uzak tutmayız. Ölçülü gitmezse Padişahın ekmeğini yemiyoruz, o bizim ÜNIVERSİTEDE olacaktır. Bu teşkilât, teşrinisani başında sidir. bir Türk gibi bütün haklardan istifaaliyete geçecektir. Teşkilât iş kanunu etimizi kanımızı içiyor. Sırası gelince ocezasını venrız. fade eden bazı vatandaşlanmız acaİkinci hâdise îngiltere Bahriye Nazırı Oniversitede askerî ikmal mevkii meriyete girinciye kadar hazır nu da babasına, büyük amcası Genc OsVe öbür yoldaşlara döndü: ba niçin meskenlerine şanlı bayraSir Samuel Hoareun Akdenizin şark ve lıklar yapacak bilhassa bir kısım fabrika' imtihanları Dil birliği, gönül birliği yaptık. mana benzetiriz. Yediği eti, içtiği kanı ğımızı çekmekte ihmal gösteriyorgarb havzalarının tam haddi fasılında torların kanunun vecibelerinden kurtul Tatil ayları esnasında Pendikte yapılElbirliğile şu ayaklanma işini başaraca burnundan getiririz. Sen aklmı başma lar?» mağa çalışmalarına meydan verilmiye büyük İngiliz mevkii müstahkemi ve doğız. Ölüm var, dönüm yok. Üçler, Ye devsir de bize karşı gelmekten fariğ ol. mış olan Üniversite askerî kampmda ikOkuyucumuzun yerden göke kacektir. îş kanunu dokuz buçuk ay sonra nanma üssü bulunan Maltayı teftiş için diler, Kırklar yardımcımız olsun, Hacı Yoksa başını, kucağında görürsün. mal ve mazeret imtihanma kalmış olan alelâcele Fransa yolile Londradan ha dar hakkı vardır. Yüreklerimizin ifmeriyet mevkiine girecektir. Ve sağına dönüp haykırdı: Bektaşın himmeti üzerimizden eksik ol ların yoklamalanna başlanmıştır. Dün reket etmiş bulunmasıdır. tiharla kabardığı millî günlerde vamasın. Şimdi hep birden fatiha okuyalım, Hukuk fakültesi ile Güzel San'atlar A Durma Tekeli, ırla!.. Bu hâdiseler Akdenizde son zaman tandaşlık haklarından istifade eŞEHÎR İŞLERİ meded ya Ali deyüp paçalan smyalun. Teke Sipahilerinin Kethüda yeri kademisi, Dişçi ve Eczacı okullarınm yoklarda değişen vaziyet üzerine îngiltereden, bu toprak sayesinde karnını Çadırdakiler bu denilen şeyleri yap Ahmed, bu ihtar üzerine bütün ovayı sa lamalan yapılmıştır. Bugün Mülkiye, doyuran, zengin olan, bu toprağın Cami ve türbelerin çalınan nin askerî noktasmdan merkezi sıkletini blar, sonunda bir de gülbânk çektiler. racak kadar gür bir sesle Budin mersiye Yüksek Mühendis ve Fen fakültesinin, hâlâ bu denizde bulundurması mı muvahür havasını teneffüs eden bu gibi eşyaları Lâkin heyecanlannı seslerine aksettirmi sini haykırmağa başladı. O, mersiyede yarın da Tıb fakültesinin 3, 4, 5 inci sıfık olacağı yahud kuvvetlerinin ve bil insanlann bayrak asmamalan ne Alman bütün tedbirlere rağmen, cami hassa donanmasmın müdafaa ve hücum yorlardı, nefeslerini tutar gibi davrana tekerrür eden «aldı Nemse bizim nazh nıflan talebelerile Yüksek Orman fakülayıb şeydir! ve türbelerdeki kurşunlann çalınmasmm harekâtında serbestisini muhafaza için Budini» sözünü ilk defa okur okumaz tesi ve Yüksek îktısad ve Ticaret okulu rak dışanya gürültü düşürmüyorlardı. Bu hakikaten ehemmiyete değer önüne geçilememektedir. Bu vesile Oe merkezi sıkletini Akdenizin iki kapısı oBu suretle temeli kurulmuş olan isyan, ilk Sipahi safında ve sonra öbür saflarda nun imtihanlan yapılacaktır. vaziyetin muhakjcak resmî bir makaBelediye alâkadar şubelere bir tamim an Cebelüttank Boğazile Süveyş kanaYeniçeri şairlerinin yanık telkinlerile, e ayni nakarat, korkunc birer sayha şeklı mın müdahalesile düzelmesi mi lâYeni jeoloji profesörü göndermiştir. Bu tamimde eslâfın birçok linde gürledi, ardından bütün saflar kamı sıkı sıkı elinde bulundurmak suretile lebaşılann kuvvetli propagandalarile çarzıdır, diye; Geçen ders yılı içerisinde hastalanarak fedakârlıklarla meydana getirdiği cami nştı. Beş bin pala beş bin keskin dil gibi harice alması mı İngiliz împaratorluğu çabuk miispet bir istikamet aldı ve ilk ve türbelerdeki kurşunların ve içindeki Üniversitemizden aynlmış olan Fransız nun ve politikasınm selâmeti için hayırh hamle Varadin suyunun Baçka ovası ya birden parladı, yürekleri altüst eden hırkıymetli eşyanın muhafaza edilmesi, şinv jeoloji profesörü Chaputtan münhal ka bulunacağı yolunda yalnız gazeteler ve kasında yapıldı. Hamle günü, içlerinde çın bir feryad yükseldi: den sonra bu gibi abidelerden bir hırsızlan Fen fakültesi jeoloji profesörlüğüne mütehassıslar ve politikacılar arasında Fetvacıdan başka bütün elebaşılann bu Serdan istemezük!.. ık vâki olursa o mıntaka memurlannın İsviçrenin maruf jeoloğlanndan Parejas değil, devlet adamlan arasında da în lunduğu büyükcek bir kalabalık köprüCafer Paşa, dilin kemiği olmadığını tecziye edileceği bildirilmektedir. getirtilmiştir. giliz İtalyan gerginliğindenberi başhyan yü geçmişler, Sekdin ovası da denilen ve arkasında yumurta küfesi bulunmadıProfesör Parejas, Uluslar Kurumunun Bu sene tamir edilecek yollar ve gittikçe hararetini artıran roünakaşaya geniş sahrada toplanmışlardı. Cafer Pa ğını çok iyi iblen vezirlerdendi. Deli Pifen müşav^i olup dünyanın birçok yerleşa adlı bir vezir, ordudan ayrılan bu a rinin bir işaretile bütün Sipahilerin isyan Belediyenin 936 senesi bütçesinin tas baska bir ehemmiyet izafe etmiştir. rinde ve bu meyanda Avrupa, Amerika dik edilerek tebliğ edildiği yazılmıştı. Yelaya kumandan yapılmış, Yeğen Osman bayrağını açtıklarını görünce Serdanekingiliz parlamentosu yaz tatiline başni bütçe ile Belediye yol inşaat ve tami lamazdan evvel bu mevzu üzerinde şidda Levendlerile dümdara geçirilmişti. reme yâr olmaktan vazgeçivermişti. Fa ve Çinde jeolojik tetkikat ve uzun müdratı için 140 bin lira ayrrmış bulunmak detK münakaşalar olmuştu. Hatta mu Cafer de, Yeğen Osman da Serdarıek kat kendini biraz naza çekmek istiyordu. det meslekî incelemeler yapmış maruf O sebebje Deli Pirinin ellerine yapıştı:, bir profesördür. tacbr.. Bı^ par^ ile evvelâ bozulmak üzere hafazakâr meb'uslardan biri üç yüz sercnıdcn talimat almışlardı, Sipahilcri Ekre yoluna düşürüp ve bir bahane bu Ne yapıyorpsun ağa, dedi, bunun ' Bir müddettenberi Romanyada bulun Bundan bir müddet eyvel Saraybur olan yollann tamiri yapılacaktır. Bundan nedenberi Akdenizde hâkim bulunan bülup geri döneceklerdi. Her atlıya altışar sonunda sana ve bana ölüm var. Gel, makta olan Fen Fakültesi dekanı Ali Yar nundaki bostanlar içinde bir cinayet ol maada, son bir sene zarfında oldukça yük îngiliz donanması son vaziyet ü muş, burada bir bodrumda yatan ve pa tahribata uğnyan Bebek ile Rumelihisan zerine buradan çekilecek mi? diye sorgünlük viyecek dağıtılmıştı. densizlikten vazgeç, yoldaşlan yatıştır. da dün şehrimize dönerek vazifesine başçavracılık etmekte olan Selim Hoca bı arasmdaki yol ve nhtım; Şişlide tramvay muştu. Bu suale Bahriye Nazın, büyük Köprüyü geçiş tamam olduktan, düm Ben Serdarıekreme yüzsuyu dökeyim, lamıştır. çakla yaralanmak suretile öldürülmüştü. durağındaki asfalt meydan, Şişhane ka ngiliz donanması Akdenizde üç yüz sedarda kalacak Levendler yerlerine geç Ekre işini kapatayım. Hukuk Fakültesi henüz dört Bu cinayetin suçlusu olarak Abdullah rakolundan Parapalas arkasından geçe ne daha kalacaktır, diye cevab vermişti. tikten sonra Cafer Paşa, Deli Piri ve Deli Piri ona, Drava köprüsünü gösseneye çıkarılmadı ile arkadaşı Serkisin ve cinayet «ırasında rek Galatasaraya uzanan Tozkoparan Fakat bu cevab tereddüd ve heyecan Seyifoğlu gibi Sipahi ağalannı yanına terdi: Şehrimizde bulunmakta olan yüksek kullanılan bıçağı saklamakla suçlu Ab caddesile îstanbula gelen seyyahlann içinde bulunan îngiliz efkân umumiye çağırdı, askerlere ikişer günlük zahire îşte yol Paşa, dedi, var, git. Lâtedrisat umum müdürü Cevad dün Üni dullahın metresi Saimenin muhakemelealata kulesini ziyaret etmeleri hasebile sini yatıştırmamıştır. Hatta Bahriye Nadaha verileceğini söyledi. Çevrilmek is kin bize kanşma. Hele Serdar gidisine versiteye giderek Rektör Cemil Bilsel ile rine dün Ağırceza mahkemesinde başlan ehemmiyetli sayılan Şişhane karakolu ve zınnın kendisi için de pek mukni olma tenilen entrikayı çoktan sezmiş ve ona bizden hiç söz açma. Çünkü biz onu uzun müddet görüşmüştür. Bu görüşme mıştır. Suçlulann sorgusu yapılmış, ikisi Kuledibi caddesi tamir edilecektir. mıştır. Bunun delili Maltada İngiliz göre tedbir almış olan Deli Piri bu teb çoktan ölüme mahkum ettik. de Hukuk fakültesi dekanı profesör Sıd de bu cinayetin kendi taraflanndan ya Belediyede fen memurları donanmasmın emniyet içinde bannıp baliğe karşı şu soruyu yaptı: Sipahiler, evvelce aralarında karar dık Saıai de hazır bulunmuştur. Bu ko pılmadığını iddia eylemişlerdir. Dinlenen nnamıyacağını mahallinde tetkik ederek fazlalaştırıldı Düşman için on beş saatlik yere laştırdıklan plâna göre hareket ederek nuşma esnasında fakültelerin talimatna şahidler de hâdisenin esası hakkmda maİngiliz bahriyesinin gelecek sevkulceyş geldi demiştiniz. Şimdi bize on günlük Yeğen Osmanın Levendlerini çeviriyorYeni tasdikten gelen 936 senesi Be melerile Hukuk fakültesinin dört seneye lumat sahibi olmadıklannı, vak'ayı görpolitikasını hazırlamak üzere kendisinin zahire dağıtıyorsunuz. Bunun hikmeti lardı. O, tehlikeli bir mücadeleye girişmediklerini söylemişlerdir. İlk tahkikatı lediye bütçesile makine ve sanayi şube alelâcele oraya gitmesidir. nedir?.. Cenabma malumdur ki Sipah mektense riyakâr davranıp selâmete çık çıkarılması meselesi etrafında görüşme yapan zabıta memurlarının da şahid sı sindeki mühendislerle fen memurlannm Fakat îngilterenin Akdenizde daha taifesi çabuk işkillenir, sebebini anlama mayı tercih ederek hemen atını ileri sür ler de olmuştur. adedi tezyid edilmiştir. Bundan başka fatile dinlenmelerine lüzum görülmüş ve Hukuk fakültesinin dört seneye çıkarıldığı işten huylanır, kuşkulanır. Iki günmüştü, barbar bağırıyordu: bu şube mühendis ve fen memurlannm uzun seneler kalıp kalmaması teknik memış olduğu hakkmda henüz kat'î ve res dava başka bir güne bırakılmıştır. sele olmaktan ziyade siyasî vaziyete bağlük yiyecek daha alın dersek bize sebemaaşı maaştan üzrete tahvil edilmiştir. Ben de sizinle bileyim, îşte kuca mî bir karar olmadığından bir eylulden ıdır. ingiltere Amirallığmın, İmparatorbini sorsalar gerektir. Onlann önünde ğım açık. Gelin koçuşalım. ECNEBÎ MEHAFÎLDE Bu şube tarafmdan idare edilen temiz luğun en büyük donanmasını Akdenizde ilibaren kayid olan talebelere Hukuk faağzımız mühürlü kalmamak için kerem lik işlerinde de yakmda faaliyete geçi Bir Sipahi, Yeğen Osmanm kendileri kültesinin 4 seneye çıkarılması ihtimalinin bulundurmak için ahiren verdiği kararla edin, bu işin hikmerini bize söyleyin. lecektir. Irak Hariciye Nazırı bu ne uyduğunu Deli Piriye haber verince de mevcud olduğu kendilerine şifahen Ordudan çıkarılmış, Dravanm beri ta Cafer Paşa da son sözünü söyledi: CEMÎYETLERDE mesele halledilmemiştir. Ingiltere politisabah geliyor tebliğ edilmektedir. kası Akdenizde dayanabilecek müstakar rafma aşınlmış ve Yeğen Osmanm Le Hak yolundan kim döner ki?.. Ben Irak Hariciye Nazın Nuriyüssaid Pa Avcılar ve Atıcılar Birliği Ancak bu gibi meselelerde şifahî tebvaziyet ve temeller anyor. Yunanistanda vendleri tarafından da yan çevrilmiş o de yoldaşlarla bileyim. ligatın hükmü olmadığından ileride bu şa Toros ekspresile bugün şehrimize muKrallığm yeniden tesisine yardım etmek kongresi lan Sipahilerin bu durumda hoyratlık Fakat gürültü arasında birkaç uşak gibi talebelerin kalkıp ta (biz fakülteye vasalat edecektir. Nuri Paşa Filistindeki yapamıyacaklarmı sanan Cafer Paşa, Pazartesi günü Avcılar ve Atıcılar ve Mısırla ittifak muahedesi akdetmek köprüyü aşmışlardı, ayaklanma işini Ser girerken tedris müddeti üç sene idi) t a r iğtişaşata nihayet vermek üzere Arab Birliğinin senelik kongresi olmuş, heyeti suretile emeline kısmen yetişmiştir. Fa ı hakikati açığa vurmaktan çekinmedi. darıekreme haber vermişlerdi. Boşnak zmda hak aramaları ihtimali bulundu komitesi nezdinde tavassutlarda bulun idare raporu okunmuş, hesabatı tetkik e kat bu kâfi değildir. Bunun için îngiletre Gideceğiniz yer, dedi, Ekredir. Süleyman Paşa bu haber üzerine telâş ğundan fakültenin tedris senesinin biran muş, Irak Hariciye Nazınnın bu tavas dilmiş ve heyeti umumiyece muvafık gö Akdenizde daha kuvvetli devletlerle de Onun için size on günlük zahire dağıtıyosutu kabul edilmiştir. ederek kendi Sekbanlarından, Sarıcala evvel tayin edilmesi lâzım gelmektedir. esaslı anlaşmalar, sağlam ve devamll ruz. rülmüştür. nndan ve Levendlerinden beş altı yüz Oğlu Sabahla beraber seyahat etmekYeni idare heyeti seçilerek riyasete ttifaklar yapmağa ehemmiyet veriyor. Yabancı dil imtihanında Deli Piri, dik dik Vezirin yüzüne bak kişiyi köprüye koşturdu, köprü tombazte olan Nuri Paşa bir hafta kadar şehri ikinci reis Ali, ikinci riyasete Emin, he Ancak îngiltere teknik ve politika noktab ve soğukkanhhğını bozmadan sordu: lannı kestirmek istedi. Sipahilerle ordumuvaffak olanlar mizde kalarak buradan Avrupaya gide yeti idare azalıklarına Cemal, Hulusi, lanndan Akdenizdeki mevkiini sağlam Ya bunu Serdanekrem kendi ağ nun temas etmesine bu tedbirle engel olBir eylulde Edebiyat fakültesi yaban cektir. Turhan. Haysiyet divanına doktor ope laştıracak olursa politikasınm ve deniz, zile bize niçin demedi?... c! diller mektebinde muallim muavinliği mak istiyordu. ratör Murad, Said Salâhaddin seçilmiş hava ve askerî kudretinin merkezi sıkleRomanya sefirine dair O, Padişahm mutlak vekilidir. için ecnebi lisanlarmdan yapılan tahrirî [Arkası var] tini serbestii harekâtmı muhafaza için M. Tituleskonun yeni teşekkül eden tir. imtihanlarda kazanan namzedlerin listesi Bu sene daha ziyade faaliyet göste Akdenizin kapılannm dışansma nakletRomanya kabinesinden dışarıda bırakıl dün ilân edilmiştir. Selânik sergisi için hazırlaAlmanyaya aid menşe rilmesi için temenniyatta bulunularak miyecektir. Tahrirî imtihanlarda muvaffak olan ması münasebetile Romanyayı haricde kongreye hitam verilmiştir. nan kitab şehadetnameleri temsil eden bazı sefirlerin istifa edecekleri Mttharrem Feyzi Togay lar bugün yabancı diller mektebinde on Eski reis Asım Turgud rahatsız ol Beynelmilel Selânik panayın bu ayın Alman hükumeti verdiği umumî bir ka beşer dakikahk şifahî imtihanlara tâbi h r şayi olmuş, bu arada Romanyanın An altısmda açılmaktadır. Bu sergi için rarla 1 ağustos tarihinden itibaren Al kara elçisi M. Filoti hakkında da bazı ması münasebetile fahrî riyasete tayin etulacaklardır. Bunda da muvaffak olanMerkez Bankası hisseleri dilmiştir. •!••• memleketimizin iktısadî kalkmmasına damanyaya girecek her malın menşe şeha lar dört eylulden sonra yapılacak amelî neşriyat vaki olmuştu. Dün gazetelerde Evvelki akşam 83,5 lirada kapanaa ir bir kitab hazırlanmakta idi. Ynancaya M. Filotinin istifa etmemiş olduğuna daElektrikçilik yapacak Merkez Bankası hisse senedleri dün satercüme edilen bu kitab sergiye yetiştiri detnamesinin almanca meşnıhatlı olması derslere iştirak ettikten sonra muallim ir sefaret erkânmdan birinin beyanatı ecnebiler bah Borsada 81 lirada açılmış ve akşam lememiştir. Belki serginin son günlerinde mecburiyetini koymuştu. O zamandan muavinliği imtihanında muvaffak olmuş vardı. Bu beyanttaki «M. Filoti bu daaddedileceklerdir. Küçük san'atlar kanunu mucibince, e 82,5 lirada kapanmıştır. gönderilecektir. beri hükumetimiz bu işin memleketimiz kikaya kadar istifa etmiş değildir» cümiçin olan büyük müşkülâtmı Alman hükulesi gazetelere yanlış olarak aksetmiştır. lektrik tesisat ve tenviratı işlerinde ça Iktısad müsteşar vekili Çocuk Esirgeme Kurumunun Hakikatte beyanatta bulunan zat «M. lışanların muhakkak Türk tabiiyetinde Uzunca müddettenberi şehrimizde bu meti nezdinde tebarüz ettirerek teşebbü olmalan icab etmektedir. Halbuki bu sünnet düğünü Filoti istifa etmiş değildir!» demiştir. lunan Iktısad Vekâleti müsteşar vekili ve satta bulunmuştur. Alman hükumeti bu güne kadar bu işlerde çahşanlar arasınÇocuk Esirgeme kurumu Heybeliada Nuthası 5 Kontftar teftiş heyeti reisi Hüsnü yaman dün ak vaziyeti nazan dikkate alarak Türkiye EVKAFTA da birçok ecnebi tebeası vardır. Bunlann nahiye şubesi bugün saat 15 te Heybelişam Ankaraya dönmüştür. için menşe şehadetnamelerine almanca işlerinde kalabilmeleri için ancak müteadada 50 kadar çocuğu sünnet ettire Evkaf hukuk müşaviri istifa hassıs olduklannı ispat etmeleri şart meşruhat koymak mecburiyetini kaldır Irak Millî Bankası cektir. etti tır. Badema bu işlerde çalışmak istiye Malî mehafile gelen malumata göre, mıştır. Kurumun Fatih kaza şubesi de 13 ey İstanbul Evkaf müdürlüğü hukuk işleri cek olanlar ihtısas vesikalarile beraber Senelik 1400 Kr. 1700 Kr. Irakta Ziraat ve Sanayi Nezaretlerinin Ticaret Odası tetkikat lulde Edimeye bir tren tenezzühü tertib şefi Lâtif idarî bir ihtilâftan dolayı istifa Nafıa başmühendis veya müdürlüğüne Altı aylık 750 1450 tavassutile Irakın ilk millî bankası kuruletmiştir. muduru etmiştir. Amme hukuku ile Evkaf huku müracaat edeceklerdir. Müdürlük te keyÜç aykk 400 800 muştur. Sermayesi 150,000 tngiliz lirası Vilâyet merkez heyeti dün saat 17 de kunu temine çahşmış değerli bir hukukçv fiyeti Nafıa Vekâletine bildirecektir. Izmir panayırına gitmiş olan Ticaret Bir aylık 150 yokhtr olan bu millî bankanın ismi de Ziraat ve Odası tetkikat şubesi müdürü Galib Bah toplanarak kuruma aid bazı meseleler ü (adliyeci) olan Lâtifin istifası teessürle Ancak Vekâletin müsaadesi üzerine bu gibiler iş alabileceklerdir. karşılanmıştır. Sanayi Bankası konulmuştur. tiyar pazartesi günü şehrimize dönecektir. zereinde müzakerelerde bulunmuştur. Millî bayramlarda bazı İhracatçılar dün iki topvatandaşlar neden baylantı yaparak vaziyeti Deli Piri, kendilerine oyün edilmek istendiğinî rağımızı asmıyorlar? goruştuier anlaymca Cafer Paşaya: «Akbnı basına devşîr, Istanbulda bulunan bir Ankaralı kariimizden aldığımız Şehrimizdeki yumurta ihracat yoksa başmi kucağında sjöriirsün» diye çıkışb dün evvelâ Ticaret Odasında vetacirleri şöyle şikâyet edilmektedir:mektubda ondan Soruyoruz? Paçavracı Salimi kim öldürdü? Ağır cezada bu cinayetin duruşması dün başladı Cumhuriyet Abone ı şeraiti»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog