Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYE^ 3 Eylul 1936 SIHHATINIZr KORUYUNUZ En Mükemmel ve Emsalsiz MOTORLER SATiE'de En UCUZ Fiatla SALIPAZARINDA KANZUK MEYVA TUZU Kanzuk meyva tuzu en hoş meyva usarelerile hazırlanmış tvr. Hazmı kolaylaştırır. İnkı bazı izale eder. Kanı temizliyerek vücuda tazelik ve canlılık bahşeder. tNGÎLİZ KANZUK ECZANESÎ Beyoğlu îstanbul Satılır. Balıkesir Türk Hava Kurumu Başkanlığından: Kurumumuz iş evi inşası eksiltmesi 1 eylul 936 gün daha temdid edilmiştir. dan itibaren on (905) Tehlikeden koruyunuzHerhangi bir kremin ona lüzumu olan gıdayı verece ğîni zannediyorsanız bu tec rübe size pek pahalıya mal olabileceğini derhatır edi niz. Hiçbir krem size Krem Pertev kadar sadık kalamaz. CİLDİNİZİ SATİE ŞiRKETi Müracaat edilebilir Nişantaşında Merkezine veya Şubelerine Y E Ni Kadın ve Erkek Berber Salonu A Y DI N En s o n sistem Konfor Manikür Pedikür | Çok temiz işçilik En s o n Tuvaletler: | Ucuz Fiat Sirkeci Ehttsuut caddesi No. 8f I Ş I K eskî« Feyziye » L İ S E S İ DEMIIKTIOAR BEL GfcVŞEKÜGİ DERMANSIZUK VUCUT*DİMAG Y0R6UNLUKLARI Ana, ilk, Orta, ve Lise kısımlan vardır. Yatılı ve yatısız talebe kaydı için hergün müracaat edilebilir. Istiyenlere mektep tarifnamesi gönderllir. Telefon : 44039 Memleketimizin en eski hususî lisesidir. Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı Mardin Vilâyetî Daimî Encümeninden: Mardinde Hususî İdare namına yaptınlacak 36494 Iira 98 kuruş bedeli keşifli konferans salonu inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu keşif muhteviyatından 935 malî yılı içinde alınmış bulunan 5000 liralık malzeme ile kısmen yapılmış olan 2532 Iira 20 kuruşluk hafriyat ve sair ameliyat masrafı ki cem'an 7532 Iira 20 kuruş çıkarıldıktan sonra geri kalan 38962 Iira 78 kuruşluk keşif bedelinden de Nafıa Vekâletince yapılacak her türlü tadilâtı müteahhid kabul etmeğe mecburdur. Ihale 26/9/936 cumartesi günü «aat 12 de Mardin Daimî Encümeninde yapılacaktır. tstekliler mezkur saate kadar teklif zarflarını Mardin Daimî Encümen Riyasetine gönderecektir. Bu saatten sonra gelen teklif zarfları kabul edilmiyeceği gibi postada vâki olacak gecikmeler de kabul edilmi yecektir. Muvakkat teminat miktarı 2737 Iira 50 kuruştur. Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Nafıa işleri şeraiti umu miyesi, fennî şartname, keşif cetveli, metraj cetveli. istiyenler bu şartnameleri ve evrakı fenniyeyi keşif bedelinin yüzbinde beşi nisbetinde bir bedelle Mardin Daimî Encümeninden alabilirler. îsteklilerin Nafıa Vekâletinden almmış olan ehliyet vesikası veya bizzat mimar veya mühendis olmaları ve yahud bunlardan birile ortak olarak çalışacaklaını bildirir Noterlikçe musaddak vesi ka ibraz etmeleri şarttır. «691» (883) OKULLAR GüNEŞi : (Şemsülmekâtib), Istanbulun en eski özel bir okuludur. Fasılasız yarım a lık bir hayatı vardır. Manzara, hava, ziya ve su cihetile talebe sıhhati için eşsiz bir binadır. Muade. i musaddaktır. Yuva, ilk, orta sınıflara hergün kız, erkek, yatılı, yatısız talebe yazılır. İstiyenlere tarifname gönderilir. ^^^^^^^^^^^^^m^m Telefon: 4.2282. Beşiktaş: Yıldız. ^ ^ • • • ^ • • • ^ • ^ • M M M SEKSUÜN KUTUSu2oO KURUŞ. BEŞİR KEMAL . MAHMUT CEVAT * SİRKECİ İSTANBUL DiŞ HEKiMi Şirketi Hayriyeden Bir mehtab gezintisi yapılacaktır Eylulün 4 üncü cuma günü akşamı Festival heyetinin iştirakile Boğaziçinin yakın kısmında çok muazzam ve muhteşem Şirketçe hazırlanan duba mütenevvi renkli elektriklerle tenvir edi» lecek ve bu duba üzerinde muhtelif rakıslar icra kılınacaktır. Heyeti tertibiye tarafından Boğazın bütün bu kısmı nurlara garkedilmiş bir halde ve umumî tenvirat içinde her taraftan atılan binlerce musanna fişeklerle o gece sayın halkımız bu büyük, ye müstesna donanma seyrinde görülmemiş bir hayat yaşıyacaklardır. t j$j^:»^iad^M aMjtJBMtoMM^te! tı^vKllılviL 1 jfi^A. i l^llıKl * HALiL İLYAS AKBEN Viyanada toplanan Beynelmilel diş tababeti kongresinden avdetle hastalarını tedaviye başladı. Ankara caddesi 66 Zayi Arabacılık ehliyetnamemle nüfus tezkeremi kaybettim. Cüzdanm içindeki altı lirayı bulana hediye ede ceğim. Aksi takdirde hükmü olmadığı ilân olunur. Sarıgüzelde îsmailin kahvesinde Ali oğlu Mustafa Zayi Kabataş lisesi orta okul bi rinci sınıfından 934 senesinde aldığım tasdiknamemi zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan hükmü yoktur. 1190 Hayri S AÇ , B A KI Mİ Güzelliğin En birinci şartıdır. 21,30 da Köprüden 68 ve 74 numaralı vapurlar hareket edecektir. Bu vapurlar baştanbaşa elektrikle tenvir edilmiş olacaktır. 65 numaralı vapur saat 19,20 de Beykozdan hareketle Usküdara kadar Anadolu iskelelerine uğrıyarak Köprüye, 66 numaralı vapur saat 19,30 da Yenimahalleden hareketle Beşiktaşa kadar Rumeli iskelelerine uğrıyarak Köprüye gelerek kafileye iştirak edeceklerdir. Bu vapurda bir bando müzik bulunacaktır. F1ATLAR: Köprüden kalkan iki vapur için gidip gelme ücreti 25 kuruştur. Boğazdan inecek vapur ücretleri gidip gelme 3 7 i kuruştur. Gezinti bittikten sonra vapurlar geldikleri iskelelere uğrıyarak avdet edeceklerdir. Pasolarla fotoğrafh kartlar ve karneler muteber değildir. •• Operatör Urolog •• ADEMi ve Tabletleri PETROLNİZAM Kocaeli Inhisarlar Başmüdürlüğünden: 1 İnhisar İdaresinin İzmitte Cedid mahallesinde Devebağır tan mevkiindeki arsasına yaptınlacak tecrid, kaba barut, dinamit, kapsol depolarile bekçi evinden müteşekkil grupun inşaatı 2490 sayıh kanuna tevfikan açık eksiltmeye konulmuştur. 2 Muhammen bedel 8546 Iira 77 kuruştur. 3 Eksiltme 11/9/936 tarihine musadif cuma günü saat 14 te Inhisarlar Kocaeli Başmüdürlüğü merkezinde teşekkül edecek Komisyonda yapılacaktır. 4 Bu inşaata aid projeler ve fennî ve hususî şartnameler 43 kuruş mukabilinde İnhisarlar Umum ve Kocaeli Başmüdürlük leri İnşaat Şubelerinden alınabilir. 5 Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin muvakkat teminat ak çesi olan 641 lirayı veya hükumetçe muteber bir bankanın o miktarı ihtiva eden teminat mektubunu ve bu işlerle uğraştığını bildiren resmî vesaiki hâmilen mezkur gün ve saatte Komisyona müracaatleri. (896) Dr. Mehmet Ali idrar yolları hastahkları mütehassısı. Koprübaşı ^m Eminönü han Tel : 21915 ^m Yeniköy Sulh Hakimliğinden: 936/19 Boyacıköyünde Seyyah S. 39 sayıh evde mukim iken Rum hastanesinde ölen Kosta oğlu Yorgi Latasın mirasçıla HORMOBİN Her eczanede arayınız. BELGEVŞEKLİGİNE iKTiDAR KARŞI J ( 17 nci Fikret ihtifalini): 1 Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Harbiye Okulu în Yapan size, benden: (Sonsuz alkışlar)! rının ilân tarihinden itibaren üç ay ve gilizce ve Fransızca, Almanca öğretmenliklerine Yüksek okullarda Yerde yatan (Fikret'i), bu (törenle): alacaklannın bir ay vesikalarile mah öğretmenlik yapmak salâhiyetini ve vesaikini ve bilgilerini taşıyan Yüceltmiştir çok (tannsal kalkışlar)! kemeye müracaatleri ve Kostiden metFilorinalı Nâzım Kıral Özgünay iki İngilizce, bir Almanca, üç Fransızca öğretmeni alınacaktır. ruk eşyanın 7/7/936 pazartesi günü saat 2 Bu öğretmenliklerin ücreti ders saati başına 4 ilâ 5 liradır. on buçukta mezkur evde açık arttırma ile satılacağı ilân olunur. (25363) M. M. Vekâletinden: FiKRET İHTİFALCİLERİNE Zayi Tıb Fakültesinden aldığım 708 numaralı hüviyet cüzdanımı kay bettim. Hükmü yoktur. Tıb Fakültesi üçüncü sınıf talebesinden Turgud Ortaç Sahib ve Başmuharriri: Yunus Nadi Umumi nesriyatt ıdare eden Yazı Işlen Müdürü: Hikmet Münif Cumhuriyet matbaast 3 Ehliyeti haiz olan îsteklilerin diploma ve bonservis ve nü fus kâğıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı ve bulundukları memu riyetleri gösterir hal tercümesi ve bir istida ile Ankarada M. M. Vekâletine, İstanbulda Pangaltıda Harbiye Okulu K. müracaatleri ve sarih adres yazmalan lâzımdır. Müracaatler en geç 20 eylul 936 ya kadar yapılmalıdır. «232» (655) "KURTULUŞ,, Erkek ve kadınlara '. Haydarpaşa Lisesi Direktörlüğünden: Okulumuza bağlı olup bu kere kaldırılan Tatbikat mektebinin resmî mühürü kaybolmuştur. Bundan böyle bu mühürün hükmü olmadığı ilân olunur. (902), Biçki ve dikiş dersanesi Müdiresi: Mm. Papazyan Haftamn 4 günü kadınlara, 2 günü dikiş bilen erkeklere, günde üçer saat Fransız usulile biçki ve dikiş dersi tedris edilir ve 3 ayda Maarifçe musaddak diploma verir. Feriköy Tepeüstü 116 No. Papazyan apartımanı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog