Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

BUGÜN 2 nci sahifede: Siyasî icmal 5 inci sahifede: Mühim bir mesele: Kitab ticareti Dr. Muhlis Ete, 6500 muharrir işsiz 6 ncı sahifede: Spor haberleri » \. J (1 KEMALİZ Yazan: Tekin Alı Türk inkılâbı hakkında kadar yazılmış eserlerin en melidir. Fransız parlâment^su reişa Herriot ve doktor Köprülü f uad eser için birer mukaddeme yaZmışiardır. Her gencin elinde bir tane bulon malıdtr. Jfll Sayif4421 Telgrat ve mektub adresi: Cumhurtyet,"istanbul Posta kutusö: îstanbul, No248 PefŞieillbe 3 E)flÛl 1936 Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22368 Tahrir heyeti: 24298 İdare ve matbaa kısmile Matbaacılık ve Neşriyat Şiıfcett 2^.299 . 24290 (Solda) Başvekil tsmet İnönü İzmir sergisi ni açıyorlar. (Ortada) İsmet tnönü vapurda. MIIIUIIIIIIIIIIIII.MIIIIII.IIIIIII (Sağda) betynelmiieİ , i İngiltere Kralı Türkiye sulannda •"""""""""""" İzmir sergisinin methali ~" " '" """ ""«»""" >"• I •'"» llllllllHlltllllll ll.llllllltlllllll ri.llMIIIIIIIMIIIIIII.IIIIIU .I.MM.M.MH.MIM... ,„ llllllllllin lllllllllllll.ınMIIIIIII MIIII...IHI.I.IUll.ri..lllllllll|.lllllllllln. ngiltere Kralı Sa Majeste VIII inci Edvard bugün Çanakkale açıklannda Türk sularına dahıl olmuş bulunacaklar ve oralarda Türk donanmasının bir iki cüz'ü tarafmdan karşılanacaklardır. Sa Majestenin Türkiyede ılk ziyaret edeceği yer Gelıbolu yanmadasının Dünya Savaşında harb sahnası olan yerleridir. Bu ziyaret evvelâ denizden bir tavaf şeklinde yapılacaktır. Sa Majestenin harb sahnası hakkında izahlar almak için gösterdıği arzu üzerine hükumetimizce Orgeneral Fahreddmın reislıği altında bir heyet gönderılmiştır. Suvla limanından başlıyacak. olan şimalden cenuba denizden tavaf seyajıati Boğazın içinde Kılye limanmda nıhayet bulduktan sonra Budapeşte 2 (A.A.) Sü/Best Sa Majeste orada karaya çıkacaklardır. Ajansı, hükumerin pek yakmda TriBu defa da ziyaret cenubdan şimale doğanon muahedesinin süel hükümlerini ru karadan yapılacaktır. Bu suretle Sa bozacagı hakkında bir haber yayMajeste ingiltere Kralı yalnız son Umumıştır. mî Harbin değıl, o tarıhe kadar bütün aSalâhiyettar mehafiller bu habesırlann en ehemmiyeth harb sahnası olrin tamanr*p hayaB ye avlsız oldumuş olan Çanakkale savaşı üzerinde çok etraflı malumat almış bulunacaklardır. 5 a Majeste o harbde hayatlanna veda etmiş olan binler ve binlerle kahramanların mezarlannı da ziyaret edeceklerdir. Cümlesi bir günde yapılmış olacak olan Başvekil yanında Vekiller, İzmir Valiri ve Belediye Reisi olduğa bu zijjaretlerden sonra Sa Majeste îngihcdde panayırı açmağa gidiyorlar liz Kralı, maiyetleri ve karşılayıcılarile 6 ncı arsıulusal izmir panayınnı açmış motörle izmir vapuruna gelerek Başve Istanbula doğru seyahatlerine devam eolan Başvekil İsmet Inönü dün gece şeh kile hoş geldiniz demişler ve bunu müteadeceklerdir. Demek ki Sa Majeste genc rimize dönmüştür. Başvekili hâmil bulu kıb Başbakan ve beraberinde seyahate Kralı yann da biz burada, îstanbulda Paris 2 (A.A.) nan izmir vapuru saat onu çeyrek geçe iştirak etmiş olan Iktısad, Maliye, Adliye selâmlamakla mübahi olacağız. KendiHarbiye Nazın M Kızkulesi açığına varmıştır. ve Sıhhıye Vekilleri ayni motöre binerek Daladıe dün meblerine şimdiden Türkiye sulanna hoş gelBurada Atatürk namına albay îsmail doğruca Dolmabahçe sarayma gidıp A" miş ve safalar getirmiş olduklannı beyan usan ve senato mecHakkı ile Hariciye, Dahiliye, Nafıa Ve tatürke mülâki olmuşlardır. etmekle mübahiyiz. lıslerinin ordu komikilleri, Emniyeti Umumiye Müdürü bir 5a Majeste Kral Edvardı bugün Çanakkdeye, yann Istanbula [Arkast Sa. 4 sütun 4 te] teleri başkanlannı Sa Majeste İngiltere Kralı bir ayı mügetirecek olan Nahlin yatı tam yolla ilerlerken kabul ederek kentecaviz bir zamandanberi, daha Prens Çanakkale 1 (Sureti mahsusada gönSa Majeste memleketimizde bir memdılerile millî müdaDö Galken pek alışık olduklan bir tenezderdığimiz muharririmizden) Büyük nuniyet ve heyecan uyandıran bu seyahafaa meselesi hakkınzüh seyahati yapmakta bulunuyorlar. Sa misafirimiz Sa Majeste Sekizinci Edvar tini resmî surette yapmadıkları ve evvelda görüşmüştür. Majeste şahsan çok sevimli ve çok sevildm rakib olduğu Nahlin yatı yann sabah den hiçbir program hazırlanmadığı ci • Fıgaro gazetesi, miş bir zattır. Yalnız hükümdar hanedakara sulanmıza dahil olacaktır. [Arkası Sa 6 sutun 3 tel Fransız hükumeti Fransız Harbiye nına pek kuvvetli kalbî bağlarla sanlı nin askerlik hizme Nazın M. Daladie olan İngiliz milleti tarafmdan değil, hetini uzatmak için tetkikatta bulundugunu, men hemen bütün dünya insanlannca da. yazıyor. Sa Majeste Kral pek genc yaşlanndanSiyasal mehafil böyle bir tedbirin lüberi İngilterede pek ziyade hürmet gören zumlu olduğuna müttefikan kanaat ge kendi hükümdar hanedanlığmı adeta rJrmiş olmakla beraber müddet hakkında halk çocukluğu ile mezc ve telif etmiş bir henüz bir mutabakat hasıl olmamıştır. şahsiyettir. Onun bu çok lâtif meziyeti Fransada askerlik müddeti 3 sene Dün de Avrupanm muhtelif yerlerinbütün dünyanm takdir ve sempatisini de mi olacak? kendi üzerine çekip toplamaktan hali kal den Sovyet Rusya hakkında bir takım Paris 2 (Hususî) Gazeteler Franmamıştır. Bu yıl babası Beşinci Corcun asıl ve esassız müheyyiç haberler veril sada da askerlik müddetinin uzatılaca miştir. Bunlann arasmda Berlin radyosu, yefatı üzerine tac ve tah kendisine tevec[Arlcası Sa. 3 sütun 5 te] cüh ettiği zaman bütün dünya insanlan Gürcüstanda bir isyan çıktığmı, Stalinin arasında sanki bizden biri hükümdar olu zırhh bir trenle Tıflise hareket ettiğini, Sovyet Rusyanın bir kadm olan İsveç eljyormuş gibi bir his hasıl oldu. çisi Kalantayla Troçki arasmda gizli bir Vefatından sonra hayaytmın an'ane münasebet keşfedildığinden kadm elçinin Balkan festivali programiDa dahil leri hakkmda pek çok tafsilât verilmiş azledildiğini bildirmiştir. olan ve dün gece verilen Beylerbeolan Beşinci Corcun bilhassa sulh dostu Yapmış olduğumuz tahkikat bu, ve buyindeki baloya saat 2 den sonra sakin ve vakarlı bir hükümdar olmuş oldu na mümasil verilen haberlerin tamamile Atatürk te şeref vermiş'erdir. ğu öğrenilmiştir. Sekizinci Edvard radyo hayalî olduğunu meydana çıkarmıştır. Atatürk sıra ile Yugoslav, Buljar, ile milletine ve bütün dünyaya neşrolunan Rumen ve Türk heyetlerinin danslaTamamile hayal mahsulü olan havarını seyretmiş, dans edenlere, şarkı beyanatmda babasının faziletlerini hatır dislerden biri de Sovyet Rusyada kısmî söyliyenlere gösterdikleri muvaffakılatarak kendisi de onun isrinde ve eseri seferberlik ilân edildiği ve sözde Sovyet yetlerden dolayı ayrı ayn iltifat üzerinde yürüyeceğine alenî söz vermiş Rusya Harbiye Komiseri Voroşilofun bir etmişlerdir. tir. Zaten çok iyi kalbli bir insan olan ye suikasda kurban gitmiş olduğudur. (Bu baloya ve balkan festivalıne ait dini genc hükümdardan başka türlü bir hağer yazımız uçuncu sayıfanuzadır) Esasen aşağıda okuyacağmız telgraf reket te beklenemezdi. İşte bugün Çanak bu seferberlik masahnın aslını gayet açık kalede Türk sulanna ve Türk toprakla olarak göstermektedir. rına dahil olacak olan Sa Majeste îngiliz Avrupada ortaya atılan rivayetlerden Kralının yüksek şahsında böyle sulh dos biri de Sovyet Şuralan şark ordulan Baştu büyük bir insanı selâmlıyoruz. Sa Ma kumandanı Blüherin göz hapsine alm Göz hapsine alındığı iddia edilen Roma 2 (A.A.) Stefani AjansıIrunu muhasara eden milliyetçiler jeste yann Istanbula gelerek Çanakkale dığıdır. Mareşal Blüher nın Belgraddan haber aldığına göre, Biradou 2 (A.A.) Royter ajansı dan ve yeraltı sığınakları bulunmadığınhengâmesinin en büyük siması olan CumSeferberlik masalımn esası mal bir hâdise olup Kızılordu mevcudu Yugoslavya Başvekili StoyadinoViç Hır hususî muhabiri bildiriyor: dan dolayı, şehri müdafaa edenler ara hurreisimiz Atatürke mülâki olacaktır. Moskova 2 (Hususî) Sovyetler nu artıracak mahiyette değildir. vat lideri Maçek ile uyuşmaya çalışacak, îrunun zaptı için cereyan etmiş olan sında ölü miktarınm çok yüksek olduğu Vaktile Çanakkalede çarpışan iki mille Birliğinde kısmî seferberlik ilân edildiğine Kızılordu mevcudu eskisi gibi bir mil Sırb Hırvat ihtilâfının halli için kendi muharebe dün bütün gün olanca şidde tahmin olunmaktadır. tin reislerinin şimdi burada çok samimî dair ecnebi memleketlerde çıkan haberler yon üç yüz bin kişiden mürekkeb bulunsine bazı imtiyazlar verecektir. Stoyadi tile devam etmiştir. Seyyar hastaneler Hükumet mevzıleri üzerine 600 den karşılıkh hürmet hislerile buluşmalan ta resmen tekzib edilmektedir. Bu haber maktadır. Silâh altına alınan kur'a ef novıçin 1931 temel yasasınm lâğvuıa ve şehre girmek ve şehirden çıkmak için sırt fazla obüs isabet etmiştir. Hükumet ba rihin hakikaten heyecan verici bir hâdise 1914 1915 sınıfma mensub 600 bin radı dün Moskovanın büyük Kızıl meyYugoslavyanın idare istiklâlini haiz dört lardan ve bayırlardan geçtiği ve yarah • taryalarınm mukabelesi binnisbe hafif olsini teşkil edecektir. kur'a efradmm silâh altma almmasından danında bir geçid resmi yapmışlardır. Bu vilâyete taksimine razı olacağı söylen lan taşıyan sedyelerin mütemadiyen ya muştur. Tüfek ve mitralyoz ateşajift ölanA galat olsa gerektir. Bu genclerin silâh al münasebetle faşizm aleyhine nümayişler mektedir. Bu vilâyetler Sırbistan, Bos rah kamplanna geldiği görünmekte idi. ca şiddeti ile hüküm sürmüş otmasma YUNUS NADl ıJArkası Şa, 3 sütun £ t&l , tına almması her yıl cereyan eden nor Pâı Hıryatistan ve Slovakyadu; lArkası Sa. 7 sütun 1 de] İhtilâlcilerin ateşi çok isabetli olduğua B ingiliz Kralı bu sabah sularımızda Başvekil, diğer vekillerle Muhterem misafirimizi karşılayacak dün gece şehrimize geldi torpitolarımız Imroz açıklarına açıldı Hariciye, Dahiliye, Nafıa Vekilleri Başveküi vapurda karşıladılar. izmir panayırı etrafında intıbalar İzmir panayırmdan dönüş "" """"""""" ' ıııııııımı.ı.,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, „„ Trianon sulh muahedesi Şehrimizdeki büyük hazırlıklar Bütün sahiller donanıyor' taklar yapıhyor. Cuma gecesi deniz şenlikleri, pazar günü Modada yarışlar yapılacak Macaristanın bozmağa hazırlandığı tekzib ediliyor Almanyadan sonra Fransa da askerlik rnüddetini uzatmak kararınıj vermek üzere.. Rusya hakkında asılsız haberler devam ediyor Kısmî seferberlik masahnın esası Sözde Gürcüstanda da isyan çıkmış. Stalin zırhh trenle Tiflise hareket etmis Milliyetçiler Irun ve Malagayı almak üzere Fransadan İspanya milislerine cepane sevkedildiği iddia ediliyor Atatürk Beylerbeyindeki baloya gece şeref verdiler Romanın Yugoslavya hakkında verdiği haber
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog