Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

BUGUN 3 üncü sahifede: Avrupada harb olacak mı? 4 üncü sahifede: îmralıda geçen bir gece 5 inci sahifede: Terbiye bahisleri Selim Sırrı Tarcan. 6 ncı sahifede: Güneş Dil teorisinin tarihe tatbıki. İranda üç ay Murad Sertoğlu. J Jfll S3]fl! 4446 Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul, No 246 P3Z3nBSI 2 8 Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366. Tahrlr heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 . 24290 urrihuriyet 1936 Çölde, nefer Kumandanım ıamariadığım bir dürüne jrumurtayı getirdim ! Zaman ve mesafe Mefhumlarmı silen Alet: Tayyare! ün Istanbuldan hareket eden ve, biri Ingıliz dığeri Amerikan, kendi sahıblerini taşıyan Amerikan Vultee markah bir tayyare Adanadan geçerek Bağdada vardı. 750 beygirlik kuvvetli bir motörün tahrik ettiği pervane tayyareyi saatte 340 kilometro uçuruyor. Som madenden son teknik ve konfor tekemmüllerini haiz bir alet. Sabahleyin Yeşilköy istasyonunda harekete adayı şereflendirmişler ve Yat kulübünde geç vakte Büyük Şef Atatürk dün, refakatlerinde Atina elhazırlanan seyyahlar öğle yemeğini Bağkadar kalmışlardır. Yukarıda gördüğünüz üç resim çimiz Ruşen Eçref, Halil Nihad, Siird saylavı ts dadda yiyeceklerini söylüyorlardı. Mümail Müştak, Sıvas saylavı Naki, Gazi Anteb say Büyük Şefin Adada bulundukları esnada üç vazifekkireye daha sert çarpan diğer haber yetini tesbit etmektedir. şudur: Seyyahlann Hindistanda bir lavı Ali Kılıc vesair zevat oldukları halde BüyükI1III1IIIIIIIIIIIMIIIMIIIII IIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMMIinilllllllllllllllMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIMIIMIMIIIIIIIIIIIiniMIMIIIIMIMrMIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIimiMIMIIIIMinilllllltlllllllllllllMllllllllllll meharaca dostları vardır. Kendisile randevulaşmışlardır, bugün öğle yemeğini Hindistanda meharacanın konağında meharaca ile beraber yiyeceklerdir. îsterlerse öğleden sonra Hindistandan hareketle alcsamdan evvel tekrar Bağdada gelebilirler. Fakat anlaşılan meharaca dostlarıhl bırakmıyacak, hiç olmazsa bir gece kendi yanında ahkoymağa çalışacakhr. Bu ihtimal bu suretle tahakkuk ederse seyyahlar Hindistandan Bağdada yarın dönmüş olacaklar... Başvekilin seyahati Ismet înönü dün Ankaradan Şarka hareket etti Başvekil evvelâ Malatyaya gidecek, Şark vilâyetlerindeki seyahati bir müddet sürecek Ankara 27 (Hususî) Başvekil Ismet Inönü bu sabah saat dokuzda hususî trenle Ulu kışla, Fevzipaşa yolile Malatyaya hareket etmiştir. Istas yonda Ankarada bulunan Vekiller, meb'uslar, hükumet askerî erkânla kalabalık bir halk kütlesi Başvekili teşyi etmiştir. Ismet înönü ya nn sabah dairei inBafvekilimizin memleket seyahatlerinden tihabiyesi olan Ma birinde altnmıs resimlerinden... latyaya varacak ve akşam da Elâzize hareket edecektir. Baş met înönü şark vilâyetlerinde bir tetkik gezisi yapmak üzere bu sabah saat 9 da vekil buralarda bir müddet kalacaktır. Ankara 27 (A.A.) Başbakan Is hususî trenle Ankaradan aynlmışlardır. Frank düştükten sonra Fransız hükumeti ciddî tedbirler almakta devam ediyor Yukarıki hikâyeyi zamammızda sürat mefhumunun kazandığı şaşılacak vaziyeti gözlerimizde iyiden iyiye tecessüm ettirmek için yazmış bulunuyoruz. îstanbuldan sabahleyin hareketle iki bin kilometro mesafedeki Bağdada öğle yemeğine yetişmek ve eğer istenilirse ayni günde Istanbula avdetle burada bir akşam Paris 27 (A.A.) Ticaret ve Ekoziyafetine iştirak etmek mümkün olacak nomi Bakanları frangın kıymetten düşü hale gelinmiştir. Tayyare mesafeleri silip rülmesine haricî ticaret münasebetlerinı süpüren bir alet oldu, ve bu halile Av uydurmak üzere icab eden projeleri ha rupada ve Amerikada artık ayni süratle zırlamışlardır. Bu tedbirler bilhassa gümumumun hayatına girmeğe de başladı. rük tarifelerini istihdaf etmektedir. Şimdi Ingiltere ve Fransa gibi bellibaşlı Diğer hükumetlerin aldığı tedbirler memleketlerde kurulan tayyare kulübleri Paris 27 (A.A.) Fransız hükumealabildiğine çoğalıyor. Oralarda küçük ti meb'usan meclisinin frangı kurtarmak spor tayyarelerinden başhyarak her çekarannı tasvib edeceğine kani bulunmak§ıd uçaklar kulüblerin umumî ve müşte tadır. Ancak bu meselede âyan meclisinin rek malı ve şunun bunun hususî malı o nasıl bir hattı hareket kabul edeceğini billarak mütemadi faaliyet halinde bulunu memektedır. 3 or. Otomobil fiatına tayyare tedarikine Hükumet, bir takım kanunlar tanzim imkân elvermekte ve tayyarenin hususî etmek üzeredir. Bu kanunlar frank kıy alâkalan cezbedişi onun yeni yeni te metinin ıslahına müteallik karar ile bir kâmüller kazanmasına sebeb olmaktadır. likte neşredilmek üzere hazırlanmaktadır. Bu gidışle ezcümle çabukluk istiyen bir Ecnebi hükumetler, Fransanm vermiş çok işlerde karada ve denizdeki motörlü olduğu karar dolayısile hâdis olan vazr vesait yerine hava motörlerinin kaim olyete karşı koymak için muhtelif malî tedduğunu göreceğimiz zaman artık pek ubirler almışlardır. Bunlardan bazılan fevzaklarda sayılamaz. kalâde toplantılar yapmaktadırlar. Felemenk hükumeti, altma ambargo Avrupa ve Amerikada gittikçe taammüm eden tayyareden biz de memleketi koymak kararını vermiştır. Felemenkte pamizde istifade etmeğe başladık. Ankara zartesi ve salı günleri bütün piyasalar kaile Istanbul arasındaki hava seferleri in panacaktır.ı M. Hitler, evvelki gece M. Şaht ile tizamını kat'iyetle muhafaza ederek devam ediyor. Izmirde tayyare sahası ha Maliye Nazırı M. Krisigk ve M. von zırlanıyor, ve oraya da yakmda seferler Neurathı yanına çağırmıştır. Bugün Al başlıyacaktır. îş bununla kalmıyarak man sanayi mümessillerile bir görüşme yakarasında demirli demirsiz yolların şebe pılacağı zannedılmektedir. kesi kurulmakta olan memleketimizin hava yollan şebekesi dahi muttarid bir programla kurulmuş olacaktır. Asnmız zaman ve mesafeye hakimiyeti emrediyor. Hergünlük hayatın en zarurî lâzimelerinden biri haline gelmekte olan tayyare ayni zamanda harb sılâhlannın en önemlisi olmak kıymet ve kuvvetini de şimdiden kazanmış sayılmaktadır. Bütün bu sebeblerden dolayı tayyare aleti üzerine memleketin dıkkat nazan nekadar çok çekilirse o kadar iyi olacağmı hergün daha fazla takdir ediyoruz. Amerika, İngiltere ve Fransanm bu kararı üzerine bütün memleketler vaziyetlerini tarsine çalışıyorlar. Çekoslovakya bu karara iştirak etmiyor Ihtilâlciler Toledo ve Alkazarı da aldılar Madridde siyasî mevkufları kaçırmak için yapılan bir komplo meydana çıkarıldı Fransız Bankası Direktörii M. Labeyri, Alman Iktısad Nazırı Doktor Şahtla görüşürken Muhteşem Alkazar La Corogne 27 (A.A.) Alkazar ve Toledonun nasyonalistler tarafından işgal edılmiş olduğu haber verilmekte dir. Nasyona'listler, Bilbao yakınmda kâin Nomdrogonu süngü hücumile zaptetmişlerdir. sarayı bu hale geldi sında hareketlerde bulunan süvari ala« 'yı Lacanadayı işgal etmiştir. Madrid • ' Salamank demiryolu nasyonalistler tarafından kesilmiş ve Madridden gönderileo , ! bir zırhlı tren onlann eline düşmüştür. Maliyecilerin fikri Bankaların vaziyeti ve M. Flândinin tenkidleri Askerî tayyarelerden bahselmeğe lüzum bile görmüyoruz. Onunla meşgul olan mes'ul dalre vardır, ve vazifelerinin ehli havacılarımızın ve onlann üstünde hükumetimizin bizim bu hayatî mesele IIIIIIIIIIHIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIlllllllllllllıılMlııııınHlllllllllllllllllilllllllllllllllllltlllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIMIIIlllfllMlllllllllllllllllllligillllllllllllllllllllllllllllll mize lâyık olduğu büyük ehemmiyeti at görmekliğimiz, zannederiz ki, halen en daha hatırlatmaktan kendimizi alamıyofetmekte olduğunu pek iyi biliyoruz. Bu büyük ihtiyacımızı teşkil etmektedir. Na ruz, ve icab ederse bu çok ehemmiyetli bahiste hamiyetli halkımıza hatırlatıla fıa Bakanlığı hava yollan üzerinde sey işi bin kere daha hatırlatmaktan asla ucak vazife, Başbakan înönünün hava rüseferi tanzim ediyor. Bu iş pek sağlam sanmıyacağımızı buracığa kaydetmiş butehlikesini anlıyanlar diye açtığı çığırda olarak kurulmuştur, ayni sağlamlıkla de lunahm. Medenî bir âzhne olarak tay1 hiç durmadan, en kat'î azim ve sebatla vam ve tekemmül etmesi temenniye pek yarecilik memlekette nekadar fazla taalâkadar olmaklığımız lüzumundan iba lâyıktır. Tayyare seferleri hele ilk zaammüm ederse herhangi bir ihtiyac Teodoresko Yorgos maçından bir gorunuş: Kosede maç hakkında orettir. Hava tehlikesini anlıyanlarımızm manlarında mutlaka masrafını çıkarmak nünde bizi o kadar fazla elemana malik izahat veren hakem Kuçuk Kemal sayısı hergün daha ziyade çoğalmalı, va lâzım gelen işlerden değildir. Hemen her olmak imkânında bulundurur. Atina 27 (Hususî surette gönderdiği raftan da yüzlerce güvercin havaya bıratanm hava yollanndan emniyeti şeksiz yerde bu medeniyet lâzimesinin bütçe Sonra tayyarenin memlekette yapılmiz arkadaşımızdan) Bugün Yedinci kıldı. Bu güvercinlerin ayaklannda: ve şüphesiz bir kat'iyet altma alınmış ol eksiğı hükumetler tarafından ikmal olun nıağa başladığını ve tayyare tekniğinin «Size 7 nci Balkan oyunlannın açılAtina 27 (Hususî) Almanya Pro Balkan oyunları büyük merasimle açılmalıdır. Tayyare Cemiyeti Türk mille maktadır. imal suretıle de Türk genclığine adama paganda Nazırı Göbels dün Moradaki dı. Evvelce hazırlanan programa göre, mış olduğu haberini getiriyorum» yazıh tinin en büyük işlerinden biri olduğu bir Türkiyenin Avrupa ile Asya arasın kıllı maledildiğini görmek başlıca ideali asarıatika harabelerinin ziyaretini bitire oyunları Yunan Kralı Ikinci Jorj aça ufak kâğıdlar bulunuyordu. Nihayet büdakika bile unutulmamak lâzımdır. daki büyük tayyare seferlerine en müsa mizdir. Bu işte mükemmelıyet şartının rek akşam buraya dönmüştür. caktı. Fakat Kral gelmedığinden kendi tün merasimden sonra müsabakalara geTayyarenin gerek harb için kuvvetli id geçid olması, memleketimiz için azamî biran evvel temini bu idealin tahakkuku sine Başvekil Metaksas vekâlet etti. çildi. Göbels gece şerefine buradaki Alman bir silâh ve gerek sulh hayatında en istifade olunacak büyük bir mazhariyet ile mümkün olabilecektir. Nihayet tay elçiliğinde verilen ziyafette hazır bulun Bugünkü programda 100, 800, 10,000 Koca stadyomda 60 bin seyirci yer yarecilikte Türklerin de kendilerine göre duktan sonra gezetecileri kabul etmiştir. almıştı. llkönce geçid resmi yapıldı. Ge metro düz, 110 metro mânialı v« modern medenî vasıta olmak bakımlann tir. dan millet arasında hergün daha çok se Bunlar haricinde Tayyare Cemiyetin mucid piyasasına yükseldığini görmek Almanya Propaganda Nazırı bu seya çid resminde bilhassa Türk atletleri ha 4 X 4 0 0 bayrak koşularile yüksek atlavilen ve alâkalanılan bir mesele teşkil et ce bütün memlekette açılacak tayyare ku isteriz. Bunun olmıyacak birşey olmadığı hatinden fevkalâde memnun ve Yunanis raretle alkışlandılar. ma, gülle ve cirid atmak vardı. mesi için sivil tayyareciliğin memlekette lüblerine hükumetçe ve milletçe büyük hususundaki kanaatimiz kat'idir. tanın manzarasına hayran kaldığını söy Bu esnada oyunlann açıldığı atılan Biz, 100 metroda derece alamadık. mümkün olan süratle taammüm ettiğini ehemmiyet verilmek lâzım geleceğini bir İArkası Sa. 1 sutun 4 tei toplar vasıtasile ilân ediliyordu. Bir taYUNUS NADI [Arkası Sa. 7 sütun 1 tfel Paris 27 (A.A.) Alman Ajansı dan tetkık edebili Fransada, frank kıymetinin duşürül bıldiriyor: Finans Bakanlığı, bankalann mesi üzerine memleketimiz ticarî meha riz. Bir Fransa ve da kapanacağı hakkındaki şayialan ya filinde bir endişe istidadı başgöstermişti. Fransaya b e n z e r lanlamaktdır. Fakat hükumetin dün gazetelerde çıkan memleketler bakı Bununla beraber, bakanhk para işleri teblıği böyle bir ihtimalin varid olamıyammdan; b i r de memurlannın büyük bankalarda döviz acağmı açıkça bildirmekte idi. memleketimiz bakı lacaklan hakkında araştırmalar yaptıkları Bu mesele hakkında memleketimizin mından. doğrudur. tanmmış iktısad ve maliyecilerile görüş Her iki bakım t a r Finans ve banka işlerinde mütehassıs ozınm neticeleri aylan M. Flandin devalüasyonu takbih et meğe karar verdık. Bu maksadla ilk orı olabilir. Hatır mekte ve hükumet tedbirlerinin muvaf larak mütaleasına müracaat ettiğimiz, Yüksek îktısad mektebi profesörlerinden fakiyetsizliğe mahkum olduğunu bildir Projesor Vehbi larsınız ki Fransa Vehbi Sandal suallerimize cevab vere Sandal Büyük Harb es mektedir. rek şu izahatta bulunmuştur: nasında ve Büyük Harbden sonra thtiyati tedbirler alındı Paris 27 (A.A.) Frangm kıymet « Fransanm bu son tenzili kıymet memleketin imar faaliyeti esnasında bir[Arkası Sa. 7 sütun 5 tc] teşebbüsü karşısında meseleyi iki bakıml Arkası Sa. 7 sutun 4 ie] «Hükumetimizin kararı çok yerindedir, Türk parasının kıymeti değişmez ve frankın sukutundan belki istifade bile edebiliriz» Tayyarelerin faaliyeti Burgos 27 (A.A.) Bilbao ve l Madrid • Salamak yolu kesildi Santander mıntakasının nasyonalist tay* {.Arkası Sa. 3 sutun 1 de] Burgos 27 (A.A.) Avile mıntaka ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııınııııııınıtııtıııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııtiMiınıınııiHiıııiMinıııııııtıııınmtt Balkan oyunları başladı İlk günde Türk takımı dördüncü vaziyette, Romanyalı boksör, dünkü maçı kazandı Göbels Atinaya niçin gitmiş? Kendisi bu seyahatin tamamen hususî mahiyette olduğunu söylüyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog