Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

27 Eylul 1936 CUMHÜBtYET Belçika ve Isviçre de para kıymetini düşürüyorlar IBaştaraft 1 ind sahifede] Son üç ay içerisinde Fransa, îngiltere ve Amerika arasında gizliden gizliye para meselesi hakkmda müzakerat cere yan etmiş olduğu şimdi haber ahnmaktadır. Dün akşam Cenevreye gidecek olan M. Leon Blum Pariste kalmıştır. Paris borsasında dünkü toplantı, piyasada fevkalâde bir terakki kaydetmiştir. Beynelmilel menkul kıymetler epey fırlamıştır. Fransa eshamınm çoğu, bazen yüzde ona kadar çıkan piyasa farklanndan sonra ancak kote edilebilmiş tir. Fransız rantlan iki puandan fazla kazanmışlardır. Hükumetin, parlamentoyu pazartesi günü icin fevkalâde olarak içtimaa çağırdığı dün borsada henüz malum değildi. Bununla beraber, hükumetin malî vaziyeti eline almak hususundaki kat'î karan ve ezcümle iskonto fiatının yükseltil tnesi borsa muamelâtının üzerinde müessir âmil olmustur. Dünkü toDİantıda borsa aianları sendikası ancak tasfiye maksadile vukubulacak vadeli muamelât emirlerini ifaya karar vermi«tir. frangının şimdiki kıymetme nisbetle yüzde 24 ile 34 nisbetinde kıymetten düşeceği tahmin edilmektedir. Buna mukabil beynelmilel ticaretin inkişafı daha ziyade kolaylaşacağı temin edilmektedir. Fransa, İngitere ve Amerika arasında husule gelen itilâfın bu anlaşmaya iştirak etmiyen devletlerin paraları üzerine de icrayı tesir yapacağı ve bilhassa Almanya ile İtalyanın da bu anlaşmaya iltihak etmek mecburiyetinde kalacaklanna muhakkak nazarla bakıl maktadır. Türk piyasası îçin endişeye mahal yok LBaştarafı ı ind sahifede] ayrılarak Fransız altın frangına göre tanzim ve bu kıymet bir Türk lirası 12,06 12,03 Fransız frangı olarak tesbit edilmişti. Bu bakımdan Fransız frangında bu şekilde vukua gelen büyük değişiklik ve Fransız hükumetinin verdiği karar tabiidir ki Türk iktısadiyatını ve maliyesini yakmdan alâkadar etmektedir. Maamafih hükumetimizin bu hususta süratli bir karar vererek bu karann memleketimize zarar vermiyecek şekilde halledileceği muhakkaktır. Borsa komiserliği dün vaziyeti mütemadiyen Maliye Vekâletine bildirmiştir. Dün Londra borsasmdan diğer kam biyo kurlan hakkında da sarih bir malumat alınamamıştır. Yalnız evvelki akşam îngiliz lirasına göre 7,47,25 te kapanan dolann dün sabah 7,28, 7,32 de muamele gördüğü anlaşılmıştır. Bu da dolann yükselmekte olduğunu göster mektedir ki karşılıklı anlaşmanın neticelerinden biri olacaktır. Türk malî mehafili, Türk parasınm kıymetini tesbit eden bir kanun mevcud olduğuna ve iktısadiyatımızın sağlam esaslara bağlanmış bulunduğuna göre Fransanın karanndan Türk parasınm müteessir olmıyacağı kanaatini izhar etmektedirler. Neşredilen müşterek beyanname Paris 26 (A.A.) Bakanlar Heyeti dün, Fransa, İngiltere ve Amerika hükumetleri arasında yapılan dostane müzakereler neticesinde tesbit edilen bir beyannamenin metnini tasvib etmiştir. Alâkadar hükumetler tarafından bugün 26 eylul neşredilmiş olan bu beyannamenin metni şudur: 1 Fransız hükumeti, sulhu idame ettirmek hususundaki umumî arzuyu tesbit etmek, beynelmilel ekonomik münasebetlerde nizamın tesisi için icab eden şartların kurulmasmı kolaylaştırmak, dünya refahını artırmak ve milletlerin hayat ieviyesinin yükselmesine matuf bir siyasa takib etmek maksadile Büyük Briianya ve Amerika hükumetlerile temasa girişmiştir. Büyük Dil Bayramı Dün her yerde muazzam merasimle kutlulandı Ankara ve Istanbul Halkevlerinde verilen konf< ranslarda dil inkılâbımızın derin manası izah edildi Istanbvldaki merasim [Baştarafı 1 ind sahifede] Eminönü Halkevinde münevver tabakaya mensub büyük bir kalabahk toplanarak saat on sekizde Ankaradan radyo le verilen konferans dinlenmiş; ondan sonra îstiklâl marşı ile merasim açılmıştır. Müteakıben Kurultay marşı çalınmış; bu marş ta dinlendikten sonra Halkevi dil, tarih, edebiyat fakültesi azalanndan doçent Sabri Esad Ander bir konferans vererek ezcümle şunları söylemiştir: « Bir millet bayramı; öyle bir milet bayramı ki asırlarca tâbi olduğu bir ümmetin içinde kendi varlığını ihmal etmiş; saray ve medrese bayramlarile avutulmuş büyük bir milletin; benliğine ve diriliğine kavuşmasmı müjdeliyor.. Zaen yakın tarih Türk mucizesinin tarihi dır. îşte 19 mayıs; karanlıkta yol anyan Türkiye Büyük Atasınm bir Anadolu kıyısından bir güneş gibi doğmasile başıyan kutlu günler.. Ve nihayet 26 eylul; ayni güneşin hem millî bir iman hem de beynelmilel bir hakikat halinde cihanı isilâsı.. Vaktile siyasî sahada vasimiz düveli muazzama idi. îlmimiz; bütün bilgimiz medrese taassublanndan ibaretti. Edebiyat takliddi. Çünkü kendimizi tanıma • mış; kudretimizin kaynağını keşfetme miştik. Çünkü tarihimizi bilmiyor; dili mizden şüphe ediyorduk. Bir milletin bü" :ün enerjisine kaynak olan tarih ve dili; yabancıların bize gösterdigi şekilde ka bul ediyorduk. Fakat içimizde bir millet; hem de büyük bir millet olduğumuza dar gizli, ifade edilemiyen, adeta gayrişuurî bir kanaat vardı. Bugün tarih ve dil araştırmalarile içimizdeki bu imanm bir bilgi haline geldiğini görüyoruz. Bugün sadece insiyaklarile birbirine perçinli bir kütle değil, imanile, sevgisile ve bilgisile birbirinin içinde erimiş; bir tek vücud olmu; bir milletiz. Benliğimizin şuurunu 19 mayısın, 23 nisanın, 30 ağustosun ve 29 teşrinievvelin güneşi aydınlatmıştır. Bugün birlikte kutluladığımız bu bayram, aydmlanan şuurumuzun bayramı ve Ulu üneşimize karşı duyduğumuz sonsuz minnetdarlığm bir tezahürüdür.» Bundan sonra mütekaid miralay Is mail Hakkı da «Tarihî efsane mi?» isimli bir konferans vermiştir. Konferanslar bitince konser başlamış ve Halkevi orkestrasmın verdiği bu konser de çok alkışlanmıştır. Beyoğlu Halkevinde de muazzam tezahürat yapılmış; Hıfzı Tevfiğin «Türk dilinin ilerleyişi» hakkındaki konferan sından sonra temsiller verilmiştir. Diğer Halkevlerinde de merasim ya. pılmıştır. Ankarada Ankara 26 (Telefonla) Halke vinde Dil bayramının tes'idi çok parlak oldu. Bütün münevverler Halkevinde toplanmış hıncahınc bir kalabahk vardı. Evvelâ Ankara Halkevi reisi Ferid Celâl toplantıyı açarak bunun ehemmiyetini ve dilimizin geçirmekte olduğu safhaları anlattı. Müteakıben Besim Atalay, Ahmed Cevad ayni mevzular üzerine söz söyle* diler.Kâzım Nami bir şiir okudu. Riyaseticumhur filârmonik orkestrası tara fmdan bir müsamere verildi. Ahmed Cevad Emre verdiği konfe ransta Güneş Dil teorisinden ve bunun ortaya koyduğu hakikatlerden ilmî bir tarzda bahsederek terimler meselesini izah etmiş ve demiştir ki: « Birçok yüksek kültür sözünün grekçeye nasıl geçtiğini Etimolojistler gösteriyor. Bunlarm bazılarını biz de a* raştırarak türkçenin onlara kaynaklık ettiğini isbat edebildik. İsmail Müştak Mayakonun elektrik, grafi, lojik tezi herkesin dikkatini ciddiyetle celbetmiştir. Ku | rultaydan sonra «Cumhurıyet» gazetesinde çıkan Mehmed Ali Agakayın An uropos ve profesör Kemal Cenabın terapctik chirürji hakkındaki makaleleri de son derece ehemmiyetlidir. Kurultayda • müdafaa ettiğim filozofi; filozofi tezi de ecnebî âlimlerinden bazılarınm hususî tebriklerine sebeb olmustur.» îsviçre iştirak etti mi, etmedi mi? Frangın yeni esası Paris 26 (A.A.) Zannedildiğine göre hükumet, frangın yeni paritesini sterline nisbetle yüz frank üzerinden tesbite karar vermiştir. 28 eylulde parlâmentoya tevdi edile cek olan hususî kararname ile, Fransa İngiltere ve Birleşik Amerika arasında hu sule gelen anlaşmanın tasdiki istenecek ve altın kaçırılmasına mâni olmağa matuf teknik tedbirler tesbit edilecektir. Fransız ve ecnebi ekonomi mütehassıslannın ekserisi alınan tedbirlerin, dünya nakid ve ekonomi kalkınmasım son dere* ce kolaylaştıracağı mütaleasındadırlar. Yeni nakid kanunlarının parlâmento tarafından süratle tasdik edileceği ümid olunmaktadır. Frangın kıymetten düşü rülmesine kat'iyyen muteriz bulunan komünistlerin vaziyeti dolayısile bazı müşkülât çıkaracağından korkulmakta idi. Fakat son alınan haberlere göre komü nistlerin, halihazırdaki müşkül vaziyette hükumete muzaheret etmeleri ihtimali mevcuddur. Paris 26 (A.A.) Sanıldığına göre frank, dolar ve sterling bazı hududlar dahilinde stabilize edilecektir. Londra borsasında frank üzerine muameleler Londra 26 (A.A.) Dün, kambiyo piyasasında Fransız frangı herkesin nazarı dikkatini kendi üzerine çekmiştir. Peşin muamelede, frank yükselişini mu hafaza etmiştir. Ancak vadeli alış verişte vaziyet büsbütün başkalaşmıştır. Ancak vadeli alış verişte vaziyet büsbütün baş,kalaşmıştır. Bir ay vadeli muamelede frank, Ingiliz lirası başma 6 frank kaybetmiş, üç ay vadeli muame lede ise bu kayıb 10,75 raddesini bulmuştur. Bundan başka Fransız frangına pek çok alıcı bulunrouş ve bankalar, İngiltere devlet bankasının, münhasıran spekülâsyon maksadile vuku bulacak muamelelerde hiçbir sühır let gösterilmemesi hakkındaki dileğine istinad ederek, zarureti isbat edilmedikçe frank üzerine muamele yapmaktan çekinmişlerdir. Paris Borsast kapalı kcdacak Paris 26 (A.A.) Kıymetler bor sası salıya kadar kapalı kalacaktır. P a r lâmentonun salıdan evvel bu hususta kararını vereceği sanılmaktadır. Beklenen netice Paris 26 (A.A.) Bu gece, Londra, Paris ve Vaşingtonda, İngiltere ve Fransa arasında vukua gelen para anlaşması hakkmda müşterek bir not neşredilecektir. Bu anlaşma hakkında Fransa Fi" nans Bakanı M. Vinkont Auriol bu akşam Bakanlar kurulunda izahat verecektir. Alâkadar daireler, her üç hükumet merkezinde ayni zamanda neşredilecek olan anlaşma metnini hazırlamakla meşguldürler. Üç aydanberi devam etmekte olan Fransız îngiliz Amerikan müzakere leri, büyük bir ketumiyet içinde devam etmiştir. Elde edilen anlaşmanın hedefi, dünya fiatlan üzerinde bir muvazene temin eylemektir. Hükumetin bu husustaki tekliflerini tasvib eylemek üzere parlâmento pazar tesi günü içtimaa çağırılacaktır. Karar bütün dünyada alâka uyandırdı Londra 26 (Hususî) Fransız frangının kıymetten düşürülmesine dair verilen karar bütün dünyada büyük bir alâka uyandırmıştır. Fransa, İngiltere ve \merika her nevi ihtikârların önünü alacak tedbirler ittihaz etmişlerdir. Fransız 2 Amerika Birleşik devletleri hükumetile Büyük Britanya hükumeti, beynelmilel para siyasası sahasında, İngiliere İmparatorluğu ile Amerika Cumhuiyetinin dahilî refahı için lâzım gelen şartlan nazarı itibara alacaklardır. Di Ajansın haberi ğer taraftan Fransız hükumeti de beynelBerne 26 (A.A.) Federal meclis milel para piyasasınm muvazenesini temin Nukud ve esham İsviçre frangını kıymetten düşürmemeğe için çalışacak ve bu muvazenenin bir îngiliz veva Amerikan para hareketi yükarar vermiştir. Fransız parasınm kıymetinin düşme mnden bozulmaması için lâzım gelen sinden sonra Türk parasınm kıymetinin Japonyamn vaziyeti :edbirleri alacaktır. düşmiyeceği hemen de muhakkak gorülTokyo 26 (A.A.) Royter ajansı 3 Muhtelif ekonomiler arasında ay mektedir. Çünkü evvelce îngiliz lirasmın muhabirinin zannettiğine göre Japonya * nm para politikası Fransız frangının krjr ni zamanda devamlı bir muvazene temin düşmesile nasıl tedbirler alınarak Türk metten düşürülmesinden müteessir ola " edilmeden başlıca paralann takviye edi parasınm sukutuna meydan verilmedise mıyacak ve gene eskisi gibi sterline bağll lemiyeceği düşüncesini esas ittihaz eden jimdi de ayni tedbirlerin almacağı tabiî Fransız hükumeti, para işinin düzeltilme bulunmaktadır. Kaldı ki paramızın yüzoimakta devam edecektir. îini parlamentoya teklif etmeği kararlaş de 20 kadar altın karşılığı da vücude geMorgantava göre Sırmıştır. tirilmiş bulunmaktadır. Vaşington 26 (A.A.) Frangın Amerika ve îngiltere hükumetleri bu Millî tahvilâtımızda da bir sukut takıymetten düşürülmek istenilmesini mevkaran müspet bir şekilde karşılamışlar ve savvur dahi edilmemektedir. Çünkü frank zuubahseden Morgentau demiştir ki: bunun beynelmilel ekonomik münasebet düşünce Düyunu Umumiyedeki angaj « Ben o fikirdeyim ki, bu, dünya [erin istikran için daha sağlam esaslar manlar dolayısile belki de vadesi hulul Besim Atalay da verdiği konferansa: sulhu bakımından kat'î bir an teşkil ede* kurmağa yarıyacağı ümidini izhar etmiş Bundan dört yıl önce bugün; U ; etmiş olan kuponlardan istifade edilecekcektir. Beynelmilel para istikran devam' erdir. lu Onder Atatürkün yüce dehasından yetir. Esasen borc altın nisbeti üzerinden öh bir sulh ve hakikî bir kalkmmaya e • ni bir güneş doğmuştu. Türklüğün yeni Amerika, îngiltere ve Fransa hüku denecektir. rişmeden önce kurulması iktıza eden en varlığına kültürden bir temel kurmak is , sağlam temeldir. Ben, dolarla sterlin li metleri, imkân hududları içinde ve elleMaliyeci ve iktısadcılanmız Fransız tiyen Büyük Kurtarıcı Türklüğe, Türk rası arasındaki münasebatta müsbet hiç rinde bulunan en emin vasıtalan kulla frangının düşüşile Türk ihracat tacirlerigencliğine dil üzerinde çalışma yollarını bir değişiklik olacağmı tahmin etmiyorum. narak, tasarlanan tanzim ameliyesi neti nin de zarar etmiyeceği fikrindedirler. açıyordu; sözlerile başlamış; Türk Dil Doların yeniden kıymetten düşürülme* cesinde kurulacak olan yeni para esasla Bazı alivre satış yapan ihracatçılar zaKurultaylannm şimdiye kadar ortaya rına halel gelmemesi için çalışmak kara rar etseler bile bu ehemmiyetli görülmesi de mevzuu bahsolmamıştır.» koyduğu parlak hakikatlerden bahsetmiş rındadırlar. Bu hususta diğer iki hükumet mekte ve geçici olacağı temin edilmekteMatbuat mütalealart ve konferansına şöyle nihayet vermiştir. ve millî bankalarla yapılacak olan isti dir. Fransa ile aramızda mühim bağlanParis 26 (A.A.) Halkçılar cep « Size dördüncü yıl bayramını kutiarelerin temin edilmesi de tabiidir. tılar yoktur. Buna mukabil Fransız franhesi matbuatı frangın kıymetten düşürüllularken, bu büyük jeniyi bul an ve ken4 Gerek Fransız hükumeti, gerek gile borcu olanlar düşüş nisbetinde kâr emesi kararını ittifakla tasvib etmektedir. dinde canlandıran; Türklüğü kudrete, Populaire gazetesi «Amerika, İngil Amerika ve îngiltere hükumetleri yukan deceklerdir. Fakat bunlarm da miktan varlığa ve ışığa kavuşturan Ulu Onder tere ve Fransa dünyaya para ve iktısad da işaret edilmiş olan siyasanm muvaf çok değildir. Atatürke de sonsuz teşekkürlerimi ve tü" sulhu ilân ediyorlar.» başlığı altında di fakiyetinin beynelmilel ticaretin inkişafıkenmez hürmetlerimi sunanm.» j Ankarada hassasiyet na bağlı olduğuna kani bulunmaktadır yor ki: Bütün memlekette Ankara 26 (Telefonla) Frangın «Dünya fiatlarına nazaran Fransada lar. Dün yurdun her yerinden aldığımız Fransa hükumeti ileride tamamile kal sukutu ve piyasadaki tesiri hükumetçe efiatlar çok yüksekti ve frangın kıymetten telgraflarda dil bayramının coşkun tezaüşürülmesi sayesinde yakında aradaki dınlması maksadile, şimdiki kontenjan hemmiyetle takib olunmaktadır. Malum hüratla kutlulandığı ve bu vesile ile h r lar ve paranın kontrolu sistemini derhal olduğu üzere hükumet son zamanlarda fark ortadan kalkacaktır.» kılâbm ve tahsisen Güneş Dil teorisinin akdettiği Aydın Kasaba ve Rıhtım ŞirSağ gazetelerden Echo de Paris şun gevşetmeği lüzumlu bulmaktadır. büyük manası izah edilmiş olduğu bil v ları yazıyor: 5 Bu hususta Amerika ve îngiltere ketlerile yaptığı mukaveleleri frank esası dirilmektedir. | «Ekseriyet fırkalan arasında bir inkı hükumetlerile birlikte hareket eden Fran üzerine yapılmıştı. ta mukaddemesi sayılabilecek şiddetli sa hükumeti, işbu beyannamede izah edilCUMHURİYET Fransız frannizalara yol açıcı geniş bir müzakereye miş olan siyasanın tahakkuk etmesi için gının da sterlin ve dolardan sonra kıy intizar olunabilir. Komünistler frangın diğer milletlerin işbirliğinde bulunması metinden düşürülmesi esasen çoktanberi düşmesinden mutazarrır olanları tatmin nı temenni etmektedir. Fransa hükumeti, beklenmekte idi. Bu suretle altın esasma IBaştaraft 1 ind sahifede] edecek takas tedbirleri ve her nevi spe hiçbir memleketin aykın bir para avan sadık olan son büyük para da bu esastan Samsun mıntakasında 936 rekoltesi hüm var. Pariste Antakya ve îskenderun 1 külâsyona karşı mâni tedbirler almması tajı temin etmek istemiyeceğini ve Fran aynlmış oluyor. tütünlerinin hemen hepsi tarladan toplanvaziyeti görüşülmedi. Gazetelerin lüzumnı taleb edeceklerdir.» sa, Amerika ve îngiltere hükumetlerinin Îngiliz lirasının bundan birkaç sene mıştır. suz münakaşaları bizi müteessir edıyor. 'Londra 26 (A.A.) Times gazete daha müstakar ekonomik münasebetlerin evvel altın esasını bırakması üzerine dünRekoltenin, bir milyon kilo «Canik», si, bugünkü nüshasında, Fransız frangı tesisi bakımından sarfedecekleri mesaiye ya büyük bir endişe ile çalkanmıştı. O 800 bin kilo «Maden», 400 bin kilo Biz Türkıyenin dostluğunu her ne pahasına olursa olsun temin edeceğiz. QQM j nın kıymetten düşürülmesi hakkmda şu iştirakten imtina etmiyeceğini ümid et zamana kadar paralarının kıymetini ln«Dere», ve 1 milyon kilo da «Evkaf» ki incitmekte menfaatimiz yoktur. Antakmektedir. yazıyı neşredıyor: giliz lirasma göre tayin eden altın esâsma cem'an 1 milyon 200 bin kilo olacağı ya ve îskenderun şimdiki idare tarzmı < «İngiliz, Fransız Amerika anlaşması, bağlı birçok devletler paralannı bu sefer İsviçre frangı da düşürülecek muhafaza edecektir.» * yapılan tahminlerden anlaşılmaktadır. dünya dövizlerinin kat'î surette istikranna Bern 26 (A.A.) îsviçre federal dolar ve franga göre ayar ettiler. Fakat Antakya ve İskenderundaki idare şek935 senesi tütünlerinin yüksek fiatlardoğru atılmış bir adımdır.» konseyi dört saat süren bir toplantı yap az sonra dolar da sterlini takib ederek linin Ankara itilâfına uygun olmadığı Nevyork 26 (A.A.) Nevyork mış ve toplantıdan sonra aşağıdaki resmî kıymetini üçte bir nisbetinde indirdi. Ge la satılması, köylülerimizi yeni mahsulü riye altm esasına merbut sadece bir Fran fazla miktarda ekmeğe teşvik etmiştir. için yarın ayni idarenin yeni Suriye dev ., Times gazetesi, Fransız frangı kıymeti tebliğ neşredilmiştir: leti tarafından yürütülmesi şikâyetlerin sız frangı kalmıştı. Bu yüzden dünya alnin yeniden tesbit edilmesine dair olan Geçen seneye nazaran çok fazla ekilen Federal konsey, Fransız hükumetinin devammı intac etmiyecek midir? sualime tmlan Fransaya akın etti ve evvelce İnkararı «mes'ud bir netice» diye tavsif Fransız frangını takriben yüzde otuz katütünlerin kınmını zürraın bir kısmı ba de şu cevabı verdi: giliz parasının dünyada oynadığı nâzım etmektedir. dar kıymetten düşürmek için verdiği kaşaramadıklanndan, tarlada olduğu gibi « Antakya, İskenderun Türkleri Fransız Finans Bakanının sözleri rardan malumat aldıktan sonra, îsviçrenin rolünü Fransız frangı kazandı. bırakmak mecburiyetinde kalmışlardır. E yeni Suriye idaresinden memnun olacak*Fakat bu da frangın son sukutu ile fazParis 26 (A.A.) Finans Bakanı de parasını, millî ekonomisi nef'ine, beyğer tarlada bırakılan bu tütünler de top lardır. Biz Antakya, İskenderun Türk M. Vincent Auriol, Ekonomi Bakanı da nelmilel rayice uydurmak mecburiyetin la sürmemiş oluyor. hazır bulunduğu halde, bu sabah matbu de olduğu mütaleasma varmıştır. Konsey Bu münasebetle paralann kıymetleri lanmış olsaydı, rekoltenin daha bir mik lerini Suriyenin diğer ekalliyetlerinden 3 at mümessillerini kabul ederek aşağıdaki gelecek pazartesi günü federal konseyle ni bu şekilde düşürmek sisteminin sebeb tar fazla olacağı şüphesizdi. Bundan baş farklı görüyoruz. Suriyenin selâmeti için Antakya ve beyanatta bulunmuştur: lerinden de bir nebze bahsedelim: ka tütün kınmmın son günlerinde tütünre tekliflerini yapacakür. «Bütün memleketler beyannameye işParanm kıymeti düşürüldüğü takdirde lere ânz olan bir kurd da yüzde 2 nisbe İskenderunun bir etatampon halini almaBorsalar pazartesi ve salı günü kapalı smın faydalı olup olmıyacağı sualime de tirake davet edilmişlerdir. Yakında baş bulunacaklardır. hem tüccarlar, harice olan borçlannı çok tinde bir zarar vermişrir. Bu gibi zararsadece: ka devletlerin de iştirak edeceklerine eBir İsviçre gazetesinin mütaleası daha kârh bir şekilde öderler, hem de lara rağmen rekoltenin, gene bol ve ihti Bunu düşünmedim! cümlesile cemin bulunmaktayım. Bu beyanname ile memleket içerisinde borçlular bu nisbette Zürih 26 (A.A.) Noye Züriher yaca elverişli olması ve son günlerde ara vab verdi. temin edilen ittifak, beşeriyet sulhunun istifade etmiş olurlar. Binaenaleyh bu suHeyeti karşılamak üzere muhtelif A başlıca şartı olan bir para sulhunun baş Çaytung gazetesi, Fransız hükumeti ta kuttan zarar edecek olanlar sadece yük" sıra yağan yağmurlara rağmen iyi kururafından alınan para tedbirlerinin, halk rab teşekküllerinin mümessillerinden mümuş bulunması şayanı şükrandır. langıcını teşkil etmektedir. Millî sahada, sek sermayelerdir. yeni tedbirler, Fransız ekonomik hayatr cephesi hükumeti ekonomi siyasasının a Ziraat Bankası, înhisarlar, ve Mithat rekkeb heyet hususî trenle hududumuzda Buna mukabil çiftiçi, sanayi sahibleri nın tevessü etmesi ve canlanması suretile kameti suretinde tefsir etmektedir. ve fabrikatorlar bundan istifade ederler. Nemli ticarethanesi zürraa külliyetli mik beklemektedir. Halebde ve Şamda bü Amerikada akisler yük istikbal hazırlıklan var. tecelli edeceklerdir. Bunun temin ettiği faydalardan mem tarda avans tevzi etmektedirler. Zürraa Sosyal haksızlıklann vuku bulmasma Vaşington 26 (A.A.) Para an leketin ihracatını paranın düşürüldüğü yapılan bu yardım tütün piyasasında canmâni olmak için, hükumet, alhnın şimdiki tantı hakkında beyanatta bulunan Finan nisbette artırmasıdır. lılık yaratmakta ve köylüye çalışmak hupiyasa üzerinden toplatılmasını ve küçük Bakanı M. Morgentau, bu tedbirlerin susunda istek vermektedir. Rekolte tüservet sahibleri ve eski muharibler lehine ticaret anlaşmalan üzerine tesir yapmı HER AKŞAM EN EGLENCELifl Irana gidecek heyet teşrini tünleri nevi itibarile çok yüksektir. olarak bazı tedbirler alınmasını parla yacağını söylemiştir. Dolar şimdiki piya evvelde hareket edecek mentoya teklif edecektir. Hükumet bun sasında kalacaktır. Canik ve Maden gibi yüksek tütün yeNefis yemekler I j Ankara 26 (Telefonla) İranla a tiştiren mıntakalara, şehrimizdeki Ameridan başka yevmiyelerin hayat pahalılıramızdaki muallâk bazı meseleleri hal ğı nisbetinde tesbit edilmesini teklif edeYurddaş! kan kumpanyalan tarafından dizi dengi letmek için Cemal Hüsnünün riyasetinde cektir. Meyva, yemiş sağlık kaynağıdır. Ço1 ahrana gidecek olan heyet, teşrinievvel için çul dağıtılmışsa da, henüz fiat konuRakı şişesile bol meze Hükumet, gümrük siyasası sahasında cuklarıru sağusal ve güçlü yetiştlrmek Fiatlar ehvendir. bazı tedbirler almak suretile fiatların aşı istersen meyva ve yemişi bol bol yedir. bidayetinde îrana hareket edecektir. He şulmamıştır. Dizi üzerine piyasanın bif Tepebaşı Altıncı daire Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumv! yetimiz orada bir buçuk ay .kadar kala buçuk aya kadar açılması beklenmekte n bir şekilde artmamasma da çalışacak" caktır. dir. tır.» İsviçre ve Belçika hükumetleri yeni anlaşmaya iltihak ettiklerini resmen bil " dırmışlerdır. Holanda hükumeti yeni anlaşmaya iltihak etmek niyetinde olmadığını bildirmiştir. Bu yüzden bugün Ho landadan 2 milyon îngiliz lirası kıyme " tinde altın ihrac edilmiştir. Paris borsası pazartesi günü de kapalı kalacaktır. Brüksel ve Londra borsalarında bugün Fransız frangı üzerine hiç bir muamele yapılmamıştır. Samsunda bu sene tütiin mahsulü çok iyi Suriye delegesinin yeni beyanatı NOVOTNİ'det ŞARKILI MüZiK |j BİRA 2 0 KURUŞ . J J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog