Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Şanlı Harbiyeliler inkılâb kâbesi Ankarada CUMHURIYET 27 Evlul 1936 Ankarada Hakimiyeti Milliye meydanında muazzam merasim 7 inci Balkan oyunları Teodoresko Yorgos bugün karşılaşacak Bu tnaçm çok heyecanlı olacağı anlaşılıyor Bugün Atinada büyük merasimle açılıyor Leningradda bisikletçilerimiz galib geldiler [Baştarafı 1 incı sahıtede] Balkan devletlerinin bayraklarile süs lüdur. Bugün beş Balkan devleti atletleri toplu bir halde meçhul asker abidesine giderek merasimle çelenk koymuşlardır. Merasimden sonra sıra ile bütün Balkan milletleKnin millî marşları çalınmıştır. Halk bılhassa Türk atletlerini büyük bir hararetle alkışlamıştır. Esasen halk her yer.de Türklere karşı bıiyuk tezahurat yapmaktadır. Yarın Balkan oyunlannın açılış merasiminden sonra yapılacak musabakalar şunlardır: 100,800 10,000 metro düz, 110 metro manialı ve 4X400 bayrak koşu ları, yüksek atlama, gülle ve cirid atma. Bız, cırıdden maada bütün müsa bakalara iştirak edeceğiz. Yüksek atla mada Polatin Balkan birincilığini ka zanması kuvvetle ihtimal dahilindedir. 3 Sovyet 2 dakika 30 sanıve geride. 4 Sovyet. 5 Sovyet. 6 Orhan. Bu suretle Türk takımı hem ferd, hem takım itıbarile birinci oldu. Güreş müsabakalarının tafsilâtı. Ankara caddelerinden haşmetli bir geçif Bugün Romanyalı boksörle karşılaşacak olan Yorgos Romanyalı boksör Teoderesko bugün üçüncü maçmı da tanınmış boksörlerden Yorgosla Taksim stadında yapacaktır. Üçer dakikadan on ravund üzerinde yapılacak olan bu maçta kimin galib geleceğini kestirmek çok gücdür. Yorgosun tecrübeli ve çok kuvvetli bir boksör oldugunu biliyoruz. Buna mukabil Roman yah boksörün ne derece mukavim ve mahir bir boksör olduğunu spordan anlıyan herkes takdir eder. Şu halde bugün kuvvetle teknik ve tecrübe ile nefes müca dele edecek demektir. Bütün bunlar bugün yapılacak olan maçın çok heyecanlı olacağına delâlet etmektedir. Kadınlar Birliği kongresi Dubrovnikte açılıyor Belgrad 26 (Hususî) Beynelmilel Kadınlar Birliği kongresi teşrinievvelin birinde Dubrovnik şehrinde açılacaktır. Kongreye Fransız kabinesi azasından Madam Brunşvig de iştirak edecektir. Şimdiye kadar muhtelif memleketlerden üç yüzü mütecaviz kadm murahhas gelmiştir. Kraliçe Mari, Romanya ana Krali çesıle beraber Dubrovniğe giderek Fran sız kabinesi azasından Madam Brunş vigi kabul etmiştir. Muhafız kıtaatı Harbiyelileri karşılıyor ve abideye çelenk konulurken Romanya yolile ihracatımız artıyor Bundan bir sene evvel hükumetimizle Romanya arasında yapılmış olan Kös tence transit anlaşmasmın daha ziyade bu sene müsmir neticeler vereceği umuluyordu. Bu tahminlerin, ihracat mevsimi ilerledikçe tahakkuk ettiği görülmektedir. Ezcümle bağırsakların mühim bir kısmı ile fmdık partilerimizden ekserisi Köstence yolile ihrac olunmaktadır. M. Stoyadinoviç mühim bir nutuk söyliyecek Hakimiyeti Milliye meydanında, Harbiye namına nutuk söyleniyor Belgrad 26 (Hususî) Millî ra dikal birliği yarın Belgradda büyük bir miting aktedecektir. Başvekil M. Stoyadinoviç mitingde mühim bir nutuk söyliBunu gören Romanya Seyrisefain idayecektir. resi ihtiyacı karşılıyabilmek için 1 birür Gümüşanede fırtına citeşrinden itibaren Köstence postalarını ayda 15 postaya çıkarmıştır. Bundan evGümüşane 26 (A.A.) Bir haftavel ayda 10 posta yapılmakta idi. Diğer danberi devam eden soğuk dalgası, dün taraftan Türkofis de ihrac mallanmızm gece şiddetini pek ziyade artırmış ve bümuhtelif Avrupa şehirlerine Köstence yo tün vilâyete kar yağmıstır. Bütün ağacYarışın teknik neticeleri şunlardır: lile nekadar bir zamanda gidebileceği larm dalları kırılmış ve meyvalar pek 1 Talat 3 saat 24 dakika 11 sahakkında bir bülten yaparak alâkadar büyük hasara uğramıştır. Harmanlar ve nıye. lara tevzi etmiştir. mezruatın bir kısmı kar altındadır. 2 Kâzım 20 santim geride. Leningrad 26 (Hususî muhabirimiz bildiriyor) Leningradda yapılaıi güreş müsabakalarının neticeleri şunlardır: 56 kiloda Kenan faik bir güreşten sonra hasmına 20 dakikada hükmen galib geldi. Kenan hasmını tuşla yenmek için çok uğraştı, fakat Sovyet güreşçisi çok hırçın, kavgacı ve kaçak güreşiyordu. Bu yüzden güreş çok tatsız oldu. 61 kiloda Ankarah Ahmed, güzel çalışmasına rağmen Karakofa 20 dakikada mağlub oldu. Sovyet güreşçisi nefesli ve çok usta bir güreşçi idi. 66 kilodjL Sadık Sovyet şampiyonunu AHMED 1HSAN yenen ve çok kuvvetli bir güreşçi olan Balkan oyunları nasıl açılacak? Kostantinofla güreşti. Sadık ilk dakikaAtina 26 (Hususî) Dün Maarif larda hasmının kafa koluna tutmakla beVekilinin huzurile stadyomda pazar gü raber derhal kurtuldu. îkinci devrede çok nü başlıyacak olan Balkan oyunları a faik güreşti. Sadık hükmen galib ilân edildi. çılma merasimi tecrübeleri yapılmıştır. 72 kiloda Ankarah Hüseyin YunkeBalkan oyunlannın başladığı yüz elli viçle güreşti. Bidayette güreşe yavaş başborazan tarafından haber verilir verilmez birinci nümune Efzun alayı efradı elle hyan Hüseyin tedrici bir surette sıkı güreşrinde bayraklarile stadyomda gizlendik meğe başladı. Fakat nerice alamadı ve leri yerden çıkacaklar ve bunlan oyunla hasmına hükmen mağlub oldu. ra iştirak eden Balkan devletleri grupları 79 kiloda, Mersinli Ahmed Sonikofla ellerinde bayraklarile takib edeceklerdir. güreşti. Ahmed hasmını çok muvaffakiAtletlerin yemini yapılıp nutuklar söy yetle ve parlak bir güreşle 3 dakikada lendikten sonra Olimpiyad marşı ça tuşla yendi. Ahmed çok çevik, atılgan ve lınacak ve Likaritos tepesinden atılan sempatik atıhşlarile uzun uzun alkıslandı. 87 kiloda Büyük Mustafa Stakanofla toplarla stadyomda Olimpiyad bayrağı20 dakika bir kovolamaca oynadı. Musnm çekilmesi selâmlanacaktır. Bisikletçilerimizin Leningraddaki tafanın .ıüthiş saldınşlarından kurtulmak için hasmı mütemadiyen kaçıyordu. Nezaferleri Leningrad 26 (Hususî muhabirimiz ticede Mustafa puvan hesabile zalıb eelden) Halkevi bisıklet takımile Le di. Ağır sıklette: ningrad takımı arasında 10 kilometroluk müsabaka bugün şiddetlı rüzgâr, yağ Necmi îvanofla güreşti. İlk 10 dakika mur ve soğuk ve fena şerait altında saat ıkisinin sert saldırışlarile ve beraberlikle bitti. İkinci devrede Necmi üstte güreşir11,45 te yapıldı. Yarışm birinci dakikasında Eyübün ken hasmının anî bir atıhşma maruz kallâstiği patladı. Soğuğun şiddetinden ta dı ve muvazenesiz bir vaziyet olduğun mir edemedi. Müsabakayı terketmek dan sırtüstü düştü ve 12 nci dakikada mecburiyetinde kaldı. Bundan sonra ya tusla yenildi. Bu suretle Leningraddaki güreş müsarış 4 Sovyet ve 3 Türk bisikletçisi ara bakalarını 43 kazandık. Kafile bu gece sında devam etti. Kiyefe hareket edecektir. Müsabıklar rüzgâra karşı açık yol Binicilik dersleri larda çok müskülâtla ilerliyorlardı ve ancak ağaclık aralarında süratlerini biSipahi Ocağından: Sipahi Ocagında raz fazlalaştırıyorlardı. Bu suretle ilk 1 teşrinievvelden itibaren amatör binici50 kilometroyu 2 saat 1 1 dakika 20 sa lik dersleri ve kır gezintileri bashyacaktır. niyede bitirdiler. Umumî olarak ata binmeği öğretmekle Dönüşte rüzgân arkalarına alan mü beraber ayrıca ilkbaharda tertib edilesabıklar süratlerini artırmışlardı ve 60 ın cek konkuripiklere iştirak etmek istiyen cı kilometroda Talâtla Kâzım ileri fır gencleri de yetiştirmek için Ocak bu sene ladılar ve yanşın sonuna kadar Sovyet gayet iyi atlar almıştır. Hergün müracakoşucularile aralarını açmakta devam et at olunabilir. tiler. Yarım Adam
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog