Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

27 Evlul 1936 CUMHUKIYET SON HAB TELEFON TELCRAr E RLES v* TCLSiZLE Hfidiseler arasında Siz SöyLeyiniz Troçkinin hazırladığı kundak ok yazdık ve daha pek çok yazacağız: Türk kitabt ölüyor; eski ve yeni harf, eski ve yeni dil, eski ve yeni imza, kitabcı raflarının teneşir lerinde, ölü benizlerile, ayni akibeti bekliyorlar. Kitabın zürriyeti kesili yor, kitab diye bir neviden eser kal mıyor. Daha dün, itibarh ve maruf îngilterenin en büyük malî gazetesi kitabcdarımızdan biri bütün kütüb Financial Taymisde 15 eylul ta hanesini 1S00 liraya elden çıkardı. rihli nüshasmda, Türkiye ile îngiltere Yakında sokağa dökülecek olan bu arasındaki iktısadî münasebat ve Türkikitablar arasında on dort defa bastlayenin parası müstakar, bütçesi müteva cak kadar halkın taptığı eserler de Pariste çıkan Vu mecmuası, Dördünzin, iktısadî ve malî noktadan sağlam bir cü Enternasyonalin Paristeki merkezinSeville 26 (A.A. ) General Mola fer çıkarlarsa faşist ve muhafazakâr Kral var. memleket olduğuna dair mühim bir maBugün mecmuamn ve kitabın S • de bir anket yapan muharririnin inti nm kuvvetleri, bazı sevkülceyş noktala cıların iktidarı ele geçirmek için birbirlekale intişar etmiştir. Bu makalede İktısad nünde biriken en büyük alıcı kalaba balarını neşretmektedir. Bu muharrir, nndan maada ciddî mukavemet görmek rine girmeleri muhtemeldir. lığt çocuklardtr. Okumak çocukça bir birkaç gün evvel Fransız zabıtasımn, iVekâleti Müsteşan Faik Kurdoğlunun sizin Bilbao üzerine yürümektedirler. Bu sırada ordu bu iki taraf arasında çinde araşıtrmalar yaptığı bu cumumî yeni beyanatı esas tutulmuştur. MakaleŞehrin teslim olması için General Mola bir nevi muvazene tesis etmek suretile ic iş ve kitab, lâstik toplarm yahud küçük teneke şimendiferlerin alaca karargâh> ı şu suretle tasvir etmekte yi hulâsaten naklediyoruz: mn vermiş olduğu mühlet dün bitmiştir. rayı hükumete çalışacaktır. renhlerini taklid eden bir çocuk oyun dir: «Faik Kurdoğlu eylulün on yedisinde General Mola, şehrin, kayidsiz şartsız Bir tngiliz harb gemisi bir ttpanyol Parisin şark istasyonundan sonra, yecağı haline geliyor; mecmua ve ki tatbik edilecek yeni ingiliz Türk anlaşteslim olmasını istemektedir. torpitosuna ateş açtt tab, güldürmezse, eğlendirmezse, me mek artığı ve lâğım kokan dar bir ara masını tam bir mütekabiliyet ve mükem Toledoda, Alkazarda bannmış buluLondra 26 (A.A.) Cebclüttarık raklandırmazsa küçüğe de, büyüğe de lık, yer yer çatlak, sıvaları dökülmüş mel tevzin edilmiş ticarî bilânçoya isti nan Harbiye talebesi, kasrın mahzenle ta demirli bulunan bir tngiliz harb gemisi, stkmtı vermekte, asıl hüviyetine ztd duvarlar, ömründe perde yüzü görme nad eden (mükemmel bir klering) olarak rinde el'an mukavemet göstermektedirler. nasyonalistlerin ateşinden kaçarak, în bir masalcdığa, bir tekerlemeciliğe miş pencereler. 15 numara, dikliğine Dorduncu Enternasyonalın umumî tavsif etti. Mumaileyhe göre Türkiyenin Bunlar da, kendilerile birlikte bulunan giliz kara sularına girmiş olan «Almican doğru gidiyor. Anadoluda kitabcı dük konulmuş tabut darlığında mustatil bir Jcarargâhından bir manzara... koridora geçiliyor, ondan sonra duvar la geçirmiş. Konuşuyorlar: haricî ticaret politikasmın umumî hatlan kapanmaktadır. kadınlarla çocukları serbest bırakmış te Ferendia» adlı kızıl torpito çekerine kânları yer yer iki taraflı anlaşmalar ve en ziyade maz Çankırıdan mektub gönderen bir larındaki parmak izlerini hiçbir ışığm Norveçten haber var mı? lardır. ateş etmek mecburiyetinde kalmıştır. okuyucum, orada kitab denilen şeyin aydmlatmadığı pis, murdar bir merdi Arasıra. Bazan, Allahı görmeğe gi han müsaade millet esaslandır. Türkiye thtilâlcüer Toledoya on altı Baraelondaki İtalyan konsolosu kendine mahsus bir satıs yeri olmadı ven. Merdivenin ilk sahanlığmdaki iki Türk emtiasına karşı gümrük tarifesi müden arkadaşlar oluyor. kilometro yaklaştılar tevkif edilmiş ğını, tbir berber dükkântnın camına kapıdan birinde bir tabelâ. Üzerinde En iyi çalışan memleketler han saadeleri gösterilmesi mukabilinde mu Talevera de la Reina 26 (A.A.) Paris 26 (A.A.) Matin gazetesi çamaşır mandalile asıldığım», bundan yazı okunuyor: «Bu mesken senindir gileri? ayyen eşyanın serbestçe yahud muayyen Havasın hususî muhabiri bildiriyor: nin haber verdiğine göre, Barselondaki başka bir de «kolonyadan fincana ve temizdir, hürmet et.> İşte Dördüncü En İspanya, Belçika, cenubî Amerika.. kontenjan nisbetinde memleketine gir eaMadrid batı ve cenub cephelerinde kı italyan konsolosu bu şehirde tevkif edil bardağa, fotoğraf makinesinden men ternasyonalin ini . Hele Şilide âyan azası bile var... mesine müsaade etmektedir. taat, her türlü mukavemeti kırarak Tole miştir. Harab üç oda. Fakat duvarlarında dile ve çoraba kadar* her şey satan Geçen hazirana kadar çıkan birçok Türkiyeye, aldığı maldan fazla m doya doğru ilerlemektedir. bir dükkâmn kosesinde tektük roman belâgat var. Bu duvarlar baştan ba gazetenin birleşmesi neticesinde şimdi Tekzib edilen iki şayia ithal edenlerin fazla mallannın bedelleri şa ihtilâl rüesasının resimlerile dolu. biri haftalık, öteki genclere mahsus ayKaymakam Kastejon, dün akşam ToCenevre 26 (A.A.) îspanya Dış ve mecmuamn güneşte solduğunu haber veriyor. Okuyucumuzun bu felâ Lenin, Troçki, Marks ve daha başka si lık olmak üzere iki mecmua çıkıyor. Merkez Bankasmda bloke edilmektedir. ledonun 16 kilometro yakınına varmış Bakanı M. Del Vayo, M. Azananın malar. Duvarlardan biri, bütün dünya Genclere mahsus mecmuamn adı «İh Muadil miktarda Türk eşyası ahndıkça kete bulduğu sebebler üçtür: tır. Madridi terketmesi ihtimaline dair olan bu paralar serbest bırakılmaktadır. 1 Kitabların çıkttğı halka iyi ha da Troçki akidesini müdafaa eden 50 Bilbao bombardıman edildi bütün şayialan kat'î surette tekzib etmişkadar gazeteye tahsis edilmiş. Partinin Bundan evvelki İngiliz Türk anlaş ber verilmiyor, Bazı Troçkistler, «fiyaka> olsun diye Bilbao 26 (A.A.) Dün asilerin tir. faaliyette bulunduğu merkezler, üze 2 Kitablar fena tevzi ediliyor, masile îngilterenin lehine 1,000,000 întayyareleri tarafmdan içinde büyük bir rinde resim çivilerile işaret edilmiş bir İspanyaya gitmişler. Fakat şefler şimdi Cebelüttarık 26 (A.A.) Rex va3 Kitablar pahaltdır. yakında Fransada yapılacak mücade giliz liralık açık vukua gelmişti. Halbuki panik hüküm sürmekte olan şehrin ikin purunun nhtıma muvasalatı zamanmda, Haytr! Dün bu üç sebeb daha çok Fransa haritası, başka bir duvarı işgal leyi beklemeğe karar vermişlerdir. Gre îngiltere ile Türkiye arasındaki ticarette ci defa bombardımanı esnasında îngilte vapurda eski Kral Alfonsun bulunduğu vardı; fakat kitab bugünkü kadar so ediyor ve nihayet, birkaç düstur ve vin, artmasını ümid ediyorlar ve bili ötedenberi muvazene vardı. Bunun sebere konsolosanesi hasara uğramıştır. Ölen hakkında çıkan şayialar dolayısile Kral kak süpürgesi de&ildi. Okuyucuma remiz: «Düşman içimizdedir.» «Troçkiyorlar ki bir tek inadcı Troçkist bütün bi eski anlaşmaya göre mukavelenin imlerin sayısı henüz malum değildir. Bir lık taraftan bir çok gruplar rıhtımda haber vereyim: Kitab iyi ilân edilse nin huzurunda eller aşağı!» ve «bura anlaşmaları bozabilecektir. M. Blume zası tarihinden on beş gün içinde bu gibi çok kadın ve çocuk cesedi sokaklarda toplanmış bulunuyorlardı. Fakat bu şa de satdmıyor, iyi tevzi edilse de sa da kaybettiğin her dakika, burjuvazinin karşı kin beslememekle beraber, ko mallann serbestçe ithali kararlaştınlmış kazancıdır!» yatmaktadır. yianm aslı yoktu ve Kral Rex vapurun tılmıyor, ucuz olsa da sattlmtyor. Bu münist partisinin yakında bir kısım a olduğundan bundan istifade etmek isti Odada parti azasından birkaç kişi teişin her ihtimale göre tecrübesi yapılBir tahmin da bulunmuyordu. zasını, kendi lehlerine olarak kaybede yen tüccar Yunanistan ve Mısırdan alemtştır. Dava, arzla taleb arasındaki lâşla dolaşıyorlar. ceğini umuyorlar. Hendaye 26 (A.A.) Asilerin işBa*k isV^lâlini ilân etti lâcele külliyetli miktarda îngiliz malı itBir kız bir Roneo makinesinin kolumuvazenede değil: Taleb yoktur. p^lindeki havaliyi gezen Röyter muhaDubail sokağmdaki bu kasvetli ve ha hal etmişlerdir. Neticede Türkiyenin înParis 26 Santanderde müstakil bir Niçin yok? Bunu, ey okuyucular, nu çeviriyor. İki yoldaş adresleri ha rab mabedde, «Allah>, yani Troçki, bir giltereye ihracatmdan 1,000,000 İngiliz bıri'e diğer bitaraf müsahidlerin tahmi Bask Cumhuriyetinin ilân edilmiş oldubiz size soraltm, siz bize söyleyiniz: zırlıyorlar. Ve beyannameleri desteli kaç kişiye, kendi muannid ideolojisini nme göre asilerin dahilî harbden muzaf ğuna dair buraya bir havadis gelmiştir. liralık fazla îngiliz malı Türkiyeye it Kitabdan ne fenalıh gördünüz? Ona yorlar. Beni şüpheli bakışlarla karşıla nefhetmiş. Ve bu birkaç kişi, yakında '"'•"•""«"«»»nılllllNHIIIIIIIIIIIIIIIlimilIIIIHIIIIIIIIIIIimHmıını.m.ınmm..^ niçin darıldınız? Vaidlerle, ümidler dılar. Tabiî. Polis henüz dün burada ahal edilmiştir. belirecek bulutlardan istifadeye, ve ale, tesellilerle, görgülerle, bilgilerle, raştırma yapmıştı. Her halde korkacak Yeni mukavelede bu açığın hususî kibet, proletaJya diktatörlüğünü ve eşifalarla dolu, sadakatine hiçbir tit bir şeyleri yok. Çünkü, muzır evrak bedî ihtilâli temin etmeğe hazırlanı kleringle tamamile tesviye edilmesi ve nenin, hiçbir kaltabanlığın hudud çi • çoktanberi emniyet altına alınmış, bukapatılması kararlaştırılmıştır. Kurdoğlu yorlar. zemiyeceği dostluğunu niçin kabul et radan bir iki dakika ötede başka bir yeni anlaşmanm malum esaslannı tekrar Revolution gazetesinin son nüsha miyorsunuz? Aranızı bozan varsa ki gizli yere taşınmış. Fakat gencler bu suikasdci havayı seviyorlar. sında, son dava mahkumları için yapı ettikten sonra yeni beş senelik plânla bir olamaz, olmamalıdır kim bu müze Şefler meydanda yok. Esasen çoğu Pa an şeref tablosunun altmda şu ihtarı çok inşaat ve tesisat yapılacağmdan învir, dedikoducu, feaadcı? gılıt piydsasınuı bundan tüyük islifadcriste değil. Salâhiyettar bir kımsenın okuyoıuz: Münakkid mi diyeceksiniz? «Kan dökmeden yeni hayata kavuş ler temin edeceğini söylemiştir.» gelmesine intizaren, karargâhı umumiSiz sb'yleyiniz. mak yok... Bizler, mücadelenin düşman PEYAMI SAFA nin bu küçük hayatını gözlerimizle takib sınıfın imhasile, yani ihtilâlci proletarediyoruz. Gelenler, gidenler var. Bir tanesi Lilleden gelmiş. Elinde tıklım tık anm tekmil muarızlarmm imhasile niAtina 26 (Hususî) Başvekil GeneCenevre 26 (Hususî) Milletler lım evrak dolu bir çanta var. Bu ak hayet bulmasını istiyoruz; çünkü an ral Metaksas Berlinde çıkan Folkişe Cemiyeti Asamblesinin bugünkü celsesinşam tekrar dünecek. Başka bir tanesi cak bu suretledir ki, proleterler zincirBeobahter gazetesi muhabirine mühim de söz alan Fransız Hariciye Nazın M. Belgrad 26 (Hususî) Türkiye geceyi, civar kasabalarda, fırtına ve yağ erini koparabilirler ve yeni bir dünya beyanatta bulunmuştur. elçisi Ali Haydarla müsteşar Şefkatî Delbos ezcümle demiştir ki: mur altında duvar ilânları yapıştırmak kurabilirler.» Başvekil, Yunanistanda komünizmin bugün öğleden evvel heyeti vekileye »e* « Cenevre ufku hiçbir zaman şimartık bir daha başını kaldıramıyacağını mur nazırlardan Şevki Behmeni ziyaret diki kadar bulutlarla örtülü değildi. Her ve kanunun menettiği komünizm faa ederek, Türkiye Cumhurreisi tarafmdan liyetlerini emniyeti umumiye müste şeyden evvel beynelmilel itimadın temihediye edilen Atatürkün fotoğraflannı şarlığının pek şiddetle takib etmekte nine çalışmalıyız. Avrupayı iki muhasım [Başmakaleden devam] söyliyeceği sözü gözlerile gökten avlaPortsaid 26 (A.A.) Royter ajansı takdim etmişlerdir. Üzerinde altın ka bulunduğunu söyliyerek beyanatına şu parçaya ayırmak dünya sulhu için son ya dolan dalgalarını gögüsliye göğüsliye mış gibiydi: İnsana o an gökten iniyor gibartma K. A. harfleri hâkkedilmiş olan derece tehlikeli bir hareket teşkil edecek muhabiri bildiriyor: suretle devam etmiştir: bi gelen bir tonla tane tane şunlan söyleGarbî Habeşistan hükumetinin, Gore gidiyoruz. fotoğraf Türkiye Cumhurreisinin el yatir. Bütün milletler sulhu ve Cemiyeti « Yeni kuracağımız rejimin şekli Yolun ortalanna geldiğimiz zaman di: üzerine yürümekte olan İtalyan kuv zısını da taşımaktadır. Akvamı kuvvetleştirmeğe çalışmalıdır korporatif olacaktır. Bunun için her vivetlerini tevkif için bir mukabil hücum birdenbire sahne değişti. Sağ tarafta « Kuk asırlık Türk yurdu ecnebi Dost ve müttefik Cumhurreisinin yüklâyette iş verenlerle iş yapanlardan mü lar.» yapılmasını emrettiği rivayet olunu matem sembolleri gibi baştanbaşa siyah elinde kalamaz!» rekkeb teşekküller kurulacak ve bu tesek hediyelerinden son derece mütehas M. Delbos bundan sonra mutasavver yor. Negüsün damadı Ras Desta ile Ras lara büriinmüş bir küme kadın içinden iki Bu sözler o zaman o sahneyi tasvir şekküller bir gün parlamentoya ben Lokarno Konferansından bahsederek, bu Kassanın oğlu Ras Aberra otuz bin musis olan Şevki Behmen derin saygılannın levha taşıyan ikişerden dört kız birden eden Ajansa da aynen verildi. zer bir şekil alacaklardır. Ayni zaman Atatürke iblâğını Türk sefirinden rica buhranın el'an zail olmadığını ve garbde haribin başmda olarak bu mukabil ta bire yolun ortasına dikildi. Bu iki levhaKırk asırlık Türk yurdu; o zamana da memleketin canh anasırından büyük ^^ < ^^ mütekabil emniyeti tekrar kurmak lâzım ajruzu idare etmekte imişler. da Antakya ile Iskenderunun isimleri kadar hep altı asırlık diye söyleyip dur etmiştir. bir devlet partisi kurulacaktır. Garbî Habeşistan tngiliz geldiğini söylemiştir. vardı ve levhalar Büyük Kurtancıya ken duğumuz tarihimizi ilkönce ve bundan on Bundan başka yüksek mektebler dipmandasını istiyor dilerinin de kurtulmasını söylüyordu: Si dört yıl evvel onun ağzından kırk asırlık Norveç Dış Bakammn sözleri lomalarının saçtığı proletarya zihniye Cenevre 26 (A.A.) M. Eden, salâ yah levhalardaki beyaz yazılar beyaz ke olarak işitiyorduk. Yedi kelimelik bir tini de ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu Cenevre 26 (A.A.) M. Delboshiyetnameler komisyonu kararından silmiş birer ateş gibi duruyor. sebeble genclerin tahsil ve terbiyele tan sonra Norveç Dış Bakanı M. Koht, cümle: Onun dört kelimelik birinci kıssonra hâdis olan hukukî vaziyet hak [Baştarafı 1 inci sahifede] rinde esaslı bir tebeddül husule getire söz almış ve küçük uluslann silâh yarı İki levha taşıyan dört kızın önüne baş mında Türklüğün ezeliyetini kucaklıyan kında Milletler Cemiyeti genel sekre ceğiz» dedikten sonra sözünü Yunanis şından mütevellid endişelerini bildirerek Heyeti Vekilede ka bir kız geldi. On sekiz yaşlarında, bir azamet ve o cümlenin son üç kelimeterine bir tebligat sureti vermiştir. tanın haricî siyasetine nakleden BaşveAnkara 26 (Telefonla) Heyeti . demiştir ki: M. Eden, salâhiyetname komisyonu Antakya güneşinin tatlı bir renkle esmer sinde de bütün atiye uzanan bir beşaret kil Metaksas: Vekile bugün saat ikide toplandı. Bu iç , «Norveç, Milletler Cemiyetinin 1919 na yaptığı bu tebligatta, batı Habeşis lendirdiği sevimli bir kız, nutuk söylüyor. var. « Haricî siyasetimizde değişecek hiç tanında bazı Galle aşiretleri tarafmdan Elinde kâğıd yok, dilinde sürçme yek, O, neyi söyledi de yapmadı? Yapılmı timada Sıhhiye Vekilinin seyahat ve tetbir şeyimiz yoktur. Biz sulh istiyoruz. paktında derpiş edildiği gibi, silâhsızlan gönderilen ve İngiliz konsolosu vasıta tavrında yapmacık yok. Ruhtan gelen ve yacağı söylememek ve söylediğini yap kikatı hakkında izahat vermiş olması ve Bir Balkan ve Akdeniz devleti olmak i mağa doğru gayretlerine devam etmesi sile batı Habeşistanda İngiliz mandası mak; îskenderun ve Antakya siz bizim Başvekilin seyahate çıkması dolayısile ruhlara giden nutku dinliyoruz.. tibarile yaptığımız taahhüdlere kat'î ni temenni etmektedir. Bu iş, şimdi Mil tesisi istediğini ihtiva eden iki müramüstacel işlerin görüşülmüş bulunması Beş dakikalık nutuk, fakat bu nutuk siniz ve bizim olacaksmız. letler Cemiyeti dışında bulunan Millet caatten bahsetmektedir. surette riayet edeceğiz> demiştir. İSMAİL HABİB muhtemeldir. değil, bu söz şekline girmiş bir feryad ve 4* Ierin iştiraki olmaksızm yapılamaz. Hatırlarda olduğu üzere, tngiliz hü Fransada grevler gene Vekâletlerde değişiklik şayialan Panama delegesinin de bir nutkundan kumetinin İtalyan Habeş anlaşmazlı cümlelere büriinmüş bir hıçkmktı. SöyleAnkara 26 (Telefonla) Dahiliye başgösterdi Naf la Vekili Çanakkalede sonra asamble celsesi, pazartesi gününe ğmdaki bütün siyasası Milletler Cemi miyor, inliyor; bu Antakyalı çocuk, bir Vekili Şükrü Kayanın Cemiyeti Akva Çanakkale 26 (Hususî) Nafıa Paris 26 (A.A.) Nehir nakliyatı talik edilmiştir. yeti statüsüne dayandığı için İngiliz kız değil, vatandan ayrı kalan o beldelerin tekellüme gelmiş bir ruhu, o belde Vekili Ali Çetinkaya Tekirdağ, Gelibo daimî murahhaslığına, yerine Saffet Ar işçilerinin ilân ettikleri grev, bütün vilâ Edenin nutku etrafında bir tefsir hükumeti bu teklifleri kabul edecek vaziyette olmadığı cevabını vermiştir. lerin ağlıyan ve ağlatan bir maneviyetiy lu yolile şehrimize gelmiştir. Burada Na kanın ve Maarif Vekâletine de Recel yetlere sirayet etmektedir. Berlin 26 (A.A.) M. Edenin Ce Temmuzda Galla halkile Cimmanın Pekerin geleceği şayialan devam etmek^ di. Paris 26 (A.A.) Umumî iş konfıa işlerini tetkik edecektir. nevrede söylediği nutku tahlil eden nas Ahmarien olan ahalisi arasında mühim te ise de bu haberi hiçbir yer teyid etj federasyonu genel sekreteri M. Leon Hepimiz ağlıyoruz. Hıçkırarak söyliVekilin buradan Balıkesir yolile Izyonalist Korespondans gazetesi diyor ki: karışıkhklar çıkmıştır. Bunun üzerine, memektedir. Juho dün, mühim bir nutuk daha irad eyen o kızın kirpiklerinden yuvarlanan mire gideceği ve orada da tetkikat yapaGumani sultanı Aba Cabir, Goredeki «Nutkun en müspet taraflan, bizce, Başvekil Harbiye binasında derek, yeniden bazı fabrikaların işgalini katralarla birlik diğer bütün gözler de, cası haber verilmektedir. Milletler Cemiyeti statüsü ile sulh mua İngiliz konsolosundan Milletler CemiAnkara 26 (Telefonla) Başveki! takbih etmiş ve sendika şeflerinin vazifekadınile erkeğile, ihtiyarile gencile, zabi îtalya Bulgaristan ticaret hedelerini ayırmağa çalışmak hususun yetinin müdahalesi için hükumeti nezîsmet înönü bugün mutad at gezintiler si halka tâbi olmak değil, fakat ona rehtile sivilile diğer bütün gözler de hep ağda Londranın vaziyetini gösteren kısım dinde tavassut etmesini rica etmiştir. anlaşması ni yaparken yeni Harbiye mektebi b berlik etmek olduğunu söylemiştir. Sultan: «Milletler Cemiyeti, Habeş hü lıyor, ağlıyordu. lardır. Bu maksada varılmadan komite nasını da gezmiştir. îsmet înönü yerleşYugoslavyada köylü borcları lerde birçok müzakereler yapılacağmı, kumetinin ahaliyi himaye edemediğini Demindenberi bütün bu mahşerî kala sı Roma 26 (A.A.) Stefani Ajan mekte olan Harbiyelilerle alâkadar ol bildiriyor: ve edemiyeceğini pekâlâ biliyor> de onu gelmiyen münakaşalann cereyan e miştir. Bu rapor üzerine, yabancıları balığm üstünde çalkanan o coşkun sevinc için kararname İtalyan ve Bulgar delege heyetlerinin muş, tekrar geleceğini, o zamana kadar deceğini, komisyonların bol bol proejler himaye için Cimmaya bir İngiliz ajanı havası bu Antakyalı kızın beş dakikalık tamamen yerleşilmiş olunmasmı görmek Belgrad 26 (A.A.) Başbakan hıçkırığile birdenbire uçmuş ve hepimizın başkanları dün Sigi sarayında iki memleyapacaklarını pek iyi biliyoruz. gönderilmistir. Bu ajanın son raporunistediğini söylemiştir. Stoyadinoviç, bugün Bakanlar Konseyi ciğerlerimize birdenbire vatan mateminin ket arasında tecim mübadelesi hakkınProje sevincimizi uyandırdı. Maama da, bütün bu müddet zarfında vazi tarafmdan köylü borclarının tesviyesi Titulesko iyileşiyor havası dolmuştu: Kurtulan vatan bitişi da bir anlaşma parafe etmişlerdir. hakkında imza edilen kararnamenin e fih, îngiliz hükumetinin karan Milletler '•ptin r>ek fena oldi''i bildiriimistir. Fransızlar Lehlere para ğinde esir kalmış vatan parçasının mateSen Moritz 26 (A.A.) Tituleskohemmiyetini kaydeden uzun bir beyanna Cemiyeti tarihinde kaydedilecek kadar Elişleri sergisi büvük alâka mi. nun ahvali umumiyesi salâha doğru müveriyorlar mürt'mdir.» meyi matbuata tevdi etmiştir. uvandırdı Büyük Kurtancıya kurtar diye yalvaVarşova 26 (A.A.) Bir Fran him derecede yüz tutmuştur. Kansızlığı Mısır Başvekili Berlinde Alacaklıları mühim kayid altmda buAnkara 26 (Telefonla) Ankarada ran kız susmuştu. Şimdi bütün gözler siz finansal grupile yapılan müzakereler süratle zail olmaktadır. Hasta, haliha lunduran ve köylülere borclannı tesviye Berlin 26 (A.A.) Mısır Başbaka 29 birincitesrinde anlacak olan elişleri Kurtancıya dikili. Ne diyecek diye bek müsbet neticeye varmıştır. Verilen kara zırda tehlikeyi atlatmıştır. etmek imkânını veren bu kararnameden nı Nahas Paşa, Finans Bakanı Makram sergisi icin şimdiden İktısad Vekâletine liyoruz. Onun gözleri de nemliydi, bize ra göre, Silezya Oding demiryolunun maksad, köylü kütlesi menfaatlerinin ko Paşa ve genel sekreter Osman, resmî ol nümune'er sçelme^e ba^lamıştır. Sergi bü mi öyle geldi, bilmiyorum; ya&murla insasına tahsis edilen 300,000 frangın runması ve ziraî kredinin yeniden kurul mıyan bir ziyaret için buraya gelmişler tün vilâyetlerde hin";k hy alâka uyan yıkanmıs ^ünesli birer gök parcası maviikinci kısmı pek yakinda Polonya hükumasını temindir. dir dırdığı anlasılmaktadır lığıle ışıldıyan gözlerını bıran göke dikti; metine tevdi edilecektir. Ihtilâlciler Toledoya 16 kilometre yaklaştılar Ç 4 üncü Enternasyonal nasıl hazırlanıyor? Türkiye îngiltere ticaret mukavelesî Ihtilâlciler kazanırlarsa bu sefer de fasistlerle Kralcılar çarpışacaklarmış Troçkiyi Allah sayanlar Paristeki karargâhta Fransada kopacak mücadeleyi ve bütün dünyada çıkaracakları ebedî ihtilâli bekliyorlar Türkiyenin yeni sana] plânmdan îngiltere çok istifade edecek Metaksasm dikkate Delbosa göre ufukşayan beyanatı lar çok bulutlu «Yunanistanda komü Avrupayı iki kısma ayırnizm bir daha başını mak dünya sulhü için kaldıramıyacaktır» çok teMikelidir Habeşistanda harb yeniden başlıyor 30,000 Habeş askeri taarruza hazırlanıyor Atatürkün bir Yugoslav Nazırına hediyeleri İskenderun ve Antakya için tarihî bir hatıra Başvekil bugün sarka gidiyor r Yarım Adam
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog