Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

27 Evlul 1936 1 urk bınıcılerının { Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Viyanadaki zaferleri Müstakbel İstanbul Doğru değil mi? Şehirde yüksek Milletler Cemiyeti işleri Yüzbaşı Cevad Kula mütevazı atile dünyanın en iyi atlarını geri bıraktı Yazan: Abidin Daver Dav'er Viyana, 23 eylul Ahtung, Ah tung! Olimpiyad larda dünya birincisi olan Tora ile binicisi yüzbaşı Hasse yarışa işti rak ediyorlar. Alman atı en zor maniaları bir tazı çevikliğile sıçrıya rak geçiyor. Son zamanlarda Alman laıV karşı birden bire pek dost bir cereyan almış olan Avusturyalı seyir ciler, yarış bitme den alkışlıyorlar. Fakat, işte alkışYüzbaşt Cevad Kulanın geniş bir mania lar uğursuz geldî. O güzel hayvan deüzerinden güzel bir atlayışı miryolu geçidleri ni kapayan en iptidaî ve en basit mâ mek, sıyrılmak ve yırtılmak tehlikesini nii paldır küldür devirdi. Birincilik ü atlattı. midi yüzde 99 gitti. Kadınlık gururile mutlaka o mânii Ahtung, Ahtung! Olimpiyadlarda aşmak, erkeklere üstün değilse bile ondünya ikincisi olan Delfisle binicisi bi larla eşit olduğunu gÖstermek istiyor inad ediyordu. Fakat gung çaldı, Danirinci mülâzim Rank. îri ve zorlu bir at, mânilere öyle zor markalı zengin ve kibar kadın mâniden lu saldırıyor ki mutlaka hepsini aşa yılmış olan hayvanına lânet ederek sa cak... Fakat, işte o da, bilmem kaçmcı hayı terketti. mânii geçtikten sonra parkuru şaşırdı. Bizim Saim Polatkanın atı da ayni Elimine oldu. mânie takıldı, hayvan yuvarlandı. Fa Hata yapanlar çoğalıyor. kat Saim, sanki eğere, eğer de atın sır Ahtung, Ahtung! Olimpiyadlarda tına mıhlanmış gibi idiler. Polatkan altıncı olan Çapkmla binicisi yüzbaşı düşmeden, düşen hayvanmı bir mah Cevad Kula. muz darbesile kaldırdı ve yarışa devam Kalblerimiz çarpıyor. Yüzbaşı Ce etti. vad Kula, Çapkın ismindeki kısrağile Yanımdaki bir Avusturyalı kadm «ne yarışa başladı. Süvari de, hayvan da güzel biniyor> diye bağırdı. emniyetle ilerliyorlar. Birinci mânii Bir ara Avusturya Reisicumhuru da aştı. îkinciyi, üçüncüyü geçti. Önümüzyarış sahasma geldi. Avusturya millî de birbirine gayet yakın üç çetin mâni marşile karşılandı. var. Hop, hop, hop! * * * Bayan Çapkın, çapkınca bir eda ile Bir futbol maçı tasavvur ediniz ki bunları da geçti. Hayvan, her sıçradıkça biz de sıçrıyoruz, mânii aşarken ne yarım saat fasıla ile beş, altı saat devam fes bile almıyoruz. Muvaffakiyetle ye eder ve sizin takımımz bu maçta 12 milletle çarpışır. İşte dünkü müsabaka böyre bastı mı derin bir <oh!> çekiyoruz. Çapkın yarışı tam bir muvaffakiyet le bir maçtı. Artık heyecanınızın derele bitirdiği zaman öyle bir oh çektik, cesini tasavvur edebilirsiniz. Filvaki, dün döyle uzun bir heyecan içinde haöyle rahat bir nefes aMıic ki snrmayın. rab olduk. Yarışın birinci devresinde 40 tan fazBizimkiler atlarken muvaffak olsunla at girmişti. Bunlar 13 milletin en iyi hayvanları idi; üzerlerinde de en iyi lar diye dua. Ötekiler atlarken bir ta biniciler vardı. Fakat yalnız Cevad Ku necik mâni devirsinler de Cevad Kula la ile Çapkın, hiç hatasız bu bir sürü birinci kalsm diye dua... Nihayet üç hatasız yarışçı, bir metro mânii aşmışlardı. Diğerleri en güzide Alman ve Fransız atları da dahil olmak yetmiş beş santimetroya çıkarılan dört üzere hepsi en az bir hata yapmışlardı. mânii azamî süratle aşmak ve birinci, Şimdilik Cevad Kula birinci idi. Fa ikinci. üçüncü olmak üzere tekrar koşkat yarışa giren hayvan miktarı 119 tular. Kalblerimiz son şiddetile çarpı dur. Daha 80 e yakın hayvan vardı. Bi yor. Tepemizde sallanan şanlı bayrağızim öteki atlarımızın ve binicilerimizin mız bile heyecanla çırpınıyordu. Bir yanımda refikam, sapsarı kesil bugün şansı yoktu. Buna rağmen on miş: lar da fena dereceler almadılar. Allahım bizimkine muvaffakiyet Şans deyince, dudaklarımzda müs ver! tehzi bir tebessüm dolaşıyor. Bu fevkaDiye dua ediyor. lâde mühim beynelmilel atlı müsaba Binicilerimizin Fransız muallimi kalan görmeden talihin ne büyük rolü M. Tatonun refikası da öte tarafımda olduğunu bir türlü anlıyamazsınız. Mufransızca, vaffak olmak için üç şeye ihtiyac var Biraz talih Allahım, diye çırpını dır: yordu. İyi at, Evvelâ bizimki atladı. Müthiş bir al İyi binici, kış tufanı... Gene hiç hata yok. Zaman îyi talih. Bunların üçü de ayni derecede rol da iyi. Arkasmdan İtalyan zabiti. Muoynar. Talihin rolü o kadar büyüktür ki solininin bütün şiddetli emirlerine ve haşa huzurunuzdan hayvanın yarış paraca fedakârlığma rağmen bu 11,250 esnasmda yellenmesi bile bir hataya liralık Judeks atile ikinci mânii de virdi. mal olur ve birincilik elden gider. Nitekim ikinci devrede de, en kıy Arkasmdan Rumen zabiti gene 10,000 metli atlar ve en liyakatli biniciler yal liralık kır atile saldırdı. O da, bütün nız mâni devirmediler, hatta tepetak mânileri hatasız aştı. Şimdi bekliyoruz. lak yuvarlandılar bile... Acaba kronometro ne diyecek? Uzun Cevad Kula, yarışm sonlarma kadar saniyeler. tek hatasız binici ve birinci idi. Fakat Ahtung, Ahtung! Rumen zabiti 10 nihayet bir İtalyanla bir Rumen hiç ha saniye ile birinci, Türk zabiti 12 saniye tasız atladılar. Şimdi üç müsavi rakib ile ikinci, İtalyan üçüncü... vardı. 2 saniyelik bir teahhur, bizim Viyana Danimarkalı kadm al elbisesi ve çok şehri yarışında birincilik şerefini ve bukıymetli atile dünyanın en iyi süvari na nazaran ehemmiyetsiz olan 500 şi zabitlerine meydan okumak istedi. Fa lin mükâfatı kazanmamıza mâni olmuşkat, sulu hendekte hayvan da, kendi de tu. Fakat arkamızda sıra ile üçüncü İiki defa yuvarlandılar. Madamm, or talyanlar, dördüncü Holandalılar, be tasında bir tutam beyazı olan kimyevî şinci Almanlar olmak üzere 11 millet sarışm saçları darmadağm oldu. Son var, hem de dünyanın en kuvvetli ve baharına yaklaşmış gül yüzü kızardı, en pahalı atlarile. sarardı. mâni direklerine çarpıp çizil Yüzbaşı Cevad Kula ve Bayan Çap plânı etrafında Dün İstanbul limanının vazıyetı goruşuldu Istanbulun müstakbel plânını tanzimle meşgul olan mütehassıs mimar Prost, Liman umum müdürü Raufi Manyasi, Belediye imar bürosu eski müdürü Ziya ve Liman mühendisleri bir heyet halinde dün sabah saat onda Galata Liman mmtakasının alacağı şekil üzerinde tetkikat yapmışlardır. Tetkikata Ziraat Bankasınm köşesnr den başlanmış ve buradan itibaren gerek nhtım gerek cadde üzerinde mütehassısa düşünülen müstakbel vaziyet hakkında plânlar üzerinde izahat verilmiştir. Yeni şekle göre Deniz Ticaret Mü • dürlüğü binasile Merkez Rıhtım hanı arası büyük bir meydan haline gelecektir. Buradaki kahve ve barakalarla sair binalar kaldırılacaktır. Meydanm ortası bir bahçe olacak ve bahçede Atatürkün bir heykeli bulunacaktır. Rıhtım caddesi Merkez Rıhtım hanı köşesinden bu meydandan arka caddeye geçecektir. Meydanın bulunduğu yerden itibaren rıhtım 21 metro genişliyecektir. Çinili Rıhtım hanile Merkez Rıhtım hanı arasmdaki bina ve kazinolar yıktınlarak buraya asrî antrepolar yaptırılacaktır. Dünkü tetkikatın sonunda tesbit edi len noktalar üzerinde aynca tetkikat yapılarak şehrin umumî plânına uydurulacaktır. Altı ay bağlanamıyan dul ve yetim maaşı bina yapılabilecek Kadıköyünde Yeldeğirmeninde Yeşilay sokağmda 6 numarada oturan Nevzerden şu mektubu al dık: <Kocam Ahmed Yümnü 35 sene Adliye hâkimliklerinde, İstiklâl Harbinde, Ankara Müddeiumumiliğinde ve daha sonra Kandıra mahkemei asliye azalığında çalıştı. 15 nisan 341 tarihinde tekaüde sevkedildi ve altı ay evvel de vefat etti. Fakat aradan altı ay geçtiği halde hâlâ yetim ve dul aylıklarımız bağlanamadı. Her tarafa başvuruyorum, işim bir türlü yapılamıyor. Artık kime müracaat edeceğimi şaşırdım. Kira evlerinde, kocamın bıraktığı hastalık borcları ve üç nüfusu geçindirmek zorlukları karşısında çıldıracak vaziyetlere geldim. Üstelik şimdi evrakım da kayboldu. Ne yapayım? Bana bir yol gösterin!» Hayatını bu memlekete vakfe den bir adamm ailesine ve çocuk larma bakmak, işlerini çabuk ve zahmetsizce yapmak en başta gelen vazifemiz olmalıdır. Böyle bir aileyi altı ay eziyet ve sıkıntı içinde bırakmak günahtır. Bu gibi iş leri biran evvel ve mümkün mertebe süratle yapmalı, zaten manevî bir ıstırab içinde bulunan bir aile yi maddî ıstırablara da düşürme meliyiz. Yeni kanuna göre esas deniz sevivesi olacak Eski bina ve yollar kanunu, şehirde yapılacak binalann irtifaını binanın üzerinde bulunduğu sokak, veya caddenin genişliğine göre tayin ediyordu. Ekseri sokaklarımız dar olduğu için yapılan binalann umumiyetle dokuz metrodan fazla irtifada olmasma imkân kalmıyordu. Halbuki yeni bina kanunu bu mahzuru ortadan kaldırmış ve yapılacak bina ların irtifaına esas olarak arazinin deniz seviyesinden olan yüksekliğini kabul et miştir. abeş murahhaslannin bu defaki müzakerelere iştiraklerine dair pürüzlü mesele halledildikten sonra büyük meclis kendisinin esas işlerile meşgul oldu. Bunlardan birçoğu büyük sızıltıya meydan verilmeksizin neticelendirildi. Bu işlerden bir kısmı sırf kendi dahilî idaresine müteallıktır ki bunlardan biri de büyük meclis ikinci reislerinin in* tihabıdır. Asıl reis büyük ve küçük azalardan seçilmektedir. Fakat ikinci reislerin ara smda düveli muazzamadan bulunan aza devletlerden cümlesinin mümessilleri bulunması ötedenberi an'ane hükmüne girmiştir. Bunun için bu defa da Sovyet mümessili ve bir gün evvel 39 azanm aleyhine rey verdiği Italyanın murahhası hazır olmadığı halde binnisbe az reylerle seçildiler. Fransanm ve Ingilterenin Hariciye Nazırlan çok büyük ekseriyetlerle ikinci reis oldular. Küçük devletlerden en çok rey alan Yugoslavya mümessilidir. Doğru değil mi? ADÜYEDE Kumaş hırsızlığı Bir mağazadan kumaş çalarak bacaklarının arasında saklamaktan suçlu ve mevkuf bulunan Naime hakkındaki da vaya dün de bakılmıştır. Dünkü celsede şahidler dinlenmiş ve Naimenin mevkufiyetini icab ettirecek bir hal görülemediği için gayrimevkuf olarak muhakemesinin devamına ve gelmiyen diğer şahid" lerin dinlenmesine karar verilmiştir. MÜTEFERRİK Cumhuriyet bayramınm kutlulanma programı Bu seneki Cumhuriyet bayramınm programmı hazırlıyan komisyonun mesaile rine devam ettiğini yazmıştık. Başvekil îsmet İnönü ile birlikte Ankaraya dön müş olan Maarif Vekili Saffet Arıkan dün sabah şehrimize gelmiş ve doğruca İstanbul Halk Partisinde hali içtimada bulunan komisyona genel sekreter vekili sıfatile riyaset etmiştir. Komisyon, bayramın bütün memle kete şamil bir programla kutlulanmasını temin için çalışmaktadır. Birkaç güne kadar kutlulanma programı neşredilecektir. Buna nazaran, gündüz muazzam bir askerî geçid resmi yapılacak, geceleyin eğlenceler, fener alaylan tertib edilecek, Cumhuriyet meydanlarındaki hoparlörlerle muhtelif söz ve müzik neşriyatı yapılacak, aynca büyük meydanlarda halk kürsüleri kurularak Parti prensipleri dahilinde serbest hatibler nutuklar verecek" lerdir. Meşhud Cürümler kanunu nun tatbik edilmesi için rt rhazırkkl&r,, ... nfr.,. Gayrikanunî getirtilen şekerler satılıyor i Yüzbaşı Cevad Kulamn muvaffakiyetli bir atlayışı Gümrük idaresi evvelce göçmenler namına gelip sonradan muvazaa suretile muhtelif şebekeler tarafından getirtildiği anlaşılan şekerlerin en büyük partisinin satılmasma karar vermiştir. Bu parti 177,454 kilodur. Tutan 50,000 lirayı POLİSTE bulmaktadır. Şekerler satıldıktan sonra parası göçMOTOSİKLET KAZASI Kadıkömenlere verilecektir. yünde oturan Hasan, dün sabah ÜsküDe Çifte ile öldürülen çocuk dar iskelesinde arkadaşlarındanNazmi nizyolları matbaasında memur Bursa (Hususî) Armud koyünde ile karısı Zahideyi motosikletine bin bir düğün için toplanmış olan köylüler dirmiş ve Kadıköyüne doğru yola çıkbir hayli içkiden sonra çoşmuşlar, içlerin mıştır. Tam Nümune hastanesi önünde Haden Arif isminde biri, düğün şerefine havaya atması için Mehmed Aliye çiftesini san motosikleti idare edememiş ve cadvermiştir. Mehmed Ali çifteyi eline ahn denin karşı tarafından gelen bir ara ca havaya atacağı yerde karşıya doğru baya çarpmıştır. Çarpışmada Nazmi ile karısı Zahide ateş etmiş, köylülerden Ahmedin sekiz ağır surette yaralanmışlar ve hastaneyaşındaki çofcuğu Mehmed çiftenin saçmalarile kalbi parçalanarak derhal ö'l ye kaldırılmışlardır. BİR GENC KIZ KAYBOLDU müştür. Tedbirsiz adam yakalanmış ve Tophanede Karabaş mahallesinde obirinci sorgu hâkimliğince tevkif ettiril turan Fatmanın kızı 17 yaşlarında Hamiştir. tice esrarengiz bir surette ortadan kaybolmuştur. Polis kızı her tarafta şid kın azamî yapabileceklerini yapmışlar detle aramaktadır. dı. Çok pahalı atları olan Rumen takı BİR ÇOCUĞUN MARİFETİ Emimmın en talihli zabiti ve hayvanı an nönünde Keserciler sokağında oturan cak bir talihsizliğe uğramadıkça bizim 11 yaşlarında İbrahim, üveykardeşi 6 çok ucuza alınmış, fakat iyi seçilmiş ve yaşlarında Ahmedle dün evleri önünde terbiye edilmiş atımızm birinci olması şaka yaparlarken kavga etmeğe başlamışlardır. na imkân yoktu. Kavgada küçük Ahmed birdenbire Almanlarm dediği gibi vasattan biraz civarda bulunan dayısının kunduracı ukarı bir hayvanla yüzbaşı Cevad Kua dünyanın en iyi atlarını ve binicile dükkânına girerek aldığı bıçakla ağabeysini sağ memesi üzerinden yaralarini yenmişti. mıştır. Herkes 119 hayvan içinde hiç hatasız Yaralı Şişli Çocuk hastanesine kal yarış yapan birinci ve ikinciyi şiddetle dırılmıştır. alkışladı. Biz de yüzbaşı Cevad Kulayı tebrik ettik. Bir sirk geldi Sevgili yurddaşlar, bu kıymetli za Istanbula geleceği bildirilen büyük bir biti siz de tebrik ediniz. Cesareti, fev sirk dün şehrimize muvasalat etmiştir. îalâde yüksek k&zanma iman ve gay Bugünden itibaren de oyunlanna başlı•eti, güzel talihi, onu birincilikle tama yacakür. Sirk idaresi bütün İstanbul matmen müsavi bir ikinciliğe nail etmiştir. buat erkânını bugün saat 1,30 da sirke 1 teşrinievvelde tâtbik mevknne girecek olanVenîlmeşfiuc1 cüfiimtef1 fcaflbhunun lâyıkile tatbiki için İstanbulda yeniden adlî teşkilât yapılmak icab etmiştir. Haber aldığımıza göre bunun için şimdilik îstanbul tarafmdaki işlerle meşgul olmak üzere bir 4 üncü asliye ceza mahkemesile Beyoğlu işlerile uğraşmak üzere bir Beyoğlu sulh ceza mahkemesi kurulmasına karar verilmiştir. Buna aid kadro yarın Adliye Vekâletince alâkadarlara tebliğ edilecektir. Bundan başka İstanbul Müddeiumumisi Hikmetin yanına daha 5 müddeiumumî muavini verilecek ve bunlar Adalar, Yeniköy, Beykoz, Bakırköy ve Eyüb mmtakalarındaki sulh ceza mahkemelerinin nezdinde meşhud cürümleri takib edeceklerdir. Bütün bu teşkilâtı İstanbul Müddeiumumisi Hikmet Onat idare edecektir. Kanunun izahnamesine göre 4 rakn mında bulunan semtlerde yapılacak bi nalann irtifaı, arkada bir miktar bahçe kalmak şartile on iki metro olabilecektir. Yapılacak binalann alt katlannda da aynca zeminden iki metro yüksek bir de bodrum katı bulunabilecektir. Bu irtifa Milletler Cemiyetinin dahilî teşkilâ ise birçok yerlerde dört katlı binalar in* tına aid diğer bir kararı da dokuz azalı şasma müsaid bulunmaktadır. bulunan meclisin aza miktarınm gelecek DENtZ İŞLERI üç sene için on bir azaya çıkarılmasına aiddir. Türkiye Milletler Cemiyetine aza Eski Kadıköy iskelesi olduktan sonra îranla Çinin münavebe ile yıkılacak sık sık aza olmalan güçleşmişti. Halbuki Akay idaresinin Köprüye koyacağı Asyanm nüfus ve mesaha ve ehemmiyet Yeni Kadıköy iskelesınin yerine konulma itibarile en büyük devleti sayılan Çinin sından sonra şimdiki iskelenin Floryaya meclis azalığından uzak kalması bu memveya başka bir yere nakledileceği mev • leket efkân umumiyesine ağır gelmişti. zuu bahsedılmişti. Oğrendığımize göre Milletler Cemiyetinin Mançuri mebu iskele pek harab olduğundan yıkıl selesindeki muvaffakiyetsizlik üzerine bir ması takarrür etmiştir. de Çine bu müessesede lâyık olduğu mevkii almağa fırsat verilmemesi karşısında Göç seferleri Akay İdaresi göç mevsimi gelmesin * Milletler Cemiyetinden büsbütün ayni den dolayı 12 birinciteşrinden itibaren manın daha hayırlı olacağı yolunda fi başlamak üzere tenzilâth göç seferleri kirler Çinliler arasında kuvvet bulmuştu. tertib etmiştir. Adalar ve Anadolu yaka Yeni azalardan biri Asyalı bu devlet osından yapılacak bu postalarla nakledi lacaktır. Fakat Cenubî Amerikah aza lecek eşya için birinci mmtaka ücreti a dgvletlerin sayısı azaldığı halde bunlara lınacaktır. azalık tahsis edilmiş bulunması şimalî Avrupa ve bahusus Iskandinavya devletDenizyollarmın y«ni bilet erinin şiddetli itirazlarına maruz kalmışsatış yeri tır. Norveç bu şikâyetlere tercüman oldu. Denizyollan İdaresi Galata rıhtımı Milletler Cemiyetinin ruznamesindeki üzerinde de bir bilet satış gişesi ihdas et gayet mühim bir iş te bu müessesenin ısmiştir. Bu gişe sayesinde yolcular büyük lahı için duyulan lüzum ve ihtiyacdır. bir.kolaylığa kavuşmuştur. , .» i toplanhya kadar aza 3evletler Fırünalar. .yüzünden, geciken tekliflerini ,yapmağa davet edilmişlerdi. Fakat ıslah meselesinde devletlerin fikir vapurlar ve nazarlniL. a/asında gayet derin zıddiKaradenizde hüküm süren fırtına yüyet bulunduğundan ve Habeş meselesinin zünden vapur seferleri büyük bir inkıtaa bir daha mevzuu bahsedilmesi de muhteuğramıştır. Vapurlar evvelce uğramadan mel bulunduğundan ıslahın müzakerenin geçtikleri iskelelere dönüşte uğramakta gelecek devresine bırakılması kararlaştıdır. Fırtına yüzünden viç gün evvel limarılmıştır. nımıza gelmesi lâzım gelen Gülcemal Buna mukabil Fransa silâhları bırakvapuru ancak evvelki gece gelebilmiştir. ma konferansınm tekrar davet edilmesini Evvelki gün gelmesi lâzımglen T a n vapuru da Karadenizden ancak dün akşa teklif etti. Fransada iş başında bulunan sosyalistlerin siyasî programlannda dev ma doğru gelebilmiştir. letlerin silâhları azalmasma mühim bir Adalar denizinde de fırtına olduğu yer verildiğinden M. Blum ve Delbos bu için İzmirden gelen Karadeniz vapuru noktanın ihmal edilmediğini anlatmak isancak evvelki gece gelebilmiştir. temişlerdir. Silâhların tahdid edilmesinde KÜLTÜR İŞLERİ şimdiye kadar tesadüf olunan en büyük engel Almanyanm müsavat hakkı tanın " Muallimler Birliği mamış olmasından ileri geliyordu. feshedilecek mi? Böyle bir hakkın tanmmasile Versay Geçen sene, Muallimler Birliği aza muahedesinin bozulacağından korkulu ları yaptıklan bir kongrede, Halkev yordu. Almanya kendiliğinden silâhlanaeri mevcudken artık mevcudiyetinin lü rak dünyanın en büyük askerî devletleri zumsuz olduğu ileri sürülerek Birliğin arasına girdiğinden artık müsavat mesefeshine karar vermişler, bu hal üzerine de lesi kalmamıştır. Şu kadar var ki Milletheyeti idare azalarından bir kısmı istifa ler Cemiyetinin müşterek emniyet davası etmişlerdi. ve bu müessesenin nüfuzunu son hadiseBirliğin feshedilmesine taraftar olmı ler üzerine zâfa uğratıp bütün devletler yanlar, ayn olarak bir kongre yapmış kendi emniyetleri için en sağlam zamânı ar ve tekrar Birliği faaliyete geçirmiş silâhlannı fevkalâde artırmakta gördükerdi. lerinden Fransanm teklifi Ingiliz sosyaÖğrendiğimize göre, bugünkü azalar listleri ve diğer sosyalistler tarafından Birliğin feshedilmesi taraftandırlar. Ya bir derece teyid edilse bile amelî bir nekmda fevkalâde bir kongre yapılarak tice vereceği beklenemez. bu mesele esaslı surette kararlaştırılacak Milletler Cemiyetinin bu defaki ruz * ve Birliğin atisi için son ve kat'î bir karar namesinde en mühim siyasî mesele Danverilecektir. Heyeti umumiye toplanhsının birinci zigdi. Bu hususta tetkikat yaparak rapor eşrin ayı içinde yapılacağı kuvvetle söy vermeğe memur olan Leh Hariciye Nazırı Beck ortada bahse değer bir mesele enmektedir. ojmınjığını ve Danzige aid işlerde LehisŞEHtR İŞLERÎ tanm daima telif yollu mesaide bulunacaMemba suyu sahtekârlıgı ü ğmı söylemiş ve bu suretle mesele iyilikle kapanmıştır. Lehistan bu hareketile dostu zerine alınan tedbirler Almanyaya dikkate şayan bir cemile daBelediye son memba suyu sahte • ha göstermiştir. kârlığı üzerine Belediye şubelerine gönMuharrem Feyzi TOGAY derdiği bir tamimde memba suyu tevzi atmı yapan bütün depolann sık sık kontrol edilmesini, tevziat yapan kamyon ve arabalann bile durdurularak muayene edilmesini ve halkın aldatılmaması için müteyakkız bulunulmasını emretmiştir. Cumhuriyet Nüshan 5 Kuruştar j Turkiye Nişanlanma Karesi meb'usu merhum Ferhadm kızı ve gazetemiz tahrir heyetinden arkadaşımız Nejad Ferhadm ablası Bayan Sabahatle Kıbrıs konsolosu Ekremin nr ianlanma merasimi dün arkadaşımızm :vinde her iki tarafın aileleri arasında tes'id edilmiştir. Gene nişanlılan tebrik ederiz. Seneiik 1400 Kr. Altı ayhk 750 şeraiti I **» 400 150 **» Hariç Üç ayhk Bir ayhk 800 yoktur 1700 Kr. 1450 Abidİn Daver DAV'ER davet etmiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog