Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 27 Eylul I93fi VENÜS G1BI GÜZEL Kalmak istiyorsanız, daima Venüs Kremi Venüs Pudrası Venüs Ruju Venüs Allığı Venüs Rimeli Venüs Esansı Venüs Kolonyası Venüs Briyantini Venüs Gliserinli sabunu Venüs Tuvalet Sabunu KULLAN1N1Z. Venus müstahzaratı en saf ve en temiz ve gayrı muzır maddelerden yapıldıgından size ebedi gençlik temin eder. Deposu: NUREDDiN EVLiYA ZADE TiCARETHANESi istanbul Hiçbir erkek yüzü bana teveccüh ehniyor. Diğer genc kızların baloya ve gezmeye çağınldıklarım, hatta izdi • vaca bile talib çıktığını gö • TÜnce adeta gıpta ediyorum. Fakat hiç biri bana bakmı • yordu, sebebini de biliyorum.M Çirkin bir tenim vardı. Cil • dim siyab noktalarla ve açık mesamelerle dolu idi. Teves sül ettiğim bütün tedbirlerin hiç biri fayda vermiyordu. Fakat, bir kimyagerin tavsiye ettiği yağsız beyaz Tokalon kremini tecrübe ettim. Bir kaç gün sonra, cildim daha beyaz ve daha nermin bir hal kesbetti. Bir hafta nihayetinde bütün siyah noktalar ve açık mesa meler tamamen zail oldu. Cil dim beyazlandı, ve yumuşadı. Artık kıskanc değilim. Şimdi tesadüf ettiğim bütün erkekler bana güler yüz gösteriyorlar. Beyaz renkteki Tokalon kreminde taze krema ve musaffa zeytinyağı mevcud olupbunlar mesamelere nüfuz ve sabun ve suyun izale edemediği gayrisaf maddeleri tamamen giderirler. Ayni zamanda cildi besliyen ve gencleştiren kıymetli unsurlar da vardır. Her kadın hatta yaşlı bile olsa az zaman zarfında genc kızların bile gıpta edeceği açık, taze ve cazip bir cilde malik oiabilir. SIHHATINI2» KORUVUNUZ C ADEMi İKTİDAR KARŞI Tabletleri HORMOBİN ve BELGEVŞEKLİGİNE Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255) Alınacak Miktar Muhammen Fiat Tutarı Lira Kr. Muvakkat te* minat akçesî Güzel San'atlar Akademisi Direktörlüğünden: Mahrukatın nev'i % 7,5 100 Ton Lâve maden kömürii 11 50 1150 86 25 60 Çeki Gürgen odunu 2 40 144 10 80 20 Çeki Meşe odunu 2 70 54 4 05 Mangal kömürii 1200 Kilo 03,25 39 2 93 Kok kömürii 30 Ton 16 50 495 37 13 Çıra 500 Kilo 5 25 1 88 Akademiye yukanda cins ve miktarı ve muhammen bedellerile teminat miktarları gösterilmiş olan mahrukat açık eksiltme ile aiınacaktır. Ihale 5/10/1936 pazartesi günü saat 9 da Cağaloğlundaki Yüksek Mektebler muhasebeciliğinde yapılacaktır. Talibler mufassal şartnameyi bedelsiz olarak Fındıklıdaki Güzel San'atlar Akademisinden alabilirler. (1338) L. K. Telsiz Makinisti aranıyor Eskişehir Tayyare Fabrikası Direktörlüğünden: Aşağıdaki şartları haiz müsabaka imtihanile bir telsiz makinisti aiınacaktır. 1 Orta mektebden mezun olacak. 2 Yaşı otuz beşi geçmiyecek. 3 Ahizelerden ziyade telsiz mürsilelerinin tamirinden anlı yacak, bilhassa lâmbalı postalar üzerinde ihtısası bulunacak. 4 En az iki sene bilfiil telsiz makinistliği yapmış olacak ve bu işi yaptığını vesaikle tevsik edecek. 5 Ecnebi kadınla evli olmıyacak. 6 İstidaya bonservis suretleri raptedilecek. 7 îmtihan neticesine göre 4 5 lira yevmiye verilecek. Ingilizce, almanca, fransızca lisanlarmdan birini bilen ve muha bereye aşina alanlar tercih edilecektir. Îmtihan günü ayrıca ilân o lunacaktır. Taliblerin yazile Eskişehir Tayyare Fabrikası Direktörlüğürie mü racaatleri. (1426) Nişantaşında Tramvay ve Şakayık caddelerinde Şişli Terakki Lisesi A N A İ L K O R T A • L İ S E |KIZ v e ERKEK TALEBE İÇİN yanyana ve geniş bahçeli iki binada AYRI YATI TEŞKILATI vardır. Mevcui| Fransızca, Almanca, ingllizce kurslarma dokuz yaşından itibaren her talebe iştirak eder. Mekteb hergün saat 10 17 arasmda açıktır. Kayıt işlerine Cuma, P a z a r t e s i , Ç a r ş a m b a günleri bakılır. Telefon: 42517 Sarachanebaşı Horhor caddesj ANA ILK ORTA LlSE TAM DEVRE HAYRİYE LİSESİ LİSESİ Gündüz Yaü Okulumuz her zaman gördüğü teveccüh ve rağbet üzerine ilk sınıflardan itibaren yabancı dil tedrisaünı yeni bir teşkilâtla kuvvetlendirmiştir. Kızlar kısmı ayn bir dairedir. Mektebin hususi otobuslerile neharî talebe hergün evlerinden aldırılır. Istiyenlere tarifname gönderilir. Kayid için hergün saat 10 dan 16 ya kadar Direktörlüğe müracaat edilmelidir. Telefon: 20530 BflLIKULRR ODEON PLAKIHDA ÇIKMI^TID MUZIK; PLAK NUMARASl: OKUYANî UN ALAN İSTİKLÂL DİREKTÖRLÜĞÜNDEN: 1 İlk, Orta ve Lise kısımları için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına devam olunmaktadır. 2 Kayid için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 3 Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine az miktarda yeni talebe alınacağmdan okula girmek istiyenlerin biran evvel müracaatleri tavsiye olunur. 4 Istiyenlere kayid şartlarım bildiren tarifname gönderilir. .~*,£...^. . Şehzadebası, Polis karakolu arkasında, Telefon: 22S34 İstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Heybeliada Sanatoryomuna lâzım olan dört kalem rontken alâtı açık eksiltmiye konulmuştur. 1 Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komisyonda 7/10/1936 çarşamba günü saat 16,30 da yapılacaktır. 2 Tahminî fiat «985» liradır. 3 Muvakat garanti 73 lira 88 kuruştur. 4 lstekliler şartnameyi hergün Komisyonda görebilirler. 5 tsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazıh belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubile belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (1503) I ŞI K Nişantaşında m^^mmmmm^^^^^^m Feyziye» L İ S E S İ Ademi İ k t i d a r , Bel Gevşekliğine en tesirli bir ilâc SERVOİN'dir. İhtiyarlara genclik, yorgunlara dinclik verir. Taşraya posta ile 185 kuruşa gönderilir. Sirkeci Merkez Eczanesi Ali Rıza. Ana, ilk, Orta, ve Lise kısımlan vardır. Yatıh ve yatısız talebe kaydı için hergün müracaat edilebilir. Istiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon : 44039 Memleketimizin en eski hususî lisesidir. İst. Posta T. T. Başmüdürlüğünden: KANZUK MEYVA TUZU ldare ihtiyacı için alınacak 175 ton Marin Lave kömürii açık ek siltmiye konulmuştur. Eksiltme 5/10/936 pazartesi günü saat 15 te Galatasarayda İstanbul Posta T. T. Başmüdürlüğü Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedel 2187 lira 50 kuruş, muvakkat teminat 164 lira 6 kuruştur. tsteklilerin şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlannı yatırmak üzere eksiltme gününden evvel Başmüdürlük Yazı lşleri Kalemine müracaatleri. (1304) Çocuklar; Dört yaşından itibaren Büyükler ise; sahnelerde çalışacakları müddete kadar derslerden istifade edebilirler. Şeraiti anlamak ve izahat almak istiyenler; hergün öğleden sonra 15 den 18 e kadar kadar, Tepebaşı, D'Andria ap. 8 Kapı 2 ye müracaaı etmelidirler. BALET ve Klâssik Danslar ile Jimnastik dersleri vermektedir 1 Kanzuk meyva tuzu en hoş meyva usarelerile hazıılanmış • hr. Hazmı kolaylaştırır. İnkı • bazı izale eder. Kanı temizliyerek vücuda tazelik ve canlılık bahşeder. tNGtLİZ KANZUK ECZANESÎ Beyoğlu • îstanbul İst. Posta T. T. Başmüdürlüğünden: İstanbul Yenipostane binasınm çatı tamiratı açık eksiltmiye konulmuştur Eksiltme 12/10/1936 pazartesi günü saat 15 te Galatasarayda P. T. T. Başmüdürlüğü Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Ke sif tutarı 950 lira 92 kuruş, muvakkat teminat 71 lira 32 kuruştur. tsteklilerin keşifname ve şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde Başmüdürlük Yazı Işleri kalemine müracaatleri. (1657) Bütün kremlerin içinde birinci olan ve daima birinci kalan Krem Pertev oldu. Bu Krem Pertevin her zaman pek büyük bir itina ile ihzanndan başka bir şey değildir. Krem Pertevin tertibine (gayrisaf) hiçbir madde giremez. Boğaziçinin lâtif ve emsalsiz havasından, sularından, mesirelerinden; sonbahara girmek üzere bulunduğumuz bu müsaid günden istifadeye koşunuz. ilk postalar hep bildiğiniz gibi gidip gelme biletlerde yüzde elli fevkalâde tenzilâtlıdır. Zayi 930 senesinde Nişantaş kız orta okulunun altıncı sınıfından aldı ğım tasdiknameyi zayi eyledim. Hükmü lnegöl Halkevinin bir bando öğretmenine ihtiyacı vardır. İstek • yoktur. lilerin hüviyetlerile şartlarını Eve bildirmeleri. (1542) Fethi kızı Meliha ŞİRKETİ HAYRiYEDEN: İnegöl Halkevi Baskanlığından: KİRALIK Şişlide (Yeni istasyon tramvay durağı) Küçük Bahçe sokağında 8 numarada, Koket 10 odalı bir ev (Viliâ), bahçe, kalorifer ve her konforu havi. Isteyene garaj verilir. Görmek için yanında 10 No. ap. kapıcısına müracaat. Tel. 42529 Ayni sokakda 10 numaralı apartımanda, 6 ve 8 odalık daireler Kalorifer, asansör ve her konforu havi, güzel manzara, fiat elverişli. Telefon: 42529 Sahib ve BaşmuhaTrirU Yunus Nadi Umuml neşriyaU idare eden Yazt l§lert Müdüru: Hikmet Münif Cumhurtyet matbaası Radyoda îslâhat * Hükumet, zengin bir programla işe başladı ( 11 Eylul 1936 Cumhuriyet gazetesinden ) Sizde bu programlardan roahrum kalmamak için bir istanbul Liman Işletmesi Idaresinden: ldare ihtiyacı için 200 m.3 maşe kovuşu, 100 m.3 çam kovuşu, 50 m.3 gürgen, 100 m.3 köknar, 30 m.3 karaağaç, 1600 fabrika tahtası, 500 tavanhk çıralı, 300 kireçli çıralı, 2500 yollama, 33 eğri meşe o dunu, 25 ton koşmalık odun, satın aiınacaktır. Bunların pazarlığı 2 teşrinievvel 936 cuma günü saat 10 da Liman hanında yapılacaktır. İsteklilerin fazla tafsilât ve şartname için hergün Levazım Şefliğine müarcaatleri ilân olunur. RADYOSU alınız i K A MiKA RADYO Voyvoda caddesi, Nazlı han, Galata Telefon : 49021 Her fiat ve kudrette makine mevcuddur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog