Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

87 Eylul 1936 CUMHURIYET II Dinar Kludsky I B Ş L A DI R 1% I oyunlarına kasabasmın halihazır eksiltme ilânı: haritasının Dinar Belediye Reisliğinden: 1 (3700) üç bin yedi yüz lira muhammen keşifli halihazır ha ritamızın ihalesi 22 eylul 1936 tarihine mukarrerken, talib çıkma dığından eksiltmenin 10 birinciteşrin 1936 cumartesi günü saat 12 de ihalesi yapılmak üzere talik edildiği. 2 Yapılacak harita, Bayındırhk Bakanlığmca tanzim kılman şartnameye göre olacağı, ve hususî şartnamenin Belediyemizden taleb edileceği. 3 Eksiltmenin kapalı zarfla yapılacağı, ve taliblerin 2490 sa yılı kanuna göre teminatlarımn muayyen günün saat 12 sine kadar yatırılmış oimaları lâzım geleceği ilân olunur. (1612) Bu harikulâde oyunlan bugün Harbiyede Sürpagopta saat 2 f 5 6 f 5 V© 9 9 1 5 seanslannda göreceksiniz.. Cumartesi ve Pazardan başka günlerde seanslar saat 6 f 5 V© 9 9 1 5 tedir. Hariciye Vekâletinden: Hariciye Vekâletinde 11 inci dereceden mevcud münhal memu riyetlere talimatnamesine tevfikan müsabaka ile metnur almacaktır. Müsabaka imtihanı 5 teşrinievvel 936 pazartesi günü saat 10 da Hariciye Vekâletinde yapılacaktır. Müsabakaya iştirak için, taliblerin memurin kanununun dördüncü maddesindekilerden başka aşağıda yazılı evsafı da haiz oimaları lâzınıdır: Hukuk, Mülkiye, Ulumu Siyasiye, tktısadiye ve Içtimaiye ve Fakülte derecesinde Yüksek Ticaret Mektebleri veya hariciye mesleği le alâkası bulunan mümasil yüksek mekteblerden birinden mezun olmak: Çorum Vilâyeti Nafıa Müdürlüğünden: 1 Eylulün on beşinci salı günü saat 14 te kapalı zarf usulile ihalesi yapılmak üzere yirmi gün müddetle eksiltmede bulunan ve talib çıkmadığından arttırma, eksiltme ve ihalât kanununun kırkıncı maddesi mucibince yeniden eksiltmesi açılan iş: Çorum Vilâyeti da hihnde Sungurlu Çerikli yolu üzerinde muhtelif kısımlarda bulunan 39 köprü ve menfezdir. Bu işin bedeli keşfi 23,426 lira 21 kuruştur. 2 Bu işe aid sartname ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi. B Mukavele projesi. C Bayındırhk genel şartnamesi. D Fennî ve hususî sartname. E Keşif ve silsilei fiat metraj cetvelleri. F Proje. lstiyenler bu evrakı Çorum Vilâyeti Encümen Dairesinde göre bil'rler. 3 Eksiltme 1936 yılı teşrinievvelinin beşinci pazartesi günü saat 14 te Çorum Vilâyeti Daimî Encümen Riyaseti odasında ya pılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 1757 lira muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki evrakları haiz olup göstermesi lâzımdır: Ticaret Odasında kayidli olduğuna dair vesika ve bu işi yapa bileceğine dair Nafıa Vekâletinin ehliyetnamesi. 6 Teklif mektublan yukarıda üçüncü maddede yazılı saat ten bir saat evveline kadar Daimî Encümen Riyaset odasında toplanacak Daimî Encümen Riyasetine makbuz mukabilinde verile " cektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve verilen zarfm mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler ka bul edilmez. (1477) BiCKi ve DİKİŞ YURDU En son metodla ve çok kolay bir utfulle iyi dikiş bilenlere 3 ay, az bilenlere 6 ay, hiç bilmiyenlere 9 ayda Fransız luks metodia tayyör, tuvalet, roblar, reklâm beyaz çamaşır dersleri kadınlara verilir. Yüksek KOltür Direktörlüğünden musaddak şehadetname verilir. Kayıd başlamıştır. Adres Kumkapı Kadırga caddesi No. 9 3 m Tesis MUdürü: ELENi ÇORBACfOGLU Karacabey Harası Müdürlüğünden: Hara merkezinin su tesisatı, proje ve keşifleri yaptırılacaktır. Bu iş eksiltmeye konulacağından istenilen proje ve keşfi en müsaid şeraitle yapanın projesi kabul ve Ziraat Vekâletine arzedilecektir. Projeyi yapmak istiyenlerin yapılacak su işleri hakkında malumat almak üzere Hara Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (1366) Müsabaka İmtihanı Şöyledir: 1 Hukuku medeniye, hukuku düvel, hukuku hususiyei düvel, iktısad, maliye ve tarihi siyasî «1815 ten zamammıza kadar» hak kında tahrirî ve şifahî sualler. 2 Türkçe ve fransızcadan tahrir ve tercüme. 3 Müsabaka üssü tnizanı doldurmak şartile en fazla numara alanlar kazanmış olacaktır. Müsavat halinde fransızcadan maada bir ecnebi lisanma vukuf sebebi rüçhandır. Taliblerin mekteb şehadetnameleri, askerlik vesikalan, hüsnü hal ve sıhhat şehadetnamelerile hüviyet cüzdanı veya suretlerini istida ile 1/10/936 akşamına kadar Vekâlet Zat tşleri Dairesi Şefliğine tevdi eylemeleri ve 5/10/936 pazartesi günü saat 10 da Ankarada Ve kâlette hazır bulunmalan ilân olttnur. «928» (1339) Çanakkale Vilâyeti Daimî Encümeninden: Yapılacak iş Keşif bedeli Muvakkat T. Gelİbolu Eceabat yolunun 0,000 18210 L. 60 K. 1365 L. 80 K, 12,440 kilometreleri arasındak' şose tamiratı esasiyesi. 1 15 gün müddetle yeniden eksiltmiye konulan bu işin keşif ve> şartnamesi Ankara, İstanbul, tzmir, Çanakkale Nafıa Müdürlükle rinde görülebilir. 2 Eksiltme 5/10/1936 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulile Daimî Encümende yapılacaktır. 3 Isteklilerin müracaatleri 2490 sayılı kanuna uygun olmakla beraber şose inşaatı yapmış olduklarına dair Nafıa Vekâletinden verilmiş ehliyeti fenniye vesikasını teklif mektublanna koymalan lâ ( 1 3 5 2 ) zımdır. ^ « ^ l Inhisarlar Umum Müdürlüğünden Şartnamesi mucibince 8 aded Aspiratör 3/10/936 tarihine rash * yan cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla satm almacaktır. Isteklilerin şartnamesini görmek üzere hergün ve pazarhk için de tayin olunan gün ve saatte Kabataşta Inhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonuna müracaatleri. (1404) 1 17/IX/1936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dolayı ihalesi yapılmamış olan Toptaşı deposu arkasındaki sahada yaptırılacak oJan,3430 lira 13 kuruş keşif bedelli 3 ambarın inşası yeniden pazarhk suretile eksiltmiye konulmuştur. 2 Pazarhk 8/X/1936 tarihine rasbyan perşembe günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komis yonunda yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat 257 lira 25 kuruştur. 4 Şartnameler hergün İnhisarlar Inşaat şubesinden alınabilir. (1541) j dolayısile Galatada TUnel caddesinde 24 numaralı GOÇ MEVSiMi İstanbul Belediyesi İlânları Anadolu cihetinde kullanılmak üzere bir cankurtaran otomobilile İstanbul ve Beyoğlu cihetlerinde kullanılmak üzere alınacak hasta nakliye otomobili kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. Bu iki otomobilin hepsine 5500 lira bedel tahmin olunmuştur. Evsafı ve şart namesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Eksiltme 1 teşrinievvel 936 perşembe günü saat 15 te Daimî En cümende yapılacaktır. Istekliler kanunun tayin ettiği vesika ve 415 lirahk ilk teminat makbuz veya mektubunu havi kapalı zarf larını yukarıda yazılı günde saat 14 e kadar Daimî Encümene vermelidirler. «B.» (1346) Keşif bedeli 1504 lira 22 kuruş olan Çemberlitaşta Köprülü medresesinin tamiri ve tadili açık eksiltmiye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. tstekli olanlar Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden tasdik ettirilmiş ehliyet vesikası ve kanunun tayin ettiği vesika, 113 lirahk ilk temi nat makbuz veya mektubile beraber 28/9/936 pazartesi günü saat 14 te Daimî Encümende bulunmalıdırlar. «B.» (1238) Galata Mefruşat Pazarında Mevcud linoleum, muşamba, Ificiverd ıstor, perdelikler vesair mefruçata aid ucuz flatlı ve dayanıklı malların çeşidlerini tetkik etmekliğiniz menfaatiniz iktizasıdır. ^ ^ ^ ^ ^ Fizuli i. Berkmen ve Y. Kllltls I TÜRK \ HAVA KURUMU BÜYÜK PİYANGOSU Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. Müzik öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 1 1936 1937 öğretim yılı başında okulumuza bağlı olarak açılacak olan Konservatuarın opera, temsil, piyano, teorL «an ve orkestra enstrümanları gruplarına talebe almacaktır. 2 Konservatuar gündüzlüktür. Yatılı değildir. lstekliler bir kabul sınavına tâbidir. Tahsil için senelik bir ücrefc verilir. 3 lstekliler, 5 teşrinievvel 1936 pazartesi gününe kadar Okul Direktörlüğüne başvurmalıdırlar. Bu müracaatta aşağıda istenilen vesikaların birlikte getirilmesi lâzımdır. A Bir hal tercümesi «kendi el yazısile». B Nüfus hüviyet cüzdanı. C Sıhhat raporu. D Küçük yaşta bulunanlar için ebeveynlerin tahrirî muvafa kati. 4 Şan dersi alacak erkek talebenin yaşı en aşağı 18 ve kız talebenin 16 dır. 5 Konservatuar kabul sınavları 6 teşrinievvel 1936 salı günü Müzik öğretmen Okulunda saat 9 da başhyacaktır. 6 Fazla taf silât almak istiyenler Okul Direktörlüğüne müracaat edebilirler. «1058» (1592) 6 ncı keşide 11 bîrinciteşrin 936 dadır Büyük İkramiye 200,000 Liradır Aynca 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 Hralık ikramiyelerle «50.000» lirahk iki aded mükâfat vardır [stanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve Pazarhk Komisyomından: 1 Fen Fakültesi Kimya lâboratuarlarına alınacak ve muhammen bedeli 6493,03 lira tutan lâboratuar eşyası 1/10/936 perşembe günü saat 15 te Üniversite Rektörlüğünde kapalı zarfla eksiltmiye " konulmuştur. 2 Sartname ve liste hergün Rektörlükte görülebilir. Muvak kat teminat 487,5 liradır. lstekliler kanunî vesikalarla teklif mektublarını ihaleden bir saat evvel makbuz mukabilinde Rektörlüğe vermiş oimaları lâzımdır. (1262) Çorum Vilâyetî Nafıa Müdürlüğünden: 1 20 gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuş o lan Çorumun Park caddesi üzerinde yapılacak orta okul binası 15/ 9/1936 gününden itibaren 15 gün daha temdid edilmiştir. Temel, bodrum, zemin kat kârgir ve beton işidir. Bu işin keşif bedeli «24,283» lira «25» kuruştur. 2 Bu işe aid sartname ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi. B Mukavele projesi. C Baymdırhk genel şartnamesi. D Fennî ve hususî sartname. E Keşif ve silsilei fiat, metraj cetvelleri. F Proje. lstiyenler bu evrakı Ankara Nafıa Vekâleti Yapı Işleri Umum Müdürlüğü Binalar Fen Heyetinde,Çorum Nafıa dairesinde gö rebilirler. 3 Eksiltme 1936 yılı eylulünün otuzuncu çarşamba günü saat on beşte Çorum Vilâyet makamında toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye jzjrebilmek için isteklinin «1821» lira muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup göstermesi lâzımdır: Ticaret Odasmda kayidli olduğuna dair vesika ve bu işleri ya ~ pabileceğine dair Nafıa Vekâletinin ehliyetnamesi. 6 Teklif mektublan yukarıda üçüncii maddede yazılı saat ten bir saat evveline kadar Vilâyet makamında toplanacak Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos ta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncii maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. '1479) Muğla Valiliğinden: Muğlada yaptırılacak 4835 lira 73 kuruş keşif bedelli Sifat istasyonu 5/10/936 günü saat 16 da Muğla Vilâyeti makamında Daimî î Encümen tarafından ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmiye ko j nulmuştur. Sartname, plân, model Nafıa dairesinden bakılır. Muvakkat teminat 362 lira 68 kuruştur. Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin ihale gününden en az sekia gün evvel Muğla Nafıa Müdürlüğüne müracaat ederek vesika al maları lâzımdır. (1469)] Açık Eksiltme İlânı Edirne Nafıa Müdürlüğünden: 1 Edirne Kız öğretmen okulunda keşif kâğıdları ve şartnamesine göre yaptırılacak 3813 lira 10 kuruşluk tamiratı on beş gün müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. 2 Bu işe aid keşif kâğıdları ve sartname şunlardır: 1 Eksiltme şartnamesi, 2 Metraj defteri, 3 Silsilei fiat cetveli, 4 Fennî sartname, 5 Mukavele projesi, 6 Bayındırhk işleri genel şartnamesi, Bu şerait Edirne ve Istanbul Nafıa Müdürlüklerine müracaatle görülüp okunabilir ve istiyenlere parasız gönderilir. 3 Açık eksiltme 6/10/936 tarihine musadif salı günü saat on altıda Edirne Nafıa Müdürlüğündeki Komisyonda yapılacaktır. 4 Eksiltmiye gireceklerin Resmî Gazetenin 7 mayıs 936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında yazılı talimatnameye göre bu işe gire bilmek için Edirne Nafıa Müdürlüğünden alacakları vesikalan ve bu senenin Ticaret Odasına kayidli bulunduğuna dair kâğıdları ve yüzde yedi buçuk nisbetinde 286 lirahk teminatlarile yukarıda yazılı gün ve saatte Edirne Nafıa Müdürlüğündeki Komisyona mü • racaatleri. (1561) Devlet Basımevi Direktörlüğünden: Basımevi için nümunesi veçhile 24 X 34 boyunda 50,000 tane san zarf açık eksiltmiye konulmuştur. İhale 2/10/1936 cuma günü saat 15 te yapılacaktır. İsteklilerin eksiltme çağından önce % 7,5 pey akçesini Basımevi veznesine yatırmaları gerektir. Nümunesi Direktörlükten istenebilir. (1335) İstanbul Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğünden: Kadıköyünde mütekaid yüzbaşı Rıza Akya imzasile 14/8/1936 tarihli Sıhhat Vekili Dr. Refik Saydam namına mektub yazan zatın İstanbul Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğüne müracaati. (1661)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog