Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

10 CUMHURÎYET 27 Eylul 1936 •umhurivet Ha u m Denizyolları idaresinin nazarı dikkatine lstanbu) Borsası kapanış fiatleri 26 9 1936 PARALAR Satı d.,6 IKLIMLER Morua'nın en iinlü roman^, son yıilarm en çok beğenilmiş ,' eserı Beş yılda j'alnız Fransada beş yüz defa basılmıştır. Bizde de gördüğü büyük rağbet üzerine bu kere lâzım gelen itina ile ikinci defa basılmış ve fiatı 150 kuruştan 100 kuruşa indirümiştir. Tercüme Haydar Rifatmdır. D. No. 658 1169 1?46 İstanbul G a y r i m ü b a d i l l e r K o m i s y o n u n d a n : Semti ve mahallesi Kandilli Unkapanı Hızırbey Evüb Emirbahari Sokağı E Yeni V Kuyu Zeyrek yokuşu Kışla cad. Emlâk No. K. 56 Y. 18 E. 137 Y. 155 E 51 Y. 2361622 35 ada 819 parasel 1 E.30 Y. 65 Bahçeli ahşab hanenin 1/1 bis. Kârgir dükkân içinde yemiş ağaçlan ve kârgir ahirı ve odaları olan 5000 metre bahçenin 54/72 his. 150 metre arsa Hanenin 3/20 his. 62 metre arsa Dükkân arsası 63 metre arsa 171 metre arsa Hane Taş baraka ve arsa Kârgir garaj ve 440,50 metre çiçek bahçesinin 14/35 his. Hiaseye göre mnhammen K 1 StefllD m Zonguldak okuyucularımızdan Sabri Ö1 Dolar zere imzasile aldığımız mektubda deniliyor 164 50 20 Fransız Pr 15». ki: «Karadeniz iskelelerinin birçoklarında 2ü Uret 0. 20 Belcıka Fr âdet olduğu veçhile yolcu biletini vapurda i\t da almak mümkündür. Bu âdete istinad e 20 Drahmi t(b derek geçenlerde eşyalanmla Çanakkale 20 İsvicre Pr. 20 Leva 2İ vapuruna gittiin. Vapurun kâtibi birkaç bi2. Plorin let kestikten sonra, bundan îazla yolcu a. 201 Cek kronu 34, lamayız, diyerek bizleri vapurdan indirdi. İ2.50 1 Avusturva Sl Ben şahsıma ve eşyalanma 150 kuruş fu14, 1 Peceta zulî sandal parası verdikten başka iki gün 1 Mark .0. de otelde kalmak mecburiyetinde kaldım. 1 ZlotJ 22. 1 Peneü Halbuki birçok zavallılar da vapur ve 13. sandal ücretlerirü tamamı tamamma t e . 20 Leva 4b. darik edebilip gelmişlerdi. Kendilerinl ge 20 Oinar 32. 1 Yen riye götürecek sandalcıya verecek paralan 31. 20 İsvec kronu yoktu. Bu zavallılar çok müşkül vaziyette 6 i. 1 Turk altuu kaldılar. Denizyolları İşletmesinden rica e112. 1 Banknot Os B deriz. Bu hal bundan sonra tekerrür ettirilmesin.» ÇEKLER L64 0 L64 64 23 e20. 2ö. b5. y. o 24. 16. 30. 23 16. 61 i4. İ6 Bahçe Mimarı"* Mevlud Baysal Parklann, anıt, meydan, çocuk ve köşk bahçelerinin en modern usullerle tarh ve taksimatını, plânlannın Uızarını ve araziye tatbikatını deruhde ve taahhüd eder. Müessesat ve hususî bahçelerin daimî nezaretini kabul eder. Çiçek, sebze tohumları, fide ve fidanları; süs, meyva ağac ve ağaccıkları; salon çiçekleri bahçe alât ve edevatı ve ehliyetli bahçıvanlar gönderir. Katalogu elli kuruştur. İstanbul dördüncü Vakıf han. dördüncü kat No. 18. Telefon 22537 2647 3041 3203 3846 4536 4541 5006 7876 8402 Aksaray Kâtibkasım Topkapı Takkeci Bakırköy Cevizlik mevkii Üsküdar Muratreis Üsküdar Selâmi Ali Üskudar Icadiye Aksaray Langa Kâtibkasm Beyoğlo Hüseyin ağa Kadıköy Calerağa Langa bostanı Davutpaşa E. Andonaki Y. Arabk Çavuşderesi E. 6 Bigada saat, gramofon ve gözlükçü Mehmed Ali Katırcı imzasile aldığımız mek tubda deniliyor ki: «Belediye, şehirdeki bütün işlerini bitirmiş gibi yalnız bisikletle uğraşıyor. Zabıtai Belediye nizamnamesi kasabanm kalabalık caddelerinde bisiklete binmeği menediyormuş. Sanki kasabanın bütün caddeleri kalabalık imiş gibi hiç bir yerde kimse bisiklete binemiyor. Şehir dışmdakiler de on sekiz yaşını bitirmiş olmalı imişler. Ne güzel memnuiyet değil mi? Kasabanm en dar caddesi 810 metro dur. Kasabanm en kalabalık yeri de pazar kurulan yerdir ve buradaki izdiham da hiçbir vakit Karaköy ve Galatadaki kalabalığı geçmez. Oralarda bisiklete blnmek menedilmiyor da burada neden ediliyor? , Belediyemizin bisiklete karşı aldığı menfî vaziyeti izah için başka bir vâkıadan da bahsedeyim. Belediyemiz bisiklet başına senevî üç lira almakta olmasma mukabil daha fazla kaldırım eskitmekte olduğu şüphesiz bulu. nan yük beygir arabalarından yalnız 180 kuruş alıyor. İsabetsiz ve geri bir düşünüşle verilmiş bulunan memnuiyet karannm kaldırılması içln otuz kadar genc bir araya gelerek Belediyeye bir istida ile müracaat ettik. Belediye encümeni kararlarmın bozul ması Şurayı Devlete aiddir, diye cevab aldık. ' Hükumetimiz yurdda sponı yaymak ve sporcuyu çöğaltmak için nerdeyse bir vekâlet ihdas edecek vaziyete gelmişken Biga Belediyesinin bu kararını memleket ef. kân umumiyesine arzediyorum.» Biga Belediyesinin garib bir kararı Londra Nev Yo* Parls Milâno Brükse) Atina Cenevre Sofva Amsterdam Prae Vivana Madrid Berlln Varsova BudaDeste Bükres Belzrad Yokohama Moskova Stokholm 635.1 J 0.7930 12.06 10.1275 4.70 4.0CS4 z.4i92 64.50 1.1755 ı9.ly3n 4.2082 7.(95 1.9782 4.2082 4.2475 107.2917 .6790 '4.9(.8O i.' 512 Açılıs Kapanış i6 5 0.ÎÜ275 12.05J 10.1232 4.69Ö7 83.9740 2.43S2 Y. 15 E. 190 Y. 216 mahallen 202 E. Rençber Matyos E. 2 Mü. Y. Ispir Y. 2/1 E. Haşacı Istepan E. 3 Y. 35 Y. Haşacı Raif Sepetci E. 46 Y. 69 mahallen 45 Arnavud E. ve V. 12 S. Gül Y. Bahariye E 4 Mü. Y. 90 200 1500 L.1752 19.185ı 4.2035 7.C922 L977i> 4.2065 4.2452 107.2470 34.t32u 2.fc7bO 24.918ı 3.C5 Dr. Hafız Cemal Dahîliye mütehassısı Pazardan başka ffünlerde öğleder onra saat (2% tan 6 ya) kadar tstan bulda Divanyolunda (104) numaral1 hususî kabinesinde hastalanru kabul e der. Sah, cumartesi günleri sabah <9 Vz • 12ı saatleri hakikî fıkaraya mah sustur. Herkesin haline göre muamele olunur. Muayenehane ve ev telefon 22398. (Yazhk Tel: Kandüli 38 . Beylerbeyi 48) Yukarda evsafı yazıh gayn menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. thalelerı 7/10/936 tarihine tesadüi eden çarşamba gunü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayn mübadil bonosiledir. ESHAM Açılış Merkez Bankası 825' Kapanış 83 Kapanış 23.90 23.30 21. J5 99, DiKiŞ YURDU Tahsili en yüksek biçki dikiş mektebidir. Ayrıca şapka, çiçek ve tezyinat dersleri de vardır. Diplomalar Kültür Direktörlüğünden tasdikli olarak verilir. Mektebden bu sene mezun olan talebelerin vücude getirdikleri sergiyi muhakkak görünüz. Bu sergi ziyaretçi • lere mektebin tahsil derecesi hakkında tam bir fikir verecektir. Sergi 7 birinciteşrine kadar açık tır. Yeni sene için kayid başlamış tır. Program isteyiniz. Akaretler numara 87, Telefon 43687. Beşiktaş tSTİKRAZLAB 23.90 Türk borcu I peşin 23.80 * > 1 va > » n vadell 21.95 99. SıvasErzurum n TAHVİLÂT Cumhuriyet Matbaa ve Çinkosrafhanesi En son sistem makinelerle mücehhezdir. Her nevi matbaa ve kılişe işlerini nefaset v e süratle meydana getirmeği taahhüd eder. Adres: İstanbul Cumhuriyet Matbaası. Posta kutusu İstanbul: 246. Telefon: 24290 Açılıa Anadolu I va vadell • • • • Açüış 41.85 41.85 Kapanıs 41,70 41.70 İDr. Cevad Tahsin İDRAR, KAN, KAZURAT ve sairenin tahlillerini yapar. Divanyolu ortasında. Tel. 23334 Çocuk hastalıkları mütehasısı • KİMYAGER GUNUN BULMACASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir vergi işinden şikâyet Adananm Mestanzade mahallesinde ölü Dr. iHSAN SAMi Altıyol ağızındaki muayenehanesiHüseyin kızı Rukiye imzasile aldığımız 2 ni oda caddesi su şirketi kaışısınmektubda deniliyor ki: «Benim Belediyenin 3 da 46 No. lu Tayyareci Aparhma10751076 hesab numaralarında kayidli iki nına nakletmiştir. evim vardır. Bunlara aid tenvirat ve tanzi. Belsoğuklugu ve ihtilâtlanna karşı 4 fat resimleri ismimin Rahime olarak yeni pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu 5 deftere geçlrilmiş olmasmdan 340 sene Sultanmahmud türbesi No. 113 Operatör sindenberi almmadı. Aradan on üç sene 6 geçtikten sonra şimdi bu paralan cezala7 rile beraber tahsil ettiler. Evvelâ arada Diş hekimi Doğum ve kadın hastalıkları on senelik müruru zaman vardır, saniyen 8 mütehassısı bana vergiyi ver diye bir ihbarname gelme9 den ceza kesilmez diye itiraz ettim, dinli. Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddes yen olmadı. I Tünel istiklâl cad, Rüştü paşa apt. | isti No. 22, Mavi yapı 1 0 Tel. 43413 Şimdiye kadar Belediye Riyasetine bu Telefon 22683 Soldan sağa: cihetlerin halli için on istida verdim. Bir 1 Mevsimi başlamak üzere olan beyaz netice çıkmadı. Bu hususta mercii aidinin perde üzerindeki temsil san'atı, mükemmel. nazarı dikkatinin celbedilmesini dilerim.> 2 Bilgi, hırsız. 3 Marttan sonra gelen ay, zevk. 4 Bir kumaşa sonradan ilâve İki köy halkının mühim Okulu direktörlügündeni: Serjrimiz açık, Talebe kayd na başlandı. Çarşıolunan parça, aslı olmıyan lâkırdı. 5 Bir şikâyetleri deniz ölçüsü. 6 Boş değil, gayret. 7 kapı, Yanan Feyziati yerinde. Telefon : 22994 Terme kazasınm Taşpmar, Muşruf ve Mektubların üstüne yapıştınlan şey, çocuDağdurab köyleri ahalisi namına Musa ğun annesinden emdiği şey, arabca «su>. Başoğlu Yakub ve Kara Ahmed oğlu Hü 8 İtikad, duygu. 9 Sayı, lâtife. 10 Bir seyin imzalarile aldığımız bir mektubda kumaşın genişliği, zarar. deniliyor ki: «Hükumetimiz biz köylünün Yukarıdan aşağıya: Belediyemizin kırk lira aslî maaşlı fen memurluğu münhaldir. Bu kalkınması için borclanma, tevzii arazi, 1 Bizi taciz eden uçucu bir hayvan, toprak kanun ve talimatnamelerile uğra blzi taciz eden zıplayıcı bir hayvan. 2 işin ehli evsafı fenniye ve resmiyeyi haiz taliblerin Bayındırlık Ba şırken bura Maliye İdaresince büyük bir Düğmenin geçtiği yer, ateşin olduğu yergadre uğradık. den çıkar. 3 Fransada bir şehir, kolu sa kanlığınca kabule şayan vesaikile Belediyemize müracaatleri. (1634) Civarımızdaki Hazineye aid Dikenli, Pır kat. 4 Cilâlı çinko kab, cilve. 5 Haysiyet, nallık bir halde bulunan Kaynarca namın fiillere gelen sual edatı. 6 Karnı boş, bir daki 500 dönümlük arazide on yedi sene san'at edatı, bir sayı. 7 Sülâlesinde kidenberi çalışmaktayız. Burasmm tarafı . barlık olmak, sporcuların «yaşa!> sı. 8 mıza satılması için muhtelif tarihlerde Meydan, misafirhane. 9 Boş lâkırdı, vüMaliye Vekâletine müracaat ettik, bir çok cudümüzdeki sert kısım. 10 Yaşlı, et saAdemi iktidara, zafiyeti umumimasraflar edip dururken bu sene Terme tan. yeye ve asabî buhranlara karşı, Mabnüdürlüğü bu araziyi müzayedeye çı kardı. Arazinin müzayedeye çıkarılmasi. Evvelki bulmacanın halledilmif şekli meşhur Prof. Brown Sequard ve 1 2 S 4 5 8 7 8 » 10 le senelerdenberi köşelerinde sinmiş bir Şteinahin keşfidir. •halde bulunan âşarcılar da meydana çık« Eczanelerde kutusu 200 kuruş. tılar ve aralannda anlaşmalar yaparak biribirlerini korumağı ve araziyi bizlere ya çok pahalıya veya hiç aldırmamağa savaştılar ve bunda da muvaffak oldular. Maliye Vekâleti yapılan bu muameleyi bozmazsa toprağa muhtac olduğumuz için mültezimlere hizmete mecbur olacağız. 126x90 ebadında Harild Sons litoğDevletlmizin bunlara karşı nasıl âmansız L I raf makinesi. bir mücadeleye girişmiş bulunduğunu bildiğimiz için büyüklerimize vaziyeti bütün 100x70 ebadında Faber litoğraf maçıplaklığile anlatmağı bir borc bildik. Üst kinesi. tarafmı yapmak kendilerine düşmektedir.> 82x57 ebadında Julyen tipograf maMaarif Vekâletinin nazarı kinesi. 10 dikkatine Typograf markalı Alman hurufat Samsun Demlryolu Çukurbük istasyon dizme makineleri çok müsaid fiatlarla şefi Cemil Akmcıtürk imzasile aldığımız mekte ve şöyle denilmektedir: < İstanbul Hukuk Fakültesi 2 nci smıf satılacaktır. mektubda deniliyor ki: «Köyümüzün üç smıflı mektebinin son sınıfında altı tale. talebesindenim. Geçen çarşamba sabahı Görmek ve tafsilât almak istiyenlerin be vardır. Bunlardan biri de oğlumdur. Ço saat 7 de tramvay beklemek üzere açık Bahçekapı Selâmet hanında avukat cuklar 27 mayıs 1936 da imtihan edildiler. bulunan park kapısından içeri girdim ve Oğlumu beş smıflı diğer bir mektebe ver. oturdum. Tireli Ramiz yazıhanesine müracaatleri mek niyetinde olduğum için mekteb mualBeş dakika geçmeden, iriyarı bir adam ilân olunur. limine müracaat ederek şehadetnamesini yanıma geldi ve ağza alınmıyacak küfüristedlm. Şehadetnameler evrakı imtihaniye lerle dısanya çıkmamı, aksi takdirde diştetkik edildikten sonra verilecektir, cevabı lerimi sökerek beni dışarıya çıkarabilecenı aldım. ğini söyledi. ÇAVUŞ ARANIYOR ÇAV Aradan üç ay geçti, mekteblerin açılma Bu sebebsiz hakaret karşısmda şaşırdım Balya Madenleri kiralama şirtarihleri yaklaştı, ben bu müddet zarfm ve hayretler içinde kaldım. Evvelâ adamın iî Balyadaki flotâsyon fabrida birçok müracaatlerde buhmarak şeha . aklmdan şüphelendim. Fakat, aklı başında kasında çal'smak üzere ORTA detnameyi istedim, bir netice çıkmadı. Da bir adamdı ve isminin Mahmud olduğunu ha fazla bekliyemiyerek Samsun Maarif söylüyordu. .EKTEP MEZUNU KİMYA VE Müdürlüğüne müracaat ettim. İstidam köAKiNADAN ANLAR bir çavuş Şimdi alâkadar makamlardan soruyoyün. mektebine, oradan da sınıfm mualli rum: Halka mahsus umumî yerlerden olan i ranılmaktadır. mine havale edilmiş. Muallimden 1/9/936 parklara adam girmesi yasak mıdır? Ve Bu evsafı olan istekllierin şirda aldığım hususî bir tezkerede evrakı im böyle terbiyesini muhafaza edemiyen, asaketin Merkez Rıhtım hanındaki tihaniyenin derdesti tetkik olduğumı, işi n bî adamları böyle yerlerde herkese hakaret yazıhanesine her ?ün öğleden sonbiter bitmez şehadetnamelerin tevzi edile etsin diye mi Istihdam ederler? ra müracaatleri ceği nakarat halinde bildiriliyor. Gaib aranıyor Altı talebenin imtihan kâğıdlarını tetkik etmek üç aydan fazla mı sürer. Bunu 1928 senesine kadar Konyada bir subay muhterem muallime sorarken Samsun Ma yanında oturduğunu yaptığım tahkikattan arif Müdürlüğile beraber daha yüksek mer. anladığım kızkardeşim Abdullah kızı Yecilerin nazarı dikkatlerini celbediyorum.> menli Sadenin nerede olduğunu bilmiyoIstanbulun Türbe semtinde Binbir Doğancılar parkı bekcisinin rum. 20 senedenberi hasret bulunduğum diıek meydanına nazır Klod Farer kızkardeşimin nerede olduğunu bilen varçirkin bir hareketi sa insaniyet namına. Sirkecide büyük Escadc'esinc'e her türlü konforu bu(İsküdarda. Ahmedçelebi mahallesi Ar. kişehir oteli müdürü Cemaleddine haber unan veni yapılmış apartımanın ka sokak 3 numaralı evde oturan Vedad vermesini rica ederim. dan aldığımız bir mektubda, Üsküdâr Do. iki dairesi kiralıktır Eskişehir otelmde misafir ğancüar parkı bekçilerinden sikâyet edttMusaya müracaat ^ ^ 'ardeşi Salih 1 • Dr. ŞEVKET SALiH S OY S A L Edirne Kültür Direktörlüğünden: San'at Okulu için açık eksiltme ile alınacak malz»wne Tahmin İlk Ihale t;":Ki Cinsi Miktarı tutarı teminatı 8/10/9^5 58 L. Motörlü zımpara 1 768 L. Perşemb* Elektrik makkabı 1 saat 14 te » 1 Kültür DiElektrik havyası 1 rektörlü';ü Bir metrelik kollu makas 1 Bir metrelik kenet makinesi 1 Oluk kenarı kıvırma » 1 Zımpara taşı makinesi 1 Demir marangoz is sıkma vidası 25 santim boy 20 » 50 » » 10 Yağ bileği taşı muntazam mensur şeklinde yekpare 1 v i ooO) Şartnamesi Okulda mevcuddur. • • • • •! • 1 • • • 1 ! • Gonokok Aşısı M • • RIZA UNVER L.l, ! 1 1 1 • • [ FERiT RAMiZ FER TEŞViKİ SANAYİ BİÇKİ DİKİŞ Ayvalık Belediye Reisliğinden: Gureba Hastanesi Baştabibliğinden: Hastanemizde kurulmuş olan diyet mutfağında çalışmak üzere bir bayan alınacaktır. Orta tahsili olanlar tercih olunur. İlk maaş otuz liradır. İÜ? ! 4 GLANDOKRATİN Satılık Iİ S K|E N|D E|R|U N ŞİE RİH A t L E • E A|VİA|Z|B L • Ç A|R R •|L|E •İEİŞİE L E E ŞİBİH •İK İ L İ D A|M İ RİB M • M E • M|O R • |H|A S • • Y|A|D m G|A L A T A O|T|A G •İR •|Ç E L K|A|a|E|L|A L|A KUMBARA TARLAD1R Matbaa makinaları Kimya ve makinadan anlar • y Kıralık Apartıman
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog