Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Bugün 12 sahife 2 nci sahifede: Siyasî icmal 5 inci sahifede: Bir gezintiden not • lar Ali Kâmi Akyüz 6 ncı sahifede: Aynlık intibalan Kandemir, Spor haberleri Jfllı urnhuri A A A) I 4443 1 ' İSTANBUL • C A Ğ A L O Ğ L U Telgraf re m«kfcub adresi: Cumhuriret, İstenbul Posta kutusu: İstanbul, No 246 n » PuiAi 0111113 2 ü C]fİBİ Milletler Cemiyetinde bir a&rpriz 1! Telefon: Baamubarrir Te evi: 22386. Tahrlr heyeti: 24298. İdare r e matbaa tosmı 24299 • 24290 Soida Harbiye alayı, 102 yıllık yuvasından ayrılırken, ortada genc • IIIIIIIHIIHIIMIIIHIIIIIIIIIMiniMIIIIIIHIHIHMIHIMIIIIIimMtlimMIMmtlMmillMIIIIHIIIHIIIIItmmmiimilHIHIHIIHimmHllllflHimmM Harbiyeli Taksimden tstanbula hitab ediyor: aSeni de kalbimizde götürüyoruz!» Sağda şanlı mevkib htiklâl caddesinnden geçiyor IskenderunAntakya Tür *>.. Anavatanm böğründe guya şunun bunun lutuf ve hlmmetile elde edilmiş olacak ekalliyet hakkı dilenciliği etmek vaziyetine düşemezler, düşürülemezler! Suriye heyeti yan çiziyor! Harbiyemizden dün ayrıldık Mekteb büyük merasim arasında Ankaraya gitti Fransanm da, Suriyenin de menfaatleri, hakkı çiğnemekte ısrar etmemektir. Çiinkii hakkın çiğnenmesine ilânihaye tahamrtıül ve müsaade olunamaz. uriyedeki Fransız mandasını, Irakla îngiltere arasında yapılmış olan ittifak muahedesi mcr deline göre yeni ve daha ziyade Suriyeye istiklâl veren bir şekle kalbetmek üzere yedi sekiz aydır Pariste yapılan müzakerelerin müspct olarak neticelendiğinden bahseden makafemizde Suriyenin bu suretle temin ettiği kazancı memnuniyetle karşıladıktan sonra bu vesile ile îskenderun ve Antakya Türklerine ahden temin olunmuş olan hakların dahi ehemmiyetle nazarı dikkate alınmış olacağı umudunu izhar etmiştık. Bu işte vazife Suriyeden önce îskenderun ve Antakya için bizimle bir muahede akdetmiş olan Fransaya te* veccüh ediyor, ve meselenin ne olduğunu pek iyi bılmesi lâzım gelen Suriyenin de bu işe lâyık olduğu ehemmiyeti atfedeceği şüphesiz farzolunuyordu. Pariste müzakereleri yapan Suriye heyeti evvelki gün Istanbula gelmiştir. Heyet reisinin beyanatından anlaşıldığına göre Paris müzakerelerinde îskenderun ve Antakya Türklerinin vaziyeti hakkında ciddî hiçbir karar alınmamıştır. Muhterem Suriye heyeti reisi îskenderun ve Antakya için manda zamanindaki vazi* yetin, olduğu gibi, müstakil Suriye idaresine geçtiğini, yani îskenderun ve havaüsi Türkleri bundan evvel ne muamele görüyorlarsa bundan sonra da ayni muameleyi göreceklerini beyan etmiştir. Fransa namına müzakereleri idare etmiş olan Fransız Hariciye müsteşarlanndan M. Vienat ise ekalliyet haklannm mahfuziyetine dair beyanatta bulunarak bu meyanda îskenderun ve Antakya muhtariyetinin bersabık itinaya mazhar olacagından bahseylemiştir. îşte Antakya Türklerile beraber biz anavatan Türklerini dahi müthis surette hayal inkisanna uğratan umulmadık, beklenmedik netice budur. Gerek Suriye heyeti reisinin, gerek Fransız müsteşannın dünkii vaziyetin aynen ipka ve idame edileceğinden dem vurmalarına bakarak insanın bu muhterem zatlann hemen hemen alay etmekte olduklanna hükmedeceği geliyor. îskenderun ve havalisi için bir karar verilmemiş ^ • Heyet sekreteri bu mıntakayı Arablaştırmak fikrinde olmadıklarını, bîr karar için muahedenin tasdikma kadar beklememizi söylüyor îskenderunla Antakya lerken onlann «ekalliyet» hakkında Suriye murahhalinde Surive idaresine has heyeti tarafından vâdevrecbieceğini duymak ki olan beyanatın Türk la hem infial, hem tees efkân umumiyesince nesür hissetmiştir. kadar derin teessürle k a r Öğrendığimize göre, şı'andığı malumdur. bu beyanat şehrimizdeki Suriye üzerindeki Franresmî Fransız mehafilins:z mandasının kaldı de de gayrimüsaid bir terılmasına dogru atılan ilk Suriye heyetinden bir grup sir yapmıştır. işaretlısi sekreter Naim Bcy] 1921 de M. Franklen adımlardan samimî bir muahede sevinc duymuş olan Tıirk halkı, gayet Buyonun bizimle imzaladığı haklı olarak îskenderun Antakya Türk ile esasen îskenderun ve Antakya havalArkast Sa. 7 sütun 5 te] lerinin de istiklâllerine kavuşmasını bek Gene harb! Cenevrenin son kararından sonra Yeni Boğazlar rejimi Şanlı Harbiyeyi bütün istanbul halkı uğurladı Alay Taksim abidesine çelenk koydu ve çok heyecanh merasim yapıldı. İki tren genclerimizi Haydarpaşadan Ankaraya götürdü Hariciye Vekâleti, Boğazların kat'î şekilde M. Musolini orduya Hatesbit edilen memnu mıntakalarının hududbeşistanın kâmilen fetlarmı Ecnebî Sefaretlere bildirdi hedilmesini emretti Ankara 24 (A.A.) 5 ağustos Kılavuz istasyonlar 1936 tarihli notasına ek olarak Hariciye 5 ağustos 1936 tarihli tamimde kıla Vekâleti tarafından Ankaradaki • ecnebi vuzluk işleri için dört kılavuzluk istasyosefarethanelerine Boğazlar umumî tabiri nunun yani Çanakkale Boğazında Morto altında ifade edilen Çanakkale Boğazı, ve Gelibolu ve Karadeniz Boğazında Marmara denizi ve Karadeniz Boğazın Büyük liman ve Haydarpaşa istasyonlada tatbik edilecek yeni ahkâm hakkmda rınm ihdas edileceği bildirilmişti. Bu huaşağıdaki mütemmim izahatı havi yeni susta yanlış anlaşmalara mahal bırakıl bir nota tevdi etmiştir: lArkası Sa. 3 sutun 4 te] lllllMllllllllliniMIIIIIIIIIIIMIIMiniMMMIMtllMlinillllHllinilltlllllllllHllllllllinllllllllMIMIHIIIIIIIIIIMIMmiMHIinnllllMMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIHIII Îskenderun ve Antakya için dün mevcud olan vaziyet oradaki Türklerin zulüm görmekte ve ıstırab çekerek sürüklemekte olduklan bir vaziyetti. Eğer Paris müzakerelerinin idame etmek istediği vaziyet bu ise bunun evvelâ Îskenderun Türklerince, saniyen ve onlarla beraber biz anavatan Türklerince asla ve kat'a kabul edilemiyeceğini çok açık söylemek lâzımdır. Sancağtn iki türlü, hatta üç tür lii dünkii vaziyeti vardırt 1: Tamamen Türklerle meskun bu ktt'a için Fransa ile akdetmiş olduğumuz muahedeyi hiç nazarı dikkate almadan oradaki Türklere işkence hayatı yaşatan hakiki ve taki pervasızlığına jajtık ta fili dünkü vaziyet. 2: Franklen Buyyon anlaşması Ekalliyet hakkının bu yerde ne m* mn hakkile ve bütün bir hüsnü ni nası olur ki biz o müsteşarın mensub yetle tatbikt takdirinde bu havali olduğu devletle Îskenderun ve havalisi Türklerine tıpkı anavatan hayatı Türklerine temin olunacak muhtayaşamalannı temin etmek lâzım geriyetin • maatteessüf hep hayal halen tam bir muhtariyet muahedenalinde kalmıs dünkü vaziyeti. mesi imza eyledik. Îskenderun ve 3: Ve nihayet bu Türklerin milli Antakya Türkleri anavatanın misaka göre ana vatanın hududu ründe guya şunun bunun lutuf ve içinde, yani kucağında bulunmala himmetile elde edilmif olacak ekallirını en tabii bir hak olarak gb'zleri yet hakkı dilenciliği etmek vaziyetimiz önünde canlandtran dünkü va ne düşemezler ve düşürülemezler. Gerek Fransaya hitaben, gerek ziyet. Suriyeye karşı bu Îskenderun ve AnAnlasılıyor ki Paris müzakereleri yalnız dünün o havali halkına hep zu takya Türkleri ırktaşlanmız için şimlüm ve işkence hayatı yaşatan bir nu diye kadar söylediklerimızin asla can maralı vaziyetini gözönüne almakla kulağile dinlenilmemiş olduğunu büve o müzakereleri yapanların akılla tün acılığile gördükten sonra badema nnca bu hali tabiî bulmakla iktifa Franklen Buyyon taahhüdat ve temieylemiştir. Mübalâtsızhğın bu dere natınt da kâfi saymazsak bizi mazur cesini düsündükçe ahdî ve tabiî hak görmelidirler. Bu taahhüdat ve temi lara riayetsizliğin bu şekline karşı natm tatbikattaki tecellilerini bize fjateşli bir isyan halinde kalbimizden len gösterecek yeni hükümlere üıti ve kafamızdan tasmak istiyen sözleri yac olduğu meydandadır Fransanm ortaya koymamak için nefsimizi da, Suriyenin de menfaatleri hakkı cebrediyoruz. Hele ekalliyet hakla çiğnemekte ısrar etmemektir. Çünkü rından bahseden Fransız müstesan hakkın çiğnenmesine ilânihaye tanın haktan bu mertebe uzaklaşmak hammül ve müsaade olunamaz. kaldık. YUNUS NADt Londra 24 (Hususî) Cemi yeti Akvam tarafından Habeşistan lehine verilen karar Londra matbuatı tarafından büyük bir sevincle karşılanmıştır. Romada bu karar hakkında henüz resmî mütalea dermiyan edilmemektedir. Bununla beraber, iyi haber alan kaynaklara göre, M. Musolini Cemiyeti Ak vam komisyonlarında çalışan îtal yan azalarınm derhal geri çağırıl masmı emretmiştir. [Arkası Sa. 6 sütun 3 tei General Molaya suikasd yapıldı îhtilâlciler şimdiden Alman ve Italyanlara imtiyaz vadetmişler Paris 24 (A.A.) Figaro gazetesi nin İspanyadaki hu susî muhabiri, he nüz teeyyüd etmemiş olan bir haber vermektedir. Bu habere göre General Molaya bir ecnebi tarafın dan suikasd yapıl mıştır. Haber, İs panyada heyecan uyandırmıştır. General Mola Madride hücum hazırlığt Saint Jean de Luz 24 (A.A.) Bur lArkası Sa. 6 sütun 3 te] Harbiye mümessilleri İstanbul Kumandanile Valiye veda ediyorlar İstanbul ve Istanbullular, dün, sayılı | ve saflar halinde toplanmağa başladılar. ve heyecanh günlerinden birini yaşadı. Bu sırada halk kalabahğı gittikçe artı Çünkü, İstanbul, 102 senedir bağrında yor. Saat sekiz buçukta alay sancağı bir şeref ve kahramanlık timsali halinde mektebin talim meydanma başlar üstünyaşıyan Harbiyeden aynldı. İstanbullu de taşınarak götürülüyor. Halk bu gü lar da, Türk tarihinde mümtaz bir yeri zel manzarayı dakıkalarca alkışlıyorlar. olan Harbiyeden ve onun genc yavrulaAyrılış nndan ayrılmanın verdiği teessürü, bu Biraz sonra mektebin bando mızıkası aslanlar yuvasını Türk inkılâbının kay İstiklâl marşını çalmağa başlıyor. Meynağı olan Ankaraya çok yakıştırmanm [Arkası Sa. 8 sutun 1 de] tesellisile azaltmak istemişlerdir. Harbiyelileri candan bir sevgi ile u ğurlamak istiyen Istanbullulardan binlerce kişi daha sabahın altısında sokaklara dökülmüştü. Kadın, erkek, genc, ihtiyar binlerce îstanbullu, istikbalin kahraman(Tafsilât 7 nci sahifemizde) Jarını ve Harbiyenin şerefli çocuklarını son bir defa daha görmeğe can atıyor du. (Yazımızın' çokluğundan bugün giremedi. Yarın ayni yerde bulacaksınız.) Mektebde hazırlık Leningrad muhtelitine 10 mağlub olduk Büyük Avrupa anketi Saat sekizde Harbiyeliler vakar içinde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog