Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

23 Evlul 1936 CUMHUBIYET Istanbul Borsası kapanış fiatleri 22 9 1936 PARALAR ÜNÜ GUNUN BULMACASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Sterllıj 1 Dolar 20 Fransi2 Fr. 20 Llret 20 Belcıka Pr. 20 Drahml 20 İsvlcre Pr. 20 Leva 1 Florin 20 Cek fcronu 1 Avusturva Sl 1 Peceta 1 Mark 1 Zlotl 1 Pensrü 20 Leva 20 Dinar 1 Yen 20 İsveo kronu 1 Türk altını t Banknot Os B LÜ3 J33 8atış 123. L64. 158. 30. 2ı •515.' <i2. 63?. 126, 166. L64. 84. 23 820. 25. I 2 3 4 5 "T 1 « • • 1 • • • Cumhuriyet Matbaa ve Çinkoerafhanesi En son sistem makinelerle mücehhezdir. Her nevi matbaa ve kılişe işlerini nefaset ve süratle meydana getirmeği taahhüd eder. Adres: Istanbul Cumhuriyet Matbaası. Posta kutusu İstanbul: 246. Telefon: 24290 I Inhisarlar Umum Müdürlüğünden I • • 1 33. 34. 65. 90. 24. 30. 23 22. 14. 28. J0 22.50 16. 13. 4ö. 32. 31. . 16 öi 34. 33 957. ÇEKLER Londra Nev Yok .37 (5 0.7941 Uİ.OC 10.1032 4.7020 3.7010 ^.4=6^ (J4.2663 1.17 19.7015 4.2025 7.1034 1,0742 • 4,2125 4.232ü Lüî.(5b3 14.7195 '.66J4 .'4.8838 V>413 Kapantf 638. Ö0 O.7U2C 12.03 10.078 > 4.69 S3.495O 2.43 64.2055 Müâno Brüksel Atina Cenevre Sofva Amsterdam Prae Vivana Madrld Berlin Varsova Budareste Bükres Belsrad Yokohama Moskova Stokholm U672 19.153i 4.1920 7.0861 1.97 4.2020 4.2216 L06 7920 34.6332 2.fc62j H.P337 Evvelki bulmacanm halledilmiş şekli 1 2 3 9 10 6 7 M 8 B 9 I 1 | [• 10 Soldan sağa: 1 Yakında Başvekilimizin ziyaret edeceği yer, beraberlik edatı. 2 Caka, soyunda kibarlık olmak. 3 Memnu, fiillere gelen sual edatı. 4 . Hal edatı, arabca «geriye kalmış olan>. 5 Soylev, kanun. 6 . Zaman. 7 Katı toprak, yemekle beraber ye. nen yeşillik. 8 Ekln onunla biçilir, bir tarafa egümek. 9 Burnun duyduğu şey. 10 Arabca <ufuklar> çok ince bez. Yukarıdan aşağıya: 1 Fakat, el sıkışma. 2 . Istırab çeken bir adamın tekrar ettiği tâbir, para için oynanan oyun. 3 Kasd, lâtife. 4 İnadcı, kömür. 5 Habeşistanda kabile reisi, kesmekten emir. 6 Arabca «sinirler», dünya üzerinde nesli kalmamış bir cins fil. 7 Bir vapur idaresi, ilenin kısaltılmışı. 8 Vilâyet, bir rüzgâr Ismi. 9 Arabca «elle dofcunmak», İngiliz alfabesinde bir harfin okunuşu. 10 Anadoludaki eski Türk devleti ve medeniyeti, haklıyı haksızdan ayırmak. • • • Şartname ve kataloğu mucibince 200 aded Kofre arabası te kerleği 24/9/936 tarihine rashyan perşembe günü saat 15 te pa zarhkla satın alınacaktır. tsteklilerin şartname ve kataloğu göriil mek üzere hergün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte Kabataşta Inhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna müracaatleri. (1248) 1 16/IX/936 tarihinde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuş olan 35,022 lira 37 kuruş keşif bedelli Bit lis atelye inşaatı; eksiltme günü istekli çıkmadığından yeniden ka pah zarfla eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltme 8/X/1936 tarihine rashyan perşembe günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat 2626 lira 67 kuruştur. 4 lstekliler ihaleden en az 3 gün evvel fnhisarlar İnşaat şubesine gelerek bu gibi isleri muvaffakiyetle yaptıklarına dair resmî vesaik getirdikten sonra ehliyet vesikası almahdırlar. 5 İhale evrakı 175 kuruş mukabilinde İstanbulda İnhisarlar İnşaat şubesinden ve Ankara, Bitlis Başmüdürlüklerinden alınabilir. 6 Teklif kapalı zarfları en geç ihale günü tam saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş olmahdır. (1488) 1 17/IX/1936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dolayı ihalesi yapılmamış olan Toptaşı deposu arkasmdaki sahada yaptırılacak olan 3430 lira 13 kuruş keşif bedelli 3 ambarın inşası yeniden pazarlık suretije eksiltmiye konulmuştur. 2 Pazarlık 8/X/1936 tarihine ra>!ıyan perşembe günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komis yonunda yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat 257 lira 25 kuruştur. 4 Şartnameler hergün İnhisarlar İnşaat şubesinden alınabilir. (1541) 750000 metro çift kath katranh fitil 1000000 metro üç kath katranh fitil 125000 metro tek kordelâlı katranh fitil 125000 metro su altında istimale mahsus fitil 1 Yukarıda nevi ve miktarı yazılı fitiller 12/X/1936 tarihine rashyan pazartesi günü saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. 2 İsteklil/îrin şartnameleri görmek üzere hergün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile bir likte Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyo nuna müracaatleri. (1540) 1 !• • Denizyolları Işletmesi Müdürlüğünden: Ortaköydeki kömür depomuz nhtımlarında yapılacak tamirat için teklif edilen bedeller yüksek görüldüğünden işin açık eksiltmiye konulmasına karar verilmiştir. / Eksiltme 29/9/1936 günü saat 15 te Idaremiz Levazım Şefliğinde yapılacaktır. Isteklilerin şeraiti görmek üzere hergün ve eksiltmiye iştirak etmek üzere de muayyen vakitte Levazım Şefliğimize müra caat etmeleri Iâzımdır. (1536) ILK OKULU YUVA KIZ ERKEK Tesisindenberi gösterdiği mavaifakiyetler Kültur Bakanhğınca takdir buyurularak bu yıl resml okullarla muadeleti de tasdik olunmuştur. Yabancı lisanlara ehemmiyet verüir. Kayıdlara başlanmıştır Pazartesi, perşembe günleri öğleden sonra müracaat edilmelidir. Adres: Cagaloğlu Mollafeneri caddesi No. 34 YENİ NESİL Eksiltme Ilânı ESHAM Aslan cimento Açılış 12 95 Açılıs 23.50 21.66 99.5) • YIÜİRİÜIMİE Kapanış 12 9 • •A|R|A|M|A|K •|L|A| PİAİYİ YİEİMUIŞI» B|E|L|A tSTİKRAZLAR Türk borcu I vadell » > n vadell SıvasErzurum I Kapanış i3.v5 21.75 99,5u TAHVÎLÂT Anadolu mu. peşlıl 45.50 > m ü . va. Açüış I 45.90 Kapanı? 45,50 45 50 A|M|A|D|E|H|E|ŞİE|K • İE|Z a R E Z 1 L • A K|A N İ • S • |N • F R • |N|A F İ I İ L İ E E A Z AİL •|M|i|R M N B|A Y|A|N|B ŞİBİF A 10 İ A | K • İ Z İ O I R İ A I K I 1 Denizyolları Işletmesi Direktörlüğünden: 2 3 Eksiltmiye konulan iş: Tophane rıhtımı «Ford fabrikası önündeki kîsîm» inşaat ve tamiratı. Muhammen keşif bedeli «5920» Iiradır. Bu işe aid evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavele projesi, C Fennî şartname, D Keşif hulâsası, E Proje. lstekliler bu evrakı 2 lira mukabilinde Denizyolları İfletmesi Direktörlüğü veznesinden alabilirler. Eksiltme 6 teşrinievvel 936 çarşamba günü saat 15 te Topha nede Denizyolları Işletmesi Direktörlük binasında toplanacak Komisyon tarafmdan yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. Eksilmiye girebilmek için «444» Iiralık muvakkat teminat vermesi ve evrak ve projeleri imzalaması ve bu gibi inşaat yaptığına dair vesaik vermesi Iâzımdır. Teklif mektubları yukarıda yazılı gün ve saatten bir saat ev veline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde veri lecektir. Postada vâki olacak gecikmeler nazan itibare alın (1402) maz. • 1 La Clef du Français Lise ve öğretmen ve ortaokullar fransızca dersleri için Merhum muallim Ali Nazl manın son eseridir. Mekteb lerde büyük yararlığı göriil müş, iki defa basılmıştır. Üç kısımdır. Hocalar için ayrı bir kısmı vardır. Birinci kısmı 23 İkinci » 34 Üçüncü » 40 Hoca » 150 kuruştur. Satış yeri Cumhuriyet mat baasıdır. Toptan alanlara tenzilât yapıhr. Satılık Piyano Nakli hane münasebetile Alman ma mulâtından kısa kuyruklu bir salon piyanosu ucuz fiatla satılıktır. Müracaat: îstanbul Belediyesi karşr sında Piyerloti sokağında doktor Zati apartımanı numara 4. Beşiktaş Niifus Memurluğundan: Maçka Muradiye m. Bayır sokağında 42 sayılı evde oturan Sükun îstanbul Istanbul Telefon Direktörlüğünden: Muhammen bedeli 9965 lira olan 200 kilo bakır toprak teli, 15000 metro 3 lü, 10000 metro 2 li santral teli, 5000 metro çelik askı teli l i , 2, 2İ m/m lik 8000 kilo bronz tel, 100 km. çift bükülmüş kapalı bronz tel ve 27000 aded bakır manşon kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. Muvakkat teminat 748 Iiradır. Şartnameleri hergün Malzeme Dairemizden parasız alınabilir. Eksiltme 16/10/936 cuma saat 15 te Direktörlük binasında yapılacaktır. Zarflar o gün saat 14 e kadar Mubayaa Komisyonuna makbuz mukabili verilmiş olmahdır. (865) beşinci hukuk nıahkemesinin 28/3/936 tarih ve 936/83 sayılı kararile ismi Servet olarak tashih ettirdiğinden keyfi • yet kanunu medeninin 26 ncı maddesi ahkâmma göre ilân olunur. (25770) 5 6 ••r m İstanbul asliye mahkemesi birinci tiIstaobulun Türbe semtinde BinbirROMANYA SEYRİSEFAİN İDARESÎ Hareket edecek vapnrlar: direk meydanıoa nazır Klod Farer caret dairesinden: DACİA vapuru 25 eylul cuma saat caddesinde her türlü konforu buİstanbul bağlama limanına mensub 13 te (Köstence) ye. lunan yeni yapılmıs. aparbmanın Kavuklu oğlu Mehmedin sahib ve ÇaARDEAL vapuru 26 eylul curaartesi iki dairesi kiralıktır. lık oğlu Hasanın reisi bulunduğu Yağsaat 18 de (Hayfa, Beyrut, Yafa ve Kapıcı Musaya müracaat ^ ^ kapanı iskelesinin 378, Mavnacılar CePortsaid) e. miyetinin 153 sayısında kayidli ve 1485 Berlin, Breslau, Dresden, Londra, Gaip Fen Fakültesinden aldığım sicil numaralı mavnanm 11/9/936 cuBrüksel, Lahey, Lwaw ve Warszawa için tenzilâtlı fiatlarla müttehid bilet mezuniyet kayid suretini kaybettim. ma günü (Dekalyon) vapuruna yük göler verilir. Bütün Romanya, Polonya Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü lürmek üzere iken geçirdiği kazaya aid deniz raporunun tasdiki Hasan tarafınve Tuna limanlan için ve Türkiye yoktur, Romanya hükumetleri arasındaki itilâf dan taleb edilmiş olmakla deniz ticareti Kimyager: Mes'ud Betil mucibince merkezî ve şarkî Avrupa kanununun 1065 inci maddesi mucibiniçin tenzilâtlı fiatlarla eşyayi ticariye ce bu işle alâkadar herkesin raporun sevk ve nakledilir. Fazla tafsilât için Kaçmlmaz bir kelepir alınması için tayin edilen 7/10/936 Galata Yolcu salonu karşısında Ta çarşamba günü saat 14 te mahkemede hirbey hanmda îstanbul umumî acen Büyük yangından sonra Belediyece bulunabilecekleri ilân olunur. (25781) talığına müracaat. Telefon 44827/8 tarla olarak tanılan 4 çap üzerinde 6475 tnetro murabbaı halihazırı bostan FaTURK P E T R O L ^ Pırlanta tek taşlar tihde Hırkaişerif Çukurçeşmesinde ve MADENÎ YAGLAR Takriben dokuz buçuk ktratlık T. A. Ş. idare Heyetinden: içinde bol suyu olan meşhur Hacı İlyas bir çift tek tas pırlanta küpe ile sekiz buçuk kıratlık bir tane pır Aşağıda yazılı ruznameye dahil hubostanı ucuzca satılıktır. Bu fırsatı kalanta tek taş Sandal Bedesteninde çırmak istemiyenler Galatada Büyük susatın müzakeresi ve karara bağlanteşhir edilmektedir: 28 Eylul pa ması için şirketin merkezi olan Gala zartesi günü saat on dortte mflMillet hanında 59 numarada avukat tada Voyvoda caddesi Asikürazioni Cezayede ile satılacaktır. Mırmır oğluna müracaat. nerali han 4 üncü katta dairei mahsusasında 21/10/936 tarihine müsadif çarşamba günü saat 16 da fevkalâde surette toplanacak heyeti umumiyede şirket hissedarlannm hazır bulunmaları ve şirket esas mukavelenin 57 nci mad100 kuruş Ziraat Muhtırası (Eski harflerle) Cildsiz desi mucibince hissedarlarm gerek asa100 » Tütün Ziraat ve Ticareti (Eski harflerle) Cildsiz leten ve gerek vekâleten hâmil olduk200 » Asrî Tavukçuluk «iki cild» lan hisse senedatmı veya bunu müsbit vesaiki içtima gününden bir hafta 150 » Ziraat ve Ticaret Gazetesi (Yirminci cild cildli) evvel merkezi şirkete tevdi ederek biYukarıda isimleri yazılan ziraat kitabları tenzilâtlı fiatrer dühuliye kartı almaları lüzumu larla lkbal Kitaphanesinde satılmaktadır. Muharriri adresine ilân olunur. ısmarlanırsa posta ücreti alınmaz. R UZN A ME : Adres: tstanbul Kadıköy Aziziye sokağı Salih Zeki Ekimci. 1 Şirket sermayesinin yüz bin liradan iki yüz bin liraya iblâğı hakkındaki heyeti idarenin teklifinin müza • Istanbul bilumum arabacılar cemiyetinden : kere ve karara bağlanması, Cemiyetimizin birinci çalışma yılını bitiren idare heyeti azasmdan tali • 2 Heyeti idare azası adedinin 3 matnamei dahilimizin 7 nci maddesi mucibince kur'a usulile altısının tebdil ten 5 e çıkarılması hakkındaki heyeti ve yerlerine yeniden altı azanın intihabı için 29 eylul salı günü öğleye kadar idarece vaki teklifin müzakeresi ve kacemiyet merkezinde ve öğleden sonra Galatada seyrüsefer merkezinde 30 eyrara bağlanması, îul çarşamba günü de öğleye kadar Kadıköy Belediye ve öğleden sonra Be 3 2 numarada yazılı teklif kabul şlktaş Belediye binalannda icra edileceğinden bulundurulacak sandığa cemiyete mensub arabacı ve araba sürücülerinin hüviyet varakalarile gelerek edildiği takdirde heyeti idareye dahil olacak yen! İki azanın intihabı. reylerini kullanmaları ilân olunur. Kiralık Apartıman Istanbul Gayrimübadiller K o m i s y o n u n d a n : D. No. 2080 Semti ve mahallesl Beşiktaş Yeni Abbasağa Sokagı Emlâk No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre • muhammen K. H 1050 K. zarf E. Ihlamur cad. ve Parmaklık sokağı Y. Jandarma ve Parmaklık Çatalçeşme Fabrika Köşk E. Despot Y. Kokoroz £. Sultaniye Y. Fenerli bahçe Te Şehitlik E. Koca arahğı Y. Bican Ef. Küçük buzhane Imanı Hasan Bahçeli kârgir iki hanenin E. 2414 1/4 his. Y. 111318 mahallen 14/114/2 E. 16 Mü. harita 36 E. 60 Y. 18 E. 6 Y. 4 E. ve Y. 2 E. 72 Mu. Y. 22 E. 13 Y. 1 E. 7 Y. 79 E. ve Y. 3 207 metre arsa Hane Ahşab baraka ve bahçe 420 metre arsa Ahşab hanenin 1/5 his. 2084 2970 3096 3400 3095 Bostand Aksaray Tülbendci Husameddin Kuzguncuk Kurtuluş Paşabahçe 208 360 Açık arttırma H > H 1 I' • 1 • • 1 150 650 > > 50 60 400 60 760 210 > • • m1 • 4741 5027 5194 8316 8337 Kuzguncuk Büyükdere Yedikule Kürkcübaşı Büseyinağa Çengelköy Kuleli Kuzguncuk 57 metre arsa Kârgir hane ve arsa 35 metre arsa Taşocağı Bahçeli ahşab hanenin 1/6 his. 1141 metre arsanın 35/120 his. 74 metre arsa 71 metre arsanın 6/8 his. Yıkılmış iki hane arsası ve kârgir matbaanın 1/4 his. » MÂ » » > > Salih Zekinin ziraat kitabları 8355 8390 8397 8409 jmmmmmmımmmmmmmmm Kadıköy Zühtüpaşa Yeniköy Güzelce AJipaşa Yeniköy Panaiya Beşiktaş Y. Abbasağa E. 78 Kara ocaklar E Menteşbağı orta E. 3 Y. Menteşbağı ve Y. 7 mahallen 6264 Bereketli E. 32/2 E. Fener cad. Y. Yeni açılan yol E. 16 Salihağa Y. 14 E. 24 Çeşme Y. 4 • E. 114 E. lb.lamur ve Parmaklık Y. Jan Y. 121 darma ve Parmaklık • • • 220 109 » > 90 » 1J m M W] I 1 1 • 1 • 1 200 \ ' •I B ^H 1 Yukarda evsafi yazılı gayn menkuller on gun müddetle satışa çıkanlmışür. Ihaleleri 2/10/936 tarihine tesadüf eden cuma gunu saat on dörttedir. Satış münhasıran gayn mübadil bonosiledir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog