Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 23 Ejlul 1936 Atlet takımımız bugün Atinaya hareket ediyor fedinci Balkan oyunları bütün Balkan takımlaının iştirakile 27 eylulde büyiik merasitnle açılacak Yedinci Balkan oyunlarına iştirak e lecek olan millî atlet takunı bu sabah ^omanya vapurile Atinaya hareket edeektir. , Atletizm Federasyonu reisi Vildan Kşirin riyaseti altında ve bir tek idareci .e seyahate çıkacak olan atletlerimiz §u .adro ile müsabakalara iştirak edecek • îrdir. 100 Vedad, Mehmed Ali. 200 Vedad, Melih. (Raif ihti at) 400 Melih Münci. 800 Galib, Receb. 1,500 Rıza Maksud, Galib. 5,000 Rıza Maksud. 10,000 Rıza Maksud. 110 mania Faik, Sedad. 400 mania Faik, Münci. 4 X 1 0 0 bayrak: Vedad, Raif, Mehaed Ali, Nazmi (Cemil ihtiyat) 4 X 4 0 0 bayrak: Münci, Receb, Gaıb, Melih. Yüksek atlama: Polat, Sedad. Sırıkla atlama: Fethi, Haydar. Uç adım atlama: Polat. Gülle İrfan, Veysi. (Ethem ihti ata) Disk Veysi, Ethem. Cirid Melih. Kılıc İrfan. Millî atlet takımı azasından gülle aKI îrfan Berlinden, sınkla atlayıcı Fetli de Londradan Atinay? gelecekler lir. Birinci Balkan oyuı ıa 27 eylul tazar günü Atinanın meşhur stadında «iyük merasimle başlanâcaktır. Yunanılar, bu defaki Balkan oyunlarına çok •hemmiyet verdikleri için müsabakaların >üyük bir intizamla yapılacağı ümid e lilmektedir. 11 inci Berlin Olimpiyadlannda bu unan ve Alman organizasyonunun azanetini yakından gören ve tetkik eden Yuıan spor teşkilâtının, yedinci Balkan omnlannda birçok yenilikler yapacağma htimal verilmektedir. Yedinci Balkan oyunlarına giden Fürk atlet takımı, bize verilen maluma a göre, tam formundadır. Bu müsaba calarda iyi dereceler alacağı, hatta üçün* uilüğü kazanacağı ümid edilmektedir. 11 inci Olimpiyada gidemiyen atlet erimiz, yedinci Balkan oyunlannda kenJi varlıklarını göstermek fırsatmı bula :aklardır. Atletlerimize şimdiden muvaf: akiyetler dileriz. nüne okuyuculanmıza bildirecek, ayrıca hususî müşahedelerini de yazacaktır. Tahkim kararmdan Hukuk Fakültesî 4 sene oluvor Sonra Çanakkale Yirmi sekiz, otuz yıl içinde yaşadığımız otuz asırlık inkılâb, yurdumuzda, ruhlarımızda birbirinden farklı deği şiklikler göstermiştir. Ben yalnız şu son ziyaretimde Çanakkalemizin tah kim kararmdan sonraki inkılâbmı an latacağım. Bunu anlatabilmek için on 3 dan evvelki safhalara da tf»" " »tmeliyim. * * * Mutlakiyet devrinde efsaneler yurdu olan Çanakkale Boğazma baktığım zaman, her gece maşukasmı görmek için yüzerek geçen âşıkın hayalini görür düm. Bu efsanenin oldukça meharetle yapılmış bir tablosunu çocukluğumda görmüştüm. Dalgalarm kudurmuş hücumlarile saldırdığı bir gecede kayaların üzerinde âşıkını bekliyen Venüs kızımn karşısma köpükler arasında yuvarlana yuvarlana sevgilisinin bitkin bir hale gelen cesedi çıkıyor. Boğazm iki tarafmdaki kasaba ve köylerde servet ve refah içinde kanı donmuş birçok insan yaşıyor... On lar da tıpkı benim gibi yerde, gökyü zünde aşk ve hayal menkibeleri oku yorlardı. * * * Meşrutiyet ilân olundu; sokaklar, evler; hatta denizler donanmış, müphem bir çılgınlık içinde istikbalin felâket leri kutlulanıyordu. Yıllarca süren gaflet uykusunun hesabını sormağa hazırlanan tarihin korkunc hayalini hiçbirimiz göremiyorduk. * * * Çok geçmedi. O korkunc günler geldi. Yedi iklim dört köşeden kopup ge len insanlarm bu günahsız diyara yağdırdığı cehennem yağmurları arasında yerle gök birbirine karışmış, kasaba ve köylerdeki halk kaçışmıştı. Oğuzun Attilânm oğulları, alevler, dumanlar arasında efsanelerin bile yaratamadığı bahadırlık levhalarını tersim ediyor lardı. * * * Mütareke yıllarında yanmış, yıkıl mış; ocakları sönmüş bu diyarın öte sinde berisinde küskün simalarında mukadderatma için için ağladıkları görülen insanlara karşı çalım satan ya bancılara raslanıyordu. O yabancılar ki üç gün evvel cehennemlerini çelik kalelermi toplıyarak kaçıp kurtulmayı muvaffakiyet bilmışlerdi. GÜNESTE BUZ İSTİHSALÎ! Maarif Vekili muhtelif meseleler hakkında mühim beyanatta bulundu [Baştarafı 1 inci sahifede] kaldırılacak değildir. Biz bu mektebin yaşaması lüzumuna şiddetle kaniiz. Li san öğrenmek bir Universiteli için esas tır. Ancak mektebi bu halde bırakmıyarak talebenin azamî şekilde istifadesini temin etmek için ıslah edeceğiz. Bu yıl Yabancı Diller mektebinde muvaffak olamıyan talebeler hakkında ittihaz edi lecek bir kararımız yoktur. Kalan kal mıştır. Fennin harikulâde tecrübe mahsulleri Santimetro murabbaına 78,000 kgr. tazyıkla bir buz parçası kaynıyan sudan daha yüksek hararete çıkanlıyor ve güneşte buz imaline çalışıhyor Semih, Balkan oyunlannda bulunmıyacak 100 metro koşucusu Semih, çalışmakta olduğu şirket tarafından Avrupaya tahsile gönderileceğinden yedinci Bal kan oyunlarına gidecek Türk takımında bulunamıyacaktır. Hukuk Fakültesi 4 sene oluyor Hukuk Fakültesinin dört seneye iblâğı meselesi de tehir edilmiş değildir. Önü müzdeki ders yılından itibaren mektebin tedrisatı dört seneye iblâğ edilmiş olacaktır. Ankara Hukuk Fakültesi Adliye Vekâletine merbut olduğu halde yapılan temaslar neticesinde Ankara hukukunun da dört yıla iblâğı kararlaştırılmıştır. Mülkiye mektebi de }>\ı ders yılından ilibaren dört seneye çıkarılacaktır. Umumî merkez olimpiyad hesablarını tetkik ediyor Türk Spor kurumu Umumî Merkezi General Ali Hikmetin başkanhğında iki gündenberi şehrimizde içtima yapmaktadır. Bu içtimalar henüz bitmediği için konuşulan meselelerin neden ibaret ol duğu anlaşılamamışsa da Olimpiyad hesablarının tetkik edilmekte olduğu zan nedilmektedir. Avrupaya üniversite gönderilecek mezunları Millî takım antrenörü geldi Futbol Federasyonu tarafından angaje edilen futbol antrenörü İngiliz Booth dün akşam şehrimize gelmiştir. M. Booth bir müddet Modada hususî bir yerde oturacaktır. Futbol Federasyonu birkaç güne kadar umumî bir mesai programı hazırlıyacaktır. Su sporları için üç filim getiriliyor Susporları Federasyonu, yüzme, kü rek ve vaterpolo sporlarının memlekette daha iyi bir şekilde yapılabilmesi için Almanyadan takriben biner metroluk üç büyük filim getirtecektir. Kürek, yüzme ve vaterpolonun teknik idmanlarını en ince noktasına kadar gösterecek olan bu filimler sayesinde yapı lacak antrenmanlardan büyük istifade ler temin edileceği ümid edilmektedir. Susporlan Federasyonu kışın yapıla cak salon idmanlan için de ayrıca vesait getirmek suretile susporlan faaliyetine büyük bir ehemmiyet ve yenilik vermiş olacaktır. Romanyalı boksörün üçüncü maçı Geçen hafta Melihle yaptığı maçı kaybeden Romanyalı boksör Teoderesku önümüzdeki pazar günü Yorgosla üçer dakikadan 12 ravundluk bir maç daha yapacaktır. Arkadaşımız Ahmed thsan da atletlerle beraber Atinaya gidiyor Berlinden 11 inci Olimpiyad müsabakalarının bütün tafsilâtını günü gününe okuyucularımıza bildirmiş olan arkada şımız Ahmed Ihsan, atlet kafilemizle beraber bugün Atinaya hareket edecektir. Arkadaşımız, Atinada yapılacak müsabakalann netice ve tafsilâtını günü gü Moskovadaki sporcularımız Leningrada hareket ettiler Moskova 22 (Hususî muhabirimizden telsizle) Spor kafilemiz bu gece saat 24,30 da buradan Leningrada hareket etti. Sporculanmız, Sovyet sporculan ve spor teşkilâtı erkânı tarafından büyük merasimle teşyi edildiler. Spor kafilemiz yarın Leningrada muvasalat edecektir. Leningradda ilk maç ağlebi ihtimal 24 eylulde yapılacaktır. Holanda Veliahdinin izdivacı Holanda Veliahdi Prenses Jülyaranm Alman Prenslerinden Bernard Lip ile nişanlandığını yazmıştık. Resmimiz yakmda evlenecek olan genc çifti, Amsterdamda, nişan merasiminden sonra şehirde otomobille dolaşırlarken ve halkın selâmlarına mukabele ederlerken gösteriyor. Şimdiye kadar Maarif Vekâleti adına birçok lise mezunlarını Avrupaya gönderiyorduk. Son verdiğimiz kararda bu yıldan itibaren Avrupaya gönderilecek taDr. Birdgman, santimetre murabbaına 78,000 kilogram tayzık lebenin hepsi Üniversite mezunu olacakyapan makinesile tecrübeler esnasında tır. Bu yıl hangi branşlardan nekadar taBuzun kaynar su gibi el yakacak ka fikri yeni birşey değildir. Bu enerjinin, lebe gönderileceğini henüz tesbit etmiş dar sıcak olabilmesini akıl zor kabul e mutedil mıntakada, öğleüstü, bir hektar değiliz. der. Hislerimiz çok mahdud fizikî şartlar başına 10,000 beygir nisbetinde olduğu Tek kitab sistemi içinde hareket etmeğe ahşmıştır ve sıcak hesab edilmişti. Bu, alimlerin en az haTek kitab sistemini soruyorsunz. Tek bir buz parçası karşısmda duyacağımız yalperestini bile araştırmalara teşvik edekitab sistemi maarifimizin bugün gütmekhayret kan ilk defa olarak gören ve onun cek bir kuvvettir. Arşimedin, düşman gete olduğu gayedir. Biz ona doğru yürübillurlaşmış sudan başka birşey olmadı milerini aynalardan akseden huzmelerle yoruz. Geçenlerde ilkmektebler için çı ğını düşünemiyen bir Hattıüstüva yerlisi tutuşturması, bu güneş kuvvetini uzun kan alfabeyi gördünüz. Şimdi de diğer nin hayretinden farksız olacaktır. zaman sembolize etmiş bir vak'adır. Onkitablar üzerinde Devlet matbaası humFakat, fen, müşahede ufuklarımızı ge altıncı asırda, Buffon, altmış metro me malı bir faaliyet sarfetmektedir. nişletmiştir. însanlar, binlerce sene, suyun safeden, güneş zıyasını aynalar vasıtasiBazı gazeteler son günlerde maaıif haateşte ısıtılmadan kaynamıyacağı zannını le bir noktaya teksif ederek tahtaları tuyatımıza dair birçok yazılar yazıyorlar. taşımışlardı. Sonra, dağda, suyun daha tuşturmağa muvaffak olmuştu. Saussure Bu yazılarda maarifin takib etmesi lâ kolay vadilerin dibinde daha yavaş kay içi siyah boyalı bir ser yapmış, bunun zım gelen yollar etrafında neşriyat ta nadığını görmüşler, fakat aradaki farkın, içine güneşin hararetini naklederek «güyapılıyor. Biz şu veya bu tipi kabul ethavayi nesimî tazyıkınin düşüklüğünden neş kazanı» nı icad etmisti. Dresdeli bir miş değiliz. Memleketin ihtiyacına göıe ileri geldiğini düşünememişlerdi. Niha makinist, kendi icad ettiği bir ayna ile kendimize bir yol çizmekte ve o yolda yet, fizik kanunlarının esrarı yavaş yavaş sikke eritmişti. Bundan yüz sene evvel, yürümekteyiz.» keşfedildikçe, tebahhur derecesile tazyikı Herschel, Saussureun kazanına benzer Maarif Vekili Saffet Arıkan cumar Zaferden sonra da Çanakkaleye git nesimî a^sınjdak^^^fBnâiebet anlaşıldı. bir kutu yapmış ve bu kutunun içinde 1 1 0 . , fs tim.'ŞehirîÂ', köyler* gerftT yarfilt^fi1 ylr Mci günü tekrar şehrimize gelecektir. Beher santimetro «urabbaiH»** lakriben derece hararet elde etmişti. Daha yakına kık, fakat o enkaz üzerinde kâşanele 200 kilogi|m ..demekoUn 200 atmosfer gelirsek, Vilson daimî rasadhanesinde rin kulübeden temelİerini atan göğüs tazyik altında suyun ancak 365 derecrde doktor E. Hale Georgeun, otuz adeseli leri kabarık iman heykelleri hakikî bir kaynadığı ve bilmukabele, beher santi bir cihazla 6000 derece hararet elde ettisaltanat sürüyordu. Yalnız bir ufak lemetro murabbaına 5,5 gram nisbetindeki ğini görürüz. ke, zevklerini kaçıran bir eksiklik var[Baştarafı 1 inci sahifede} milimetre tazyik altında da 5 derecede tedı. Kalelerimiz metruk, askerlerimiz Güneşin hararetile buz yapmak mesesokakları doldurmuyor. Arasıra resge darpaşaya geldiğini duyan binlerce halk bahhur ettiği anlaşıldı. lesine gelince, bu ameliye, 100 derecei linen jandarma zabit ve efradınm yüz gan doldurmuş ve Atatürkle Başvekili Elyevm, Amerikada, şimdiye kadar hararette buz yapmak kadar imkânsız lerinde kayıb bir düşmana karşı kin büyük tezahüratla alkışlamıştır. asla elde edilmemiş derecede yüksek taz görünmekle beraber şunu nazarı dikkate ve izleri vardı. Biz bütün dün Teşyide îstanbul Valisi ve Belediye yiklere maruz bırakılan cisimlerin fizikî almalıdır ki, fennin bugünkü kaideleriı.e yaya karşı koyduğumuz zaman bu vaziyetleri hakkında tetkikler yapılmak göre soğuk elde etmek için, herhangi bir raları tahkim edilmiş miydi? Türkün Reisi Muhiddin Üstündağla îstanbulda tadır. Bu hususta en büyük güçlük, bu enerji sarfı lâzımdır. Bunun esası, bir polat gövdesinden çetin istihkâm mı bulunan meb'uslar, hükumet, Parti ve Belediye erkânile çok kalabalık bir halk cisimlerin tazyika maruz bulundukları sı gazi, derece derece soğutarak teksif etolur? Ateşleri gülzar eden iman, sine rada müşahede altında tutulmalan keyfi tikten sonra yapmak ve mevcud hararet lerde kaldıkça onlann k^sısma cıkı kütlesi bulunmuştur. labilir mi? Reisicumhur tren hareket edinciye ka yetidir. Harvard Universitesi fizik tet derecesini azaltacak bir soğuk hava vüdar garda kalarak tsmet lnönü ile gö kikat lâboratuanndan doktor P. W. cude getirmektir. * * * Bridgman isminde Amerikalı bir alim, Kaliforniyah mucid M. Mohrun tatMersin vapuru Çanakkaleye yaklaştı. rüşmüştür. kendi icad ettiği'bir alet sayesinde, bugü bik ettiği usul şudur. İçine teksif edilmiş Atatürk teşyiden sonra gene motörle Sancak tarafımızdaki yamaca yüzümüne kadar görülmemiş derecede yüksek bir amonyak mahlulleri koyduğu cam balonzün akile yazılmış 20/VII/936 tarihini Dolmabahçe sarayma dönmüşlerdir. tazyik elde etmektedir. Bu tazyik bir pus ları madenî bir kaba yerleştirip bu kabı okuduk. murabbaına bir milyon libre, tabiri diğer güneşte ısıtıyor. Amonyak buharı, balonBirçok zabit ve askerlerimiz generalle bir santimetro murabbaına takriben dan çıkarak tüplere gidip tekâsüf ediyor lerini karşılamak için vapura geldiler. [Baştarafı 1 inci sahifede] 78,000 kilogram nisbetindedir. Bu tazyik ve hususî bir hazinede muhafaza ediliyor. Eski devirlerde üç ay San'ada muhasara altında kalmıştık. Artık her şey mekte ve bunu ispat edecek ortada yirmi altında cisimlerin fizik şeraiti o kadar de Güneş batınca, yahud madenî kabın üsM. ğişiyor k, bu alimin ifadesine göre, aleden ümidimizi kestiğimiz, ölüme felâ vesika bulunduğunu söylemektedir. tü örtülünce cam balonların içindeki su kete hazırlandığımız bir günde derin Sauenvein, demiştir ki: tin içinde bulunan bir buz parçası, erime soğuyor ve tabiatile, amonyak buharlarıden top sesleri gelmeğe başladı. Eyvah! M. Titulesko, her zaman: «Dost bir den, normal atmosfer tazyikı altında kayr nı, avdet borusundan geriye çekiyor. HeAsiler top ta bulmuşlar... hükumetin bana vermiş olduğu malumat nıyan sudan daha yüksek bir hararet deyeti umumiyenin tazyikı alçalıyor ve a Halecan ve heyecan içinde kıvranır sayesinde neye mahkum olduğumu bil recesine çıkıyor. Bundan başka bu alim, monyakı hazinede tebahhur ettiriyor. ken şehrin methaline gelen şosenin ü miyorum. Beni zehirle ölmeğe mahkum ayni makine ile, her türlü fizik kaidelerizerinde bizi kurtarmağa gelen, imda etmişler. Romanyada son seneler zar Hakikatte, M. Mohrun icad ettiği udımıza yetişen askerlerimizi gördük. fında vukua gelmiş olan siyasî cinayet nın hilâfına, bir granit çubuğile bir çeliği sul, testiyi güneşe koyarak, sathmda biriçizmeğe muvaffak olmuştur. Kadm, çoluk çocuk hepimiz dışarıya ken sızmtılann tebahhurile içindeki suyu lerden sonra beni kurşunla veya han * * * uğradık. Bu gelenler kasaturalarını yasoğutmak usulünün tekemmül ettirilmiş çerle öldürmek büyük bir rezalet olaca Harvard lâboratuarlarında bu şayanı tağan tarzmda silâhlıklarma sokmuş ğından düşmanlarımın beni zehirle ma hayret tecrübeler devam ederken, Kali tarzından baska birşey değildir. kır sakallı Antalya redifleri idi. Ku Maamafih birisi kaynar suyu tasallub caklarına sıçrıyan çocuklar muttasıl hirane bir surette öldürmek istemeleri ga forniyada, ilk bakışta saçma görünen o tozlu sakalları öperken kalbleri taş yet tabiidir. Ölümüm muhtel olan sıhha neticelere varan daha başka tetkikat ya ettirmek öteki suyu güneşte ısıtarak buz yapmak yolundaki bu iki tecrübe, garatan, çelikten daha metin olan ihtiyar time hamledilecek ve bu suretle her şey pılmaktadır. örtbas edilmiş olacaktır.» demeği itiyad Türkler, çocuk gibi ağlıyorlardı. Şimdi Günesin enerjisinden istifade etmek bet itibarile birbirine pek yakındır. biz de Çanakkale sokaklarını dolduran edinmiş idi. millete selâmet ve refah teminatı veM. Sauenvein, malaryanm yüksek ren babayiğitleri gördükçe boyunlarma mıntakaların saf havasına mukavemet eatılmak, onları gönüllerimizden gelen demiyeceğini ilâve etmektedir. Halbuki sevgilerle öpmek ihtiyacmı duyuyoruz. M. Tituleskonun sıhhati Saint Moritze Birdenbire kasabanm çeşnisi değişti. geldiği gündenberi gittikçe bozulmakta * Yüzler bir kat daha güldü. Asıl sevini dır. Rumen devlet adamınm kanında lecek bir şey daha oldu; bu yiğitlerin milimetre mikâbı başına beş milyon kırkarşısmda milletin birbirine muhab mızı küreyvat yerine ancak bir milyon beti, samimiliği ve fedakârlığı da arttı. vardır ve M. Sauervveine göre kendisini Necib Selâm kurtarmak imkânı yoktur. Başvekil Ankaraya döndü Caniyane bir kasd Suriye heyeti bugün Paristen geliyor Türk Hava kurumunun eşya piyangosu Türk Hava kurumu Kadıköy şube inden: Türk Hava kurumu Kadıköy şube sinin eşya piyangosu çekilme müddeti eylul nihayetinde bitecektir. Bilet al mış olanların ve yeniden alacaklarm Kadıköy iskele civarmda Milyon gişesine biletlerini ibraz ederek numara larını çekmeleri ve aldıkları bileti ibraz etmiyenlerin eşyalarmı Hava ku rumuna teberru etmiş sayılacağı ilân olunur. Hava tehlikesi hakkında yapılan tetkikler Istanbulda bulunan Dahiliye Vekâleti Seferberlik şubesi müdürü Hüsameddin yarın Ankaraya gidecektir. Hüsameddin şehrimizde hava tehlikesine karşı koru ma işleri hakkında alâkadarlarla temas etmiştir. General Metaksas bir mitinğde nutuk söyliyecek M. Tituleskonun vasiyetnamesi Atina 22 (Hususî) Katimerini gazetesi Atina mahalle teşekküllerinin teşrinievvelin 2 nci cuma günü büyük bir miting yapmak üzere hükumetten müsaade aldıklarım ve bu mitingde ahalinin hu sule gelen rejim değişikliğinde hükumetle tamamile hemfıkir bulunduğunun ilân Dün Vilâyette hava tehlikesinden ko edileceğini haber vermektedir. Ahalinin arzusu üzerine Başvekil Metaksas bu runma komisyonu toplanarak yapılan işmitingde bir nutuk sövlemeği kabul et leri gözden geçirmiştir. mistir. Bükreş 22 (Hususî) M. Tituleskonun sıhhî vaziyeti hakkında alman son haberler buhran ve tehlikenin devam ettiğini bildirmektedirler. Eski Hariciye Nazırı 1931 de vasiyetnamesini yazmıştır. Bu vasiyetname mucibince M. Tituleskonun servetinin bir kısmı zevcesine, Haşimi Beyin reisliğindeki heyet Fransaya giderken mütebaki kısmı da hayir müesseseleriije kalacaktır. M. Titulesko 1931 de kaHalebde alınmış reaimleri leme aldığı hatıranında da, Hariciye NaSuriye Fransa muahedesinin müza ve buradan Suriyeye hareket edecekzın sıfatile muhtelif Avrupa ve Ameri keresinde bulunan ve bu muahedeyi ak tir. kan ricalile yaptığı temasları anlatmak de muvaffak olmuş olan Suriye murahHeyeti hükumet namına Vali muavini tadır. has heyeti bu sabah şehrimize gelecek Hüdai karşılıyacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog