Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎTET 23 Eylul 1936 Yavrularauz her istediğini yemiyorsa kabahat sizdedir. Onu sevdigi gıdalarla besleyiniz. Çocuâum iştahsızdır demeyiniz. Seveceği gıdalarla besleyiniz ve büyütünüz H A # Vitamin Kalori Gıda Kuvvet Sıhhat Pirinç Buğday Patates Beyaz Mısır Arpa Bezelye Yulaf Mercimek İrmik Çavdar Badem Türlü Özlü Unları Çocuklarmiza yediriniz. îstediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak değistire değiştİre yediriniz. Vitamfcri ve kalorisi çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrularınız nes'elİ, sıhhatli, tombul, kanh, canlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk dif çıkarırlar kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar HASAN ÖZLÜ UNLAR1LE yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatlıların VÖ pürelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN ÖZLÜ UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. Daima, tazedir Hiç kurtlanmaz. Taklidlerinden sakımnız. Baska marka verirlerse almayımz ve aldanmayınız. H A S A N MARKASINA EtfKKAT. H A S A N DEPOSU: ANKARA, ÎSTANBUL, BEYOĞLU Özlü Unlarîna S Yavrular Bayıhyor A N KANZUK Saç eksiri PERTEV Bu çok kolaybirşeydir!TURAN sabunlarile her gün yapılacak,, banyo^hakikî.bir^güzellik ban* 'yosudun 4. f< COMOGENE Saçların köklerini kuvvetlendi rir. Dökülmesine mâni olur. Ke • pekleri izale eder. Neşvünümasını kolaylaştırarak hayat kabiliyeti ni arttınr. Lâtif rayihah bir saç eksiridîr. tNGtLtZ KANZUK ECZANESt BEYOftLU İSTANBUL ROSEMARY,, jıçırv|gaye*"1âtif bir 2,ve^20J<omprimelikamba1aj1arda bulunuv AmbaTaj^ve komprîmelenn Gzennde;lialisfigînflmsa1i oian © markasını arayıniz. fl3are!ı'tuvaletsabunlannıhTen fazla lîîbara h ^ l d T IktidaT, Bel Gevşekliğine en tesirli bir ilâç SERVOlN'dir. Ihtiyarlara genclik, yorgunlara dinclik verir. Taşraya posta ile 185 kuruşa gönderilir. Sirkeci Merkez Eczanesi Ali Rıza. lstanbul Ziraat Bankasından: Bankamızın malı olan Usküdarda Hayreddinçavus mahallesinde Selimpasa Taş sokak 10 numarada on odalı ve bahçeli ev peşin para ile veya bedeli dört senede beş müsavi taksitte ödenmek üzere açık arttırma ile satılacaktır. Müzayede 6/10/1936 tarihine musadif salı günü saat 14,30 da İs tanbul Ziraat Bankasında yapılacaktır. Pey akçesi maktuan «200» liradır. Buna aid sartnameyi görmek ve fazla malumat almak isti yenlerin Bankanın Kredi Servisine müracaatleri rica olunur. (1486)' Gureba Hastanesi Baştabibliğinden: Hastanemizde kurulmuş olan diyet mutfağmda çalışmak üzere bir bayan alınacaktır. Orta tahsili olanlar terfijh olunur. 111c maaş otuz liradır. (1534) TURAN MAI1U L AXf TEKBiRVAZO Açık Eksiltme Uânı ACIK BEYAZVEYUMÜŞAK BiRCiLD TEJIIN ETMEUDIj? AKSÎTAKDIRDE Eskişehir Sıtma Mücadele Komisyonu Başkanlığından: Eskisehirdeki Sazova batakhğı kurutma kanalının bakiye kalan ve bedeli keşfi «4753» lira «41» kuruştan ibaret olan kısmının hafriyatı 19/9/1936 tarihinden 5/10/1936 tarihine kadar açık ^ksiltmiye konmuçtur. Ihale 5/10/1936 pazartesi günü saat on dörtte Eskisehirde Sıtma Mücadele Riyaseti binasında toplanacak olan Komisyon tarafından yapıkcaktır. Muvakkat teminat «357» liradır. İsteklilerin: 1 Bu gibi işleri yapabileceğine dair VilâyeJ Nafıa Direktörlü ğünder iki gün evvel bir ehliyet vesikası. 2 Sicilli ticarete kayidli bulunduğuna aid Ticaret Odasından bir vesika almaları gereklidir. Bu hususa aid şartnameler ve keşif evrakı Sıtma Mücadele Reis liğinde her vakit j^örülebilir. 3 Teminat olarak verilecek paranın Maliye veznesine yatınl ması ve mukabilinde makbuz ahnarak ibrazı lâzımdır. (1480) BU ŞAYANI HAYCRET ÜFDEN HEMEW BUCÜNDEN İSTİFADE EB.İNİZ. Tuzunüzdeki siyah benlerden, açık mesamelerden ve sair gayrisaf madde • • lerden kurtulmak isterseniz; cildinize /enı ve esash bir güzeUık veriniz. Hemen bugünden itibaren bir vazo beyaz renkteki (yağsız) Tokalon kremi satın alımz Terkibiııde taze kaymak ve musaffa zeytinyağı üe cidden mukavvi ve beyazlatıa sair birçok cevherler mevcuddur Bunlar, siyah benleri eritirler. Açık mesameleri kapatırlar ve en sert ve soltnuş cildleri yumuşatıp gencleştirirler Yalnız bir veya ün gün zarfında yap tığı şayani hayret tesir ve gösterdiği büyük farka şaşacaksınız. Bir hafta sonra, teniniz açık, nermin ve yumuşak olacak ve bütün dostlannızm gıpta ve takdir nazarlannı celbedecektir. Her vazo garantilidir. Memnun kalmadığı nız takdirde, aldığınız vazoyu îstanbul 622 numaralı posta kutusu adresine ademi memnuniyetinizin sebebini de zikrederek iade ediniz. Verdiğiniz paranın iM misli geri verüecektir. Hamiş: Vakı külliyetli taleb karşısında mevcud nümunelikler bitmiştir. Yenileri hazırlanmakta olduğundan henüz numuneliklerini almamış olanlann birkaç gün daha sabretmeleri rica olunur. YENİ MODELUER Odeon No. 1 ve Odeon No. 5 her plâk mağazasında satılmaktadır OEMIIKTIOAR BEL GEVŞEKÜGİ DERMANSI2UK VÜCUT* OJM A6 YORGUNLUKLARI YüKSEK MALLAR SON YENiLiKLER Yalnız Muğla Valiliğinden: Muğlada yaptırılacak 4835 lira 73 kuruş keşif bedelli Sifat istasyonu 5/10/936 günü saat 16 da Muğla Vilâyeti makamında Daimî Encümen tarafından ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmiye ko «, nulmuştur. Şartname, plân, model Nafıa dairesinden bakılır. Muvakkat teminat 362 lira 68 kuruştur. Eksiltmiye girebilmek içiıt isteklilerin ihale gününden en az sekiz gün evvel Muğla Nafıa Müdürlüğüne müracaat ederek vesika al maları lâzımdır. (1469) KUTUSU^OOKURUŞ. BEŞİR K E M A L MAHMUT CEVAT " A E İst. Posta T. T. Başmüdürlüğünden: ldare ihtiyacı için alınacak 175 ton Marin Lave kömürü açık ek siltmiye konulmuştur. Eksiltme 5/10/936 pazartesi günü saat 15 te Galatasarayda lstanbul Posta T. T. Başmüdürlüğü Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedel 2187 lira 50 kuruş, muvakkat teminat 164 lira 6 kuruştur. İsteklilerin şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere eksiltme gününden evvel Başmüdürlük Yazı Işleri Kalemine müracaatleri. (1304). Şık Bayanlar Majjazasında Istiklfil caddesi LİON Diş hekimi TeL 43413 Denizyolları İşletmesi Müdürlüğünden: Teklif edilen bedeller muvafık görülmediğinden dolayı talibleri ne ihale edilmiyen Millet ve Gülnihal vapurlarile ahiren satılmasına karar verilen Sakarya vapurları halihazırlarile ve pazarlık suretile satılacaktır. Pazarlık 28/9/1936 pazartesi günü saat on dörtte İdaremiz Levazım Şefliğinde yapılacaktır. tstekliler şeraıti öğrenmek üzere hergün Levazım Şefliğimize m§ * racaat etmelidirler. (1484)^ SİRKECİ İSTANBUL • *' Sahtb ve mafmuhmrtri: Yatnu Nadı Omumi neşrtyaU tftare eden Yazı Itltrt Müdürüt Hikmet Münif Cumhuriyet matbaan fFER RAMiZ FERiT istiklâl I rünel istik cad, Rüştü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog