Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

23 Eylul 1936 CUMHUBrYET 11 Yüksek Mektebler Alım Satım Komisyonundan: 1 Adana, Diyarbekir, Konya, Erzurum, Trabzon ve Edirne 111erinde açılacak olan altı Akşam Kız San'at okulu için satın alınacak olan 6 kesme ayna, 14 endam duvar aynası, 6 paravana baş aynası, 24 küçiik duvar aynası, 10 paravana endam aynası, 6 kapı levhası ile muhtelif endamda manken kapalı zarf usulile eksiltmiye konul muştur. 2 lhale 24 eylul 936 perşembe günü akşamı saat 16 da Istan bulda Cumhuriyet Matbaası karşısındaki Yüksek Mektebler Muhasiblik binasında toplanacak olan Alım, Satım Komisyonu tarafından yapılacaktır. 3 Tahmin olunan bedel 2530, muvakkat teminat 190 liradır. 4 Teklif zarfları ihale için tayin edilen saatten bir saat evvel Komisyona verilmiş olacaktır. 5 Nevilerini, vasıflarını, kabul, tesellüm ve tediye şartlannı anlamak için Beyoğlu Akşam Kız San'at Okulu İdaresine müracaat edilmesi. (1117) Ankara Valiliğinden: 24 eylul 936 perşembe günü saat on birde Ankara Vilâyeti binasında Nafıa Müdürlüğü odasmda toplanan Eksiltme Komisyonu tarafından 19611 lira 32 kuruş muhammen bedelli Etlik Merkez Bay tarı lâboratuarında yapılacak bina ve tadilât işleri kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuŞtur. Eksiltme şartnamesi, fennî şartname ve keşif varakalan 125 kuruş mukabilinde Vilâyet Nafıa Müdürlüğünden verilecektir. Muvakkat teminat 1470 lira 85 kuruştur. lsteklilerin teklif mektublarmı, TicareUÛdası vesikası ve en aşağı 15000 liralık inşaatı muvaffakiyetle bitirmiş ve Nafıa Vekâletin den ahnmış yapı müteahhidliği ehliyet v»sikası ve teminat mektub veya markbuzile birlikte yukarida yazılı günde saat ona kadar Ek siltme Komisyonu Reisliğine vermeleri lâzımdır. «749» (1054) Çorum Vilâyetî Nafıa Müdürlüğünden: 1 Eylulün on beşinci salı günü saat 14 te kapalı zarf usulile ihalesi yapılmak üzere yirmi gün müddetle eksiltmede bulunan Te talib çıkmadığından arttırma, eksiltme ve ihalât kanununun kırkıncı maddesi mucibince yeniden eksiltmesi açılan iş: Çorum Vilâyeti da hilınde Sungurlu Çerikli yolu üzerinde muhtelif kısımlarda bulunan 39 köprü ve menfezdir. Bu işin bedeli keşfi 23,426 lira 21 kuruştur. 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi. B Mukavele projesi. C Bayındırhk genel şartnamesi. D Fennî ve hususî şartname. E Keşif ve silsilei fiat metraj cetvelleri. F Proje. Istiyenler bu evrakı Çorum Vilâyeti Encümen Dairesinde göre * bil'rler. 3 Eksiltme 1936 yılı teşrinievvelinin beşinci pazartesi günü saat 14 te Çorum Vilâyeti Daimî Encümen Riyasati odasmda ya pılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 1757 lira muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki evrakları haiz olup göstermesi lâzımdır: Ticaret Odasmda kayidli olduğuna dair vesika ve bu işi yapa bileceğine dair Nafıa Vekâletinin ehliyetnamesi. 6 Teklif mektubları yukarida üçüncü maddede yazılı saat ten bir saat evveline kadar Daimî Encümen Riyaset odasmda toplanacak Daimî Encümen Riyasetine makbuz mukabilinde verile cektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve verilen zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler ka bul edilmez. (1477) Karacabey Merinos Yetiştîrme Çiftliği Direktörlüğünden: 1 Merinos Yetiştirme Çiftliği hayvanatımn ihtiyacından bu Iunan «197,363» kilo yulaf, «202,270» kilo arpa, «72,000» kilo mısır ve «80,363» kilo susam küsbesi kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 2 Yulafın beher kilosuna «5» kuruş, arpanın beher kilosuna «4» kuruş «75» santim, mısırın beher kilosuna «5» kuruş «25» santim, susam küsbesinin beher kilosuna «5» kuruş fiat tahmin edil miştir. 3 Eksiltme 5 teşrinievvel 1936 tarihine musadif pazartesi günü saat 15 te Bursa Baytar Müdürlüğünde teşekkül edecek Merinos Yetiştirme Çiftliği Mubayaat Komisyonunca yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat olarak «2045» iki bin kırk beş lira «63» altmış üç kuruş alınacaktır. lsteklilerin o günde yukanda sözü geçen Komisyona «2490» numaralı kanun tarifatı dahilinde müracaat eylemeleri ilân olunur. (1370) Çorum Vilâyetî Nafıa Müdürlüğünden: 1 20 gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuş o lan Çorumun Park caddesi üzerinde yapılacak orta okul binası 15/ 9/1936 gününden itibaren 15 gün daha temdid edilmiştir. Temel, bodrum, zemin kat kârgir ve beton işidir. Bu ifin keşif bedeli «24,283» lira «25» kuruştur. 2 Bu işe aid fartname ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi. B Mukavele projesi. C Bayındırhk genel şartnamesi. D Fennî ve hususî şartname. E Keşif ve silsilei fiat, metraj cetvelleri. F Proje. tstiyenler bu evrakı Ankara Nafıa Vekâleti Yapı Işleri Umum Müdürlüğü Binalar Fen Heyetinde,Çorum Nafıa dairesinde gö rebilirler. 3 Eksiltme 1936 yılı eylulünün otuzuncu çarşamba günü saat on beşte Çorum Vilâyet makamında toplanacak Komisyon tara Merhetnini hullanan Frengi vt Belsoğukluğuna tuiulmaz. Her eczanede bulumır. fından yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye sirebilmek için isteklinin «1821» lira muvakkat teminat verme: bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lâzımdır: Ticaret Odasmda kayidli olduğuna dair vesika ve bu işleri ya 1 Eksiltmiye konulan iş: «Çöreklide ikinci inek ahırinin yenipabileceğine dair Nafıa Vekâletihin ehliyetnamesi. den inşası». 6 Teklif mektubları yukarida üçüncü maddede yazılı saat Keşif bedeli «21689» lira «14» kuruştur. ten bir saat evveline kadar Vilâyet makamında toplanacak Eksilt2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: me Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos • A Eksiltme şartnamesi, ta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı B Mukavele projesi, saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. C Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, D Fennî şartname, ' E Plânlar. ^' ""BV"' Istiyenler bu evrakı parasiz olarak Karacabey Harası Müdürlü ğünden alabilirler. Hem ucuzunu, hem güzelini almak icin 'stanbulda Rızapaşa yokıifunda 3 Eksiltme 25 eylul 1936 C U M A günü saat on altıda Bur66 No. A 8 R T M O B İ L Y A magazasım ziyaret ediniz. sa Baytar Müdürlüğünde yapılacaktlV. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. ,AHMED FEVZi Tel. 23407. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin «1627» lira teminat vermesi, aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lâzımdır. EksiltIstanbul Defterdarlığmdan: miye en az bir parçada yüz bin liralık birinci nevi bina yapmış ol Askerî malullerinden: Turhan oğlu Hasan, Mahmud oğlu Osman, duğuna dair Nafıa Müdürlüğünden vesika alanlar girebileceklerdir. Salih oğlu Şaban, Resul oğlu Iskender, Mahmud oğlu Ali, Ismail 6 Teklif mektubları yukarida üçüncü maddede yazılı saatten oğlu Hüseyin, Hüseyin oğlu Sami, Abdullah oğlu Receb, Ibrahim bir saat evvel Bursa Baytar Müdürlüğüne getirilerek Eksiltme Komisoğlu Durmuş, Mehmed oğlu lbrahim, Receb oğlu Şükrü, Osman oğyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderi lu Durmuş, Mahmud oğlu ömer, Abdülfettah oğlu Mehmed Ali, lecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gel Kâzım oğlu Mehmed, Osman oğlu Hasan, Yakub oğlu Ahmed Lutfü. miş olması ve dış zarfın üzeri mühür mumile iyice kapatılmış olması 551 numaralı terfi kanunu mucibince Baltalimanı havalisinde lâzımdır. Posta ile olacak gecikmeler kabul edilmez. ikişer yüz liralık arazi verilmek üzere beşinci ve altıncı derecede lsteklilerin şeraiti anlamak üzere Istanbul, Bursa Baytar Müdür malul olanların meyanından 934 senesinde kur'a keşidesi suretile lüklerile Hara Müdürlüğüne müracaatleri ve 2490 numaralı kanu isimleri tesbit edilibde henüz arazi almak için müracaat etmiyen yunun tarifatı dahilinde eksiltmiye iştirak eylemeleri ilân olunur. (982) karida isimleri yazılı malullerin eylul nihayetine kadar vesikalarile beraber Istanbul Millî Emlâk Müdürlüğüne müracaatleri ve bu müddet hitammda gelmiyenlere tefrik olunan yerlerin bizzarur diğer malullere verileceği ve müracaat etmiyenlerin ileride kabili tevzi arazi bulunduğu zaman hakları nazarı dikkate ahnacağı ilân olu nur. (1389) PROTEjiltf Karacabey Harası Direktörlüğünden: İnhisarlar Istanbul Başmüdürlüğünden: Kasımpaşa tuz ambarında «535» lira keşif bedelli duvar, oluk ve saire tamiratı keşifname ve şartnamesi mucibince 8/10/936 perşembe günü saat 15 te ihale edilmek üzere açık eksiltmiye konulmuştur. Istekliler o güne kadar hergün devam saatlerinde keşifname ve şartnameyi görebilirler. (1354) Konya İnhisarlar Başmüdürlüğünden: Kaldınm Tuzlasında yaptırılacak olan idarehane ve aile evlerile süvari koğuşunun yeniden yapılan keşifnamelerinde yazılı 16345 lira 56 kuruş bedelle 14/9/936 tarihinden itibaren yeniden on beş gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuş olduğundan taliblerin bu müddet zarfında Konya lnhisarlar Başmüdürlüğünde ve Istanbulda tnl sarlar Umum Müdürlüğünde bulunan proje ve şartnameleri görmeleri ve ihale günü olan 28/9/936 pazartesi günü saat on beşten bir saat evvel teminatlarile birlikte teklif mektublannın Konya tnhisarlar Başmüdürjüğünde müteşekkil Komisyona tevdi eylemeleri İlân olunur. (1403) Sandalya ve Mobilyanın Dosya memuru aranıyor Muktedir bir dosya memuruna ihtiyac vardır. lsteklilerin Türk tebaasından olması, almanca bilmeleri ve tecrübe sahibi olmaları şartür. lsteklilerin mufassal tercümeihal, vesika suretleri ve birer totoğraflarile Ankara posta kutusu 294 numaraya müracaat ^^^^^^^^^^^^^^^^M etmeleri. S^^MHHBI^HH^MMIİHHİ Telsiz Makinisti aranıyor Eskişehir Tayyare Fabrikası Direktörlüğünden: Aşağıdaki şartları haiz müsabaka imtihanile bir telsiz makinisti aiınacaktır. 1 Orta mektebden mezun olacak. 2 Yaşı otuz beşi geçmiyecek. 3 Ahizelerden ziyade telsiz mürsilelerinin tamirinden anlı yacak, bilhassa lâmbalı postalar üzerinde ihtisası bulunacak. 4 En az iki sene bilfiil telsiz makinistliği yapmış olacak ve bu işi yaptığını vesaikle tevsik edecek. 5 Ecnebi kadınla evli olmıyacak. 6 Istidaya bonservis suretleri raptedilecek. 7 İmtihan neticesine göre 4 5 lira yevmiye verilecek. Ingilizce, almanca, fransızca lisanlarmdan birini bilen ve muha bereye aşina alanlar tercih edilecektir. İmtihan günü aynca ilân o lun&caktır. Taliblerin yazile Eskişehir Tayyare Fabrikası Direktörlüğüne mü racaatleri. (1426) TÜRK'HAVA KURUMU YÜK PİYANGOSU Şimdiye kadar binlerce kişîyi zengin etmiştir. cı keşide 11 birinciteşrîn 936 dadır İkramiye 200.000 Liradır ammmmmmmmmm Çanakkale Vilâyeti Daimî Encümeninden: Yapılacak iş Gelibolu Eceabat yolunun 0,000 12,440 kilometreleri arasındaki f ose tamiratı esasiyesi. Keşif bedeli 18210 L. 60 K. Muvakkat T. 1365 L. 80 K. 1 15 gün müddetle yeniden eksiltmiye konulan bu işin keşif ve şartnamesi Ankara, Istanbul, Izmir, Çanakkale Nafıa Müdürlükle rinde görülebilir. 2 Eksiltme 5/10/1936 pazartesİ günü saat 15 te kapalı zarf usulile Daimî Encümende yapılacaktır. 3 lsteklilerin müracaatleri 2490 sayılı kanuna uygun olmakla beraber şose inşaatı yapmış olduklarına dair Nrfıa Vekâletinden verilmiş ehliyeti fenniye vesikasım teklif mektublarına koymaları lâ zımdır. (1352) Aynca 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle «50.000» liralık iki aded mükâfat vardır Mevduat içîn elverîşli şartlar Para plasmanı için öğütler Kiralık Kasalar Bütün gün arasız açıktır Istanbul Üniversitesî Arttırma, Eksiltme ve Pazarlık Komisyonundan: 1 Fen Fakültesi Kimya lâboratuarlarma alınacak ve muhammen bedeli 6493,03 lira tutan lâboratuar eşyası 1/10/936 perşembe günü saat 15 te Üniversite Rektörlüğünde kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 2 Şartname ve liste hergün Rekförlükte görülebilir. Muvak kat teminat 487,5 liradır. Istekliler kanunî vesikalarla teklif mektublarmı ihaleden bir saat evvel makbuz mukabilinde Rektörlüğe vermiş olmaları lâzımdır. (1262) Istanbul Telefon Direktörlüğünden: Muhammen bedeli 9700 lira olan 700 aded kurslu, 100 aded kurssuz telef on makinesile 1500 aded harurî veşia, 3000 aded düz ve oluklu santral karbonu kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. Muvakat teminat 728 liradır. Şartnameleri hergün Malzeme Dairemizden parasiz ahnabilir. Eksiltme 16/10/936 cuma saat 15 te Direktörlük binasında yapılacaktır. Zarflar o gün saat on dörde kadar Mubayaa Komisyonuna makbuz mukabili verilmis olmalıdır. (864)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog