Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

10 CUMHURİYET 23 Eylul 1936 VENÜS GlBı GÜZEL Kalmak istiyorsamz, daima İstanbul dördüncü icra memurluğundan: Yeminli üç ehli vukuf tarafmdan tamamına 12625 lira kıymet takdir o lunan Galatada Yenicami mahallesin de Yenicami caddesinde eski 5 ve yeni Verüs müstahzaratı en saf ve en temiz 5. 4, 4/1 numaralı zemini çimento ve ve jjayrı muzır maddelerden yapıldıgınistor kepenkli ve seyyar merdivenle dan size ebedî gençlik tetnin eder, Deposu; NUREDDiN EVLiYA ZADE TiCARETHANtSi istanbul çıkılan birinci katında zemini tahta bir oda ve ikinci katında bir halâ ve bir musluk bulunan alektrik ve terkos tertibatmı havi sağ tar&fı (7) numaralı İkbalin uhdesinde olup Emniyet Sandığına birinci derecede ipo ve sol tarafı (3) numaialı ve katlar artekli olup ve paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına 2423,50 kası Mahmudiye caddefci ve önü Tünel caddesile mahdud (25)lmetro murabba Hra kıymet takdir olunan Sultanahmedde Binbirdirek mahallesinmiktarında yeniden inş|a edilen evvelde Peykhane sokağında eski 30 Mü. yeni 29, 31 kapı, 140 kütiik, 129 ce iki dükkânı olan mağaza ve halen ada, 16 parsel numaralı cephesi Piyerloti sokağı, solu 17, 18 par bir mağazanın (672) hisse itibarile (90) sel, arkası 19 şaşı 15 ve methal ile mahduddur. hissesinin açık arttırma suretile peşin Zemin kat: Zemini mermer bir avlu üzerine bir oda, halâ ve ka • para ile satılmasına karar verilmiş olup pile ayrılmış yüklü dolablı bir sofa üzerine bir oda, bir halâ. Birinci şartnamesi ilân tarihinden itibaren herkat: Yüklü dolablı bir sofa üzerine üç oda, bir halâ. Çatı katı: Ba kes tarafmdan görülebileceği gibi 26/ sık tavanh geniş bir sofadan ibarettir. Bodrum katı: Zemini çimen 10/936 tarihine raslıyan pazartesi günü to bir taşlık üzerine bir halâ, iki oda ve zemini çimento içinde ku saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul dör düncü icra dairesinde açık arttırma ile yusu bulunan bir mutfaktan ibarettir. Bahçesinde bir kuyu ve üç incir ağacı vardır. Elektrik ve terkos satılacaktır. Arttırma bedeli hisseye tesisatı mevcuddur. Mesahası: 199 metre murabbaı 93 metresi bina isabet eden muhammen kıymetin yüımütebakisi bahçe ve aralıktır. Yukarıda müştemilâtı yazılı bahçeli de yetmiş beşini bulduğu takdirde üste bırakması yapılacak aksi takdirde en kârgir ev açık arttırmıya vazedilmiştir. Arttırma peşindir, artırmıya iştirak edecek müşterilerin kıymeti son arttıranın taahhüdü baki kalmak muhammenenin ' < 7,5 nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanın şartile arttırma on beş gün daha uzateminat mektubunu hâmil olmaları icab eder. Müterakim vergi, tılarak 10/11/936 tarihine raslıyan salı tanzifat. tenviriye ve Vakıf borcları borcluya aiddir. Arttırma şart gUnü ayni saatte dairemizde yapılacak namesi 15/10/936 tarihine musadif perşembe günü dairede mahalli olan ikinci arttırmasında artırma be mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 12/11/936 tarihine deli hisseye isabet eden muhammen musadif perşembe günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edi kıymetinin yüzde yetmiş beşini ve belecek birinci arttırmada bedel kıymeti muhammenenin yüzde yet deli vefayı bulmadığı takdirde 2280 miş beşini bulduğu takdirde üstte bırakıhr. Aksi takdirde son arttı numaralı kanun hükmüne tevfikan saranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdid tış geri bırakılacaktır. ediîerek 27/11/936 tarihine musadif cuma günü saat 14 ten 16 ya Arttırmıya girmek istiyenlerden yüzkadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıra de yedi buçuk teminat akçesi alınır. Münın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun terakim vergi ve Belediye resimleri ve 126 ncı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipo vakıf icaresi ve yirmi senelik taviz betekli alacakhlarla diğer alâkadaranm ve irtifak hakkı sahiblerinin deli müşteriye aiddir. İpotekli alacaklılarla diğer alâkadarlarm ve irtifak bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilân hakkı sahiblerinin haklarını hususile tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte dai faiz ve masarife dair olan iddialarını remize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinsabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından haric kalırlar. Mü de evrakı müsbitelerile bildirmeleri lfiterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rüsu zımdır. Aksi halde hakları Tapu sicil mu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur ve 20 senelik lile sabit olmıyanlar satış bedelinin Vakıf icaresi tavizi de müşteriye aiddir. Paha fazla malumat al paylaşılmasından haric kalırlar. Alâ mak istiyenlerin 935/842 numaralı dosyada mevcud evrak ve ma kadarların buna göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenhallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlıyacakları ilân lerin 34/4151 numara ile müracaatleri olunur. (1505) ilân olunur. (25757) Venüs Kremi Venüs Pudrası Venüs Ruju Venüs Alhğı Venüs Rimeli Venüs Esansı Venüs Kolonyası Venüs Briyantini Venüs Gliserinli sabunu Venüs Tuvalet Sabunu KULLAN1NIZ. ı^m Yeni çıktı •» KROYÇER SONATA Tolstoy'un felsefı vı çtimai en meşhur bir romanıdır Baş nda ayrıca Tolsi oy'un bir tercümei hali ve resmi vardır Tür^çeye çeviren AH Kâmi Akvüzdür Basan Hilmi Kitabhanesi, fıyatı 50 kuruştur. Pek çok satılmakta olduğundan her kitap cıda bulunur. İSTİKLÂL DİREKTÖRLÜĞÜNDEN: LİSESİ Leon Tohıtoy İlk, Orta ve Lise kısımları için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına devam olunmaktadır. 2 Kayid için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 3 Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine az miktarda yeni talebe alınacağından okula girmek istiyenlerin biran evvel müracaatleri tavsiye olunur. 4 İstiyenlere kayid şartlarını bildiren tarifname gönderilir. Şehzadebası, Polis karakolu arkasında, Telefon: 22534 Nişantaşında Tramvay ve Şakayık caddelerinde Şişli Terakki Lisesi A N A İ L K O R T A L İ S E |KIZ v e ERKEK TALEBE İÇİN yanyana ve şreniş bahçeli iki binada AYRI YATI TEŞKiLATI vardır. Mevcu* F r a n s i z c a , Almanca, İngilizce kurslarına dokuz yaşından itibaren her talebe iştirak eder. Mekteb hergün saat 10 17 arasında açıktır. Kayıt işlerine Cuma, P a z a r t e s i , Ç a r ş a m b a sjünleri bakıhr Telefon. 4251 İstanbul 5 inci İcra Memurluğundan: L İLÂN Osmanlı Bankası gişeleri birinciteş Düşkünlerevi için lâzım olan kundura malzemesi açık eksiltmiye rinin 1 inci perşembe gününden itiba konulmuş ihale gününde giren bulunmadığından eksiltme 25/9/936 ren yeni bir iş'ara kadar. aşağıda ya cuma gününe uzatılmıştır. Şartnamesi ve malzeme iistesi Levazım zılı saatlerde açık bulunacaktır: 1 GALATA MERKEZİ İLE YE Müdürlüğünde görülür. Malzemenin hepsine 1089 lira 75 kuruş fiat NİCAMİ ŞUBESİ: tahmin olunmuştur. Adi günlerde: Saat 10 dan 16 ya kadar İstekli olanlar kanunda yazılı vesika ve 82 liralık ilk teminat mak Cumartesi günleti: » 10 dan 12 ye » buz veya mektubile beraber yukarıda yazılı günde saat 14 te Daimî 2 BEYOĞLU ŞUBESİ: Encümende bulunmahdırlar. «D.» (1549) Adi günlerde: Saat 10 dan 12J2 a kadar »14 ten 16 ya » Belediyemize aid 64535 No. dan 64600 No. ya kadar olan mak Cumartesi günleri: » 10 dan 12 ye » Zührevî ve cilt hastalıkları mütehassı»| İstanbul Belediyesi İlânları j OSMANLI BANKASI buzlarla tahsilât yapmak üzere müracaatte bulunulduğu takdirde hâmiline para verilmiyerek kendisinin en yakın karakola teslim edilmesi ilân olunur. «B.» (1545) Sahası M. Bir metrosuİlk murabbaı nun değeri teminatı Cihangir yangın yerinde 51 inci adada yüzsüz arsa. 16,56 1,50 1,90 Cihangir yangın yerinde 51 inci adada yüzsüz arsa. 15,10 1.50 1,70 Fatih yangın yerinde tskenderpaşa mahallesinin Tellâlodaları sokağında 128 inci adada 375 santim yüzlü arsa. . 91,34 3 20,56 Yukarıda sahası, semti ve bir metrosunun muhammen kıymeti yazılı olan arsalar alâkadarlar arasında satılmak üzere ayrı ayrı pa • zarhğa konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8/10/936 perşembe günü saat 14 te Daimî Encümende bulunmahdırlar. «B.» (1553) Dr. Hayri Ömer Ogleden sonra. Beyoğlu Ağacami karşısmda 133 No. Tel 4358* Yaşadığımız ekonomi devrinde size pahalıya mal edilmek istenen nasihatleri şUpheli görünüz. Her nerede ve herhangi bir saatte Krem Pertev'i kullanabîlirsiniz. Yarım saat zarfında o tesirini göstermiştir, bile. Krem Pertev'in yarım asırlık şöhreti asılsız değildir. Yüzbinlerce kişiden Krem Pertev hakkında samimî kanaatlerini sora bilirsiniz. Inegöl Halkevi Başkanlığından: İnegöl Halkevinin bir bando öğretmenine ihtiyacı vardır. İstek lilerin hüviyetlerile şartlarını Eve bildirmeleri. (1542) ODEON PLAKIHDA ÇIKMI$TIB MÜZİK: PlAK NUMARASI: OKUYAN: BflUKCIlRR 27010* UN ALAH Ademi iktidara, zafiyeti umumiyeye ve asabî buhranlara karşı, meşhur Prof. Brown Sequard ve Şteinahın keşfidir. Eczanelerde kutusu 200 kuruş. GLANDOKRATİN Grîp Nevraljî Baş ve Diş ağrıları Artritizm Romatizma OKALMiNA "D^RLADIR K AŞ E Fatsa Belediyesinden: 1 Fatsada yaptırılacak olan beledi keşfi 1904 lira 18 kuruştan ibaret bulunan beş yüz metro murabbaı arsa üzerinde ve on sekiz aded betonarme direk üzerinde Takıl pazarı bir ay müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. 2 Muvakkat teminat 142 lira 81 kuruştur. 1 Eksiltmiye konulan iş: «Çöreklide Elit kısrak ahırınm ye 3 îhalesi 936 birinciteşrin niden inşası». Keşif bedeli «60082» lira «15» kuruştur. birinci perşembe günü saat on 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: dörtte yapılacaktır. A Eksiltme şartnamesi, 4 Keşif ve şartname örnek B Mukavele projesi, Ieri parasız olarak Belediyemiz C Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, den alınır. D Fennî şartname, 5 Eksiltmiye girmek istiyenE Plânlar. ler buna benzer iş yaptıklarma tstiyenler bu evrakı «29» lira mukabilinde Karacabey Harası Müdair ehliyet vesikası ibraz ede dürlüğünden alabilirler. ceklerdir. 3 Eksiltme 25 eylul 1936 C U M A günü saat on dörtte Bur6 İsteklilerin 2490 numaralı sa Baytar Müdürlüğünde yapılacaktır. arttırma ve eksiltme kanununda 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. yazılı diğer vesikalarile birlikte 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin «4255» lira teminat belli gün ve saatte Fatsa Belediye vermesi, aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lâzımdır. EksiltEncümeninde bulunmaları ilân miye en az bir parçada yüz bin liralık birinci nevi bina yapmış ol (1530) duğuna dair Nafıa Müdürlüğünden vesika alanlar girebileceklerdir. olunur. 6 Teklif mektublan yukarıda üçüncü maddede yazılı saat Beşiktaş ikinci sulh hukuk hâkimli ten bir saat evvel Bursa Baytar Müdürlüğüne getirilerek Eksiltme ğinden: Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile Arnavudköyünde Mumhane sokağıngÖnderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kada 38 sayılı evde 6/5/936 tarihinde ölen dar gelmiş olması ve dış zarfın üzeri mühür mumile iyice kapatıl Atıf oğlu Mehmed Fuadin terekesine mış olması lâzımdır. mahkemece el konulmuştur. Ashabı Posta ile olacak gecikmeler kabul edilmez. İsteklilerin şeraiti an matlub ve alâkadaranm tarihi ilândan lamak üzere İstanbul, Bursa Baytar Müdürlüklerile Hara Miidiir itibaren bir ay zarfında Beşiktaş ikinci lüğüne müracaatleri ve 2490 numaralı kanunun tarifatı dahilinde hukuk mahkemesine baş vurmaları lüeksiltmiye iştirak eylemeleri ilân olunur. * (983) zumu ilân olunur. (25773) KUMBARA Karacabey Harası Direktörlüğünden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog